Законы Украины

Новости Партнеров
 

Директива Ради 89/117/ЄЕС "Щодо зобов"язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена"


          Директива Ради 89/117/ЄЕС
     "Щодо зобов'язання стосовно публікації щорічних
    бухгалтерських документів структурними підрозділами
    кредитних та фінансових установ, що створені у
    державах-членах, головний офіс яких знаходиться на
         території іншої держави-члена"
           від 13 лютого 1989 року
 
   РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
   Беручи до уваги  Договір  про  заснування  Європейського
економічного співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, його статтю
54,
   Беручи до уваги пропозицію Комісії1,
   У співробітництві з Європейським Парламентом2,
   Беручи до  уваги  висновок  Економічного  і  соціального
комітету3,
_______________
   1 OJ C 230, 11.09.1986, p. 4.
   2 OJ C 319, 30.11.1987, p. 64 і C 290, 14.11.1988, p. 66.
   3 OJ C 345, 21.12.1987, p. 73.
   Враховуючи, що створення європейського внутрішнього ринку
передбачає, що до структурних підрозділів кредитних установ і
фінансових установ, які мають свої головні офіси  в  іншій
державі-члені, повинні застосовуватися такі самі правила, як і до
структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ,
які  мають  свої  головні офіси в тій самій державі-члені;
враховуючи, що це означає, що стосовно публікації  щорічних
бухгалтерських  документів  для структурних підрозділів таких
установ, які мають свої головні офіси в інших державах-членах,
достатньо  публікувати  щорічні бухгалтерські документи своєї
установи в цілому;
   Враховуючи, що  в якості складової майбутнього механізму
координації вимог щодо розкриття  у  відношенні  структурних
підрозділів  передбачено,  що  деякі документи і звіти, які
стосуються структурних підрозділів, що здійснюють свою діяльність
у державі-члені, мають публікуватися певними типами компаній, які
керуються законодавством іншої держави-члена, включаючи банки та
інші  фінансові  установи; враховуючи, що стосовно розкриття
бухгалтерських  документів  зроблено  посилання  на  особливі
положення,  які мають бути встановлені для банків та інших
фінансових установ;
   Враховуючи, що існуюча практика деяких держав-членів, коли
від структурних підрозділів кредитних установ  і  фінансових
установ,  що  мають  свої  головні  офіси  поза межами цих
держав-членів, вимагається публікувати річні звіти, які стосуються
їхньої  власної  діяльності,  після прийняття Директиви Ради
86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 р. річних бухгалтерських звітів та
консолідованих  звітів  банків та інших фінансових установ4
( 994_270 ), більше не є виправданою; враховуючи, що публікація
річних звітів структурних підрозділів не може ні в якому разі
забезпечити громадськості і, зокрема, кредиторам адекватну картину
фінансової ситуації суб'єкта підприємницької діяльності, оскільки
частка цілого не може розглядатися відокремлено;
_______________
   4 OJ L 372, 31.12.1986, p. 1.
   Враховуючи, що з іншого боку, з огляду на сучасний стан
інтеграції, потреба  у  певній  інформації  щодо  діяльності
структурних підрозділів, заснованих у державі-члені кредитними
установами і  фінансовими  установами,  головні  офіси  яких
розташовані поза межами цієї держави-члена, не може не братися до
уваги; враховуючи, що, тим не менше, обсяг цієї інформації має
бути  обмежено  таким  чином, щоб запобігти перекрученням в
конкуренції;
   Враховуючи, що, однак, ця Директива зачіпає тільки вимоги
щодо розкриття річних звітів і ніяким чином не зачіпає зобов'язань
структурних підрозділів кредитних установ і фінансових установ
щодо надання інформації відповідно до інших вимог, які випливають,
наприклад, із соціального законодавства, відносно прав працівників
на інформацію, прав приймаючих держав-членів на  нагляд  за
кредитними установами чи фінансовими установами, і податкового
законодавства, а також для статистичних цілей;
   Враховуючи, що, рівність у конкуренції відносно структурних
підрозділів кредитних установ і фінансових установ, головні офіси
яких розташовані в країнах-не членах, означає, що такі структурні
підрозділи,  з  одного  боку,  при  публікуванні  щорічних
бухгалтерських  документів  повинні дотримуватися таких самих
стандартів, як і стандарти Співтовариства, або еквівалентних до
них, але, з іншого боку, що такі структурні підрозділи не повинні
публікувати річні звіти щодо їхньої власної діяльності, якщо вони
виконують вищезгадану умову;
   Враховуючи, що  еквівалентність  щорічних  бухгалтерських
документів кредитних установ і фінансових установ, головні офіси
яких розташовані в країнах-не членах, яка вимагається відповідно
до  цієї  Директиви,  може призвести до проблем з оцінкою;
враховуючи, що, таким чином, для вирішення цієї та інших проблем у
сфері, яка регулюється цією Директивою, зокрема стосовно її
імплементації, необхідно, щоб ними займалися спільно представники
держав-членів і Комісії в Контактному комітеті; враховуючи, що з
метою обмеження кількості таких комітетів, таке співробітництво
має здійснюватися в рамках Комітету, заснованого відповідно до
статті 52 Директиви Ради 78/66/ЄЕС від 25 липня 1978 р. щодо
річних звітів певних типів компаній5, зі змінами і доповненнями,
внесеними до неї Директивою 84/569/ЄЕС6; враховуючи, що, тим не
менше,  у  випадку,  коли потрібно вирішувати проблеми, які
стосуються кредитних установ, має бути належним чином створений
Комітет,
_______________
   5 OJ L 222, 14.08.1978, p. 11.
   6 OJ L 314, 04.12.1984, p. 28.
   ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
            Стаття 1. Сфера дії
   1. Координаційні  заходи,  встановлені  цією  Директивою,
застосовуються  до  структурних  підрозділів,  заснованих  у
державі-члені кредитною установою і фінансовою установою,  в
розумінні статті 2 (1) (a) і (b) Директиви 86/635/ЄЕС ( 994_270 ),
головні офіси яких розташовані поза межами цієї держави-члена. У
разі, якщо кредитна установа чи фінансова установа має свій
головний офіс у країні-не члені, ця Директива має застосовуватися
у випадках, якщо кредитна установа чи фінансова установа має
правову форму, подібну до правових форм, вказаних у вищезазначеній
статті 2 (1) (a) і (b).
   2. Третій пункт статті 1 Директиви 77/780/ЄЕС7 застосовується
mutatis mutandis  до структурних підрозділів кредитних установ і
фінансових установ, які охоплюються цією Директивою.
_______________
   7 OJ L 322, 17.12.1977, p. 30.
     Стаття 2. Положення, які стосуються структурних
    підрозділів кредитних установ і фінансових установ,
   головні офіси яких розташовані в інших державах-членах
   1. Держави-члени вимагають  від  структурних  підрозділів
кредитних  установ і фінансових установ, головні офіси яких
розташовані в інших державах-членах, публікувати відповідно до
статті 44 Директиви 86/635/ЄЕС ( 994_270 ) документацію кредитної
установи чи фінансової установи, на яку міститься посилання (річні
звіти, консолідовані звіти, загальний річний звіт, загальний
консолідований річний звіт, висновки особи, відповідальної за
аудит річних звітів і консолідованих звітів).
   2. Такі документи мають бути складені і пройти аудит у
спосіб, який вимагається законодавством держави-члена, в якій
кредитна установа чи фінансова установа має свій головний офіс,
згідно з Директивою 86/635/ЄЕС ( 994_270 ).
   3. Від  структурних  підрозділів  не  може  вимагатися
публікування  річних  звітів,  які стосуються їхньої власної
діяльності.
   4. Держави-члени можуть до подальшого узгодження вимагати від
структурних підрозділів публікування такої додаткової інформації:
   - прибутки та збитки структурного підрозділу, які випливають
з пунктів 1, 3, 4, 6, 7, 8 і 15 статті 27 або з пунктів A.4, A.9,
B.1-B.4 і B.7 статті 28 Директиви 86/635/ЄЕС ( 994_270 ),
   - середня  кількість  штату  працівників  структурного
підрозділу,
   - загальні вимоги і  боргові  зобов'язання  структурного
підрозділу, з розбивкою на ті, що стосуються кредитних установ, та
ті, що стосуються клієнтів, разом із загальною сумою таких вимог і
боргових зобов'язань, вираженим у валюті держави-члена, в якій
структурний підрозділ здійснює свою діяльність,
   - загальні активи і суми, відповідно до статей 2, 3, 4 і 6
активів, 1, 2 і 3 пасивів та 1 і 2 позабалансових статей,
визначених в статті 4 і паралельно у статтях Директиви 86/635/ЄЕС
( 994_270 ), і, у випадку пунктів 2, 5 і 6 активів, розбивка
цінних паперів відповідно до того, чи вважаються вони основним
фінансовим капіталом відповідно до статті 35 Директиви 86/635/ЄЕС.
   У разі, якщо така інформація є необхідною, її точність і
відповідність до річних звітів повинна перевірятися однією чи
більше  особами,  уповноваженими  проводити  аудит звітів за
законодавством держави-члена, в  якій  структурний  підрозділ
здійснює свою діяльність.
     Стаття 3. Положення, які стосуються структурних
    підрозділів кредитних установ і фінансових установ,
    головні офіси яких розташовані в державах-не членах
   1. Держави-члени  вимагають  від  структурних підрозділів
кредитних установ і фінансових установ, головні офіси  яких
розташовані в країнах-не членах, публікувати документацію, вказану
в статті 2 (1), яка складається і проходить аудит у спосіб, який
вимагається законодавством країни, де розташовано головний офіс,
відповідно до встановлених ним положень.
   2. У  випадку,  коли  такі  документи  відповідають або
еквівалентні документам, складеним згідно з Директивою 86/635/ЄЕС
( 994_270 ), а умова взаємності для кредитних  установ  чи
фінансових установ Співтовариства виконується в країні-не члені, в
якій розташовано головний офіс, застосовується стаття 2 (3).
   3. У випадках, інших ніж ті, про які йдеться в параграфі 2,
держава-член може вимагати від структурних підрозділів публікувати
річні звіти, які стосуються їх власної діяльності.
   4. У випадках, зазначених у параграфах 2 і 3, держави-члени
можуть  вимагати  від  структурних  підрозділів  публікувати
інформацію, про яку йдеться в статті 2 (4), і розмір наявного
капіталу.
   5. Стаття 9   (1)  і  (3)  Директиви  77/780/ЄЕС  має
застосовуватися по аналогії до структурних підрозділів кредитних
установ і фінансових установ, які охоплюється цією Директивою.
          Стаття 4. Мова публікації
   Держави-члени можуть вимагати, щоб документація, передбачена
в цій Директиві, публікувалася їхньою офіційною державною мовою
або мовами, і щоб її переклади були завірені.
       Стаття 5. Робота Контактного комітету
   Контактний комітет,  створений  відповідно  до статті 52
Директиви 78/660/ЄЕС, якщо він складений належним чином, також:
   (a) сприяє,  без  шкоди для статті 169 і 170 Договору
( 994_017 ), гармонійному застосуванню цієї Директиви шляхом
регулярних засідань, розглядаючи, зокрема, практичні питання, що
виникають  у зв'язку із її застосуванням, такими як оцінка
еквівалентності  документації,  і  сприяє  рішенням  стосовно
порівнянності і еквівалентності правових форм, про які йдеться у
статті 1 (1);
   (b) у  разі  необхідності,  дає пропозиції Комісії щодо
доповнень та поправок до цієї Директиви.
            Заключні положення
               Стаття 6
   1. Держави-члени  приймають  закони,  підзаконні   та
адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви,
не пізніше 1 січня 1991 року. Вони невідкладно інформують про це
Комісію.
   2. Держави-члени можуть передбачити, щоб положення, про які
йдеться у параграфі 1, застосовувалися вперше до річних звітів за
фінансовий рік, що починається з 1 січня 1993 року чи протягом
календарного 1993 року.
   3. Держави-члени доводять до відома Комісії тексти основних
положень національного законодавства, яке вони приймають у сфері,
що охоплюється цією Директивою.
               Стаття 7
   Через п'ять років після дати, про яку йдеться в статті 6 (2),
Рада,  діючи  за  пропозицією Комісії, вивчає, а також, за
пропозицією  Комісії  і  у  співробітництві  з  Європейським
Парламентом, у разі необхідності переглядає статтю 2 (4) у світлі
досвіду, набутого у застосуванні цієї Директиви, і з метою
вилучення додаткової інформації, про яку йдеться в статті 2 (4),
беручи до уваги прогрес, досягнутий у просуванні на шляху до
гармонізації звітності банків й інших фінансових установ.
               Стаття 8
   Ця Директива адресована державам-членам.
   Вчинено в Брюсселі, 13 лютого 1989 року.
 
 За Раду
 Президент                   С. Солчага Каталан
   Official Journal L 044, 16.02. 1989, p. 0040-0042.
 
 Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу
 та перспективи адаптації законодавства України.
 - Харків: Консум, 2002.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка