Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства зовнішньоекономічних зв"язків України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 14 жовтня 1991 р. N 267
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 234 ( 234-92-п ) від 08.05.92 )
            Питання Міністерства
       зовнішньоекономічних зв'язків України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Міністерство зовнішньоекономічних
зв'язків України, що додається.
   2. Дозволити  Міністерству  зовнішньоекономічних  зв'язків
України мати колегію у складі 11 чоловік.
   Встановити загальну чисельність працівників  представництв
цього Міністерства у Кримський АРСР, а також областях України в
кількості 66 чоловік з утриманням їх за рахунок асигнувань,
передбачених в республіканському бюджеті на утримання органів
державного управління. Для забезпечення діяльності представництв
використати  майно  відділень  (представництв)  колишнього
Уповноваженого Міністерства зовнішніх економічних зв'язків СРСР
при Раді Міністрів УРСР.
   Міністерству зовнішньоекономічних зв'язків України затвердити
за погодженням з Міністерством праці і Міністерством фінансів
України умови оплати праці працівників його представництв та
подати Міністерству фінансів України для погодження кошторис
витрат на утримання цих представництв.
   3. Прийняти  пропозицію  Міністерства зовнішньоекономічних
зв'язків України, погоджену з Міністерством фінансів України, про
створення  Фонду розвитку зовнішньоекономічної діяльності при
Міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків України.
   Встановити, що формування коштів Фонду  здійснюється  за
рахунок надходжень від видачі Міністерством зовнішньоекономічних
зв'язків   України   ліцензій,   реєстрації   учасників
зовнішньоекономічної діяльності, представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності, власної господарської діяльності, а
також добровільних внесків вітчизняних та іноземних організацій,
підприємств і окремих громадян, заінтересованих  у  розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків України.
   Міністерству зовнішньоекономічних зв'язків України разом з
Міністерством фінансів України  розробити  та  затвердити до
20  жовтня  1991  р.   Положення   про  Фонд  розвитку
зовнішньоекономічної діяльності.
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 40
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 жовтня 1991 р. N 267
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України
 
   1. Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України (МЗЗ
України) є центральним органом  виконавчої  влади  у  сфері
зовнішньоекономічної діяльності, підвідомчим Кабінету Міністрів
України.
   Міністерство забезпечує      проведення      єдиної
зовнішньоекономічної політики України і здійснює у межах своєї
компетенції державне регулювання і координацію діяльності усіх
учасників зовнішньоекономічних зв'язків, розташованих на території
України, незалежно від їхньої підпорядкованості та форм власності.
   2. Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України у своїй
діяльності керується Конституцією України ( 888-09 ), законами та
іншими рішеннями Верховної Ради України, її Президії, указами
Президента  України,  постановами  й розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, а також Положенням. У межах своєї компетенції
Міністерство організує і контролює виконання законодавчих актів,
рішень Уряду України.
   Міністерство узагальнює практику законодавства  з  питань
зовнішньоекономічної діяльності, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Міністерства  зовнішньоекономічних
зв'язків України є:
   а) реалізація  державного  суверенітету  України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності;
   б) забезпечення  проведення  єдиної  зовнішньоекономічної
політики  з  метою  здійснення всебічного розвитку зовнішніх
економічних зв'язків із  зарубіжними  країнами  в  інтересах
економічного і соціального розвитку України;
   в) розробка   концепції   та   стратегії   розвитку
зовнішньоекономічного потенціалу України, здійснення державного
регулювання зовнішніх економічних зв'язків;
   г) використання правових засобів для захисту законних прав та
інтересів України, суб'єктів її зовнішньоекономічної діяльності;
   д) сприяння  формуванню   у   встановленому   порядку
централізованих експортних фондів України за рахунок продукції,
виробленої на її території, а також товарних ресурсів;
   є) аналіз роботи зовнішньоекономічного комплексу України,
розробка і здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення
ефективності зовнішніх економічних зв'язків України, насамперед на
поліпшення структури експорту та імпорту, вироблення конкретних
рекомендацій для промисловості та сільського господарства щодо
пріоритетного  виробництва  продукції  з  урахуванням змін у
кон'юнктурі світового ринку;
   ж) організація з  участю  органів  митного  контролю  і
Міністерства статистики України автоматизованої системи обліку та
контролю експортно-імпортних операцій, що здійснюються учасниками
зовнішньоекономічних зв'язків (у разі необхідності - встановлення
зв'язку з аналогічними системами республік і держав);
   з) подання методичної допомоги заінтересованим міністерствам,
відомствам,  підприємствам  та  організаціям  у раціональному
використанні валютних коштів, аналіз їх витрачання;
   і) розробка разом із Національним банком і Міністерством
фінансів  України  пропозицій  щодо збільшення надходжень до
Валютного фонду України від запровадження стимулюючої системи
оподаткування  та відрахувань від валютної виручки учасників
зовнішньоекономічної  діяльності,  розташованих  на  території
України;
   к) подання  ефективної  організаційно-методичної  допомоги
міністерствам і відомствам України, виконавчим комітетам місцевих
Рад народних депутатів, учасникам зовнішньоекономічних зв'язків, а
також зарубіжним партнерам у здійсненні  та  інформаційному,
договірно-правовому  і  валютно-ціновому  забезпеченні  їхньої
зовнішньоекономічної діяльності; створення відповідних  банків
даних;
   л) організація і координація за дорученням Кабінету Міністрів
України роботи торговельних представництв України за кордоном.
   4. Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України при
виконанні  покладених на нього функцій взаємодіє з органами
державного управління України та  Кримської  АРСР,  органами
місцевого самоврядування.
   5. Міністерство  зовнішньоекономічних  зв'язків  України,
підвідомчі йому установи, організації, підприємства (об'єднання),
фонди, а також представництва в Кримській АРСР та областях України
становлять систему Міністерства.
   6. Міністерство  зовнішньоекономічних  зв'язків  України
відповідно до покладених на нього завдань:
   а) розробляє  і  вносить  до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо стратегічних питань зовнішньоекономічних зв'язків,
пріоритетних  напрямів  економічного співробітництва з іншими
державами, інших питань, віднесених до компетенції Міністерства,
готує  пропозиції  про  укладання,  виконання  і  денонсацію
торговельних договорів і угод з іншими країнами;
   б) готує пропозиції і укладає відповідно до наданих йому
повноважень міжнародні договори з питань торговельно-економічного
співробітництва України з  іншими  країнами  і  міжнародними
організаціями,  бере участь разом з іншими міністерствами і
відомствами України у розробці договорів про науково-технічне
співробітництво;
   в) здійснює  державне  регулювання  зовнішніх економічних
зв'язків України шляхом реєстрації  їх  учасників,  внесення
пропозицій про встановлення квот, а також видає ліцензії на
експорт та імпорт по окремих видах товарів (робіт, послуг),
країнах і групах країн;
   г) розробляє разом з органами державного управління України
проекти планів експорту та імпорту, валютних надходжень;
   д) розробляє пропозиції про розміщення на підприємствах та в
організаціях України державного замовлення на експорт продукції,
координує діяльність комплектних постачальників і будівельних
організацій при здійсненні ними будівництва за кордоном;
   є) провадить розрахунки і вносить пропозиції до Кабінету
Міністрів України про нормативи ставок відрахувань до Валютного
фонду України від валютної виручки учасників зовнішньоекономічної
діяльності, розташованих на території України;
   ж) сприяє залученню у народне господарство України додаткових
матеріальних  і фінансових ресурсів (у тому числі іноземних
інвестицій) шляхом сприяння створенню спільних підприємств з
участю іноземних юридичних і фізичних осіб як на території
України, так і за кордоном;
   з) забезпечує  контроль  за   виконанням   суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними учасниками
торговельно-економічних зв'язків чинного законодавства,  інших
нормативних актів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, а
також за додержанням ними інтересів України на зовнішньому ринку.
Координує  комерційно-господарську  діяльність  за  кордоном
підприємств та організацій України незалежно від форм власності,
подає їм необхідну організаційну та методичну допомогу;
   і) здійснює  реєстрацію як учасників зовнішньоекономічної
діяльності  розташованих  на  території  України  об'єднань,
підприємств  та  організацій, включаючи спільні підприємства,
міжнародні об'єднання, асоціації та інші організації з участю
іноземних юридичних і фізичних осіб. За погодженням з Національним
банком України реєструє спеціалізовані підприємства та фірмові
магазини, що здійснюють продаж товарів, виконання робіт і надання
послуг на території України за вільно конвертовану та прирівняну
до неї валюту;
   к) здійснює у встановленому порядку реєстрацію на Україні
представництв іноземних фірм та організацій, а також окремих
відділів (філіалів), розглядає й узагальнює інформацію про їхню
діяльність для подання доповіді Кабінету Міністрів України;
   л) систематизує дані про торговельне співробітництво України
з іншими країнами;
   м) веде облік іноземних компаній, які застосовують відносно
України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують
взяті зобов'язання, використовує ці відомості для консультаційного
та інформаційного забезпечення учасників комерційних і технічних
переговорів;
   н) координує діяльність торговельних представництв України за
кордоном;
   о) забезпечує Верховну Раду і Кабінет Міністрів України
інформацією з питань зовнішніх економічних зв'язків і у необхідних
випадках надає її Національному банку України;
   п) забезпечує проведення у системі  Міністерства  єдиної
кадрової  політики,  підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації (у тому числі за кордоном) кадрів України для
зовнішньоекономічної  діяльності,  бере участь у міжнародному
співробітництві у цій сфері;
   р) проводить заходи щодо соціального розвитку, поліпшення
умов  праці, житлових, культурно-побутових умов та медичного
обслуговування працівників системи Міністерства;
   с) здійснює  функції  по  управлінню  державним  майном,
закріпленим  за  підвідомчими  Міністерству  підприємствами,
установами та організаціями (за винятком функцій, що входять до
компетенції Фонду державного майна України).
   7. Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України має
право:
   а) у межах своєї компетенції видавати накази, інструкції та
вказівки, які в обов'язковими для міністерств і відомств України,
виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів, а також для
учасників зовнішньоекономічних зв'язків України при здійсненні
ними зовнішньоекономічної діяльності;
   б) контролювати додержання міністерствами  і  відомствами
України, учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, розташованими
на  території  України,  встановленого  порядку  здійснення
зовнішньоекономічної діяльності;
   в) здійснювати оперативне нетарифне регулювання зовнішніх
економічних зв'язків, реєстрацію їхніх учасників, підготовку і
внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо квотування
експорту та імпорту, включаючи запровадження ліцензування по
окремих товарах (роботах, послугах), країнах і групах країн;
   г) проводити    перевірку    діяльності    учасників
зовнішньоекономічних зв'язків, іноземних юридичних і фізичних
осіб, які діють на території України, щодо додержання ними
встановленого порядку здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
   д) припиняти  здійснення  експортно-імпортних  операцій
учасниками зовнішньоекономічних зв'язків у випадках, коли має
місце недобросовісна конкуренція або їхня діяльність завдає шкоди
інтересам України;
   є) здійснювати реєстрацію представництв іноземних фірм та
організацій, а також їхніх відділів (філіалів);
   ж) здійснювати  контроль  за  своєчасним  введенням  в
експлуатацію  імпортного  комплектного  обладнання,  а  також
валютоємких виробництв, створюваних на базі закуплених ліцензій і
"ноу-хау";
   з) залучати для консультацій, вивчення і вироблення шляхів
розв'язання проблем у сфері зовнішніх економічних зв'язків України
вітчизняних і зарубіжних учених, спеціалістів і експертів на
контрактній основі;
   і) створювати,  реорганізовувати  і  ліквідовувати  у
встановленому   порядку   зовнішньоторговельні   об'єднання,
координаційні, науково-технічні та інші ради, госпрозрахункові
центри, підприємства, фонди, фірми, навчальні заклади тощо;
   к) створювати за кордоном за дорученням Уряду торговельні
представництва України, а також комерційні підприємства (торгові
доми) із змішаним капіталом;
   л) проводити  у  межах  своєї  компетенції переговори з
іноземними партнерами і за дорученням Кабінету Міністрів України
укладати міжнародні договори торговельно-економічного характеру;
   м) брати  участь  у  роботі  міжнародних  і міжурядових
організацій та органів, міжурядових комісій і комітетів  по
торговельно-економічному та науково-технічному співробітництву,
конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародних
економічних відносин та іноземного туризму, приймати іноземні
делегації  для  обговорення  питань  зовнішньоекономічних  і
туристичних зв'язків;
   н) зберігати  оригінали  міжнародних  зовнішньоекономічних
договорів України.
   8. Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України у межах
своєї компетенції видає на підставі й на виконання чинного
законодавства накази і постанови, організує та перевіряє їх
виконання.
   Постанови цього Міністерства з питань, віднесених до його
компетенції, обов'язкові для інших міністерств і відомств України,
а  також  установ  і  організацій  незалежно  від  їхньої
підпорядкованості та форм власності.
   Міністерство у необхідних випадках видає разом з органами
державного управління спільні нормативні документи.
   9. Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України очолює
Міністр, який призначається Верховною Радою України.
   Міністр зовнішньоекономічних   зв'язків   України   має
заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів
України. Розподіл обов'язків між заступниками Міністра провадиться
Міністром зовнішньоекономічних зв'язків України.
   Міністр зовнішньоекономічних   зв'язків   України  несе
персональну  відповідальність  за  виконання  покладених  на
Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій.
   10. Для погодженого вирішення питань державного регулювання
здійсненням   зовнішньоекономічних   зв'язків,   обговорення
найважливіших напрямів діяльності й розвитку галузі у Міністерстві
зовнішньоекономічних зв'язків України створюється колегія у складі
Міністра, заступників Міністра за посадою, а також інших керівних
працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністра.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків
України затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються Міністром.
   12. Міністерство  зовнішньоекономічних зв'язків України є
юридичного особою, має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка