Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл обов"язків Державного секретаря Міністерства транспорту України, його першого заступника та заступників


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            24.12.2002 N 918
 
           Про розподіл обов'язків
   Державного секретаря Міністерства транспорту України,
       його першого заступника та заступників
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         транспорту
    N 128 ( v0128361-03 ) від 21.02.2003 )
   Відповідно до Положення про Міністерство транспорту України
( 678/2000 ),  з  метою  забезпечення діяльності Міністра та
організації роботи з виконання завдань Міністерства Н А К А З У Ю:
   1. Установити такий розподіл обов'язків Державного секретаря
Міністерства, його першого заступника та заступників:
   Державний секретар Міністерства транспорту України Абдуллаєв
Ельбрус Фарманович:
   1) спрямовує, координує та контролює діяльність:
   Департаменту соціальної та кадрової політики;
   Департаменту нормативно-правового забезпечення;
   Управління бухгалтерського обліку, бюджетного фінансування і
звітності;
   Першого відділу;
   Відділу роботи з Верховною Радою та органами виконавчої
влади;
   2) очолює Раду по роботі з кадрами;
   3) організовує:
   - виконання законів, актів і доручень Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністра;
   - виконання програм і планів роботи Мінтрансу України;
   - розроблення нормативно-правових актів,  що  приймаються
Мінтрансом України;
   - роботу апарату Мінтрансу України;
   - роботу з документами у Мінтрансі України;
   4) контролює:
   - виконання законів, актів і доручень Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністра;
   - виконання наказів Мінтрансу України;
   - виконання програм і планів роботи Мінтрансу України;
   - виконання рішень Міністра щодо розподілу бюджетних коштів,
головним розпорядником яких є Мінтранс України;
   - роботу підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Міністерства;
   5) координує:
   - роботу відповідних урядових органів державного управління,
роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;
   6) забезпечує:
   - підготовку  проектів законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінтранс
України;
   - вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату
Мінтрансу України з Адміністрацією Президента України, Апаратом
Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до
їх відання;
   - взаємодію апарату Мінтрансу  України  з  Секретаріатом
Кабінету Міністрів України;
   - співпрацю Мінтрансу України з іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування  в  процесі  виконання завдань, покладених на
Міністерство;
   - виконання рішень Міністра щодо розподілу бюджетних коштів,
головним розпорядником яких є Мінтранс України;
   - контроль за виконанням контрактів, укладених Міністерством
з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери
управління Мінтрансу України;
   - організацію підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації працівників Мінтрансу України;
   - охорону державної таємниці;
   - використання  в установленому порядку гербової печатки
Мінтрансу України;
   - здійснення  всіх необхідних заходів у разі ліквідації
Мінтрансу України;
   7) видає:
   - накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що
належать до його компетенції;
   8) розпоряджається:
   - відповідно  до  законодавства  бюджетними  коштами,
передбаченими на утримання центрального апарату Мінтрансу України;
   9) приймає рішення:
   - в установленому порядку щодо утворення, реорганізації і
ліквідації територіальних органів Мінтрансу України, підприємств,
установ  та  організацій,  що  належать до сфери управління
Міністерства;
   10) затверджує:
   - в установленому порядку граничну чисельність працівників
урядових органів державного управління;
   - положення  (статути)  територіальних  органів Мінтрансу
України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;
   - штатний розпис і кошторис видатків Мінтрансу України за
погодженням з Міністерством фінансів України;
   - положення про структурні підрозділи Мінтрансу України;
   - кадровий резерв Мінтрансу України;
   11) погоджує:
   - структуру, штатний розпис і кошторис видатків урядових
органів державного управління у складі Мінтрансу України;
   - питання призначення на посади і звільнення  з  посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;
   12) призначає:
   - на посади і звільняє з посад за погодженням з Міністром
згідно із  законодавством  працівників  центрального  апарату
Мінтрансу  України та за пропозицією Міністра - працівників
патронатної служби;
   13) вживає заходів:
   - щодо забезпечення ефективності роботи підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
   14) здійснює заходи:
   - щодо  мобілізаційної  підготовки  в межах повноважень,
передбачених законом;
   15) виконує:
   - за погодженням з Міністром функції з управління майном, яке
перебуває у сфері управління Мінтрансу України;
   - інші  функції,  пов'язані  із забезпеченням діяльності
Мінтрансу України;
   16) готує:
   - програми і плани роботи Мінтрансу України;
   17) подає:
   - для затвердження Міністром пропозиції  щодо  структури
Мінтрансу України;
   - для затвердження Міністром програми  і  плани  роботи
Мінтрансу України;
   - на розгляд Міністрові проекти законів України,  актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Мінтранс України, інших документів;
   - на  підпис  Міністрові  нормативно-правові  акти,  що
приймаються Мінтрансом України;
   - пропозиції  Міністрові  щодо  утворення, реорганізації,
ліквідації у складі Мінтрансу України урядових органів державного
управління;
   - пропозиції Міністрові  в  установленому  порядку  щодо
призначення на посади першого заступника та заступників Державного
секретаря;
   - пропозиції Міністрові щодо розподілу бюджетних коштів,
головним розпорядником яких є Мінтранс України;
   18) розглядає:
   - в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам
центрального апарату  Мінтрансу  України  відповідних  рангів
державних  службовців,  заохочення  та  притягнення  їх  до
дисциплінарної відповідальності;
   19) звітує:
   - перед Міністром про виконання програми і плану роботи
Мінтрансу України;
   - перед Міністром про виконання його рішень щодо розподілу
бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінтранс України;
   20) доповідає:
   - у  разі відсутності Міністра за дорученням Президента
України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання
на пленарних засіданнях Верховної Ради;
   21) інформує:
   - Міністра про використання бюджетних коштів, передбачених на
утримання центрального апарату Мінтрансу України;
   22) бере участь:
   - у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
   23) очолює:
   - ліквідаційну комісію у разі ліквідації Міністерства;
   24) виконує інші функції, що випливають з завдань, покладених
на Міністерство.
   Перший заступник Державного секретаря Міністерства транспорту
України Демиденко Аркадій Федорович:
   - виконує  обов'язки  Державного  секретаря  Міністерства
транспорту України в разі його відсутності;
   - спрямовує, координує та контролює діяльність:
   Державного департаменту авіаційного транспорту;
   Департаменту розвитку та координації транспортних систем;
   Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків;
   Управління документального забезпечення та контролю.
   - Забезпечує:
   1) державне управління авіаційним транспортом;
   2) розробку і реалізацію заходів щодо налагодження взаємодії,
координації та прогнозування діяльності всіх видів транспорту;
   3) координацію роботи підприємств, установ та організацій
авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту, їх
об'єднань, що належать до сфери управління Мінтрансу України;
   4) розробку та виконання заходів щодо  розвитку  єдиної
транспортної  системи  України,  створення  і  функціонування
національної мережі  міжнародних  транспортних  коридорів  та
інфраструктури транспортного комплексу України;
   5) участь  у  розробленні  проектів  Державної  програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
   6) організацію в межах асигнувань, передбачених у Державному
бюджеті України, розроблення та проведення експертизи проектів
державних програм розвитку транспортного комплексу України та
вживає в установленому порядку заходів щодо їх виконання;
   7) виконання в установленому порядку функцій  державного
замовника наукових комплексних досліджень з проблем авіаційного
транспорту та використання повітряного простору України;
   8) контроль впровадження автоматизованих систем управління,
зв'язку, інформаційного та навігаційного забезпечення  єдиної
транспортної системи України і національної мережі міжнародних
транспортних коридорів;
   9) здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління  об'єктами  державної  власності  на  авіаційному
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
   10) здійснення  в  межах  своїх  повноважень  правового
регулювання перевезення пасажирів, вантажів, багажу і  пошти
авіаційним транспортом, будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання аеропортів;
   11) здійснення загального керівництва проведенням державної
реєстрації цивільних повітряних суден;
   12) організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань  функціонування  транспортного  комплексу  України,
використання повітряного простору України;
   13) в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування авіаційним транспортом;
   14) у випадках, передбачених законодавством, ліцензування
окремих  видів  підприємницької  діяльності  на  авіаційному
транспорті;
   15) затвердження  галузевих  стандартів  на  авіаційному
транспорті,  в  межах повноважень, визначених законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
авіаційному транспорті;
   16) в  межах  своєї  компетенції  здійснення нагляду за
додержанням установленого порядку використання радіочастотного
спектра  і  радіочастотних  засобів  підприємств, установ та
організацій авіаційного транспорту,  що  належать  до  сфери
управління Мінтрансу України;
   17) сприяння  розвитку  зовнішньоекономічних  зв'язків,
погодження з відповідними органами інших держав квоти міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів;
   18) за дорученням Кабінету Міністрів України з питань, що
належать до компетенції Мінтрансу України, участь у  роботі
міжнародних організацій;
   19) участь  у  підготовці міжнародних договорів України,
підготовку пропозицій щодо укладення, денонсації таких договорів,
виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами
з питань функціонування транспортного комплексу;
   20) розробку  та  реалізацію  заходів  щодо  галузевого
співробітництва України з Європейським Союзом, у межах повноважень
Міністерства транспорту виконання українською стороною зобов'язань
за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейським Союзом, організацію роботи по адаптації законодавства
України  з  питань функціонування транспортного комплексу до
законодавства Європейського Союзу, здійснення інших заходів щодо
інтеграції України до Європейського Союзу;
   21) організацію  та  контроль  роботи  з  документами у
Міністерстві;
   22) виконання інших функцій, що випливають  з  завдань,
покладених на Міністерство.
   - Має право:
   1) за дорученням Міністра або з дозволу Державного секретаря
представляти Мінтранс на нарадах, засіданнях тощо з питань, що
входять до його компетенції;
   2) з дозволу Державного секретаря підписувати в межах своєї
компетенції документи, що надсилаються до Апарату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
   3) підписувати  в  межах  своєї  компетенції  документи,
адресовані керівникам центральних органів виконавчої влади в разі
відсутності Державного секретаря з наступним його повідомленням;
   4) підписувати  в  межах  своєї  компетенції  документи,
адресовані центральним органам виконавчої влади;
   5) підписувати договори, угоди, акти виконаних робіт тощо за
дорученням або з відома Державного секретаря та з урахуванням
нормативних актів Мінтрансу, що регулюють питання відчуження
майна;
   6) першого підпису фінансових документів в разі відсутності
Державного секретаря за умови оформлення відповідних документів
(картки зразків підпису);
   7) здійснювати  керівництво  структурними  підрозділами
Мінтрансу, підпорядкованими йому відповідно  до  затвердженої
структури Міністерства;
   8) давати  доручення  підпорядкованим йому відповідно до
затвердженої структури Міністерства структурним підрозділам та з
відома  Державного  секретаря  іншим  структурним підрозділам
Мінтрансу.
   Заступник Державного  секретаря  Міністерства  транспорту
України Дунаєв Леонід Федорович:
   - спрямовує, координує та контролює діяльність:
   Департаменту економічного  аналізу   та   стратегічного
планування;
   Департаменту контрольно-ревізійної роботи  та  запобігання
корупційним і економічним правопорушенням;
   Управління власності та структурних перетворень.
   - Забезпечує:
   1) здійснення заходів щодо реалізації  єдиної  державної
економічної та тарифної політики в галузі транспорту;
   2) участь  у  розробленні  проектів  Державної  програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
   3) виконання  в установленому порядку функцій державного
замовника  наукових  комплексних  досліджень  з  економічних,
технологічних,  організаційних  проблем розвитку транспортного
комплексу України;
   4) координацію  здійснення  заходів  щодо  впровадження
енергозберігаючих технологій у транспортному комплексі України;
   5) координацію та контроль за веденням контрольно-ревізійної
роботи в галузі;
   6) організацію  запобігання  корупційним  і  економічним
правопорушенням в галузі;
   7) здійснення  відповідно  до законодавства заходів щодо
досудової санації державних підприємств, які належать до сфери
управління Мінтрансу України, готує пропозиції щодо обсягів і
напрямів державних капітальних вкладень у галузь;
   8) виконання інших функцій, що  випливають  з  завдань,
покладених на Міністерство.
   - Має право:
   1) за дорученням Міністра або з дозволу Державного секретаря
представляти Мінтранс на нарадах, засіданнях тощо з питань, що
входять до його компетенції;
   2) з дозволу Державного секретаря підписувати в межах своєї
компетенції документи, що надсилаються до Апарату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
   3) підписувати  в  межах  своєї  компетенції  документи,
адресовані керівникам центральних органів виконавчої влади в разі
відсутності Державного секретаря з наступним його повідомленням;
   4) підписувати  в  межах  своєї  компетенції  документи,
адресовані центральним органам виконавчої влади;
   5) підписувати договори, угоди, акти виконаних робіт тощо за
дорученням або з відома Державного секретаря та з урахуванням
нормативних актів Мінтрансу, що регулюють питання відчуження
майна;
   6) першого підпису фінансових документів в разі відсутності
Державного секретаря за умови оформлення відповідних документів
(картки зразків підпису);
   7) здійснювати  керівництво  структурними  підрозділами
Мінтрансу, підпорядкованими йому відповідно  до  затвердженої
структури Міністерства;
   8) давати  доручення  підпорядкованим йому відповідно до
затвердженої структури Міністерства структурним підрозділам та з
відома  Державного  секретаря  іншим  структурним підрозділам
Мінтрансу.
   Заступник Державного  секретаря  Міністерства  транспорту
України Кроль Семен Семенович:
   - спрямовує, координує та контролює діяльність:
   Державного департаменту автомобільного транспорту;
   Управління безпеки транспорту;
   Спеціального управління.
   - Забезпечує:
   1) державне управління автомобільним транспортом;
   2) участь  у  розробленні  проектів  Державної  програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
   3) організацію і контроль в установленому порядку робіт,
пов'язаних із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;
   4) виконання  в установленому порядку функцій державного
замовника наукових комплексних досліджень з екологічних проблем
розвитку транспортного комплексу України;
   5) здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти автомобільним
транспортом, безпеки руху транспортних засобів, пожежної безпеки,
сертифікації і технічної експлуатації рухомого складу, а також
екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів України;
   6) здійснення  нагляду  за  додержанням  підприємствами,
установами та організаціями всіх форм власності (крім Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Управління державної охорони України, а також
підприємств,  установ, організацій, що належать до сфери їх
управління) вимог нормативно-правових актів щодо безпеки польотів,
судноплавства,  руху  відповідно на авіаційному, морському і
річковому, залізничному та автомобільному транспорті;
   7) здійснення функції компетентного державного органу  з
перевезення  небезпечних  вантажів залізничним, автомобільним,
повітряним, морським і річковим транспортом та великовагових і
негабаритних вантажів автомобільним транспортом;
   8) виконання  заходів  до  зменшення  шкідливого  впливу
функціонування транспорту на довкілля та екологічної безпеки на
транспорті;
   9) організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань безпечної роботи транспортного комплексу України;
   10) організацію в межах своїх повноважень роботи підприємств
галузі під час ліквідації наслідків стихійного лиха та інших
надзвичайних ситуацій;
   11) участь у розслідуванні причин аварій і катастроф на
транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному
законодавством, проведення службових розслідувань;
   12) здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління  об'єктами  державної  власності на автомобільному
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
   13) в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування автомобільним транспортом;
   14) у випадках, передбачених законодавством, ліцензування
окремих видів підприємницької  діяльності  на  автомобільному
транспорті;
   15) затвердження  галузевих  стандартів на автомобільному
транспорті, в межах повноважень,  визначених  законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
автомобільному транспорті;
   16) в межах своєї  компетенції  здійснення  нагляду  за
додержанням установленого порядку використання радіочастотного
спектра і радіочастотних  засобів  підприємств,  установ  та
організацій  автомобільного транспорту, що належать до сфери
управління Мінтрансу України;
   17) виконання завдань  з  мобілізаційної  підготовки  та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством;
   18) здійснення координації  та  методичного  забезпечення
реалізації заходів підготовки єдиної транспортної системи України
до сталого її функціонування, а також планування транспортних
перевезень в особливий період;
   19) визначення порядку створення, підготовки та підтримання в
готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ
та  організацій  транспорту  і  транспортної  інфраструктури,
призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної
системи України в особливий період;
   20) у  разі  запровадження в державі особливого періоду
переведення  транспорту  і  транспортної  інфраструктури  на
відповідний режим роботи їх функціонування, а також технічне
прикриття та відбудову шляхів сполучення;
   21) здійснення управління  єдиною  транспортною  системою
України в особливий період;
   22) виконання  інших  функції, що випливають з завдань,
покладених на Міністерство.
   - Має право:
   1) за дорученням Міністра або з дозволу Державного секретаря
представляти Мінтранс на нарадах, засіданнях тощо з питань, що
входять до його компетенції;
   2) з дозволу Державного секретаря підписувати в межах своєї
компетенції документи, що надсилаються до Апарату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
   3) підписувати  в  межах  своєї  компетенції  документи,
адресовані керівникам центральних органів виконавчої влади в разі
відсутності Державного секретаря з наступним його повідомленням;
   4) підписувати  в  межах  своєї  компетенції  документи,
адресовані центральним органам виконавчої влади;
   5) підписувати договори, угоди, акти виконаних робіт тощо за
дорученням або з відома Державного секретаря та з урахуванням
нормативних актів Мінтрансу, що регулюють питання відчуження
майна;
   6) здійснювати  керівництво  структурними  підрозділами
Мінтрансу,  підпорядкованими  йому відповідно до затвердженої
структури Міністерства;
   7) давати доручення підпорядкованим йому  відповідно  до
затвердженої структури Міністерства структурним підрозділам та з
відома Державного  секретаря  іншим  структурним  підрозділам
Мінтрансу.
   Заступник Державного  секретаря  Міністерства  транспорту
України Симоненко Сергій Валентинович:
   - спрямовує, координує та контролює діяльність:
   Державного департаменту морського та річкового транспорту;
   Управління інноваційно-інвестиційної політики.
   - Забезпечує:
   1) державне управління морським і річковим транспортом;
   2) участь  у  розробленні  проектів  Державної  програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
   3) організацію в межах асигнувань, передбачених у Державному
бюджеті України, розроблення та проведення експертизи проектів
державних  програм  навігаційно-гідрографічного  забезпечення
мореплавства та вживає в установленому порядку заходів щодо їх
виконання;
   4) організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
   5) здійснення заходів щодо реалізації  єдиної  державної
науковотехнічної політики в галузі транспорту;
   6) виконання в установленому порядку функцій  державного
замовника    наукових    комплексних    досліджень   з
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
   7) здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти морським  і
річковим транспортом, дипломування спеціалістів морського флоту,
функціонування   морських    та    річкових    портів,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
   8) здійснення в межах своїх повноважень контролю за станом
профілактики  і  попередження  правопорушень,   додержання
законодавства  України  підприємствами  галузі  та  виконання
міжнародних договорів;
   9) здійснення загального керівництва проведенням державної
реєстрації морських суден, дипломуванням спеціалістів морського
флоту, роботою рятувальної, лоцманської та гідрографічної служб
морського і річкового транспорту;
   10) здійснення  заходів щодо реалізації єдиної державної
інвестиційної політики в галузі транспорту;
   11) здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління об'єктами державної власності на морському і річковому
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
   12) в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування морським і річковим транспортом;
   13) у випадках, передбачених законодавством, ліцензування
окремих видів підприємницької діяльності на морському і річковому
транспорті;
   14) затвердження  галузевих  стандартів  на  морському і
річковому  транспорті,  в  межах  повноважень,  визначених
законодавством, організацію, координацію та контроль здійснення
сертифікації на морському і річковому транспорті;
   15) в межах своєї  компетенції  здійснення  нагляду  за
додержанням установленого порядку використання радіочастотного
спектра і радіочастотних  засобів  підприємств,  установ  та
організацій морського і річкового транспорту, що належать до сфери
управління Мінтрансу України;
   16) виконання інших функції, що випливають  з  завдань,
покладених на Міністерство.
   - Має право:
   1) за дорученням Міністра або з дозволу Державного секретаря
представляти Мінтранс на нарадах, засіданнях тощо з питань, що
входять до його компетенції;
   2) з дозволу Державного секретаря підписувати в межах своєї
компетенції документи, що надсилаються до Апарату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
   3) підписувати  в  межах  своєї  компетенції  документи,
адресовані керівникам центральних органів виконавчої влади в разі
відсутності Державного секретаря з наступним його повідомленням;
   4) підписувати  в  межах  своєї  компетенції  документи,
адресовані центральним органам виконавчої влади;
   5) підписувати договори, угоди, акти виконаних робіт тощо за
дорученням або з відома Державного секретаря та з урахуванням
нормативних актів Мінтрансу, що регулюють питання відчуження
майна;
   6) здійснювати  керівництво  структурними  підрозділами
Мінтрансу, підпорядкованими йому відповідно  до  затвердженої
структури Міністерства;
   7) давати  доручення  підпорядкованим йому відповідно до
затвердженої структури Міністерства структурним підрозділам та з
відома  Державного  секретаря  іншим  структурним підрозділам
Мінтрансу.
   4. Установити таке взаємозаміщення на період  відпусток,
захворювання чи перебування у відрядженні:
   Абдуллаєв Е.Ф. - Демиденко А.Ф.
   Демиденко А.Ф. - Дунаєв Л.Ф.
   Дунаєв Л.Ф. - Демиденко А.Ф.
   Кроль С.С. - Симоненко С.В.
   Симоненко С.В. - Кроль С.С.
   5. Керівникам департаментів, самостійних управлінь і відділів
центрального  апарату  Міністерства,  державних департаментів,
Укрзалізниці, об'єднань, підприємств, установ та організацій при
вирішенні питань галузі дотримуватись порядку, встановленого цим
наказом.
   6. Накази Мінтрансу України від 10.09.2001  р.  N  595
( v0595361-01 ), від 29.12.2001 р. N 912, від 11.02.2002 р. N 74
та від 08.04.2002 р. N 229 ( v0229361-02 )  вважати такими, що
втратили чинність.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Державного
секретаря.
 
( Наказ із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 128
( v0128361-03 ) від 21.02.2003 )
 
 
 Міністр транспорту                   Г.М.Кірпа
 
 "Транспорт України - нормативне регулювання",
 N 2, 31 січня 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка