Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 21-08/7 від 14.10.98
   м. Київ
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою президії ВАК
                   України
                   14.10.98 р. N 21-08/7
 
           Паспорти спеціальностей
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      05.17.01 - технологія неорганічних речовин
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка включає дослідження природної
мінеральної сировини, напівпродуктів і кінцевих продуктів, а також
відходів хімічного виробництва неорганічної продукції, розроблення
й  експериментально-теоретичне  обгрунтування нових ефективних
хіміко-технологічних процесів переробки мінеральної сировини.
           II. Напрямки досліджень:
   - Розроблення  теоретичних  основ  хімічної  технології
неорганічних речовин.
   - Розширення сировинної бази виробництва мінеральних добрив,
неорганічних солей, кислот, лугів, сорбентів та пігментів.
   - Хімічна технологія мінеральних і біомінеральних добрив,
неорганічних хімічних засобів захисту рослин, харчових і кормових
фосфатів.
   - Неорганічна  технологія  зв'язаного  азоту,  метанолу,
вуглеводневих газів та продуктів їх переробки.
   - Технологія  сірки,  сірчаної  (сульфатної)  та  інших
неорганічних кислот.
   - Технологія неорганічних солей, лугів, соди, глинозему,
пігментів, наповнювачів, коагулянтів.
   - Неорганічна технологія промислових газів.
   - Хімічна технологія радіоактивних елементів та їх сполук.
   - Дослідження та розроблення технологій синтезу неорганічних
матеріалів  для  технічної  електро-,  радіо-,  п'єзо-  і
сегнетокераміки.
   - Хімічна технологія одержання каталізаторів і сорбентів.
   - Технологічні основи промислових каталітичних процесів і
технології неорганічних речовин у суміжних виробництвах.
   - Технологія та спеціальне обладнання електротермічних і
плазмохімічних процесів неорганічних виробництв.
   - Хімічна технологія тонкого синтезу чистих і особливо чистих
неорганічних речовин, реактивів, препаратів.
   - Аналіз, синтез та оптимізація хіміко-технологічних схем у
виробництвах неорганічних речовин, створення нових систем контролю
параметрів хімічних процесів і якості продукції у технології
неорганічних речовин.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
         05.17.03 - технічна електрохімія
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається фундаментальними та
прикладними  дослідженнями  з  проблем  хімії і фізико-хімії
рівноважних і нерівноважних явищ в електролітах та на межі поділу
електроліт-електрод  із  взаємним  перетворенням  хімічної  й
електричної енергії і розробленням на основі цих досліджень
високоефективних  енерго-  та ресурсозберігаючих технологічних
процесів, апаратів і пристроїв.
   Наукове та  прикладне значення розв'язання проблем даної
спеціальності полягає у виявленні науково обгрунтованих шляхів
удосконалення діючих і створення нових технологічних процесів
одержання металів та металоїдів, зокрема надчистих, гальванічних і
конверсійних покриттів із заданими функціональними властивостями,
обробки поверхні та напівпроводників, а також при виробництві
хімічних  продуктів,  хімічних джерел струму, електрохімічних
перетворювачів енергії, пристроїв (сенсорів та іоноселективних
електродів) для аналітичного контролю, наукових досліджень і
розв'язання екологічних питань.
           II. Напрямки досліджень:
   - Катодне  розчинення  металоїдів,  процеси осадження та
розчинення металів, сплавів і різних композицій та технології їх
одержання з водних, неводних розчинів електролітів і розплавлених
середовищ.
   - Процеси та технології виробництва гальванічних покриттів,
плат друкованого монтажу і радіоелектронних матеріалів із заданими
функціональними властивостями.
   - Обробка поверхні металів, сплавів  і  напівпровідників
електрохімічними  методами,  електрополірування,  формування
анодно-оксидних покриттів, декоративних та захисних плівок.
   - Технологія виробництва хімічних продуктів електролізом,
включаючи електрохімічний синтез органічних сполук та особливо
чистих металів, металоїдів і хімічних речовин.
   - Хімічні джерела струму й електрохімічні генератори.
   - Технологія виробництва електродних матеріалів.
   - Технологія електрохімічної розмірної обробки металів і
сплавів.
   - Технологія електрохімічного  очищення,  регенерації  та
знешкодження природних і стічних вод, регенерації електролітів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
    05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається теоретичними  та
прикладними дослідженнями хімічних перетворень органічних речовин
природного  і  синтетичного  походження,  розробленням  і
експериментально-теоретичним     обгрунтуванням     нових
хіміко-технологічних процесів переробки органічних речовин, а
також відходів їх переробки з метою одержання мономерів для
високомолекулярних  сполук,  розчинників,  поверхнево-активних
речовин, хімічних субстанцій лікарських препаратів, барвників і
напівпродуктів  для  їх  виробництва,  інгібіторів  корозії,
текстильно-допоміжних речовин, присадок до пального і мастильних
матеріалів, консервантів та інших органічних продуктів.
           II. Напрямки досліджень:
   - Розроблення  технологій  виробництва  нових  продуктів
органічного синтезу.
   - Дослідження  і  технологічне  розроблення  гетерогенних
каталітичних процесів перетворення органічних речовин (гідрування,
окислення, конденсація, дегідратація, дегідрування та ін.).
   - Дослідження  і  технологічне  розроблення  гомогенних
каталітичних процесів перетворення органічних речовин.
   - Розроблення  методів  утилізації  відходів  виробництва
органічного синтезу для одержання інгібіторів корозії, полімерних
матеріалів, допоміжних речовин тощо.
   - Розроблення технологічних процесів виробництва органічних
продуктів на базі сировинних ресурсів України, зокрема речовин, що
залишились  при конверсії оборонних галузей та некондиційних
пестицидів.
   - Розроблення технологічних процесів виробництва органічних
продуктів  із  використанням  випромінювання  різних  енергій
(ультразвук, ультрафіолетове випромінювання, гамма-промені).
   - Розроблення  технологічних  процесів   електросинтезу
органічних сполук.
   - Розроблення прогресивних технологічних схем і технологічних
процесів малотонажних виробництв органічного синтезу.
   - Аналіз, синтез і оптимізація хіміко-технологічних схем у
виробництві органічних продуктів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка досліджує технології процесів
синтезу  олігомерів  і  полімерів  (еластомерів,  термо-  та
реактопластів) і технології переробки полімерів для одержання
гуми,  гумотехнічних  виробів, клеїв, пластмас, композиційних
матеріалів, зокрема наповнених і  армованих  мінеральними  й
органічними  дисперсними наповнювачами та волокнами, а також
газонаповнених; розробленням фізико-хімічних  і  технологічних
принципів синтезу нових полімерів та одержанням на їх основі нових
полімерних матеріалів, технології  одержання  виробів  прямим
синтезом із мономерів і олігомерів, встановленням взаємозв'язків
між умовами синтезу, переробки, структурою  та  морфологією,
фізико-хімічними,  механічними  властивостями  полімерів  і
матеріалів на їх основі.
           II. Напрямки досліджень:
   - Технології одержання та переробки різних видів полімерних і
композиційних матеріалів.
   - Дослідження фізико-хімічних, механічних та теплофізичних
процесів  при  переробці  полімерів  у  вироби,  реологічних
властивостей, тепло- і масообміну, процесів прямого одержання
матеріалів з вихідної (первинної) сировини шляхом екструзії,
пультрузії, реакційного інжекційного формування, вспінювання тощо.
   - Дослідження фізико-хімічних, механічних і теплофізичних
процесів, що відбуваються при переробці полімерів, для одержання
гумотехнічних виробів, адгезивів, пластмас.
   - Розроблення технологій підсилення полімерів дисперсними
волокнистими наповнювачами, тканинами, матами, односпрямованими
волокнами та ін. Одержання полімерних сумішей і стопів, їх
підсилення і встановлення їхньої технологічної компатибілізації
шляхом введення спеціальних домішок або механічними методами.
   - Вивчення процесів адгезії полімерів до твердих поверхонь у
гумотехнічних виробах, композиційних матеріалах і композиційних
покриттях, розвиток принципів підготовки поверхонь наповнювачів та
полімерів  для  поліпшення  фізико-механічних  властивостей
матеріалів.
   - Проблеми використання вторинних полімерних матеріалів та їх
залучення в основне виробництво.
   - Розроблення  нових  енергоощадних,  екологічнобезпечних
нетрадиційних технологій; дослідження їх впливу на стан полімерної
техніки і технології.
   - Розроблення полімерних і композиційних матеріалів  для
захисту навколишнього середовища, вогнестійких, самозгасаючих,
хімічностійких,  біодеградуючих  у  навколишньому  середовищі
матеріалів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається дослідженнями  з
проблем хімії, фізико-хімії природної мінеральної сировини та
техногенних продуктів, напівпродуктів і готових матеріалів, а
також  включає  експериментальне  розроблення  і  теоретичне
обгрунтування   нових   ефективних   та   нетрадиційних
хіміко-технологічних процесів переробки природних і техногенних
матеріалів з метою одержання  в'яжучих  речовин,  керамічних
матеріалів, скла, створення композиційних матеріалів та захисних
покриттів.
           II. Напрямки досліджень:
   - Розроблення  поліфункціональних  покриттів  на  основі
кремнійорганічних сполук.
   - Одержання захисних плівок на силікатних та тугоплавких
неметалічних матеріалах.
   - Дослідження  та  комплексне  використання  природної
мінеральної сировини, технічних і техногенних мінеральних  й
органічних  речовин  у виробництві силікатних та тугоплавких
неметалічних матеріалів з метою розширення сировинної бази галузі.
   - Технології  одержання  і  застосування  силікатів  у
кристалічному, аморфному та колоїдному станах.
   - Використання  високодисперсних  силікатів і тугоплавких
неметалічних  речовин  як  активних  наповнювачів  полімерних
композицій, реологія та структуроутворення в композиціях.
   - Фізико-хімічні закономірності розвитку фазових рівноваг у
гетерогенних силікатних та тугоплавких неметалевих системах.
   - Одержання висококонцентрованих, концентрованих і рідких
дисперсних силікатних систем.
   - Технології подріблення при виробництві  силікатних  та
тугоплавких неметалічних матеріалів.
   - Твердофазовий  синтез  у  виробництві  силікатних  і
несилікатних  в'яжучих  речовин (вапна, гіпсу, магнезіальних,
портландцементу та інших видів цементів), кераміки (будівельної,
тонкої, спеціальної, вогнетривів), скла, люмінофорів, твердих
електролітів, абразивних матеріалів при  термічній  переробці
природних сировинних матеріалів.
   - Процеси спікання в технології силікатних і тугоплавких
неметалічних матеріалів.
   - Технологія в'яжучих речовин різних видів твердіння, грубої,
тонкої, технічної кераміки, вогнетривів, скла, склокристалічних
матеріалів та ін.
   - Створення безвідходних і екологічно чистих технологій при
виробництві силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів.
   - Наукові  засади  нових  методів досліджень у хімічній
технології силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  05.17.14 - хімічний опір матеріалів та захист від корозії
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається фундаментальними та
прикладними дослідженнями з  корозійної,  корозійно-механічної
стійкості металевих матеріалів, а також бетонів, полімерів та
інших матеріалів у різних середовищах і розробленням методів
захисту їх від корозії та корозійно-механічного руйнування.
   Розв'язання науково-технічних проблем даної  спеціальності
передбачає створення нових корозійностійких матеріалів і сплавів,
розроблення технології нанесення різних  захисних  покриттів,
технологій  антикорозійного  захисту  з використанням методів
корозійного контролю.
           II. Напрямки досліджень:
   - Теорія корозії та захист металевих матеріалів, хімічна й
електрохімічна корозія, пасивність.
   - Дослідження корозійної стійкості матеріалів у промислових
та природних умовах у різних агресивних середовищах залежно від
температури, складу і режиму.
   - Механізм електрохімічної та газової корозії металів і
сплавів  у  розчинах  електролітів,  промислових середовищах,
природних умовах та газах.
   - Дослідження  корозійно-механічної  стійкості матеріалів:
корозійна втома, корозійне розтріскування і фретінг-корозія в
широкому діапазоні механічних навантажень та агресивних середовищ.
Вивчення механізму корозійно-механічного руйнування конструкційних
матеріалів.
   - Розроблення ефективних засобів підвищення хімічного опору
матеріалів  в  агресивних  середовищах.  Розроблення  систем
інгібування і антикорозійної  обробки  корозивних  середовищ.
Антикорозійні покриття: металеві (гальванічні, термічні, дифузійні
тощо), неметалеві неорганічні та органічні.
   - Розроблення нових комбінованих методів захисту матеріалів.
   - Удосконалення електрохімічних методів захисту металів.
   - Дослідження анодного, катодного та протекторного захисту
металів від корозії.
   - Розроблення  й  удосконалення  методів  корозійного
моніторингу.
   - Розроблення й удосконалення методів дослідження хімічної
стійкості, антикорозійних властивостей матеріалів і  захисної
здатності покриттів. Методи оцінки корозивності середовищ та
ефективності антикорозійного захисту.
   - Вивчення біокорозії металів у грунтах та морській воді,
створення ефективних методів захисту від біокорозії.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       05.17.15 - технологія хімічних волокон
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка включає дослідження з проблем
хімії та фізико-хімії процесів на різних технологічних стадіях
виробництва    хімічних    волокон,    розроблення   й
експериментально-теоретичне  обгрунтування  нових  ефективних
процесів синтезу волокноутворюючих полімерів, методів формування,
подальшої обробки, модифікації  хімічних  волокон,  переробки
відходів.
           II. Напрямки досліджень:
   - Методи  та  закономірності  синтезу  волокноутворюючих
полімерів.
   - Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при приготуванні
розчинів і розплавів волокноутворюючих полімерів.
   - Загальні теоретичні основи процесів одержання хімічних
волокон, нові методи формування. Орієнтаційні та релаксаційні
процеси, що відбуваються при формуванні.
   - Взаємозв'язок  між  хімічною  природою,  властивостями
полімерів, параметрами формування і  комплексом  властивостей
хімічних волокон.
   - Фазові переходи у процесах формування хімічних волокон.
   - Методи  та  механізми стабілізації розплавів, розчинів
полімерів щодо термоокислюючої деструкції.
   - Фізико-хімічні закономірності формування волокон із сумішей
полімерів.
   - Одержання волокон із рідинно-кристалічних полімерів.
   - Суміщення процесів при формуванні хімічних волокон.
   - Фізико-хімічні процеси обробки хімічних волокон.
   - Взаємозв'язок між структурою та властивостями хімічних
волокон. Розроблення методів їх оцінки.
   - Нові методи дослідження тонкої та надмолекулярної структури
хімічних волокон.
   - Модифікація хімічних волокон  для  надання  їм  нових
властивостей.
   - Нові види хімічних волокон і матеріалів на їхній основі.
   - Волокна спеціального призначення. Вуглецеві волокна.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      05.17.18 - мембрани та мембранна технологія
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки  і  техніки,  яка  займається  теоретичними
дослідженнями  та  прикладними  розробленнями  нових процесів
формування полімерних і неорганічних мембран, вивченням їхньої
структури,   фізико-хімічних,  механічних  та  розділюючих
характеристик, мембранних процесів розділення розчинів і сумішей
речовин, а також розробленням нових типів мембранних елементів,
модулів, апаратів та установок.
           II. Напрямки досліджень:
   - Розроблення теоретичних основ мембранного масопереносу і
нових мембранних процесів. Розроблення мембранних  технологій
концентрування та фракціонування розчинів і сумішей, очищення
техногенних газових викидів. Розроблення мембранних технологій
одержання чистих та особливо чистих біологічно активних речовин і
лікувальних препаратів  зі  збереженням  їхніх  властивостей.
Створення  гібридних  мембранних  технологій та технологій з
використанням мембран із додатковими функціями.
   - Розроблення нових методів і технологій формування мембран,
нових типів мембран, зокрема синтетичних мембран та розширення
сировинної бази для формування мембран.
   - Молекулярна, надмолекулярна і  макроскопічна  структура
мембран та її взаємозв'язок із розділюючими властивостями мембран.
Дослідження взаємозв'язків між структурою розчинів і дисперсій та
структурою мембран і їх розділюючими характеристиками.
   - Вивчення міжфазних взаємодій мембрана-компоненти системи,
що  розділюється,  та  їх  вплив  на  процес  масопереносу.
Фізико-хімічні і механічні властивості мембран і їх зміна у
процесі  експлуатації.  Отруєння,  забруднення  мембран  та
розроблення засобів і методів їх регенерації.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      05.17.22 - технологія та обладнання хімічної
            переробки деревини
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається  теоретичними  й
експериментальними дослідженнями для хімічної переробки деревини,
її компонентів та іншої рослинної  сировини,  створенням  і
впровадженням у виробництво високоефективних та екологічно чистих
процесів і обладнання для переробної промисловості. Предметом
дослідження  є  процеси  хімічної  переробки,  явища, що їх
супроводжують, обладнання й особливості технології.
           II. Напрямки досліджень:
   - Хімія, фізико-хімія і реологія деревини, її компонентів та
інших видів рослинної сировини.
   - Комплексне використання всієї біомаси рослинної сировини,
деревинних відходів і відходів переробки продуктів сільського
господарства.
   - Хімія  целюлози  і  лігнінів,  відбілення  волокнистих
напівфабрикатів, способи делігніфікації і переробки рослинної
сировини.
   - Хімічна технологія, обладнання та методи  контролю  у
виробництві целюлози, паперу, картону, целюлозних композиційних
матеріалів,  волокнистих  напівфабрикатів,  відходів  побічних
продуктів.
   - Ресурсоощадні і екологічно чисті  технології  хімічної
переробки деревини, створення екологічно чистих в'яжучих засобів.
   - Хімічна  технологія  й  обладнання  гідролізних  і
пірогенетичних виробництв.
   - Хімічна технологія й обладнання очищення газових викидів,
регенерації  та рекуперації хімікатів і тепла, виділення та
комплексного  використання  відходів  побічних   продуктів
целюлозо-паперових виробництв.
   - Хімія екстративних речовин і їх перетворення.
   - Хімія термічних і термокаталітичних перетворень компонентів
деревини.
   - Розроблення нових методів дослідження в галузі хімічної
переробки деревини.
   - Створення  сучасних технологічних процесів виробництва,
обробки та переробки паперу і картону.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 8, 2002 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка