Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 8 вересня 1994 р. N 631
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 2279 ( 2279-99-п ) від 11.12.99 )
    Про затвердження Положення про Головне управління
     державної служби при Кабінеті Міністрів України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 727 ( 727-95-п ) від 11.09.95 )
 
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити Положення про Головне управління державної
служби при Кабінеті Міністрів України, що додається.
   2. Установити, що Координаційну раду з питань державної
служби очолює Міністр Кабінету Міністрів України, який здійснює
безпосереднє керівництво Головним управлінням державної служби при
Кабінеті Міністрів України.
   Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів
України внести до Уряду проект Положення про Координаційну раду з
питань державної служби.
   3. Головному  управлінню  державної  служби при Кабінеті
Міністрів України подати Кабінетові Міністрів України пропозиції
про внесення змін і доповнень до Статуту Інституту державного
управління і самоврядування, що випливають з цієї постанови.
   4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету  Міністрів  України  від 28 квітня 1992 р. N 214
(  214-92-п  )  "Питання  Інституту державного управління і
самоврядування при Кабінеті Міністрів України".
 
   Прем'єр-міністр України           В. МАСОЛ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.26
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 8 вересня 1994 р. N 631
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Головне управління державної служби
         при Кабінеті Міністрів України
   1. Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів
України (Головдержслужба)  є  центральним  органом  державної
виконавчої влади підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   Головдержслужба забезпечує  проведення  єдиної  державної
політики у сфері державної служби та функціональне управління
державною службою.
   2. Головдержслужба у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ) та законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням.
   У межах  своїх повноважень  Головдержслужба  організовує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
   Головне управління  узагальнює  практику   застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд
Кабінетові Міністрів України.
   3. Основними завданнями Головдержслужби є:
   забезпечення разом з іншими державними органами реалізації
загальних напрямів державної політики в сфері державної служби в
центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, в
місцевих Радах народних депутатів та їх органах;
   забезпечення функціонального управління державною службою;
   розроблення поточних,  довготермінових прогнозів і планів
потреби центральних та місцевих органів державної  виконавчої
влади, місцевих Рад народних депутатів та їх органів в кадрах;
   розроблення заходів щодо підвищення ефективності і державної
служби в центральних та місцевих органах державної виконавчої
влади, місцевих Радах народних  депутатів  та  їх  органах,
координація і контроль за їх виконанням;
   здійснення методичного керівництва проведенням конкурсного
підбору державних службовців у центральних та місцевих органах
державної виконавчої влади, місцевих Радах народних депутатів та
їх органах;
   організація навчання та професійної підготовки  державних
службовців;
   організація, координація та забезпечення умов для розширення
наукових досліджень з питань державної служби;
   контроль за дотриманням визначених Законом України  "Про
державну службу" ( 3723-12 ) умов реалізації громадянами України
права на державну службу.
   4. Головдержслужба відповідно до покладених на неї завдань:
   1) розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України
проекти нормативних актів з питань державної служби;
   2) проводить аналіз фактичного складу державних службовців та
готує пропозиції державним органам щодо підвищення ефективності їх
роботи;
   3) веде комп'ютерний облік даних про державних службовців;
   4) готує за поданням міністерств і відомств проекти рішень
про заохочення та нагородження державних службовців першої та
другої категорії,   вносить  пропозиції  про  застосування
дисциплінарних стягнень до державних службовців цих категорій;
   5) погоджує  пропозиції  міністерств  і  відомств  щодо
призначення осіб на посади державних службовців першої та другої
категорії з присвоєнням їм рангів з метою визначення відповідності
їх вимогам Закону України "Про державну службу";
   6) визначає напрями спеціалізації державних службовців для
навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації, контролює
проведення цієї роботи;
   7) погоджує державне замовлення на підготовку спеціалістів
для державної служби;
   8) здійснює контроль за  навчанням,  перепідготовкою  та
підвищенням кваліфікації державних службовців, у тому числі за
межами України, готує відповідні пропозиції;
   9) надає  організаційно-методичну допомогу центральним та
місцевим органам державної виконавчої влади і місцевим Радам
народних депутатів та їх органам у розробленні нормативних актів
щодо професійно-кваліфікаційних вимог до державних службовців;
   10) бере участь у підготовці для розгляду Кабінетом Міністрів
України пропозицій про віднесення  існуючих  посад  державних
службовців, не  перелічених у статті 25 Закону України "Про
державну службу", а також нових посад державних службовців до
відповідних категорій;
   11) дає роз'яснення з питань, що належать до її компетенції;
   12) у разі потреби бере участь у перевірці фактів порушення
етики поведінки державними службовцями;
   13) організовує конференції, семінари і наради з питань
державної служби;
   14) видає  Вісник  державної  служби,  в якому публікує
інструктивні матеріали,  методичні  рекомендації,  матеріали
конференцій, семінарів тощо;
   15) ( Підпункт 15 пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 727 ( 727-95-п ) від 11.09.95 ) здійснює загальний
контроль за діяльністю  Інституту  державного  управління  і
самоврядування, вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції
про призначення та звільнення його співдиректорів;
   16) запроваджує форми державної статистичної звітності з
питань державної  служби  у  порядку,  встановленому  чинним
законодавством;
   17) розглядає  пропозиції,  заяви,  звернення  державних
службовців, а також центральних та місцевих органів державної
виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів та їх органів,
вживає у межах своєї компетенції відповідних заходів;
   18) вивчає досвід роботи державної служби в інших країнах,
укладає в  установленому  порядку  угоди  (договори)  про
співробітництво;
   19) організовує добір кандидатур для роботи у відповідних
органах на прохання цих органів;
   20) координує роботу  центральних  та  місцевих  органів
державної виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів та їх
органів з питань підвищення професійно-кваліфікаційних та ділових
якостей державних службовців, вдосконалює форми та методи цієї
роботи.
   5. Головдержслужба під час виконання покладених на  неї
функцій взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
державної виконавчої влади України, органами Республіки Крим,
місцевими Радами народних депутатів та їх органами, а також з
відповідними органами інших країн.
   6. Головдержслужба має право:
   здійснювати контроль  за  виконанням Закону України "Про
державну службу", інших актів законодавства з питань державної
служби, вносити в установленому порядку пропозиції про скасування
прийнятих центральними та місцевими органами державної виконавчої
влади, місцевими Радами народних депутатів та їх органами рішень з
питань  державної  служби,  якщо  вони  суперечать  чинному
законодавству;
   одержувати безплатно у разі потреби передбачені державною
статистичною звітністю  дані  й інші необхідні матеріали від
центральних та місцевих органів державної  виконавчої  влади,
місцевих Рад народних депутатів та їх органів;
   утворювати (за погодженням з відповідними керівниками) групи
з учених,  працівників  центральних  та місцевих органів для
підготовки нормативних та інших матеріалів з питань державної
служби.
   7. Головдержслужба у межах своїх повноважень видає на основі
й на виконання чинного законодавства накази, організовує  та
контролює їх виконання.
   Головдержслужба у разі потреби видає разом з іншими органами
державної виконавчої влади, місцевими Радами народних депутатів та
їх органами спільні рішення.
   Рішення Головдержслужби з питань державної служби, видані у
межах її повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і
місцевими органами державної виконавчої влади, місцевими Радами
народних депутатів та їх органами.
   8. Головдержслужбу очолює начальник.
   Начальник Головдержслужби та його заступники призначаються на
посади та звільняються з посад в порядку, передбаченому чинним
законодавством. Розподіл обов'язків між заступниками начальника
провадиться начальником Головного управління.
   Начальник Головдержслужби несе персональну відповідальність
за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею функцій,
встановлює ступінь відповідальності своїх заступників і керівників
підрозділів Головного управління.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції Головдержслужби, обговорення найважливіших напрямів її
поточної і перспективної діяльності у  Головному  управлінні
утворюється  колегія  у  складі начальника (голова колегії),
заступників начальника за посадою, а також інших керівників
працівників Головного управління.
   Члени колегії  Головдержслужби  затверджуються  Кабінетом
Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказами
Головного управління.
   10. Начальник Головдержслужби, його заступники, а також інші
відповідальні   працівники   за   дорученням   керівництва
Головдержслужби, мають право брати участь у засіданнях колегій,
інших засіданнях центральних та місцевих  органів  державної
виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів та їх органів,
вивчати їх звіти, статистичні та інші матеріали з питань, що
належать до компетенції Головного управління.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Головдержслужби  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального апарату Головдержслужби затверджується
Міністром Кабінету Міністрів України.
   Штатний розпис центрального апарату Головного управління і
положення про  його  структурні  підрозділи  затверджуються
начальником Головдержслужби.
   12. Головдержслужба є юридичною особою, має  самостійний
баланс, рахунки  в  установах  банків,  печатку і бланки із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка