Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 12 жовтня 1994 р. N 705
                Київ
         Про державну систему депонування
           штамів мікроорганізмів
   З метою забезпечення правової охорони штамів мікроорганізмів
і створення умов для своєчасного широкого використання їх для
біотехнологічних виробництв та в наукових цілях Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Погодитися з пропозиціями Національної академії наук про
перелік  депозитаріїв,  які  проводять  депонування  штамів
мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури (додаток N
1), та етапи створення державної системи депонування штамів
мікроорганізмів (додаток N 2).
   2. Виділити у 1994 році на виконання робіт, пов'язаних із
створенням державної системи депонування штамів мікроорганізмів,
Державному патентному відомству Державного комітету з питань науки
і технологій 800 млн.карбованців.
   Міністерству фінансів профінансувати зазначені витрати за
рахунок резерву  Кабінету  Міністрів  України  по  бюджетних
асигнуваннях на  науково-дослідні  та  дослідно-конструкторські
роботи.
   Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачати в
проектах планів економічного і соціального розвитку і Державного
бюджету України  на  1995-1997  роки  виділення  коштів  для
фінансування робіт, пов'язаних із створенням державної системи
депонування штамів мікроорганізмів.
 
   Прем'єр-міністр України           В. МАСОЛ
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.31
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 12 жовтня 1994 р. N 705
               ПЕРЕЛІК
     депозитаріїв, які проводять депонування штамів
      мікроорганізмів з метою здійснення патентної
              процедури
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Назва депозитарію, на базі якого   | Групи мікроорганізмів
  проводиться депонування, адреса    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Інститут мікробіології та віросулогії   непатогенні
 Національної академії наук
 (252143, м.Київ-143, вул.Заболотного,
 154)
 
 Київський науково-дослідний інститут   патогенні для людини
 епідеміології та інфекційних хвороб
 МОЗ
 (252038, м.Київ-38, спуск Протасів
 Яр, 4)
 
 Київський філіал державного науково-   патогенні для тварин
 дослідного контрольного інституту
 ветпрепаратів і кормових добавок
 Мінсільгосппроду
 (252020, м.Київ-20, вул.Донецька, 30)
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 12 жовтня 1994 р. N 705
 
               ЕТАПИ
     створення державної системи депонування штамів
             мікроорганізмів
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Найменування етапу|Виконавці |Термін|Обсяг фінан- | Очікувані
          |     |вико- |сування   | результати
          |     |нання |(млн.крб.)  |
          |     |(рік) |—————————————|
          |     |   |Всього|Науко-|
          |     |   |   |во-до-|
          |     |   |   |слідна|
          |     |   |   |робота|
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Розроблення кон- Держпатент 1994  800  800 розроблення
 цепції та наукове                 організацій-
 обгрунтування ор-                 но-методичних
 ганізаційно-мето-                 засад створен-
 дичних  підходів                 ня  державної
 до створення  в                 системи депо-
 Україні державної                 нування штамів
 системи  депону-                 мікроорганіз-
 вання штамів мік-                 мів, інструк-
 роорганізмів  з                 ції    щодо
 метою здійснення                 здійснення
 патентної проце-                 процедури  їх
 дури                        депонування та
                          положень,  що
                          регламентують
                          роботу кожного
                          депозитарію
 
 Удосконалення іс-       1995-        підготовка
 нуючих та розроб-       1996        кадрового  і
 ка нових методів                 матеріаль-
 довготермінового                  но-технічного
 зберігання мікро-                 забезпечення
 організмів з ура-                 та організація
 хуванням  біоло-                 служби депону-
 гічних особливос-                 вання на базі
 тей культур різ-                 науково-дос-
 них таксономічних                 лідних інсти-
 груп. Збір інфор-                 тутів  Націо-
 мації для  ство-                 нальної акаде-
 рення банку даних                 мії наук, МОЗ
 таких депонованих                 та  Мінсіль-
 штамів мікроорга-                 госппроду,
 нізмів, які захи-                 розроблення
 щені патентами:                  нових та удос-
 непатогенних   Інститут  1995  3373  3373, коналення іс-
 мікроорганізмів  мікробіо-        у тому нуючих методів
          логії  та        числі зберігання
          вірусоло-        облад- мікроорганіз-
          гії Націо-        нання мів
          нальної          2766
          академії
          наук (ІМВ)
                1996  619  619
 
 патогенних для  Київський  1995  3223  3223,
 людини мікроор- науко-          у тому
 ганізмів     во-дослід-        числі
          ний інсти-        облад-
          тут епіде-        нання
          міології         2767
          та інфек-
          ційних
          хвороб МОЗ
          (КНДІЕІХ)
                1996  465  465
 
 патогенних для  Київський  1995  3223  3223,
 тварин мікроор- філіал          у тому
 ганізмів     Державного        числі
          науко-          облад-
          во-дослід-        нання
          ного конт-        2767
          рольного
          інституту
          ветпрепа-
          ратів  та
          кормових
          добавок
          Мінсіль-
          госппроду
          (Київський
          філіал
          ДНДКІВКД)
                1996  465  465
 
 Систематизування  Національ- 1997  619  619 будуть створе-
 інформації   та на акаде-           ні банки даних
 створення  банку мія наук,            запатентованих
 даних депонованих ІМВ               штамів мікро-
 мікроорганізмів  МОЗ     1997  465  465 організмів
 різних  токсоно- КНДІЕІХ             різних таксо-
 мічних груп, які Мінсіль-  1997  465  465 номічних груп,
 захищені патента- госппрод            визначені най-
 ми.        Київський            більш ефектив-
 Визначення   і філіал             ні методи дов-
 впровадження най- ДНДКІВКД            готермінового
 більш ефективних                 зберігання та
 методів довготер-                 використання
 мінового  збері-                 мікроорганіз-
 гання та викорис-                 мів
 тання мікроорга-
 нізмів
   ВСЬОГО              13717 13717
                       у тому
                       числі
                       облад-
                       нання
                       8300
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка