Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок проведення щорічної оцінки


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
              Н А К А З
            21.10.2002 N 815
 
       Про Порядок проведення щорічної оцінки
 
   Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1922 ( 1922-2000-п ) "Про затвердження
Положення про проведення атестації державних службовців"  та
Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і
завдань,  затверджених наказом Головного управління державної
служби    України  від 31 травня 2002 р. N 39 ( v0039351-02 ),
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку покладених  на  них  обов'язків  і  завдань
(додається).
   2. Начальникам управлінь, самостійних відділів центрального
апарату та керівникам територіальних органів Комісії взяти до
неухильного виконання Порядок проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку покладених на них обов'язків і завдань та
забезпечити проведення такого оцінювання у відповідності  до
затвердженого Порядку.
   3. Провести щорічну оцінку виконання державними службовцями
центрального апарату та територіальних органів Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку покладених на них обов'язків і
завдань за підсумками роботи у 2002 році, окрім керівників
самостійних  структурних  підрозділів центрального апарату та
територіальних органів, у яких щорічна оцінка буде проводитись за
додатково затвердженим графіком, з 10 грудня 2002 року по 10 січня
2003 року.
   4. Відділу кадрової роботи та державної служби (Осова Г.А.):
   4.1. До 1 грудня 2002 р. провести тематичний семінар з
керівниками структурних підрозділів центрального апарату з питань
ознайомлення їх з методикою проведення щорічної оцінки  про
використання при її проведенні критеріїв та показників якості
роботи;
   4.2. Надати  методичну допомогу керівникам територіальних
органів та їх працівникам, відповідальним за ведення кадрової
роботи та державної служби;
   4.3. Забезпечити контроль за ходом проведення щорічної оцінки
виконання  державними  службовцями  обов'язків  і  завдань у
структурних підрозділах центрального апарату та територіальних
органах Комісії.
   5. Управлінню організаційного    забезпечення  Комісії
(Піскун Н.С.):
   5.1. Оприлюднити наказ та Порядок проведення щорічної оцінки
виконання  державними службовцями Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку покладених на них обов'язків і завдань
в офіційних виданнях Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку та на Веб-сайті Комісії http://www.ssmsc.gov.ua;
   5.2. Надіслати форми бланків проведення щорічної оцінки до
теротеріальних управлінь засобами електронного зв'язку.
   6. Направити до відділу кадрової роботи та державної служби
не пізніше 20 січня 2003 р.:
   керівникам структурних підрозділів центрального апарату -
затверджені ними бланки з відомостями про проведення щорічної
оцінки державних службовців підрозділу з додатками;
   керівникам територіальних органів - затверджені ними бланки з
відомостями про проведення щорічної оцінки заступників начальників
територіальних управлінь з додатками.
   7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                    Додаток
                    до наказу Голови Комісії
                    21.10.2002 N 815
 
               ПОРЯДОК
     проведення щорічної оцінки виконання державними
    службовцями Державної комісії з цінних паперів та
   фондового ринку покладених на них обов'язків і завдань
 
             Загальна частина
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
28.12.2000 р. N 1922 ( 1922-2000-п ) "Про затвердження Положення
про проведення атестації державних службовців" щорічна оцінка
виконання державними службовцями покладених на них завдань і
обов'язків проводиться у період між атестаціями. Під час кожної
атестації  до  атестаційної комісії подаються щорічні оцінки
виконання державним службовцем покладених на нього завдань та
обов'язків за період, що минув після попередньої атестації.
   Порядок проведення щорічної оцінки затверджується наказом
Голови Комісії.
   Оцінка виконання державними службовцями Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку покладених на них обов'язків і
завдань (далі - щорічна оцінка) проводиться щорічно, у грудні-
січні.
   Не підлягають щорічній оцінці державні службовці, призначені
на посаду у звітному періоді, та такі, що перебувають у відпустках
по вагітності та пологах і для догляду за дитиною.
   Щорічне оцінювання має стати одним із важливих компонентів
управління персоналом, сприяти покращанню добору та розстановки
кадрів,  розвитку  ініціативи і творчої активності державних
службовців, визначенню їх професійного потенціалу, потреб  у
підвищенні кваліфікації та в особистому розвитку, плануванню
кар'єри,  вдосконаленню  процесу  планування  та  організації
діяльності як державного службовця, так і державного органу в
цілому,  виявленню  організаційних  проблем  та  оперативному
реагуванню на них, аналізу посадових інструкцій.
   При оцінюванні виконання державними службовцями обов'язків
(згідно з посадовими інструкціями) та покладених на них планових
та позапланових завдань необхідно використовувати особисті плани
державних  службовців.  Цей план є робочим документом, який
формується державним службовцем за дорученням безпосереднього
керівника. Протягом року до особистого плану можуть вноситися
зміни і доповнення на підставі документів, за якими органу,
підрозділу спрямовуються позапланові завдання (доручення органу
вищого рівня, накази (розпорядження) Голови Комісії, рішення
Комісії тощо).
   Отже, оцінювання виконання державними службовцями покладених
на них завдань і обов'язків є процедурою перевірки діяльності
державних службовців відповідно до посадових інструкцій, особистих
планів роботи та порівняння якості їх роботи із визначеними
критеріями і показниками, що здійснюється безпосереднім керівником
шляхом спостереження та контролю.
   Критерії та показники якості роботи державних службовців
поділяються на загальні (характерні для усіх державних службовців)
та спеціальні (залежать від особливостей роботи кожного управління
та відділу).  Зазначені критерії та показники пов'язуються з
конкретною діяльністю та очікуваними результатами. Наприклад,
якість,   кількість,   своєчасність   результатів  роботи;
продемонстровані державним службовцем поведінка, вміння, навички
та компетентність, рівень знань, етичні стандарти або інтегровані
показники діяльності.
   Процедура щорічної  оцінки, критерії та показники якості
роботи мають постійно удосконалюватися,  а  тому  підлягають
систематичному перегляду.
   Щорічна оцінка повинна здійснюватись у атмосфері довіри,
справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності,
об'єктивності, неупередженості, рівноправності.
       Організація і проведення щорічної оцінки
   Відповідно до Типового положення про кадрову службу органу
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02.08.96 р. N 912 ( 912-96-п ) (із змінами та
доповненнями),  організаційне забезпечення проведення щорічної
оцінки у центральному апараті Комісії здійснює відділ кадрової
роботи та державної служби, у територіальних органах - працівник,
відповідальний за ведення кадрової роботи та державної служби.
   Відділ кадрової роботи та державної служби Комісії разом із
керівниками  структурних  підрозділів  вживає  заходи  щодо
ознайомлення  державних  службовців  центрального  апарату та
територіальних органів Комісії з методикою проведення щорічної
оцінки, використання при її проведенні критеріїв та показників
якості роботи.
   Керівники структурних   підрозділів,   у  тому  числі
територіальних органів, забезпечують усіх державних службовців
Формою бланку щорічної оцінки державних службовців (далі - Форма
бланку), зразок якої додається. Зазначена Форма може доводитись до
державних службовців у паперовому або електронному варіантах.
   Процедура проведення щорічної оцінки складається з етапів:
   Підготовчий. До проведення щорічної оцінки мають попередньо
готуватися як державний службовець, так і його безпосередній
керівник.
   У цей період аналізується виконання завдань та обов'язків,
визначених посадовими інструкціями, положеннями про структурні
підрозділи,  особистими  планами,  а також наданими окремими
дорученнями у звітний період, установлюється дата проведення
співбесіди. Державні службовці ознайомлюються з планом роботи
підрозділу (органу) на наступний рік, у відповідності з яким
готують пропозиції до особистого плану.
   Оцінювання здійснюється  державним  службовцем   (через
самооцінювання)  і безпосереднім керівником, результати якого
заносяться до Форми бланку щорічної оцінки та додатку до неї. При
цьому розділи 1, 2 та 3 Форми бланку і додаток 1 до неї
заповнюються державним службовцем, який  має  його  передати
безпосередньому керівнику не пізніше ніж за тиждень до проведення
щорічної оцінки.
   Самооцінка забезпечує   активну,  конструктивну  участь
державного службовця у процедурі щорічної оцінки. Це  надає
можливість державним службовцям висловити свою точку зору, самим
визначити проблемні питання, а також установити для себе конкретні
напрями для удосконалення професіоналізму.
   Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем
посадової інструкції, особистого плану, визначеного на початку
звітного періоду (виконання усіх завдань, своєчасність, якість,
результативність, а також наявність переносу термінів та їх
причини, зміни до плану, додаткові завдання), порівнює якість його
роботи із визначеними критеріями і показниками (Примірний перелік
критеріїв та показників якості роботи державного  службовця,
наведений у додатку 2 до Форми бланку щорічної оцінки) та заповнює
розділ 4 бланку щорічної оцінки, додатки 1 і 2 до нього. Оцінка
має  бути обґрунтованою, базуватися на конкретних прикладах.
Безпосередній керівник повинен відмітити хороші показники роботи
державного службовця, рівень знань, вмінь, професійні та ділові
якості державного службовця, які використані  при  виконанні
службових обов'язків, тобто його сильні сторони. Одночасно у своїх
коментарях безпосередній керівник недвозначно у разі необхідності
вказує на недоліки в роботі державного службовця та шляхи їх
подолання.
   Заповнену Форму бланку щорічної оцінки безпосередній керівник
передає не пізніше ніж за два дні до проведення щорічної оцінки
державному службовцю для ознайомлення з оцінкою.
   Співбесіда та підписання результатів обговорення проводиться
безпосереднім  керівником  з  державним  службовцем  з метою
обговорення результатів оцінки роботи державного службовця за
минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо
виконання завдань, визначення  необхідності  підвищення  його
кваліфікації.
   У ході співбесіди, як правило, обговорюються результативність
діяльності державного службовця у контексті посадових обов'язків
та запланованих завдань, успіхи і причини невдач, заходи щодо
подолання перешкод, які виникають у роботі, прагнення і потреби
розвитку, особисті плани на майбутній період відповідно  до
пріоритетів структурного підрозділу або Комісії.
   Обговорення має бути змістовним, структурованим і відносно не
формальним,  носити  характер  рекомендацій  та наставництва.
Безпосередній керівник має стимулювати  державного  службовця
висловлювати власні думки для того, щоб спільними зусиллями знайти
їх вирішення. Не можуть допускатися взаємні докори і звинувачення.
   При обговоренні зауваження безпосереднього керівника щодо
результатів роботи державного службовця повинні враховувати його
самооцінку. Необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою
роботи  і  критикою  окремих  напрямів  (усьому  має  бути
підтвердження). Доцільно завершувати підбиття підсумків виконання
державним службовцем обов'язків та завдань доброзичливо та з
побажанням успіхів.
   Співбесіда має  закінчуватися  підписанням  безпосереднім
керівником і державним службовцем розділу 5 Форми бланку щорічної
оцінки.
   Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної
оцінки здійснюється після ознайомлення із результатами оцінювання.
Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та
пропозиції (розділ 6 Форми бланку щорічної оцінки), а також
провести,  у разі необхідності, відповідні співбесіди. Після
затвердження результатів щорічної оцінки заповнені та оформлені
належним чином Форми бланків щорічної оцінки державних службовців
центрального апарату протягом двох днів подаються до відділу
кадрової роботи та державної служби, а у територіальних органах -
працівнику, відповідальному за  ведення  кадрової  роботи  та
державної служби. Територіальні органи протягом двох днів після
затвердження результатів щорічної оцінки направляють до відділу
кадрової роботи та державної служби Комісії оформлені належним
чином Форми бланків щорічної оцінки заступників  начальників
управлінь.
   Заключний етап. Повноту заповнення бланку щорічної оцінки
перевіряє відділ кадрової роботи та державної служби, а  в
територіальних органах - працівник, відповідальний за ведення
кадрової роботи та державної служби, і долучає його до особової
справи державного службовця. Кадровими службами також аналізуються
та узагальнюються результати щорічної оцінки і готуються проекти
відповідних  рішень  з питань кадрового менеджменту. Вказані
висновки враховуються при складанні річних та поточних планів
роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної потреби в
кадрах, формуванні планів підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців, планування їх кар'єри.
          Результати щорічної оцінки
   Результати щорічної оцінки  враховуються  при  атестації
державних службовців, а також при розгляді питань просування по
службі, присвоєнні чергового рангу, встановленні передбачених
законодавством  надбавок,  премій або зміни їх розміру, при
вирішенні питання щодо продовження  терміну  перебування  на
державній службі, формуванні кадрового резерву та інших питань
проходження державної служби.
   У випадках, коли державні службовці отримують  "низьку"
оцінку виконання покладених обов'язків і завдань, до них можуть
застосовуватися заходи впливу. Наприклад, встановлення певного
терміну для покращання показників роботи, проведення додаткових
співбесід з безпосереднім керівником, виключення з кадрового
резерву.  У  разі необхідності можуть застосовуватися заходи
дисциплінарного впливу та дисциплінарні стягнення згідно зі ст. 14
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), передбачені
чинним законодавством, у порядку, визначеному статтями 148, 149
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
 
 Оскарження державними службовцями результатів щорічної оцінки
   У разі незгоди з оцінкою, отриманою від безпосереднього
керівника, державний службовець у 10-денний термін оформлює свої
зауваження та обґрунтування, з якими звертається до керівника
вищого рівня. Якщо державний службовець залишився невдоволений
рішенням керівників, він може оскаржити ці рішення керівникові
органу або керівникові органу вищого рівня у такий самий термін.
 
 Начальник відділу кадрової
 роботи та державної служби                Г.Осова
                   Додаток
                   до Порядку проведення
                   щорічної оцінки
 
              ФОРМА БЛАНКУ
     щорічної оцінки виконання державним службовцем
         посадових обов'язків і завдань
   1. Відомості про особу
------------------------------------------------------------------
| Прізвище        |                   |
| Ім'я          |                   |
| По батькові       |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Дата народження     |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Назва підрозділу    |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Назва посади      |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Дата зайняття посади  |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Звітний період     |                   |
------------------------------------------------------------------
   2. Стислий зміст посадових обов'язків
------------------------------------------------------------------
|Заповнюється державним службовцем - стисло зазначається зміст  |
|посадових обов'язків, визначених у   посадових інструкціях  |
|(положеннях  про структурні підрозділи), а також зміни, якщо  |
|такі сталися протягом року.                   |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
------------------------------------------------------------------
   3. Самооцінка
------------------------------------------------------------------
|Заповнюється державним службовцем:               |
|                                |
|1) Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої     |
|посадові обов'язки?                       |
|Навести окремі приклади, які підтверджують Вашу професійну   |
|компетентність.                         |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|2) Вказати кількість планових завдань, які Вами виконано і які |
|не виконано (поясніть чому).                  |
|                                |
|Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок,      |
|відряджень, організація семінарів, інше), які Ви виконували.  |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|3) Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення  |
|для роботи органу (крім оперативних завдань) доручалися Вам?  |
|Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки      |
|відповідних програм, актів законодавства?            |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|4) Навести приклади публікацій у фахових виданнях, якщо такі  |
|були протягом року. Надати інформацію про навчання       |
|(підвищення кваліфікації та отримання              |
|освітньо-кваліфікаційного рівня).                |
|                                |
|                                |
|                                |
------------------------------------------------------------------
   4. Оцінка безпосереднім керівником
------------------------------------------------------------------
|1) Дається оцінка виконання державним службовцем посадових   |
|обов'язків, визначених у посадових інструкціях, та завдань,   |
|викладених у особистому плані роботи, а також ступінь      |
|участі та якості виконання окремих доручень.          |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|2) Керівник визначає рівень знань, вмінь, професійні якості,  |
|здібності (звертаючи увагу на сильні та слабкі сторони)     |
|державного службовця в контексті покладених на нього завдань  |
|і обов'язків.                          |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|3) Інші коментарі                        |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
------------------------------------------------------------------
   5. Висновки, пропозиції  та  рекомендації,  як  наслідок
обговорення  результатів щорічної оцінки виконання державними
службовцями посадових обов'язків і завдань
   Підсумкова оцінка
------------------------------------------------------------------
|  Низька   | Задовільна   |   Добра    |  Висока  |
|---------------+-----------------+-----------------+------------|
|Спостерігається|Досягає певних  |Цілковите    | Перевищує |
|відставання,  |результатів,   |досягнення    | очікувані |
|потребує    |володіє     |результатів,   | результати,|
|покращення   |необхідним    |володіння    | виявляє  |
|роботи     |обсягом навичок |навичками і   | ґрунтовні |
|        |         |вміннями     | знання і  |
|        |         |         | навички  |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Державний службовець і безпосередній керівник мають поставити  |
|свої підписи на підтвердження того, що результати оцінювання  |
|обговорені, та складено особистий план на наступний рік.    |
|                                |
|Безпосередній керівник підбиває підсумки за результатами    |
|співбесіди, з наданням пропозицій та рекомендацій державному  |
|службовцю, якого оцінює.                    |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
| Підпис державного службовця      Підпис керівника,    |
|                  який проводив щорічну оцінку |
------------------------------------------------------------------
   6. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної
оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і
завдань
------------------------------------------------------------------
|Чи погоджується керівник вищого рівня з оцінкою, даною     |
|безпосереднім керівником у розділі 5?              |
|                                |
|Навести будь-які інші приклади щодо потенційних можливостей   |
|державного службовця.                      |
|                                |
|                                |
| Підпис                             |
| Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)             |
| Дата                              |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 1
                   до Форми бланку щорічної
                   оцінки
 
          Особистий план на 200_ рік
------------------------------------------------------------------
| N |   Назва завдання  | Термін |Результат виконання   |
|з/п|            |виконання|-------------------------|
|  |            |     |державним |безпосереднім |
|  |            |     |службовцем|керівником  |
|---+------------------------+---------+----------+--------------|
|  |            |     |     |       |
|  |            |     |     |       |
|  |            |     |     |       |
|  |            |     |     |       |
------------------------------------------------------------------
          Зміни та доповнення до плану
------------------------------------------------------------------
| N |   Назва завдання   | Термін | Результат виконання   |
|з/п|            |виконання|-------------------------|
|  |            |     | державним |безпосереднім|
|  |            |     | службовцем|керівником  |
|---+------------------------+---------+-----------+-------------|
|  |            |     |      |       |
|  |            |     |      |       |
|  |            |     |      |       |
|  |            |     |      |       |
|  |            |     |      |       |
|  |            |     |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Коментар безпосереднього керівника
 
                   Додаток 2
                   до Форми бланку щорічної
                   оцінки
 
            Примірний перелік
        загальних критеріїв та показників
        якості роботи державного службовця
-------------------------------------------------------------------------
| N | Критерії |Рівні якості виконання обов'язків та завдань      |
|з/п|      |-------------------------------------------------------|
|  |      |Низький   |Задовільний |Добрий   |Високий    |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
| 1 |   2   |  3    |    4   |  5    |  6     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.  Виконання обов'язків і завдань                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Обсяг   |не відповідає|відповідає  |повністю  |перевищує   |
|  |роботи, що |очікуваному, |сподіванням |відповідає |сподівання,  |
|  |виконується|витрачає   |       |сподіванням |витрачає   |
|  |      |значний час |       |      |набагато   |
|  |      |       |       |      |менше часу  |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|2. |Якість   |результати  |результати  |результатами|результати  |
|  |роботи   |потрібно   |роботи майже |роботи можна|вищої якості |
|  |      |постійно   |не      |користувати-|       |
|  |      |принципово  |потребують  |ся     |       |
|  |      |виправляти  |виправлень  |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|3. |Планування |низький   |вміє     |вміє    |організова-  |
|  |роботи   |рівень    |організовува-|організову- |ність і    |
|  |      |планування  |ти свою   |вати свою  |зібраність  |
|  |      |повсякденної |роботу,   |роботу,   |висока;    |
|  |      |роботи; в  |робота    |постійно  |робота    |
|  |      |роботі    |виконується |підвищує  |організовує- |
|  |      |допускає   |із      |власну   |ться     |
|  |      |прояви    |додержанням |культуру  |цілеспрямо-  |
|  |      |метушні, дії |термінів,  |планування; |вано,     |
|  |      |часто    |складніші  |робота   |використову- |
|  |      |непродумані; |завдання   |виконується |юься допоміжні|
|  |      |робота    |виконуються |раціонально,|засоби    |
|  |      |виконується |із незначним |з постійним |       |
|  |      |нераціонально|порушенням  |додержанням |       |
|  |      |із постійним |термінів   |термінів  |       |
|  |      |порушенням  |       |      |       |
|  |      |термінів   |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         2. Професійна компетентність            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4. |Професійні |знання    |володіє   |володіє   |володіє    |
|  |знання   |поверхові,  |спеціальними |системними |глибокими,  |
|  |      |несистемні, |знаннями,  |знаннями,  |міцними і   |
|  |      |професійні  |достатніми  |здатний до |всебічними  |
|  |      |завдання   |для     |вирішення  |знаннями, має |
|  |      |самостійно  |задовільного |творчих   |цілісне    |
|  |      |вирішувати  |вирішення  |завдань   |уявлення про |
|  |      |складно   |завдань   |професійного|системність; |
|  |      |       |професійного |характеру  |гнучкість   |
|  |      |       |характеру  |      |мислення   |
|  |      |       |       |      |дозволяє   |
|  |      |       |       |      |вирішувати  |
|  |      |       |       |      |складні    |
|  |      |       |       |      |завдання   |
|  |      |       |       |      |теоретичного |
|  |      |       |       |      |характеру у  |
|  |      |       |       |      |професійній  |
|  |      |       |       |      |сфері     |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|5. |Професійні |розвинені  |розвинені  |розвинені та|високорозви- |
|  |вміння і  |недостатньо, |посередньо, |забезпечують|нені та    |
|  |навики   |потребує   |забезпечують |необхідний |забезпечують |
|  |      |постійної  |необхідний  |рівень   |виконання   |
|  |      |сторонньої  |рівень    |виконання  |практичних  |
|  |      |допомоги   |виконання  |професійних |завдань    |
|  |      |       |професійних |завдань   |професійного |
|  |      |       |завдань при |      |характеру на |
|  |      |       |сторонній  |      |високому   |
|  |      |       |допомозі   |      |рівні     |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|6. |Уміння   |важко    |взагалі   |чітко і   |логічно    |
|  |формулювати|зрозуміти,  |легко    |переконливо |побудовані  |
|  |точку зору |обмежений  |зрозуміти,  |викладає  |висловлення, |
|  |(усно,   |словниковий |достатньо  |думки,   |влучний вибір |
|  |письмово) |запас,    |володіє   |вільно   |належної   |
|  |      |документи  |державною  |володіє   |лексики та  |
|  |      |потрібно   |мовою, має  |державною  |формулювань, |
|  |      |докорінно  |належний   |мовою,   |документи   |
|  |      |переробляти, |вибір    |документи не|завжди    |
|  |      |незадовільно |формулювань, |потребують |впорядковані, |
|  |      |володіє   |у документи |виправлень |вільно    |
|  |      |державною  |вносяться  |      |викладені   |
|  |      |мовою    |незначні   |      |думки     |
|  |      |       |зміни    |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|7. |Готовність |здебільшого |працює з   |проявляє  |ініціативний, |
|  |до дій,  |пасивний,  |власної   |ініціативу, |творчо    |
|  |ініціатива |безініціатив-|волі,    |активний, не|відноситься  |
|  |      |ний, елементи|проявляє   |позбавлений |до вирішення |
|  |      |творчого   |ініціативу  |творчого  |практичних  |
|  |      |підходу до  |за      |відношення |завдань,   |
|  |      |справи не  |необхідністю,|до справи; |здатний    |
|  |      |проявляються;|активністю  |наполегливий|генерувати  |
|  |      |потребує   |і творчим  |      |обґрунтовані |
|  |      |постійного  |відношенням |      |ідеї та    |
|  |      |спонукання до|до справи не |      |пропозиції,  |
|  |      |роботи    |виділяється |      |які      |
|  |      |       |       |      |заслуговують |
|  |      |       |       |      |на увагу і  |
|  |      |       |       |      |сприяє їх   |
|  |      |       |       |      |реалізації  |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|8. |Оператив- |повільно   |пристосовує- |сприймає  |швидко    |
|  |ність   |сприймає нові|ться до нових|нові    |приймає нові |
|  |мислення  |завдання,  |завдань і  |завдання  |завдання і  |
|  |      |виявляє   |ситуацій на |охоче,   |ситуації,   |
|  |      |незадоволення|роботі    |розуміє їх |визначає   |
|  |      |у разі зміни |       |суть та   |значущі    |
|  |      |завдання або |       |пов'язані з |фактори та  |
|  |      |звичних   |       |ними    |суть справи  |
|  |      |обставин   |       |проблеми,  |       |
|  |      |       |       |орієнтується|       |
|  |      |       |       |у нових   |       |
|  |      |       |       |ситуаціях  |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|9. |Працездат- |працездат-  |працездат-  |працездат- |працездат-  |
|  |ність та  |ність низька,|ність    |ний,    |ність висока, |
|  |витрива-  |збільшення  |задовільна, |збільшення |витримує   |
|  |лість   |навантаження |збільшення  |навантаження|тривале    |
|  |      |погіршує   |навантаження,|не впливає |навантаження, |
|  |      |якість    |як правило, |на якість  |відповідає  |
|  |      |роботи,   |не впливає на|роботи   |активністю на |
|  |      |втрачає   |якість    |      |підвищення  |
|  |      |впевненість |роботи    |      |вимог     |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|10.|Відповіда- |виявляє   |виявляє   |почуття   |високо    |
|  |льність  |байдужість, |почуття   |відповідаль-|розвинені   |
|  |      |безвідпові- |відповідаль- |ності вияв- |почуття    |
|  |      |дальність,  |ності    |ляє постійно|обов'язку;  |
|  |      |схильність до|нестабільно, |      |виконавча   |
|  |      |невиконання |потребує   |      |дисципліна  |
|  |      |       |постійного  |      |відмінна,   |
|  |      |       |контролю за |      |надійний у  |
|  |      |       |виконанням  |      |вирішенні   |
|  |      |       |       |      |завдань    |
|  |      |       |       |      |повсякденної |
|  |      |       |       |      |діяльності  |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|11.|Самостій- |до прийняття |здатний до  |у прийнятті |високо    |
|  |ність   |самостійних |прийняття  |рішень, як |розвинена   |
|  |      |рішень    |самостійних |правило,  |здібність до |
|  |      |підготовлений|рішень, але |самостійний;|обґрунтовано- |
|  |      |недостатньо; |вони не   |здатний   |го прийняття |
|  |      |у разі    |завжди    |аналізувати |самостійних  |
|  |      |виникнення  |бувають   |і      |рішень;    |
|  |      |найменших  |обґрунтовани-|прогнозувати|володіє    |
|  |      |проблем   |ми; у    |події; у  |навичками   |
|  |      |потребує   |критичних  |критичних  |передбачення; |
|  |      |стороннього |ситуаціях  |ситуаціях  |в критичних  |
|  |      |втручання  |допускає   |здатний до |ситуаціях   |
|  |      |       |прояви    |рішучих дій;|здатний до  |
|  |      |       |нерішучості |виконує   |продуманих і |
|  |      |       |       |завдання без|рішучих дій; |
|  |      |       |       |сторонньої |самостійно  |
|  |      |       |       |допомоги  |вирішує    |
|  |      |       |       |      |складні    |
|  |      |       |       |      |проблеми   |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|12.|Здатність |якостей   |здатний   |здатний   |володіє    |
|  |до     |лідера не має|позитивно  |позитивно  |високорозвине-|
|  |лідерства |і не     |впливати на |впливати на |ними     |
|  |      |намагається |людей, але у |людей, має |здібностями  |
|  |      |мати; у   |практичній  |якості   |позитивного  |
|  |      |колективі  |діяльності  |лідера   |впливу на   |
|  |      |непомітний  |цим     |      |людей, якості |
|  |      |       |користується |      |лідера явно  |
|  |      |       |рідко    |      |виявлені   |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|13.|Здатність |професійний |професійний |працює над |активно,   |
|  |до накопи- |досвід    |досвід    |підвищенням |цілеспрямова- |
|  |чення,   |накопичує  |накопичує і |і оновленням|но,      |
|  |поновлення |повільно,  |оновлює за  |професійного|систематично |
|  |і творчого |професійні  |необхідністю,|досвіду   |і       |
|  |застосуван-|завдання   |результати  |сумлінно,  |результативно |
|  |ня     |вирішує лише |діяльності  |результатив-|працює над  |
|  |професій- |традиційними |не      |но; має   |підвищенням  |
|  |ного    |методами,  |виділяються |новаторські |професійних  |
|  |досвіду  |професійне  |із-за    |підходи у  |знань, вмінь |
|  |      |новаторство |консерватив- |професійній |і навичок;  |
|  |      |не сприймає |ного підходу |діяльності |здатний    |
|  |      |або     |до нового,  |      |реалізувати і |
|  |      |заперечує  |працює за  |      |підтримати  |
|  |      |       |шаблоном   |      |нове у    |
|  |      |       |       |      |професійній  |
|  |      |       |       |      |сфері     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            3. Етика поведінки               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14.|Етика   |рівень    |рівень    |культурний у|у критичних  |
|  |поведінки, |культури   |культури   |поведінці з |ситуаціях   |
|  |стиль   |поведінки і |поведінки і |людьми, у  |завжди    |
|  |спілкування|спілкування з|спілкування |спілкуванні |поводиться  |
|  |      |людьми    |з людьми   |тактовний, |коректно і  |
|  |      |низький,   |задовільний, |доброзичливи|водночас з  |
|  |      |допускає   |але не    |й, володіє |розумінням  |
|  |      |елементи   |завжди    |високим   |       |
|  |      |нетактовного |адекватний  |рівнем   |       |
|  |      |грубого   |відповідній |культури  |       |
|  |      |відношення до|ситуації   |поведінки і |       |
|  |      |оточуючих;  |       |спілкування |       |
|  |      |поведінка не |       |з людьми;  |       |
|  |      |відповідає  |       |властива  |       |
|  |      |конкретній  |       |гнучкість у |       |
|  |      |ситуації   |       |використанні|       |
|  |      |(невпевнена, |       |стилів   |       |
|  |      |неввічлива, |       |спілкування |       |
|  |      |зухвала)   |       |і поведінки |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|15.|Співробіт- |рідко надає |співпрацює з |плідно   |виявляє    |
|  |ництво   |допомогу,  |іншими,   |співпрацює з|здібності до |
|  |      |часто не   |пропонує   |іншими,   |роботи у   |
|  |      |інформує   |допомогу,  |пропонує  |колективі,  |
|  |      |інших    |регулярно  |допомогу,  |надає цінні  |
|  |      |       |інформує   |регулярно  |пропозиції  |
|  |      |       |       |інформує  |для досяг-  |
|  |      |       |       |      |нення     |
|  |      |       |       |      |спільної   |
|  |      |       |       |      |мети     |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|16.|Дисципліно-|систематично |дотримується |дисципліно- |високодисци- |
|  |ваність  |порушує   |правил    |ваний,   |лінований,  |
|  |      |правила   |внутрішнього |правила   |скурпульозно |
|  |      |внутрішнього |трудового  |внутрішнього|та чітко   |
|  |      |трудового  |розпорядку  |трудового  |дотримується |
|  |      |розпорядку та|та правил  |розпорядку і|правил    |
|  |      |етики    |етики    |етики    |внутрішнього |
|  |      |поведінки  |поведінки,  |поведінки  |трудового   |
|  |      |       |але час від |виконує без |розпорядку та |
|  |      |       |часу     |порушень  |правил етики |
|  |      |       |потребує   |      |       |
|  |      |       |контролю   |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|     Критерії за пунктами 17-21 заповнюються тільки        |
|           для керівних працівників             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|17.|Здатність |неспроможний |репрезентує |репрезентує |цілеспрямова- |
|  |до     |репрезентува-|точку зору  |точку зору |но репрезентує|
|  |переговорів|ти точку зо-,|професійно, |професійно, |точку зору,  |
|  |      |ру аргумента-|конкретно  |конкретно, |не ігноруючи |
|  |      |ція невпевне-|       |може    |належних   |
|  |      |на, непереко-|       |переконливо |контраргумен- |
|  |      |нлива    |       |аргументува-|тів      |
|  |      |       |       |ти     |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|18.|Уміння   |не сприяє  |ретельно   |визначає  |чітко     |
|  |організову-|впорядкуванню|вивчає мету |мету і   |визначає мету |
|  |вати роботу|робочого   |і      |пріоритети; |і пріоритети, |
|  |підлеглих |процесу,   |пріоритети; |забезпечує |оптимально  |
|  |      |розподіляє  |доцільно   |регулярне  |організовує  |
|  |      |завдання з  |розподіляє  |інформування|робочий    |
|  |      |затримкою і |робочі    |підлеглих; |процес,    |
|  |      |недоцільно  |завдання   |раціонально |розподіляючи |
|  |      |       |       |розподіляє |завдання,   |
|  |      |       |       |робочі   |досягає    |
|  |      |       |       |завдання  |максимальної |
|  |      |       |       |      |ефективності |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|19.|Професіона-|нечітке,   |пояснює   |чітко    |роз'яснює   |
|  |лізм у   |незрозуміле |завдання; не |пояснює   |завдання   |
|  |керівництві|формулювання |завжди надає |поставлені |доступно,   |
|  |роботою  |завдань   |потрібну   |завдання;  |докладно;   |
|  |підрозділу |       |інформацію  |надає    |вчасно    |
|  |      |       |та      |потрібну  |консультує  |
|  |      |       |професійні  |інформацію |       |
|  |      |       |поради    |та     |       |
|  |      |       |       |професійні |       |
|  |      |       |       |поради   |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|20.|Контроль  |контроль   |епізодично  |систематично|контроль   |
|  |      |відсутній  |контролює  |контролює  |здійснює   |
|  |      |взагалі або |виконання  |виконання  |вміло та   |
|  |      |неефективний |поставлених |поставлених |ненав'язливо, |
|  |      |чи надмірний |завдань   |завдань   |результати  |
|  |      |       |       |      |якого     |
|  |      |       |       |      |ефективні   |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|21.|Оцінка та |не усвідомлює|ознайомлений |ознайомлений|ретельно та  |
|  |заохочення |досягнення та|з      |з      |детально   |
|  |співробіт- |можливості  |досягненнями |досягненнями|вивчає    |
|  |ників   |працівників, |та      |та     |досягнення та |
|  |      |не знає їх  |можливостями |можливостями|можливості  |
|  |      |здібностей та|працівників; |працівників,|працівників, |
|  |      |інтересів, не|намагається |вірно оцінює|цілеспрямова- |
|  |      |підтримує  |оцінювати  |здібності та|но стимулює їх|
|  |      |заходів з  |здібності та |поважає їх |інтереси та  |
|  |      |підвищення  |поважати їх |інтереси,  |здібності,  |
|  |      |кваліфікації;|інтереси;  |підтримує  |ефективно   |
|  |      |заважає   |підтримує  |заходи з  |спонукає до  |
|  |      |самостійності|заходи з   |підвищення |самостійності |
|  |      |співробітни- |підвищення  |кваліфіка- |мислення та  |
|  |      |ків     |кваліфікації |ції, стиму- |дій      |
|  |      |       |       |лює самос- |       |
|  |      |       |       |тійність  |       |
|  |      |       |       |мислення та |       |
|  |      |       |       |дій     |       |
|---+-----------+-------------+-------------+------------+--------------|
|  |необхідне |       |       |      |       |
|  |позначити: |       |       |      |       |
-------------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка