Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей (05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди; 05.23.02 - підвалини та фундаменти; 05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання; 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби; 05.23.08 - технологія промисловог...


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постанова президії
                   ВАК України
                   14.10.1998 N 23-08/7
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
   05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, що займається  теоретичними  та
експериментальними дослідженнями будівельних конструкцій із різних
матеріалів, споруд різного призначення, об'ємно-планувальних та
конструктивних    рішень    промислових,    цивільних,
сільсько-господарських,    транспортних,    гідротехнічних,
гідромеліоративних споруд, будівель та їх комплексів, а також
дослідженнями у  сфері  раціонального  проектування  і  умов
експлуатації  будівельних  конструкцій,  споруд, будівель, їх
комплексів у наземному й підземному будівництві.
           II. Напрямки досліджень:
   Вплив   функціонально-технологічних       процесів,
природно-кліматичних умов і дій на напружено-деформований стан,
експлуатаційні й екологічні характеристики конструкцій, споруд,
будівель та їх комплексів.
   Особливості роботи будівельних матеріалів  і  конструкцій
залежно від характеру тривалості технологічних процесів у будівлях
та спорудах, вивчення закономірностей навантаження, особливостей
дії на них навколишнього середовища і технологічного устаткування
під час експлуатації. Розроблення методів захисту від впливу
небезпечних природних та техногенних дій.
   Створення раціональних типів конструкцій, сортаментів виробів
і елементів, уніфікація, типізація, стандартизація, підвищення
індустріальності  та  якості  будівництва.  Вплив  технології
виготовлення  й  виконання  будівельно-монтажних  робіт на
конструктивні форми і об'ємно-планувальні рішення.
   Технологія проектування конструкцій, споруд, будівель та їх
комплексів.
   Робота конструкцій, їх поведінка під навантаженням залежно
від матеріалу і особливостей конструктивної форми. Розроблення
методів оцінки несучої здатності конструкцій, захист від корозії,
ерозії, гниття та інших видів фізичних пошкоджень.
   Пошук раціональних  форм  будівель, споруд і засобів їх
розміщення у природному середовищі, в селищній та промисловій
забудові.
   Теоретичні основи і методи  будівництва,  спрямовані  на
розроблення  раціональних  архітектурно-планувальних  рішень з
урахуванням умов захисту людини від шуму, вібрацій, опромінення,
температурних, інших несприятливих дій і створення оптимального
комфорту для людей та технологічного процесу.
   Визначення форм, розмірів приміщень та захисних конструкцій з
урахуванням умов діяльності людей,  руху  людських  потоків.
Розміщення  і  робота  устаткування,  забезпечення необхідних
санітарно-гігієнічних умов.
   Методи оцінки  надійності,  безпечності,  довговічності
будівель, споруд і конструкцій, що експлуатуються, неруйнівні
методи контролю та діагностика їх технічного стану.
   Форми технічної експлуатації будівель, споруд та інженерного
устаткування,  підвищення експлуатаційних якостей конструкцій,
будівель та споруд, подовження строків  їх  служби,  методи
реконструкції, посилення і ремонту.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        05.23.02 - підвалини та фундаменти
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка вивчає взаємодію фундаментів
різного типу з грунтовними основами при статичних і динамічних
навантаженнях з урахуванням особливостей регіону, властивостей
грунтів та їх поведінки в часі.
           II. Напрямки досліджень:
   Розроблення методик і устаткування для дослідження параметрів
грунтів  різних  регіонів,  розрахунку міцності, стійкості і
деформативності основи. Дослідження процесів і закономірностей
фільтрації,  ущільнення,  опору  грунтів,  зсуву, реологічних
процесів.
   Розроблення методів розрахунку стійкості земляних споруд,
котлованів та траншей. Дослідження напружено-деформованого стану
елементів системи "основи-фундаменти" при статичних і динамічних
навантаженнях з урахуванням нелінійних процесів  деформування
матеріалів.
   Розроблення методів розрахунку фундаментів у сейсмічних і
зсувних зонах, на підроблених і підтоплених територіях.
   Дослідження конструкцій фундаментів на лесових, карстових
територіях, на штучних слабких основах.
   Експериментальні та  чисельні   дослідження   взаємодії
фундаментів  з  основами  з урахуванням жорсткості підземних
конструкцій, включаючи питання реконструкції.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        05.23.03 - вентиляція, освітлення
           та теплогазопостачання
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, предметом якої є будівництво, монтаж,
експлуатація систем теплогазопостачання й  вентиляції  (ТГВ),
вивчення і створення мікроклімату в будовах та спорудах різного
призначення, акустичного і світлового комфорту в приміщеннях.
           II. Напрямки досліджень:
   Оптимізація, удосконалення й підвищення надійності систем
теплогазопостачання,  вентиляції  і  кондиціювання, методи їх
розрахунку та проектування.
   Створення систем  мікроклімату  в  приміщеннях,  очищення
вентиляційних викидів, їх зменшення і розсіювання при згорянні
палива в котельнях.
   Економія енергії  шляхом  утилізації  і  використання
альтернативних джерел теплоти, термічна обробка різноманітних
технологічних відходів.
   Будівельна теплотехніка,  що  включає  тепломасообмін  і
гідроаеродинаміку систем ТГВ, теплохолодогенеруючих,  котлових
пристроїв, дослідження теплового, повітряного, вологого режиму
приміщень, будівель та споруд.
   Будівельна акустика  і  світлова  техніка в приміщеннях,
будівлях  різноманітного  призначення,  Розроблення  методів
розрахунку й проектування теплових характеристик будівель та
захисних  огороджень,  звукопоглинаючих  і  світлопропускаючих
відгороджень,  нормування  умов,  що забезпечують акустичний,
світловий і температурний комфорт у приміщеннях.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      05.23.05 - будівельні матеріали та вироби
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки  і  техніки, яка вивчає процеси твердіння,
структуроутворення,  формування  властивостей  руйнування  й
довговічності будівельних матеріалів неорганічної та органічної
природи. Вона (ця галузь науки) комплексно охоплює встановлення
вивчення  зв'язків  між  складом,  процесами,  структурою  і
властивостями будівельних матеріалів, виявлення закономірностей їх
зміни  під  впливом  фізичних,  хімічних,  фізико-хімічних,
електрохімічних, біологічних, радіаційних та  інших  факторів.
Мета -  розроблення  ефективних  шляхів і засобів поліпшення
технологічних і експлуатаційних якостей традиційних, створення
нових, зокрема екологічно чистих видів будівельних матеріалів із
прогнозованими   властивостями,   розроблення   ефективних
ресурсозберігаючих технологій, що дають можливість комплексно
використовувати природну та техногенну сировину, серед  якої
попутні  продукти  інших виробництв. Галузь займається також
розробленням технологічних засобів та матеріалів для захисту,
ремонту,  відновлення,  підвищення експлуатаційної надійності,
довговічності будівельних конструкцій, будівель і споруд.
           II. Напрямки досліджень:
   Удосконалення, підвищення ефективності технології виробництва
наявних  будівельних матеріалів і виробів із метою зниження
матеріале-, енерго-,  трудомісткості,  підвищення  екологічної
чистоти.
   Розроблення технологій виробництва нових видів ефективних
будівельних матеріалів із заданими структурою і якостями, зокрема
корозійно- і радіаційностійких, а також, замість  дефіцитних
матеріалів,  використання  принципово  нових видів технологій
(безопалювальна,  біотехнологія тощо) при виробництві матеріалів,
виробів  і  конструкцій, зокрема з попутних продуктів інших
виробництв.
   Теоретичні і  експериментальні дослідження фізико-хімічних
процесів, механізмів, явищ, речовинних і енергетичних перетворень
при структуроутворенні, формуванні властивостей матеріалів, їх
змінюванні, механічному, корозійному та пожежному руйнуванні.
Вивчення  довговічності  матеріалів  і  конструкцій в умовах
механічних навантажень, природних та технологічних  чинників.
Розроблення  засобів управління цими процесами, структурою і
тривалістю.
   Розроблення, вдосконалення засобів і матеріалів для захисту,
ремонту, відновлення, підвищення експлуатаційної надійності і
довговічності будівельних конструкцій, будівель та споруд.
   Дослідження стану матеріалів у конструкціях і  руйнуючих
процесів (корозійних, деформаційних, фільтраційних тощо), пошуки
засобів захисту від них з урахуванням різних експлуатаційних
чинників.
   Розроблення методів та засобів контролю властивостей, зокрема
тих, що визначають теплозахист, звукопоглинання, експлуатаційну
надійність і довговічність будівельних матеріалів, конструкцій та
споруд  із  них.  Проведення  енергетичного,  кінетичного  і
теплотехнічного аналізу процесів одержання, твердіння, корозії
матеріалів і виробів, використання методів технологічної механіки
для дослідження процесів структуроутворення в'яжучих матеріалів,
бетонів тощо.
   Дослідження і розроблення методів проектування,  процесів
виробництва будівельних матеріалів та конструкцій.
   Створення експертних систем для вибору технологічних рішень
виробництва будівельних матеріалів.
   Створення виробничих комплексів з виготовлення будівельних
матеріалів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        05.23.08 - технологія промислового
          та цивільного будівництва
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається розробленням наукових
основ технологічного проектування, зведення будівель та споруд, а
також їх експлуатації.
           II. Напрямки досліджень:
   Індустріалізація будівництва, розвиток принципу збірності з
заводським  виготовленням  елементів  будинків  і  споруд із
максимальним укрупненням і щонайбільшим ступенем готовності.
   Використання принципу     потоковості     виконання
будівельно-монтажних робіт при зведенні окремих будинків і споруд.
   Удосконалення наявних  і  розроблення  нових  ефективних
будівельних процесів та методів їх виконання з використанням нових
засобів механізації і будівельних матеріалів.
   Удосконалення методів, засобів механізації,  технологічних
схем  спорудження  і  реконструкції  об'єктів  енергетичного,
транспортного,    промислово-цивільного,     комунального,
гідротехнічного,  сільськогосподарського,  природоохоронного та
інших призначень.
   Забезпечення високої якості будівельно-монтажних робіт при
зведенні будинків і споруд.
   Прогнозування розвитку  прогресивних  технологій виконання
будівельно-монтажних робіт.
   Проектування технології  зведення  будинків  і  споруд з
використанням математичних моделей, застосуванням ЕОМ.
   Методи зведення будівельних об'єктів в особливих і складних
умовах.
   Розроблення ресурсозберігаючих технологій спорудження окремих
об'єктів.
   Розроблення технологій  оздоблювальних  робіт,  засобів
механізації та  будівельних  матеріалів  при  будівництві  і
експлуатації об'єктів, де передбачається значне збереження тепла.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
     05.23.16 - гідравліка та інженерна гідрологія
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка вивчає закони руху, рівноваги
рідин, засоби застосування цих законів для розв'язання завдань
інженерної практики, а також сучасний стан поверхневих вод суші і
ті зміни, яких вони зазнають  під  впливом  будівництва  і
експлуатації різних споруд.
           II. Напрямки досліджень:
   Вивчення рівноваги  рідин, умов рівноваги плаваючих тіл,
розподілу тиску в рідинах, які перебувають у стані спокою.
   Рух рідин у трубах і відкритих руслах (ріках і каналах) при
різних режимах течії, зокрема в умовах значної нестаціонарності.
   Рух рідин у насичених і ненасичених пористих середовищах,
методи розрахунку водозабірних та дренажних споруд.
   Дослідження процесів тепломасопереносу у відкритих руслах,
водоймищах і пористих середовищах з урахуванням фазових переходів.
   Гідравліка споруд - теорія й методи розрахунку руху води
через гідротехнічні споруди, зокрема  високонапірні,  питання
аерації потоку і кавітації.
   Дослідження руху наносів, неоднорідних рідин і рідин  з
особливими властивостями.
   Гідравлічне та математичне моделювання (теорія і техніка
моделювання,  моделювання  споруд, річок, теплових і стічних
водовипусків тощо).
   Гідрологічні розрахунки,  прогнози  руху поверхневих вод,
режимів річок, водоймищ і гідротехнічних споруд.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          05.23.17-будівельна механіка
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, що вивчає теоретичні принципи та
практичні методи розрахунку конструктивних систем, із допомогою
яких будуються споруди та  машини.  Досліджуються  міцність,
жорсткість, стійкість та коливання під дією навантажень різної
фізичної природи.
           II. Напрямки досліджень:
   Загальні принципи побудови  конструктивних  систем  та
математичних  моделей  об'єктів,  які  перебувають  під дією
навантажень.
   Екстремальні енергетичні  принципи деформівних систем, їх
застосування як основи методів розрахунку просторових стержневих
та тонкостінних конструкцій.
   Розроблення загальних  методів  розрахунку  конструктивних
систем: чисельних, аналітичних, чисельно-аналітичних тощо.
   Принципи пошуку та побудови раціональних форм та структури
просторових конструкцій.      Розроблення      моделей
напружено-деформованого  стану  конструктивних систем складної
геометричної форми, неоднорідної будови тощо.
   Методи розрахунку конструкцій  з  урахуванням  нелінійних
процесів деформування системи в цілому (геометрична нелінійність),
матеріалу конструкції (фізична нелінійність) поведінки системи в
часі (повзучість, релаксація).
   Розроблення та застосування  методів  граничного  аналізу
конструкцій та дослідженні несучої здатності систем, розв'язання
контактних  задач  стосовно  конструктивних  систем  різного
призначення.
   Проблеми динаміки  і  стійкості  конструкцій  при  дії
різноманітних навантажень, зокрема сейсмічіних.
   Теорія та  методи  оптимального проектування конструкцій,
оцінки їх надійності та строків служби, дослідження навантажень на
них.
   Теорія та методи розрахунку конструктивних систем при їх
взаємодії з різними середовищами та фізичними полями різної
природи.
   Принципи  й  методи   експериментальних   досліджень
напружено-деформованого стану констукцій, якісні та кількісні
методи діагностики конструктивних систем.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
            05.24.01 - геодезія
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка шляхом вимірів розв'язує питання,
пов'язані з вивченням форми та розмірів поверхні Землі, зображення
всієї планети або окремих її ділянок на картах, планах та
профілях, методами математичної обробки вимірів, застосуванням їх
результатів при  вирішенні  інженерних,  економічних та інших
завдань.
           II. Напрямки досліджень:
   Вивчення форми, розмірів Землі, а також методів  точних
геодезичних, гравіметричних та астрономогеодезичних вимірів, які
виконуються для визначення координат точок  земної  поверхні
(основні геодезичні роботи). Обробка цих вимірів, вирішення питань
геодинаміки, дослідження періодичних і вікових горизонтальних та
вертикальних деформацій суходолу, зміщення материків, берегових
ліній, рухів земних полюсів, визначення різниці рівнів морів та
океанів, вивчення астрономічних методів вимірів часу та способів
визначення астрономічних широт, довгот та азимутів у різних точках
земної поверхні.
   Вивчення комплексу   топографічних,   геодезичних   та
картографічних  робіт,  які  виконуються  при  вишукуваннях,
проектуванні, розплануванні, зведенні та експлуатації інженерних
споруд.
   Створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем,
інформаційних систем та технологій, проектування та виконання
землевпорядних робіт,  пов'язаних  із  землекористуванням  та
моніторингом земель.
   Вирішення питань,    пов'язаних    із    веденням
просторово-геометричних вимірів (маркшейдерські зйомки) в надрах
Землі при їх розвідці й розробці та на поверхні шахт і рудників, з
наступним  зображенням  на  планах  і  картах,  виконання
маркшейдерських робіт при будівництві та експлуатації підземних
споруд.
   Вирішення питань,   пов'язаних   із   проектуванням,
конструюванням,  експлуатацією  топографічних,  геодезичних  і
маркшейдерських приладів та обладнання.
   Розв'язання проблем використання штучних супутників Землі з
геодезичною метою.
   Вирішення питань, пов'язаних із геодезичними роботами на
шельфових зонах морів і океанів, питань навігації та гідрографії.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      18.00.02 - архітектура будівель та споруд
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається дослідженням проблем
комплексного формування середовища перебування людини, створенням
раціональних архітектурно-розпланувальних і об'ємно-просторових
рішень громадських, промислових, сільськогосподарських будівель та
споруд,   шляхів   їх   реконструкції   і  вдосконалення
архітектурно-художніх якостей.
           II. Напрямки досліджень:
   Оптимізація функціональних,   архітектурно-розпланувальних,
композиційних рішень будівель та споруд з урахуванням регіональних
природно-кліматичних і  соціально-економічних  умов,  народних
традицій, будівельної бази, охорони навколишнього середовища.
ефективних нових методів будівництва.
   Пошук планувальних,    архітектурно-конструктивних    і
об'ємно-просторових рішень будівель та споруд у складних умовах
будівництва.
   Організація мережі, формування типів будівель і комплексів в
умовах нової економічної системи країни.
   Розроблення методології досліджень, удосконалення  методів
проектування будівель і споруд на основі сучасних комп'ютерних
технологій.
   Пошук і  розроблення  нових типів будівель та споруд з
урахуванням збереження й  поліпшення  екологічних  показників
навколишнього середовища.
   Розроблення норм  і  стандартів  стосовно  розташування,
функціонального використання, архітектурних рішень будівель та
споруд.
   Розроблення принципів і прийомів реконструкції будівель та
споруд у різноманітних умовах.
   Пошук нових архітектурно-конструктивних систем і їх вплив на
архітектуру будівель та споруд.
   Теоретичні основи  взаємозалежності  архітектурних  рішень
будівель і економіки будівництва.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
              архітектура
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",
 N 1, 2003 р.
 








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка