Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу творчих робіт учнів 10 - 11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів "Мої права"


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            26.11.2002 N 674
 
       Про проведення Всеукраїнського конкурсу
        творчих робіт учнів 10 - 11 класів
       загальноосвітніх та професійно-технічних
         навчальних закладів "Мої права"
 
   На виконання Національної програми правової освіти населення,
затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року
N 992/2001  ( 992/2001 ),  та  з метою широкого інформування
підростаючого покоління  про  правову  політику  держави  та
законодавство України Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  проведення Всеукраїнського
конкурсу творчих робіт учнів 10 - 11 класів загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів "Мої права" та склад
Всеукраїнського журі (додатки 1, 2).
   2. Започаткувати з 10 грудня 2002/2003 навчального року
проведення Всеукраїнського конкурсу творчих робіт учнів 10 - 11
класів  загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних
закладів "Мої права".
   3. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій:
   3.1. Проводити щорічно обласні, міські, районні та шкільні, в
Автономній Республіці Крим - республіканські - конкурси.
   3.2. Забезпечити проведення "круглих  столів",  дискусій,
учнівських конференцій, зустрічей з правознавцями та соціальними
працівниками з питань захисту прав дітей в Україні.
   4. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та
позашкільної  освіти  (Романенко В.П.), департаменту розвитку
професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.), Науково-методичному
центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.), Науково-методичному
центру професійно-технічної освіти (Судаков Є.М.):
   4.1. Проводити заключні етапи Всеукраїнського конкурсу в
травні поточного навчального року.
   4.2. Забезпечити  публікацію у педагогічній пресі кращих
творчих робіт учнів 10 -  11  класів  загальноосвітніх  та
професійно-технічних навчальних закладів.
   5. Опублікувати даний наказ та Положення в "інформаційному
збірнику Міністерства освіти і науки України".
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
департаменту  розвитку  загальної  середньої,  дошкільної  та
позашкільної освіти Романенка В.П.,  начальника  департаменту
розвитку професійно-технічної освіти Томашенка В.В.
 
 Заступник Державного секретаря            Г.Г.Науменко
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОН України
                   26.11.2002 N 674
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Всеукраїнський конкурс творчих робіт
       учнів 10 - 11 класів загальноосвітніх та
       професійно-технічних навчальних закладів
              "Мої права"
           1. Загальні положення
   1.1. Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнів 10 - 11
класів  загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних
закладів "Мої права" (далі - Конкурс) проводиться з метою:
   формування необхідної системи правових знань, поваги  до
держави та права, принципів та навичок правомірної поведінки;
   виховання соціально-правової активності учнівської молоді;
   формування умінь і навичок активного захисника прав людей;
   сприяння зростанню  ролі  органів  управління  освітою,
загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладів,
методичних і соціальних служб у популяризації знань про права,
свободи людей, їх обов'язки.
   1.2. У  Конкурсі  беруть  участь  учні 10 - 11 класів
загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних  закладів
незалежно від форми власності та підпорядкування.
   1.3. До  початку  проведення  Конкурсу,  з  ініціативи
організаційного комітету та за наявності відповідних фінансових
можливостей, у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах можуть проводитись акції, присвячені Всесвітньому дню
дитини (1-й понеділок жовтня) та Всесвітньому дню прав людини (10
грудня). Організовуватись та проводитись зустрічі з юристами,
представниками  правоохоронних  органів  та соціальних служб,
диспути, брейн-ринги, конференції з проблем: "Взаємодія моралі і
права", "Боротьба зі шкідливими формами дитячої праці", "Захист
материнства і дитинства у законодавстві України та на практиці",
"Соціально-правовий захист дітей, підлітків та молоді", "Торгівля
людьми", "Захищеність людини в правовій державі" та інші.
           2. Організація конкурсу
   2.1. Конкурс проводиться з 10 грудня до 30 травня поточного
навчального року у 4 етапи за трьома номінаціями на кращі: твір,
реферат, плакат.
   2.1.1. I етап - з 10 грудня до 20 січня - у загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах, де творчі роботи
розглядаються журі в робочому порядку і визначається по одному
переможцю від навчального закладу в кожній номінації. Підсумок
підводиться у присутності всіх учасників.
   2.1.2. II етап - з 20 січня по 25 лютого - у районах та
містах обласного підпорядкування, де визначаються по три переможці
від загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів в
кожній номінації.
   2.1.3. III етап - з 25 лютого до 10 квітня - в Автономній
Республіці  Крим, областях, містах Києві та Севастополі, де
визначаються по три переможці від загальноосвітніх навчальних
закладів та по два - від професійно-технічних навчальних закладів
в кожній номінації.
   2.1.4. IV (заключний) етап - з 10 квітня до 30 травня.
   2.1.5. II, III, IV етапи проводяться за заочною формою.
   2.2. Для організації, проведення та підведення підсумків I -
III етапів на місцях утворюються організаційні комітети та журі
Конкурсу.
   Склад оргкомітету    та    журі    загальноосвітніх,
професійно-технічних  навчальних  закладів  затверджуються  їх
керівниками,  а  обласного,  районного (міського) - рішенням
відповідних органів управління освітою.
   2.3. Творчі роботи, які визнано переможцями  III  етапу
Конкурсу, направляються до Всеукраїнського журі не пізніше 10
квітня поточного навчального року за адресою: 04070, м. Київ, вул.
П. Сагайдачного, 37, НМЦ СО, на Всеукраїнський конкурс "Мої
права".
        3. Вимоги до оформлення матеріалів,
          що надсилаються на конкурс
   3.1. Учасники  мають  право  вибору теми творчої роботи
відповідно до загальної теми Конкурсу.
   3.2. До творчої роботи додається закритий конверт, у якому
містяться дані про автора (прізвище, ім'я, по батькові, рік
народження, повна поштова домашня адреса та адреса навчального
закладу,  клас (група); прізвище, ім'я, по батькові вчителя
(викладача професійно-технічного  навчального  закладу),  який
підготував учасника Конкурсу). На конверті та творчій роботі має
бути код-символ.
   3.3. Вимоги до творчих робіт:
   3.3.1. Твори  мають  відповідати  Критеріям  оцінювання
навчальних досягнень учнів 5 - 11 класів з української рідної мови
(Додаток 1. В кн.: Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів. Рідна мова 5 - 11 класи. К., "Шкільний світ", 2001).
   Стиль написання твору - художньо-публіцистичний.
   3.3.2. Реферати повинні мати вигляд письмової доповіді у
контексті загальної теми Конкурсу на основі критичного огляду
літератури та інших джерел.
   Реферат обов'язково  має  містити:  назву,  тему, текст,
висновки-пропозиції щодо  вирішення  даної  проблеми,  список
використаної літератури (вказати сайт, якщо інформація взята з
Інтернету).
   Обсяг реферату - до 7 сторінок друкованого тексту.
   3.3.3. Плакати повинні мати  зображення  з  обов'язковим
супроводом тексту та можуть бути виконані різними художніми
техніками та матеріалами.
   Розмір-формат листа паперу А3 (270 х 420).
   3.3.4. Творчі роботи повинні бути написані державною мовою з
урахуванням сучасних вимог українського правопису та набрані на
комп'ютері шрифтом - Times New Roman, розміром 14 через 1,5
інтервали.
   3.3.5. Роботи, подані на Конкурс, учасникам не повертаються.
        4. Нагородження учасників Конкурсу
   4.1. Переможці IV етапу Конкурсу нагороджуються Грамотами
Міністерства освіти і науки України. Вчителям загальноосвітніх
шкіл та викладачам професійно-технічних навчальних закладів, які
підготували переможців, буде оголошено подяку.
   4.2. Кращі  творчі  роботи  передбачено  опублікувати  у
педагогічній пресі та розмістити на веб-сторінці НМЦ середньої
освіти.
   E-mail: www.mon.gov.ua/SMC_SE.
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОН України
                   26.11.2002 N 674
 
               СКЛАД
            Всеукраїнського журі
 
 Науменко Григорій      - заступник  Державного  секретаря
 Григорович (голова комісії) Міністерства освіти і науки України
 
 Завалевський Юрій      - директор    Науково-методичного
 Іванович (заступник голови) центру середньої освіти МОН України
 
 Судаков Євген        - директор    Науково-методичного
 Миколайович (заступник    центру професійно-технічної освіти
 голови)           МОН України
 
 Горлач Тетяна        - завідувачка        сектору
 Анатоліївна (секретар)    організаційно-методичного
               забезпечення відділу виховної роботи
               Науково-методичного центру середньої
               освіти МОН України
   Члени журі:
 
 Глушаниця Олена     - методист суспільно-гуманітарного циклу
 Вікторівна       Науково-методичного центру Оболонського
             районного управління освіти у м. Києві
 
 Гейко Ірина       - учитель  правознавства  СЗШ   N 6
 Миколаївна       м. Василькова Київської області
 
 Громадюк Петро     - директор професійно-технічного училища
 Іванович        N 16 м. Києва
 
 Євтушенко Раїса     - головний    спеціаліст    відділу
 Іванівна        суспільногуманітарної  освіти Головного
             управління зміну освіти МОН України
 
 Кириленко Світлана   - завідувачка відділу виховної  роботи
 Володимирівна      Науково-методичного  центру  середньої
             освіти МОН України
 
 Кузьменко Людмила    - старший науковий співробітник інституту
 Василівна        проблем виховання АПН України, канд. пед.
             наук
 
 Ляхоцька Лариса     - методист    вищої     категорії
 Леонідівна       Науковометодичного         центру
             професійно-технічної освіти МОН України,
             канд. пед. наук
 
 Михайленко Катерина   - завідувачка           відділу
 Петрівна        суспільно-гуманітарної       освіти
             Науково-методичного  центру  середньої
             освіти МОН України
 
 Моцак Наталія      - учитель  образотворчого   мистецтва
 Анатоліївна       середньої спеціалізованої школи N 287 з
             поглибленим вивченням іноземної мови м.
             Києва
 
 Наровлянський      - учитель  правознавства  СЗШ  N  124
 Олександр Данилович   м. Києва, заслужений учитель України
 
 Снісар Зінаїда     - методист  вищої  категорії  відділу
 Іванівна        методичного         забезпечення
             загальноосвітньої       підготовки
             Науково-методичного        центру
             професійно-технічної освіти МОН України
 
 Стельмах Людмила    - учитель української мови та літератури
 Пантелеймонівна     ліцею "Еко" N 198 м. Києва
 
 Сургай Олександр    - завідуючий   сектором  гуманітарних
 Іванович        дисциплін  Науково-методичного  центру
             професійно-технічної освіти МОН України
 
 Шабельникова Людмила  - учитель-методист української мови  та
 Петрівна        літератури ЗНЗ N 78 м. Києва.
 
 "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
 N 1, січень, 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка