Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про фінансування у 1993 році додаткових науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 28 грудня 1993 р. N 1160-р
                Київ
 
 
   З метою створення сучасних технологій і устаткування для
розв'язання проблем паливно-енергетичного комплексу, збільшення
експортного потенціалу країни та збереження  її  культурного
надбання прийняти пропозиції міністерств, відомств і організацій
щодо фінансування у 1993 році додаткових науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт згідно з додатком.
   Мінфіну профінансувати   зазначені  роботи  в  обсязі
941 млн. крб. за рахунок резерву Кабінету Міністрів України по
бюджетних    асигнуваннях    на   науково-дослідні   і
дослідно-конструкторські роботи ( 3091-12 ).
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
   Інд. 31
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 28 грудня 1993 р. N 1160-р
 
             Перелік і обсяги
         фінансування науково-дослідних і
         дослідно-конструкторських робіт
 
 
------------------------------------------------------------------
           |Головна   |Термін|Обсяги   |Фінансуюча
           |організація,|вико- |фінансу-  |організація
 Найменування роботи |виконавці  |нання,|вання,   |
           |      |роки |млн. крб. |
           |      |   |-----------|
           |      |   |усьо-|у  |
           |      |   |го  |тому |
           |      |   |   |числі|
           |      |   |   |1993 |
           |      |   |   |рік |
------------------------------------------------------------------
Розроблення технологій Донецький  1993-  334  34 Держвугле-
та устаткування  для науково-   1995        пром
комплексного викорис- дослідний
тання супутних корис- вугільний
них копалин і компо- інститут
нентів при підземній Держвугле-
розробці вугільних ро- прому
довищ
 
Розроблення технологій -"-     -"-   467  67 -"-
та  устаткування  та
проектів розвитку па-
ливно-енергетичного
комплексу  країни на
базі   технологічних
блоків "Шахта-ТЕС"
 
Розроблення і впровад- -"-     -"-   491  91 -"-
ження   прогресивних
технологій та устатку-
вання, створення підп-
риємств для видобутку
та використання газу
вугільних родовищ
 
Розроблення безвідход- Інститут   -"-   520  50 Академія
ної технології та ус- фізико-             наук
таткування для комп- органічної
лексної переробки на хімії і
поверхні бурового ву- вуглехімії
гілля Олександрійсько- Академії
го родовища з метою наук
одержання  гірничого
воску, моторного пали-
ва та інших ефективних
енергоносіїв, сорбен-
тів, цінних хімічних
речовин
 
Розроблення і впровад- Державна   -"-   464  64 Держвугле-
ження технологій  та гірнича             пром
устаткування для під- академія
земної газифікації ву- наук,
гілля та комплексної Міносвіти,
переробки її продуктів Інститут
з метою одержання ви- геології і
сокоефективних енерго- геохімії
носіїв і хімічних ре- горючих
човин          копалин
            Академії
            наук
 
Створення  технології Інститут   -"-   430  70 Академія
виробництва інструмен- надтвердих           наук
ту із алмазо- та кубо- матеріалів
нітовмісних композицій імені
для високопродуктивно- В.М. Бакуля
го шліфування інстру- Академії
ментальних матеріалів  наук
 
Дослідження,  розроб- науково-   -"-   350  180 -"-
лення та впровадження інженерний
високоефективних тех- центр
нологій створення но- "Техно-
вого покоління хіміч- електро-
них джерел струму та хім"
іоністорів спеціально- Академії
го і загального приз- наук
начення         Луганський
            завод луж-
            них акуму-
            ляторів
            Мінмашпрому
 
Розроблення та освоєн- Завод чис- -"-   354  185 Мінмашпром
ня сучаної технології тих металів
виготовлення  фотое- (м. Світло-
лектронних перетворю- водськ)
вачів на основі систем Науково-
монокристалів   кад- дослідний
мій-ртуть-телур     інститут
            технології
            приладо-
            будування
            (м. Харків)
            Фізико-
            технічний
            інститут
            низьких
            температур
            Академії
            наук
            Фізико-
            хімічний
            інститут
            надчистих
            метеріалів
 
Створення комп'ютерно- Інститут   -"-   500  200 Академія
го банку даних і прог- літератури           наук
рамно-інформаційних   імені
засобів для роботи з Т.Г. Шев-
архівом копій оригі- ченка
нальних рукописів ук- Академії
раїнських письменників наук
XVII- XX століть    державне
            науково-
            виробниче
            підпри-
            ємство
            "Топаз-
            інформ"
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка