Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил виплати підприємствами поштового зв"язку всіх форм власності України відшкодування за втрату, крадіжку або пошкодження міжнародних поштових відправлень і посилок


          МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 196 від 20.12.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 січня 1996 р.
 vd951220 vn196            за N 9/1034
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
             комітету зв'язку та інформатизації 
    N 50 ( z0299-03 ) від 18.03.2003 )
 
    Про затвердження Правил виплати підприємствами
    поштового зв'язку всіх форм власності України
    відшкодування за втрату, крадіжку або пошкодження
      міжнародних поштових відправлень і посилок
 
   У зв'язку з введенням в дію Закону України "Про зв'язок"
( 160/95-ВР ) і прийняттям актів Всесвітнього поштового союзу на
Конгресі (Сеул, 1994 рік) та з метою визначення порядку виплати
підприємствами поштового зв'язку всіх форм власності України
відшкодування  за втрату,  крадіжку або пошкодження міжнародних
поштових відправлень і посилок, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Правила  виплати підприємствами поштового
зв'язку всіх форм власності України відшкодування за втрату,
крадіжку або  пошкодження  міжнародних поштових відправлень і
посилок (додається).
   2. Українському  об'єднанню  поштового зв'язку "Укрпошта"
(Худолій Д.А.), ОПЗ "Дніпрозв'язок" (Гайдар В.П.) прийняти до
виконання цей наказ, довести до підпорядкованих підприємств і
структурних підрозділів, встановити контроль за виконанням вимог
Правил.
   3. Українському об'єднанню поштового  зв'язку  "Укрпошта"
забезпечити друкування  Правил виплати підприємствами поштового
зв'язку всіх форм власності України відшкодування за втрату,
крадіжку або  пошкодження  міжнародних поштових відправлень і
посилок.
   4. Правила виплати підприємствами зв'язку СРСР відшкодування
за втрату, нестачу, крадіжку, пошкодження або заміну вкладення
міжнародних поштових   відправлень,   затверджені   колишнім
Міністерством зв'язку СРСР 13.08.91 N 2707, вважати такими, що в
галузі зв'язку України не застосовуються.
   5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  УКП
(Катасова Л.В.).
 
 Міністр                        В.П.Єфремов
 
                      Затверджено
               наказом Міністерства зв'язку України
               від 20 грудня 1995 року N 196
               Правила
    виплати підприємствами поштового зв'язку всіх форм
    власності України відшкодування за втрату, крадіжку
    або пошкодження міжнародних поштових відправлень і
               посилок
           1. Загальні положення
   1. Матеріальна відповідальність підприємств поштового зв'язку
за  втрату,  крадіжку  або  пошкодження міжнародних поштових
відправлень  і  посилок  перед  відправниками  і  адресатами
обумовлюється положеннями Всесвітньої поштової конвенції, Угоди
про поштові посилки, їх Виконавчими регламентами, Законом України
"Про зв'язок" ( 160/95-ВР )  та  іншими законодавчими актами
України.
   2. Підприємства поштового зв'язку несуть відповідальність за
втрату,  крадіжку  або  пошкодження  рекомендованих  листів,
бандеролей, дрібних пакетів, мішків "М", відправлень з оголошеною
цінністю, посилок з оголошеною цінністю і без оголошеної цінності.
   3. Відповідальність за втрату, крадіжку або  пошкодження
міжнародних поштових відправлень і посилок несе підприємство
поштового зв'язку, яке прийняло поштове відправлення, посилку для
видачі, збереження або відправки за призначенням і документально
не може доказати факт неприйняття або відправки за призначенням
цих відправлень, в тому числі внаслідок передчасного знищення
службових документів, термін зберігання яких складає 2 роки.
   Документи стосовно спірних питань або рекламацій повинні
зберігатись до закінчення справи.
   4. Якщо  втрата,  крадіжка  або  пошкодження  поштового
відправлення, посилки виникла внаслідок форс-мажорних обставин
(землетрус, ураган, повінь тощо), які не дають приводу для виплати
відшкодування, то відправник має право на відшкодування оплачених
тарифів, за винятком збору за страховку.
    II. Підприємства поштового зв'язку звільняються від
    матеріальної відповідальності за міжнародні поштові
       відправлення, посилки у таких випадках
   5. Поштове відправлення, посилка конфіскована або знищена у
відповідності з обмеженням і забороною, передбаченою Всесвітньою
поштовою конвенцією, її Виконавчим регламентом, Угодою про поштові
посилки, її Виконавчим регламентом, Законом України "Про зв'язок"
( 160/95-ВР ) та іншими законодавчими актами України.
   6. Поштове відправлення, посилка, що розшукується, видана
адресату  з  додержанням  усіх вимог, встановлених Поштовими
правилами.
   7. Втрата  поштового  відправлення,  посилки, що виникла
внаслідок форс-мажорних обставин.
   8. Розшук  поштового  відправлення,  посилки  встановити
неможливо внаслідок знищення необхідних документів для доказів
із-за  дій  форс-мажорних  обставин  і якщо відповідальність
підприємств поштового зв'язку не доказана іншим чином.
   9. Збиток заподіяний з вини або неохайності відправника або
спричинений властивістю предмета.
   10. Поштове відправлення, посилка, конфісковані згідно з
законодавством країни призначення, яка про це повідомила.
   11. Оголошена  цінність  поштового  відправлення, посилки
відправником була помилково завищена проти фактичної вартості
вкладення.
   12. Заяву про розшук поштового відправлення, посилки подано
підприємству поштового зв'язку по закінченні року з дня наступного
за днем подачі поштовго відправлення, посилки.
   13. За поштові посилки, що адресовані військовополоненим та
інтернованим громадянам.
   14. За рішеннями, що приймаються митницями при перевірці
поштових відправлень, посилок, які підлягають митному контролю.
   III. Розмір матеріальної відповідальності за міжнародні
         поштові відправлення і посилки
   15. Виплата відшкодування за втрату, крадіжку або пошкодження
міжнародних поштових відправлень і посилок здійснюється згідно з
Всесвітньою поштовою конвенцією та Угодою про поштові посилки в
таких розмірах:
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|                 |Розмір матеріальної відпові- |
|Вид відправлення         |дальності перед відправником |
|                 |та адресатом         |
|—————————————————————————————————+——————————————————————————————|
|        1        |          2     |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 За втрату рекомендованого від-   30 СПЗ (включаючи тарифи,
 правлення, в тому числі дрібного  оплачені при подачі від-
 пакета               правлення)
 За втрату рекомендованого мішка  150 СПЗ (включаючи тарифи,
 "М" з вкладенням друкованих   оплачені при подачі мішка "М")
 видань
 За крадіжку вкладення або пош-   Фактична вартість збитку, але
 кодження рекомендованого від-   не більше суми - відповідно
 правлення, в тому числі дріб-   30 СПЗ і 150 СПЗ при встанов-
 ного пакета, мішка "М"       ленні, що упаковка відправ-
                  лення була достатньою для на-
                  лежного захисту вкладення від
                  випадкової крадіжки або пош-
                  кодження
 За втрату, повну крадіжку,     У сумі оголошеної цінності
 повне пошкодження посилки та    в СПЗ + оплачені тарифи за пе-
 відправлення з оголошеною     ресилку без страхового збору
 цінністю
 За крадіжку або пошкодження    У розмірі фактичної вартості
 посилки і відправлення з     вкраденої, пошкодженої час-
 оголошеною цінністю        тини вкладення згідно з мит-
                  ною декларацією, описом.
                  У разі відсутності в опису,
                  митній декларації відомос-
                  тей про вартість предметів,
                  що пересилаються, відшко-
                  дування визначається про-
                  порційно ваги частини
                  вкладення, незалежно від
                  її фактичної вартості, але
                  не вище суми оголошеної
                  цінності в СПЗ за втрату
                  посилки, відправлення з
                  оголошеною цінністю.
                  Вартість одиниці ваги ви-
                  значається шляхом поділу
                  суми вартості на чисту ва-
                  гу вкладення, що переси-
                  лаються (без оболонки
                  посилки, дрібного пакета)
 За втрату, повну крадіжку,     Тариф 40 СПЗ за посилку + та-
 повне пошкодження посилки     риф 4,50 СПЗ за кожний кг по-
 без оголошеної цінності      силки + оплачений тариф за
                  пересилку
 За крадіжку або пошкоджен-     Сума відшкодування за вкра-
 ня посилки без оголошеної     дену або пошкоджену частину
 цінності              вкладення розраховується із:
                  тарифа 40 СПЗ + тарифа 4,50
                  СПЗ за кожний кг посилки, шля-
                  хом поділу суми цих тарифів на
                  чисту вагу вкладення (без
                  оболонки посилки)
 За неправильне повернення     Плата за пересилку (в прямо-
 посилки за кордон, невико-    му і зворотному напрямках)
 нання вказівки відправника     та інші збори і тарифи, які
 (коли на посилці і на     не були анульовані при по-
 супровідній адресі до неї     верненні
 відправником вчинена від-
 мітка, як бути з посилкою,
 коли адресат не розшуканий,
 вибув тощо)
 
Примітка: 1. СПЗ - спеціальне право запозичення.
     2. СПЗ визначається у  доларах  США  із  наступним
     перерахунком у національну валюту України за курсом
     Національного банку на день прийому міжнародних поштових
     відправлень.
   16. У випадку, коли відправником помилково була завищена
оголошена цінність поштового відправлення, посилки відшкодування
виплачується по фактичній вартості предметів.
    4. Порядок виплати відшкодування за втрату, крадіжку
    або пошкодження вкладення міжнародних поштових
           відправлень і посилок
   17. Виплата відшкодування за рекомендовані листи, бандеролі,
мішки "М", дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю і
посилки, які надійшли  з-за кордону і втрачені на території
України, здійснюється відправникам у валюті через відповідні
зарубіжні служби Центром розрахунків і якості зв'язку об'єднання
"Укрпошта" (далі -ЦРЯЗ) при одежанні відповідного підтвердження із
Центрального бюро рекламацій України. Відшкодування може бути
виплачене адресату у випадку відмови відправника через поштову
службу  своєї країни від одержання відшкодування на користь
адресата.
   18. Відшкодування  за  втрату  рекомендованих  листів,
бандеролей, мішків "М", дрібних пакетів, відправлень з оголошеною
цінністю, посилок, відправлених з України за кордон, виплачується
тільки відправникам у національній валюті України.
   19. Виплата відшкодування відправникам, які проживають в
Україні,  за  рекомендовані  листи,  бандеролі,  мішки  "М",
відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети і посилки,
відправлені з України і втрачені за кордоном або в Україні,
здійснюється підприємствами зв'язку у національній валюті України
у розмірах, визначених цими Правилами за розпорядженням об'єднання
"Укрпошта" або Центрального бюро рекламацій України.
   20. Виплата відшкодування за пошкодження вхідних посилок і
дрібних пакетів або вкрадену частину вкладення з них на території
України  здійснюється адресатам у національній валюті України у
розмірах, визначених цими Правилами за розпорядженням об'єднання
"Укрпошта" або Центрального бюро рекламацій України.
   21. Виплата відшкодування відправникам, які проживають в
Україні, здійснюється підприємством поштового зв'язку за місцем
подачі поштового відправлення. Виплата відшкодування адресатам,
які проживають в Україні, здійснюється підприємством поштового
зв'язку місця призначення, де було втрачене поштове відправлення.
   22. За втрату, крадіжку або пошкодження поштових відправлень
і посилок, які надійшли  з-за кордону в Україну, а також за
безпідставне повернення посилок з України за  кордон,  сума
відшкодування, зазначена у пункті 15 цих Правил, перераховується в
ЦРЯЗ на розрахунковий рахунок N 000428111 в АППБ "Аваль" м.Києва
МФО 300335 код 01181831.
   Квитанція про відправку відшкодування разом з результатами
перевірки  надсилається  підприємством  поштового  зв'язку  у
Центральне бюро рекламацій України (252032  Київ,  Вокзальна
площа,3).
   При ненадходженні до Центрального бюро рекламацій України
зазначеної  квитанції  в  місячний  термін  ЦРЯЗ  надсилає
вимогу-доручення цьому підприємству поштового зв'язку.
   23. Компенсація коштів підприємствам поштового зв'язку за
відшкодування відправникам вартості втрачених за кордоном поштових
відправлень,  посилок  здійснюється  шляхом  щоквартального
виставлення підприємствами поштового зв'язку Автономної Республіки
Крим і обласними підприємствами поштового зв'язку вимоги-доручення
ЦРЯЗ.
   24. Виплата  відшкодування відправникам або адресатам за
втрату, крадіжку або пошкодження поштових відправлень і посилок,
що сталися в Україні, здійснюється піприємствами поштового зв'язку
з віднесенням виплачених сум на винних осіб у розмірах і порядку,
встановленому законодавством України.
   25. Якщо після виплати  відшкодування  рекомендоване,  з
оголошеною  цінністю  відправлення,  посилка  або частина їх
вкладення, яка раніше вважалась  втраченою,  знайдені,  тоді
відправнику або адресату, залежно від випадку, повідомляється, про
можливість отримання відправлення, посилки протягом трьох місяців
з дня одержання повідомлення, при стягненні з нього виплаченого
відшкодування.
   26. Якщо відправник і адресат відмовились одержувати поштове
відправлення або посилку, вони переходять у власність підприємств
поштового зв'язку України або зарубіжних поштових Адміністрацій,
яким заподіяні збитки.
   27. У випадку наступного виявлення відправлення з оголошеною
цінністю або посилки з оголошеною цінністю, вартість вкладення
яких визнана менше суми виплаченого відшкодування, відправник або,
залежно від випадку, адресат повинен повернути  суму  цього
відшкодування. Відправлення з оголошеною цінністю або посилка з
оголошеною цінністю вручається відправнику або адресату незалежно
від наслідків, які випливають з помилково оголошеної цінності.
   28. У випадку, коли за втрачене поштове відправлення було
виплачено відшкодування, а згодом воно знайдене, про цей факт
терміново повідомляється в Центральне бюро рекламацій, яке в свою
чергу повідомляє зарубіжну поштову службу з проханням припинити
виплату відшкодування, а суму відшкодування, перераховану раніше,
повернути. Про це повідомляється ЦРЯЗ.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка