Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1992 рік           З А К О Н  У К Р А Ї Н И
       Про Державний бюджет України на 1992 рік
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 35, ст.513 )
   ( Із змінами, внесеними згідно з Декретом 
    N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст.93 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1992 рік по
доходах у сумі 657 752,3 млн. карбованців і по видатках у сумі
684 471,2 млн. карбованців. Установити, що фінансування видатків
провадиться в межах фактично одержаних доходів із  застосуванням
жорсткого режиму економії.
   Стаття 2. Встановити доходи Державного бюджету України на
1992 рік по основних видах надходжень у таких сумах:
                            (млн. крб.)
   Податок на добавлену вартість         339 906,6
   Податок на доходи підприємств і        121 158,1
   організацій
   Акцизний збір                  18 245
   Плата за  землю в частині, що
   централізується  у  державному
   бюджеті                     6 039,9  
   Державне мито                    56,1
   Митні доходи                   13 989
   Надходження від   господарської        15 000
   діяльності Міністерства оборони
   України
   Надходження від   застосування         24 000
   спеціального  курсу  карбованця
   (обмін валюти)
   Надходження за    користування          300
   послугами урядового зв'язку
   Надходження від республіканської           31
   грошової лотереї
   Збори та інші неподаткові доходи          3 000
   Відрахування на  геологорозвіду-         7 250,8
   вальні роботи
   Внески підприємств та господарсь-        107 810
   ких організацій  до  фонду для
   здійснення заходів      щодо
   ліквідації наслідків Чорнобильсь-
   кої катастрофи та соціального за-
   хисту населення
   Стаття 3. Встановити в Державному бюджеті України на 1992 рік
асигнування на здійснення таких заходів:
                          (млн. крб.)
   Соціальний захист  населення  -  всього   108 239,3
     з них на:
   витрати по індексації доходів і        6 246,4
   заробітної плати   (стипендії)
   працівників (студентів) закладів
   та установ,  що фінансуються з
   бюджету
   виплату компенсацій населенню на        5 400
   дітей, придбання шкільної форми і
   товарів дитячого асортименту, на
   придбання квитків на авіаційний
   і залізничний транспорт
   пенсії військовослужбовцям Зброй-        26 347
   них Сил  України,  Прикордонних
   військ України  і  Національної
   гвардії України, Служби безпеки
   України, рядового і начальницько-
   го складу  органів  внутрішніх
   справ України та членам їх сімей,
   а також  виплату  компенсацій
   військовослужбовцям і членам їх
   сімей
   охорону материнства і дитинства,        32 233
   допомогу малозабезпеченим верствам
   населення та інші заходи щодо 
   соціального забезпечення
   Фінансування заходів, пов'язаних        37 012,9
   із здійсненням державного регулю-
   вання цін (державна дотація на
   продовольчі товари, медикаменти,
   паливо для населення,  послуги
   житлово-комунального    госпо-
   дарства, на здешевлення вартості
   будівництва  житла  молодіжних
   житлових комплексів тощо)
   Перерахування до Державного фонду        1 000
   сприяння зайнятості населення
   Фінансування соціально-культурної        94 619,8
   сфери - всього
     в тому числі на:
   народну освіту, підготовку кадрів        60 706,8
   культуру, мистецтво, засоби масо-        14 779,3
   вої інформації
   з них на виробництво фільмів            592,8
   та підтримку преси
   охорону здоров'я, молодіжні прог-        19 133,7
   рами, фізичну культуру і спорт
   Фінансування  науково-дослідних        33 920
   робіт
   Фінансування народного   госпо-       157 777,4
   дарства - всього
     з них на:
   капітальні вкладення              54 916,9
    в тому числі на соціальний роз-       34 173
    виток села та зміцнення мате-
    ріально-технічної бази агро-
    промислового комплексу
   фінансування заходів, пов'язаних        3 042,7
   з  виведенням  з  експлуатації
   об'єктів ЧАЕС
   фінансування невідкладних заходів        20 338,7
   щодо реконструкції підприємств,
   нарощування виробництва товарів
   народного споживання та продукції
   виробничого призначення
   державний кредит                10 000
     з них на:
   капітальні вкладення               5 000
   фінансування геологорозвідуваль-        7 233
   них робіт
   фінансування затверджених програм        22 513
   по конверсії підприємств оборон-
   ного комплексу
   витрати по землевпорядкуванню, на        7 395,7
   протиепізоотичні заходи, експлуа-
   тацію та утримання зрошувальних
   систем, ветеринарної мережі та
   інші витрати  системи  агропро-
   мислового комплексу
   рекультивацію та поліпшення родю-         414,5
   чості земель
   ведення лісового  господарства,        5 823,4
   охорону і захист лісів
   проведення земельної реформи            677,3
   відшкодування    подорожчання         900
   племінної худоби
   охорону навколишнього природного         500
   середовища
   часткову сплату процентів по ви-
   даних кредитах:
     підприємцям                  900
     селянським   (фермерським)        1 000
     господарствам
     колективним сільськогоспо-          400
     дарським підприємствам
   Фінансування заходів, пов'язаних        7 716,8
   з поверненням кримськотатарсь-
   кого, німецького та інших депор-
   тованих народів
     з них капітальні вкладення         6 260
   Міністерство  оборони України,        108 215,3
   Національна  гвардія  України, 
   Прикордонні  війська  України,
   Штаб цивільної оборони України,  
   учбові організації Товариства
   сприяння  обороні України
   Утримання органів  законодавчої,        13 760,6
   виконавчої та судової влади
   Утримання Служби безпеки України         8 935,6
   Утримання Прокуратури України          1 711,5
   Утримання Міністерства внутрішніх        20 970,1
   справ України
   Витрати на перевезення національ-         144
   ної валюти, придбання обладнання
   для виробництва цінних паперів та
   монет
   Витрати по мобілізаційній підго-         977,8
   товці галузей народного  госпо-
   дарства
   Витрати по забезпеченню державних        3 338
   резервів
   Внески до міжнародних організацій          64
   Резервний фонд Кабінету Міністрів        9 500
   України
   Витрати, пов'язані з ліквідацією        107 810
   наслідків Чорнобильської катаст-
   рофи та соціальним захистом насе-
   лення
     з них на
   капітальні вкладення              53 804,7
   На забезпечення Програми
   стабілізації економіки:
     Республіки Крим               3 200
     міста Севастополя              1 500
   Стаття 4. У загальній сумі асигнувань на утримання органів
законодавчої, виконавчої та судової влади затвердити видатки  на
утримання:
                          (млн. крб.)
     законодавчої влади              445,7
     виконавчої влади              11 040,1
     судової влади                2 274,8
   Стаття 5. Встановити тимчасово на 1992 рік, що внесення
орендної плати орендними підприємствами, створеними на  базі
державних підприємств, об'єднань і організацій, до відповідних
бюджетів проводиться залежно від підпорядкованості підприємств.
   Стаття 6. Встановити, що пільги щодо податку на добавлену
вартість, передбачені Законом України "Про податок на  добавлену
вартість" ( 2007-12 ), надаються при реалізації  продукції,
виконанні робіт та наданні послуг споживачам у межах України,
крім експорту за вільно конвертовану валюту, якщо інше  не
передбачено міжурядовими угодами.
   Стаття 7. Затвердити на 1992 рік нормативи відрахувань до
бюджету Республіки Крим та місцевих бюджетів областей, міст Києва
і Севастополя:
   а) від податку на добавлену вартість:
                       (у процентах)
   Республіка Крим              58,6
   Області
   Вінницька                 82,0
   Волинська                 82,7
   Дніпропетровська             15,8
   Донецька                 15,5
   Житомирська                84,3
   Закарпатська               95,5
   Запорізька                14,5
   Івано-Франківська             81,5
   Київська                 43,8
   Кіровоградська              100,0
   Луганська                 15,5
   Львівська                 44,0
   Миколаївська               72,6
   Одеська                  54,3
   Полтавська                38,7
   Рівненська                92,9
   Сумська                  66,0
   Тернопільська               93,7
   Харківська                57,0
   Херсонська                97,2
   Хмельницька                79,4
   Черкаська                 65,7
   Чернівецька                93,6
   Чернігівська               56,3
   м. Київ                  41,9
   м. Севастопоь               73,0
   б) від податку на доходи (за винятком тих підприємств, які
входять до складу місцевого господарства і комунальної власності,
та їх структурних одиниць, новостворених малих підприємств, а
також спільних підприємств відповідно до частки в них місцевих
Рад):
                     (у процентах)
   Республіка Крим              50
   Області
   Вінницька                 50
   Волинська                 50
   Дніпропетровська             40
   Донецька                 20
   Житомирська                70
   Закарпатська               100
   Запорізька                20
   Івано-Франківська             50
   Київська                 70
   Кіровоградська              100
   Луганська                 35
   Львівська                 50
   Миколаївська               50
   Одеська                  50
   Полтавська                50
   Рівненська                70
   Сумська                  50
   Тернопільська               70
   Харківська                50
   Херсонська                100
   Хмельницька                50
   Черкаська                 50
   Чернівецька               100
   Чернігівська               70
   м. Київ                  50
   м. Севастополь              100
   в) від акцизного збору до бюджету Республіки Крим, місцевих
бюджетів областей і міста Києва - 50 процентів та до бюджетів
Закарпатської, Кіровоградської, Херсонської, Чернівецької областей
та міста Севастополя - 100 процентів.
   Стаття 8. Встановити, що у 1992 році:
   а) плата за землю зараховується до бюджетів органів місцевого
самоврядування, з них 30 процентів підлягають централізації у
Державному бюджеті України;
   б) регулюючим доходом між усіма рівнями бюджетів Республіки
Крим, місцевих бюджетів областей, міст Києва і Севастополя є
прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та
осіб без громадянства;
   в) податок на доходи від казино, відеосалонів, відеопоказу,
гральних автоматів, проведення  масових  концертно-видовищних
заходів, порядок сплати якого передбачений пунктом 4 статті 4
Закону України "Про оподаткування  доходів  підприємств  і
організацій" ( 2146-12 ), зараховується повністю до бюджетів
відповідних місцевих Рад народних депутатів.
   Стаття 9.  Встановити, що Національний банк України  та
республіканські комерційні банки здійснюють у 1992 році розподіл і
зарахування податків, зборів і обов'язкових платежів до Державного
бюджету  України, республіканського бюджету Республіки Крим і
місцевих  бюджетів  областей,  міст  Києва  і  Севастополя
відповідно до нормативів, затверджених Верховною Радою України,
Верховною Радою Республіки Крим і місцевими Радами.
   Стаття 10.  Встановити, що надходження від  приватизації
державного майна на відповідних територіях в розмірі 10 процентів
спрямовуються у місцеві бюджети і використовуються на соціальний
захист населення.
   Стаття 11. Встановити на 1992 рік відрахування до Державного
фонду сприяння зайнятості населення в розмірі 0,1 процента від
обсягу видатків Державного бюджету України. Розміри відрахувань до
фонду сприяння зайнятості населення місцевих бюджетів визначаються
самостійно відповідними Радами місцевого  та  регіонального
самоврядування.
   Стаття 12. Передати на фінансування з місцевих бюджетів
Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя видатки на
щомісячні грошові виплати малозабезпеченим  громадянам  для
придбання продовольчих товарів та компенсаційні виплати сім'ям з
неповнолітніми дітьми:
                     
                 Щомісячні грошові Компенсаційні
                 виплати на прид-  виплати на не-
                 бання продоволь-  повнолітніх
                 чих товарів    дітей
                 (млн. крб.)    (млн. крб.)
   Республіка Крим        1662,4       646,5
   Області
   Вінницька           1553,2       662,7
   Волинська            980,2       432,0
   Дніпропетровська        3098,9      1288,0
   Донецька            4127,8      1916,8
   Житомирська          1343,8       553,8
   Закарпатська          1224,3       492,4
   Запорізька           1669,0       590,8
   Івано-Франківська       1286,0       493,2
   Київська            1590,4       707,0
   Кіровоградська         994,2       475,8
   Луганська           2286,7       954,5
   Львівська           2381,8       919,7
   Миколаївська          1118,3       434,0
   Одеська            2097,5       817,3
   Полтавська           1338,2       532,3
   Рівненська           1124,6       404,8
   Сумська            1118,1       482,7
   Тернопільська         1012,9       382,2
   Харківська           2404,8      1075,4
   Херсонська           1102,5       483,7
   Хмельницька          1244,2       418,4
   Черкаська           1219,3       502,7
   Чернівецька           839,2       274,7
   Чернігівська          1057,1       466,6
   м. Київ            2063,5       864,6
   м. Севастополь         349,1       130,3
 
   Стаття 13. Передати на фінансування з бюджетів Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя видатки на дотацію
підприємствам і організаціям житлово-комунального господарства,
автомобільного транспорту, метрополітенів і  Севастопольського
морського торгового порту у сумі 34 195,7 млн. карбованців.
   Стаття 14. ( Чинність частини першої статті 14 зупиняється з
1 січня 1993 року згідно з Декретом N 23-92 від 31.12.92 )
Поширити на медичних працівників чинність статті 52 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) в частині встановлення середніх ставок і
посадових окладів на рівні не нижчому від середньої заробітної
плати працівників промисловості.
   Здійснити доплату медичним працівникам за січень - квітень
1992 року до рівня середньої заробітної  плати  працівників
промисловості в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
   Стаття 15. Встановити, що повернення коштів, отриманих Радою
Міністрів Республіки Крим, виконавчими комітетами  обласних,
Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів з
Державного бюджету України у вигляді позичок та заборгованості по
взаємних розрахунках, провадиться в 1992 році щомісячно рівними
частинами.
   Стаття 16. Передбачити у складі видатків Державного бюджету
України субвенцію Кіровоградській області в сумі 292,3 млн.
карбованців на видатки місцевих бюджетів, що не покриваються
доходами, а також на фінансування заходів по  стабілізації
економіки Республіки Крим і міста Севастополя відповідно у сумах
3,2 млрд. карбованців і 1,5 млрд. карбованців.
   Стаття 17. Затвердити граничний розмір дефіциту  Державного
бюджету України на 1992 рік у сумі 26 718,9 млн. карбованців.
   Встановити ліміт участі Національного банку України  у
кредитуванні бюджетних видатків не більше 2 процентів від валового
національного продукту.
   Стаття 18.  Встановити, що передбачена статтею 5 Закону
України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в  Україні"
( 962-12 ) виплата грошової компенсації, а також повернення майна
або відшкодування його вартості провадиться тільки реабілітованим
особам або спадкоємцям першої черги.
   Стаття 19. Зберегти на 1992 рік порядок обліку і звітності
Національного банку України і республіканських комерційних банків
про виконання Державного бюджету України, який діяв у 1991 році.
   Стаття 20. Встановити, що в тих випадках, коли суб'єкти
законодавчої ініціативи вносять до Верховної Ради України і
Кабінету Міністрів України пропозиції про надання пільг щодо
оподаткування підприємств, організацій або виділення додаткових
асигнувань з бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції,
спрямовані на відповідне поповнення доходів  або  скорочення
видатків Державного бюджету України.
   Стаття 21. Доручити Кабінету Міністрів України встановити
розміри внесків до  Державного  бюджету  України  суб'єктами
підприємницької діяльності за  одержані  ними  з  Державного
валютного фонду України валютні кошти.
   Стаття 22. Доручити Міністерству фінансів України здійснювати
взаєморозрахунки між Державним бюджетом України та бюджетами
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, що випливають
з прийнятих рішень щодо формування комунальної власності, та
відповідно до затверджених  нормативів  зарахування  частини
загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
   Стаття 23.  Кабінету Міністрів України,  міністерствам і
відомствам, Верховній Раді і Уряду Республіки Крим, місцевим Радам
та представникам Президента України в областях,  містах Києві і
Севастополі, районах, районах у місті Києві, всім підприємствам
(об'єднанням), установам і організаціям  забезпечити жорсткий
режим економії і бережливості у витрачанні державних коштів,
підвищення  ефективності  виробництва,  суворе  додержання
податкового законодавства.
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 18 червня 1992 року
   N 2477-XII
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка