Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки роботи підприємств транспортно-дорожнього комплексу України за 9 місяців 2002 р.


       КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
             Р І Ш Е Н Н Я
             01.11.2002 N 48
 
         Про підсумки роботи підприємств
       транспортно-дорожнього комплексу України
            за 9 місяців 2002 р.
 
   Розглянувши підсумки роботи за 9 місяців поточного року,
Колегія відзначає, що підприємствами галузі забезпечена у повному
обсязі потреба народногосподарського комплексу та населення в
перевезеннях.
   За січень-вересень підприємствами транспорту, що входять до
сфери управління Міністерства, перевезено 294,2 млн. т вантажів,
412,3 млн. пасажирів, що відповідно на 5,9% і 1,9% більше, ніж за
аналогічний період минулого року.
   Транзитний вантажообіг  на  залізничному  транспорті,  як
основному перевізнику вантажів, зріс на 2,6 млрд. ткм або на 9,1%.
   На 20,5% збільшились обсяги переробки вантажів морськими
торговельними портами.
   Підприємствами дорожнього господарства  виконано  дорожніх
робіт на загальну суму 830,8 млн. грн. Заплановані показники з
ремонту та утриманню автомобільних доріг та освоєння капітальних
вкладень виконані відповідно на 107,0 та 100%.
   На розбудову  національних  і  міжнародних  транспортних
коридорів спрямовано 91,8 млн. грн., при цьому реконструйовано та
відремонтовано  61,3 км   автомобільних  доріг.  Залізницями
відремонтовано 614,7 км колій на суму 84,76 млн. грн.
   За 9 місяців поточного року на підприємствах залізничного
транспорту  створено  2805  нових робочих місць, авіаційного
транспорту - 360 місць.
   Введено в дію основних фондів на суму 1418,73 млн. грн., що у
1,18 рази більше ніж за відповідний період минулого року.
   Пожвавлення транспортної  діяльності  підприємств  галузі
сприяло певному покращанню їх фінансово-економічного стану.
   Має місце зростання обсягів отриманих доходів підприємствами
залізничного, автомобільного, морського транспорту та забезпечення
прибуткового результату від реалізації транспортних послуг.
   У порівнянні з початком року заборгованість з  належних
платежів до бюджету скорочена на 22,3 млн. грн. або на 65%,
заборгованість з виплати заробітної плати - на 16,3 млн. грн. або
на 45,8%. До Державного бюджету сплачено 775,2 млн. грн. податків,
що на 16% більше ніж за 9 місяців 2001 р.
   Разом з тим, незважаючи на зростання обсягів перевезень
вантажів  та  пасажирів, окремі підприємства не забезпечують
виконання вимог щодо запобігання необгрунтованого та економічно
недоцільного  відволікання  обігових  коштів  в  дебіторську
заборгованість, яка за  станом  на  даний  період  становить
3,1 млрд. грн.
   Має місце збитковість підприємств та нецільове використання
коштів, про що  свідчать  непоодинокі  звернення  податкової
адміністрації та контрольно-ревізійних органів.
   Не в  повній  мірі  відповідно до чинного законодавства
забезпечується питання прозорості та економічної  доцільності
приватизаційних процесів в транспортній галузі.
   Невизначеність реальних  джерел  фінансування  оновлення
активної частини основних фондів  авіаційного,  морського  і
річкового транспорту стримує подальший розвиток цих галузей не
тільки у 2002 р., а і у майбутньому.
   Відсутня координація роботи в  інвестиційній  діяльності,
виходячи з пріоритетів розвитку галузі. інвестиційні проекти, які
пропонуються державними департаментами, є мало привабливими для
інвесторів.
   Тарифна політика,  яка  застосовувалась протягом останніх
років, не в повній мірі відповідає сучасному стану економіки та
вимогам внутрішнього та зовнішнього ринків.
   Відсутність конструктивізму  в  питаннях  удосконалення
механізму  державного  регулювання  та  системи  управління
реструктуризацією призводить до зривів графіків реструктуризації
галузей транспорту.
   Не належним чином забезпечується передача до комунальної
власності житла та інших об'єктів соціальної сфери.
   Потребує вдосконалення  робота по розширенню номенклатури
послуг, у тому числі шляхом впровадження швидкісних, комбінованих
та інтермодальних перевезень.
   Уповільнюється виконання   заходів  по  створенню  та
функціонуванню національної  мережі  міжнародних  транспортних
коридорів в Україні та інтеграції транспортно-дорожнього комплексу
в Європейську та світову транспортні системи.
   Не відповідає вимогам робота окремих держдепартаментів по
запровадженню механізму фінансового планування, який має на меті
покращання прогнозування  бюджетних  надходжень,  забезпечення
ефективного  та  стабільного  використання державних активів,
підвищення відповідальності керівників всіх рівнів за фінансовий
стан підприємств.
   Для забезпечення  розв'язання проблем подальшого розвитку
транспортної галузі, виходячи з завдань, що  постали  перед
транспортом в умовах пожвавлення і відновлення реального сектору
економіки, зростання попиту на транспортні послуги,  Колегія
В И Р І Ш И Л А:
   1. Роботу державних департаментів, підприємств, установ та
організацій галузі по виконанню завдань, що випливають з послань
Президента  України "Європейський вибір. Концептуальні засади
стратегії економічного та соціального  розвитку  України  на
2002-2011  рр."  ( n0001100-02 ),  "Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у  2001 р." ( n0002100-02 ),  відповідного
доручення Кабінету Міністрів України від 20.06. поточного року
N 6431/1 та відповідних рішень і доручень керівництва Мінтрансу з
питань  ефективності  функціонування  транспортно-дорожнього
комплексу визнати недостатньою.
   2. Керівникам  Державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укрзалізреммашу,  Укрпромзалізтрансу,  підприємств, установ та
організацій галузі під  особисту  відповідальність  визначити
додаткові заходи, направлені на покращання фінансово-економічного
стану галузі, забезпечення своєчасного і в  повному  обсязі
надходження платежів до Державного бюджету, Пенсійного фонду та з
виплати заробітної плати.
   3. Державним департаментам, Укрзалізниці, Укрзалізреммашу,
Укрпромзалізтрансу,  керівникам  підприємств,  установ  та
організацій, які безпосередньо підпорядковані Міністерству, у
місячний    термін    забезпечити   уточнення   планів
фінансово-господарської  діяльності  на 2003 р.,  виходячи  з
прогнозних показників, та надати їх для опрацювання і затвердження
відповідно з діючим порядком до Мінтрансу.
   4. Звернути увагу керівників державних департаментів  на
необхідність суттєвого підвищення рівня роботи по розробці та
контролю за виконанням фінансових планів підприємств, зокрема щодо
реалізації заходів по ліквідації збиткової діяльності, оцінці
роботи керівників, які не забезпечили виконання фінансових планів.
   5. Державним департаментам, Укрзалізниці, Укрзалізреммашу,
Укрпромзалізтрансу  до  01.12.2002  р. підготувати та надати
Департаменту економічного аналізу та стратегічного планування
графіки  розгляду  балансовими  комісіями  підсумків  роботи
підприємств відповідних галузей за 2002 р.
   6. Державному  департаменту  автомобільного  транспорту
(Докіль Л.П.) в місячний термін розробити та подати на розгляд,
попередньо погоджений з облдержадміністраціями, проект програми
щодо подальшого розвитку мережі  обслуговування  автомобільним
транспортом сільської місцевості відповідних регіонів.
   7. Департаменту  економічного  аналізу  та  стратегічного
планування  (Бурдей В.В.), управлінню бухгалтерського обліку,
бюджетного фінансування і звітності (Содель М.В.) в термін до
20.12.2002 р. підготувати та затвердити в установленому порядку
Методичні рекомендації щодо проведення балансових комісій за
підсумками роботи підприємств галузі у відповідних періодах.
   8. Державним департаментам, Укрзалізниці, Укрзалізреммашу,
Укрпромзалізтрансу на виконання наказу Мінтрансу від 25.09.2002 р.
N 686 ( v0686361-02 ) щодо запобігання банкрутству  підприємств
транспортно-дорожнього комплексу в термін до 20.11.2002 р. надати
інформацію про результати проведеної роботи.
   Департаменту економічного аналізу та стратегічного планування
(Бурдей В.В.), управлінню власності та структурних перетворень
(Медін Ю.М.)  на  основі  наданої інформації  в термін до
01.12.2002 р.  проаналізувати результати проведеної роботи та
надати висновки і пропозиції керівництву Міністерства.
   9. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Скворцов Г.П.) зосередити увагу на забезпеченні опрацювання
визначеної  стратегії  Мінтрансу  щодо  створення  найбільш
економічного для держави шляху морського сполучення у напрямку
Дунай-Чорне море.
   Звернути увагу  Скворцова  Г.П.  на  недостатню  роботу
Укрморрічфлоту щодо внесення в установленому порядку пропозицій по
удосконаленню структури органів управління морською галуззю та
зобов'язати до 01.12.02 надати проект відповідного рішення.
   10. Департаменту  економічного  аналізу  та стратегічного
планування (Бурдей В.В.) в термін до 20.11.2002 підготувати
пропозиції щодо внесення змін та доповнень до наказів "Про
створення Фінансово-економічної ради Міністерства", "Про Положення
про Фінансово-економічну раду".
 
 "Весь транспорт Онлайн" N 212 (524) от 20.11.2002 г.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка