Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до додатків 1 та 3 до Порядку обліку надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України та звітності із цих питань, затвердженого постановою...


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
            21.11.2002 N 1022
 
   Про внесення змін до додатків 1 та 3 до Порядку обліку
    надходження та використання коштів виборчих фондів
   політичних партій, виборчих блоків політичних партій,
   кандидатів у народні депутати України та звітності із
     цих питань, затвердженого постановою Центральної
    виборчої комісії від 10 січня 2002 року N 37 "Про
    порядок обліку надходження та використання коштів
    виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків
     політичних партій, кандидатів у народні депутати
        України та звітності із цих питань"
 
   З метою вдосконалення обліку надходження та використання
коштів виборчих фондів політичних  партій,  виборчих  блоків
політичних  партій,  кандидатів  у народні депутати України,
керуючись частиною п'ятою статті 11, статтею 12 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-вр ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
   Додатки 1 та 3 до Порядку обліку надходження та використання
коштів  виборчих  фондів  політичних партій, виборчих блоків
політичних партій, кандидатів у народні депутати України та
звітності із цих питань, затвердженого постановою Центральної
виборчої комісії від 10 січня 2002 року N 37 ( v0037359-02 ) "Про
порядок обліку надходження та використання коштів виборчих фондів
політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у
народні депутати України та звітності із цих питань", викласти у
новій редакції (додається).
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                    Додаток 1
           до Порядку обліку надходження та використання
            коштів виборчих фондів політичних партій,
           виборчих блоків політичних партій, кандидатів
            у народні депутати України та звітності із
                    цих питань
 
             ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
   про надходження та використання коштів виборчого фонду
 _____________________________________________________________
           (назва виборчого фонду)
 
     1. Надходження коштів на рахунок виборчого фонду
 
------------------------------------------------------------------
  Код   |     Джерело надходження        | Сума
надходження |                       |(грн.)
------------+---------------------------------------------+-------
  10   |Кошти партії (партій, що входять до виборчого|
      |блоку), кандидата у депутати         |
------------+---------------------------------------------+-------
  20   |Внески фізичних осіб             |
------------+---------------------------------------------+-------
  30   |Інші надходження               |
------------+---------------------------------------------+-------
  99   |Усього (10+20+30)              |
------------------------------------------------------------------
      2. Витрати коштів з рахунка виборчого фонду
 
------------------------------------------------------------------
  Код   |       Стаття витрат         | Сума
надходження |                       |(грн.)
------------+---------------------------------------------+-------
  1000  |Сума витрат виборчого фонду         |
      |(1100+1200+1300+1400+1500)          |
------------+---------------------------------------------+-------
  1100  |Виготовлення матеріалів передвиборної    |
      |агітації (1110+1120+1130+1140):       |
------------+---------------------------------------------+-------
  1110  |друкованих матеріалів            |
------------+---------------------------------------------+-------
  1120  |відеозаписів                 |
------------+---------------------------------------------+-------
  1130  |аудіозаписів                 |
------------+---------------------------------------------+-------
  1140  |придбання канцтоварів, паперу, інших     |
      |предметів і матеріалів            |
------------+---------------------------------------------+-------
  1200  |Використання засобів масової інформації   |
      |(1210+1220):                 |
------------+---------------------------------------------+-------
  1210  |Оплата ефірного часу (1211+1212):      |
------------+---------------------------------------------+-------
  1211  |на телебаченні                |
------------+---------------------------------------------+-------
  1212  |на радіо                   |
------------+---------------------------------------------+-------
  1220  |Публікування агітаційних матеріалів у    |
      |друкованих засобах масової інформації    |
------------+---------------------------------------------+-------
  1300  |Інші послуги                 |
      |(1310+1320+1330+1340+1350+1360+1370):    |
------------+---------------------------------------------+-------
  1310  |транспортні послуги та утримання       |
      |транспортних засобів             |
------------+---------------------------------------------+-------
  1320  |оренда приміщень, обладнання тощо      |
------------+---------------------------------------------+-------
  1330  |оренда технічних засобів для ведення     |
      |передвиборної агітації            |
------------+---------------------------------------------+-------
  1340  |оренда приміщень для проведення       |
      |зустрічей з виборцями            |
------------+---------------------------------------------+-------
  1350  |виготовлення (оренда) рекламних щитів    |
------------+---------------------------------------------+-------
  1360  |послуги зв'язку               |
------------+---------------------------------------------+-------
  1370  |банківські послуги за перерахування коштів  |
      |з рахунків виборчих фондів          |
------------+---------------------------------------------+-------
  1400  |Інші витрати на передвиборну агітацію    |
------------+---------------------------------------------+-------
  1500  |Використання не за цільовим призначенням   |
------------+---------------------------------------------+-------
  2000  |Повернення внесків відповідним фізичним   |
      |особам (2100+2200+2300+2400)         |
------------+---------------------------------------------+-------
  2100  |Повернення фізичним особам внесків, від   |
      |яких відмовилися розпорядники виборчого фонду|
------------+---------------------------------------------+-------
  2200  |Повернення фізичним особам сум, що      |
      |перевищують установлений розмір внеску    |
      |(внесків)                  |
------------+---------------------------------------------+-------
  2300  |Повернення внесків, що надійшли до виборчих |
      |фондів після дня виборів           |
------------+---------------------------------------------+-------
  2400  |Банківські послуги за повернення внесків   |
------------+---------------------------------------------+-------
  3000  |Перерахування до Державного бюджету України |
      |(3100+3200+3300)               |
------------+---------------------------------------------+-------
  3100  |Внески фізичних осіб, які не мають права   |
      |робити внески до виборчих фондів       |
      |(3110+3120+3130):              |
------------+---------------------------------------------+-------
  3110  |внески іноземних громадян та осіб без    |
      |громадянства                 |
------------+---------------------------------------------+-------
  3120  |внески фізичних осіб - суб'єктів       |
      |підприємницької діяльності, які мають    |
      |заборгованість перед бюджетом будь-якого   |
      |рівня на день перерахування внесків до    |
      |виборчих фондів               |
------------+---------------------------------------------+-------
  3130  |внески анонімних жертводавців        |
------------+---------------------------------------------+-------
  3200  |Внески, які неможливо повернути відповідним |
      |фізичним особам (3210+3220+3230):      |
------------+---------------------------------------------+-------
  3210  |внески фізичних осіб, від яких відмовилися  |
      |розпорядники виборчих фондів, у разі     |
      |неможливості їх повернення відповідним    |
      |фізичним особам               |
------------+---------------------------------------------+-------
  3220  |суми, що перевищують установлений розмір   |
      |внеску (внесків), у разі неможливості їх   |
      |повернення відповідним фізичним особам    |
------------+---------------------------------------------+-------
  3230  |внески, що надійшли до виборчих фондів після |
      |дня виборів, у разі неможливості їх     |
      |повернення відповідним фізичним особам    |
------------+---------------------------------------------+-------
  3300  |Перерахування до Державного бюджету України |
      |внесків юридичних осіб            |
------------+---------------------------------------------+-------
  4000  |Банківські послуги за перерахування коштів  |
      |до Державного бюджету України        |
------------+---------------------------------------------+-------
  9999  |Загальна сума витрат (1000+2000+3000+4000)  |
------------------------------------------------------------------
   Залишок коштів на рахунку виборчого фонду за станом
   на ______ ______ грн.
    (дата) (сума)
   Звіт подано _______________
           (дата)
   Розпорядник виборчого фонду _____________
   _________________________________________
    (підпис) (прізвище та ініціали)
 
                    Додаток 3
           до Порядку обліку надходження та використання
            коштів виборчих фондів політичних партій,
           виборчих блоків політичних партій, кандидатів
            у народні депутати України та звітності
                   із цих питань
      Вимоги до заповнення платіжних документів
 
   1. У разі перерахування добровільного внеску фізичної особи
до  виборчого  фонду в полі реквізиту "Призначення платежу"
зазначаються:
   1 - службовий код "+";
   розділовий знак ";";
   2 - коди:
   21 - фізична особа;
   22 - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;
   розділовий знак ";";
   3 - дата народження (число, місяць та рік народження у
форматі ДД. ММ. РРРР);
   розділовий знак ";" ;
   4 - адреса місця проживання;
   розділовий знак ";" ;
   5 - прізвище, ім'я, по батькові;
   розділовий знак ";" ;
   6 - призначення платежу;
   розділовий знак ";" ;
   7 - найменування, серія, номер, дата видачі документа, що
посвідчує особу та її громадянство України;
   розділовий знак ";" ;
   8 - прізвище особи, яка перевірила документ, що посвідчує
особу та її громадянство.
   Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
   +;21;06.06.1951; м.  Київ,  вул. Велика  Житомирська, 12,
кв. 93; Іваненко Петро Сидорович; Добровільний внесок до виборчого
фонду... ; паспорт CH235467, 25.10.1997, Перевірено Петренко.
   2. У разі перерахування коштів партії, кандидата в депутати
до виборчого фонду в полі реквізиту  "Призначення  платежу"
зазначаються:
   1 - службовий код "+";
   розділовий знак ";";
   2 - код 10 - кошти партії, кандидата в депутати;
   розділовий знак ";";
   3 - призначення платежу.
   Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
   +;10; Кошти... партії, внесені до виборчого фонду... . Без
ПДВ.
   3. У разі повернення коштів на рахунок виборчого фонду в полі
реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:
   1 - службовий код "+";
   розділовий знак ";";
   2 - коди:
   31 -  повернення  на  рахунок  виборчого  фонду коштів,
перерахованих виконавцям;
   32 - повернення на рахунок виборчого фонду коштів, які
неможливо повернути фізичним особам;
   розділовий знак ";";
   3 - призначення платежу.
   Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
   +;31;Повернення суми, перерахованої платіжним дорученням N 4
від 11.03.2002 р. за виготовлення інформаційних плакатів.
   4. У разі перерахування коштів з рахунків виборчих фондів у
полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:
   1 - службовий код "+";
   розділовий знак ";";
   2 - код спрямування коштів виборчого  фонду  за  такою
класифікацією статей витрат:
   1110 - виготовлення друкованих матеріалів;
   1120 - виготовлення відеозаписів;
   1130 - виготовлення аудіозаписів;
   1140 - придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і
матеріалів;
   1211 - оплата ефірного часу на телебаченні;
   1212 - оплата ефірного часу на радіо;
   1220 - публікування агітаційних матеріалів у  друкованих
засобах масової інформації;
   1310 - транспортні послуги та утримання транспортних засобів;
   1320 - оренда приміщень, обладнання, тощо;
   1330 - оренда технічних засобів для ведення передвиборної
агітації;
   1340 - оренда приміщень для проведення зустрічей з виборцями;
   1350 - виготовлення (оренда) рекламних щитів;
   1360 - послуги зв'язку;
   1370 - банківські послуги за перерахування коштів з рахунків
виборчих фондів;
   1400 - інші витрати на передвиборну агітацію;
   2100 - повернення фізичним  особам  внесків,  від  яких
відмовилися розпорядники виборчих фондів;
   2200 - повернення фізичним особам сум,  що  перевищують
установлений розмір внеску (внесків);
   2300 - повернення внесків, що надійшли до виборчих фондів
після дня виборів;
   2400 - банківські послуги за повернення внесків;
   3110 - перерахування до Державного бюджету України внесків
іноземних громадян та осіб без громадянства;
   3120 - перерахування до Державного бюджету України внесків
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають
заборгованість  перед  бюджетом  будь-якого  рівня  на  день
перерахування внесків до виборчих фондів;
   3130 - перерахування до Державного бюджету України внесків
анонімних жертводавців (без зазначення в платіжному документі
прізвища,  імені по батькові, дати народження, адреси місця
проживання);
   3210 - перерахування до Державного бюджету України внесків
фізичних осіб, від яких відмовилися розпорядники виборчих фондів,
у разі неможливості їх повернення відповідним фізичним особам;
   3220 - перерахування до Державного бюджету України сум, що
перевищують  встановлений  розмір  внеску  (внесків), у разі
неможливості їх повернення відповідним фізичним особам;
   3230 - перерахування до Державного бюджету України внесків,
що надійшли до виборчих фондів після дня виборів, у  разі
неможливості їх повернення установою банку відповідним фізичним
особам;
   3300 - перерахування до Державного бюджету України внесків
юридичних осіб;
   4000 - оплата банківських послуг за перерахування коштів до
Державного бюджету України;
   розділовий знак ";";
   3 - призначення платежу.
   Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
   +;1110; Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком
N 1/02/02 від 20.02.02, у тому числі ПДВ 20%.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка