Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання, форми атестата виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів та Порядку ведення реєстру атестованих виробн...

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
          13.12.2004 N 449/612/275
 
    { Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
                    аграрної політики 
     N 24/28/18 ( z0100-05 ) від 21.01.2005 }
 
     Про затвердження Порядку проведення атестації
     виробництва молока, молочної сировини і молочних
    продуктів суб'єктів господарювання, форми атестата
     виробництва молока, молочної сировини і молочних
     продуктів та Порядку ведення реєстру атестованих
        виробників молока, молочної сировини
            і молочних продуктів
 
 
   Відповідно до статей 11 та 12 Закону України "Про молоко та
молочні продукти" ( 1870-15 ) та з метою забезпечення якості та
безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів для життя
та здоров'я населення під час їх виробництва Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити, що додаються:
 
   1.1. Порядок  проведення  атестації  виробництва  молока,
молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання.
 
   1.2. Форму атестата виробництва молока, молочної сировини і
молочних продуктів.
 
   1.3. Порядок ведення реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів.
 
   2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною   інспекцією   Мінагрополітики   України
(Микитюк Д.М.)  в установленому порядку подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра  аграрної політики України Мельника Ю.Ф., директора
Департаменту  державного  санітарно-епідеміологічного  нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С.П. та заступника
Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.
 
 Міністр аграрної
 політики України                    В.А.Слаута
 
 Перший заступник Міністра
 охорони здоров'я України,
 Головний державний санітарний
 лікар України                    О.В.Лапушенко
 
 Голова Державного комітету
 України з питань технічного
 регулювання
 та споживання політики                Л.С.Школьник
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Державного комітету
                   України з питань
                   технічного регулювання
                   та споживчої політики
                   13.12.2004 N 449/612/275
 
 
               ПОРЯДОК
       проведення атестації виробництва молока,
       молочної сировини і молочних продуктів
           суб'єктів господарювання
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 11 Закону
України "Про молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ), визначає
процедуру проведення атестації виробництва  молока,  молочної
сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання всіх форм
власності (крім особистих селянських господарств та фізичних
осіб).
 
   1.2. Атестація  виробництва  молока, молочної сировини і
молочних продуктів проводиться атестаційними комісіями відповідних
територіальних органів виконавчої влади з питань аграрної політики
з метою оцінки технічних можливостей виробників щодо виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів, які відповідають
вимогам  чинних  нормативно-правових  актів  та  нормативних
документів.
 
   1.3. Об'єктами  атестації  виробництва  молока,  молочної
сировини і молочних продуктів є нормативна документація  на
продукцію, а також технологічне обладнання, засоби вимірювальної
техніки та контролю, випробувальне обладнання.
 
   1.4. Атестаційні  комісії  у  своїй  роботі  керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами
Міністерства  аграрної  політики України, Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики,
Міністерства охорони здоров'я України, а також цим Порядком.
 
   2. Формування атестаційних комісій
 
   2.1. Атестаційні комісії з проведення атестації виробництва:
   - молочних продуктів  утворюються  наказами  Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства  і  продовольства  обласних
державних адміністрацій та Головного управління промисловості та
сільського  господарства  Севастопольської  міської  державної
адміністрації;
   - молока і молочної сировини утворюються наказами управлінь
сільського  господарства  і  продовольства районних державних
адміністрацій.
 
   2.2. До складу атестаційних комісій входять представники
відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань
аграрної політики,  органів  Міністерства  охорони  здоров'я,
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої  політики,  установ  та   закладів   державної
санітарноепідеміологічної служби, управлінь ветеринарної медицини,
Державного  центру  "Украгростандартсертифікація"  Міністерства
аграрної політики України, Української академії аграрних наук,
науково-дослідних установ, галузевих об'єднань та громадських
організацій.
 
   2.3. Персональний склад атестаційних комісій та їх голови
затверджуються наказом про їх створення.
 
   2.4. Робота атестаційних комісій здійснюється  згідно  з
планом, затвердженим керівником територіального органу виконавчої
влади з питань аграрної політики, що утворив відповідну комісію.
 
   3. Подання документів і прийняття рішень
 
   3.1 Для проведення атестації суб'єкти господарювання подають
заяву (додаток 1), відомості, які засвідчують, що їх технічні
можливості забезпечують виробництво молока, молочної сировини і
молочних продуктів відповідно до вимог нормативних документів
(додаток 2).
 
   3.2. Після  отримання  атестаційною  комісією  наданих
документів, вони направляються представникам відповідних органів
виконавчої влади, що входять до складу комісії, для опрацювання та
підготовки  відповідних  висновків  щодо можливості атестації
виробництва молока, молочної сировини і  молочних  продуктів
суб'єктів господарювання.
 
   3.3. Представник  відповідного  органу  виконавчої  влади
здійснює вивчення та перевірку поданих документів відповідно до
своїх повноважень, визначених статтею 14 Закону України "Про
молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ).
 
   3.4. Заява та відомості до заяви на право виробництва молока,
молочної сировини і молочних продуктів приймаються за описом,
копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття
документів  атестаційною комісією, за підписом відповідальної
особи.
 
   3.5. Атестаційною комісією впродовж місяця  перевіряються
надані документи та приймається рішення щодо перевірки суб'єктів
господарювання з виїздом на місце для встановлення достовірності
даних, наведених у заяві та поданих документах.
 
   3.6. Заява залишається без розгляду, якщо:
   - заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
   - подані документи не відповідають відомостям, наданим до
заяви на право виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів.
 
   3.7. Про  залишення  заяви  без  розгляду  суб'єктам
господарювання повідомляється в письмовій формі із зазначенням
підстав такого рішення атестаційної комісії у 10-денний термін із
дня отримання заяви.
 
   3.8. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання
може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому
порядку.
 
   3.9. Атестаційна  комісія  проводить засідання згідно із
затвердженим планом роботи, але не рідше одного разу на місяць.
Підготовка  засідання  атестаційної комісії забезпечується її
головою або заступником голови. Голова атестаційної  комісії
визначає час і місце проведення засідання. Засідання атестаційної
комісії веде її голова, а в разі відсутності голови - його
заступник. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо в
ньому бере участь не менше двох третин членів комісії.
 
   3.10. Атестаційна комісія на підставі результатів перевірки
поданих  документів  та  технічних  можливостей  виробництва
безпосередньо на підприємстві приймає рішення щодо надання або
відмови суб'єктам господарювання в наданні права на виробництво
молока, молочної  сировини  і  молочних  продуктів.  Рішення
приймається  більшістю голосів присутніх на засіданні членів
атестаційної комісії. При рівності голосів членів атестаційної
комісії вирішальним є голос головуючого.
 
   3.11. Рішення атестаційної комісії підписується головуючим та
членами комісії, які брали участь у засіданні.
 
   3.12. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про
відмову у видачі атестата суб'єкту господарювання надсилається
повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі протягом трьох
робочих днів з дня його прийняття із зазначенням підстав.
 
   3.13. Суб'єкт господарювання має право повторно подати до
атестаційної комісії заяву не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття  рішення про відмову, за умови усунення виявлених
недоліків.
 
   3.14. Рішення   атестаційної   комісії   відповідного
територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики
про відмову може бути оскаржене суб'єктом господарювання  в
місячний термін, з дня отримання ним повідомлення про прийняте
рішення, у встановленому законодавством порядку.
 
   3.15. На підставі рішення атестаційної комісії про надання
права  на  виробництво молока, молочної сировини і молочних
продуктів готується подання щодо занесення суб'єкта господарювання
до реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів (додаток 3).
 
   3.16. Подання  разом  із  звітом  атестаційної  комісії
територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики
протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про видачу
суб'єкту господарювання атестата направляється до Міністерства
аграрної політики України для узагальнення та занесення його до
реєстру  атестованих  виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів (далі - Реєстр).
 
   4. Видача та анулювання атестата виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів суб'єкту господарювання
 
   4.1. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів  встановленого  зразка  підписується  керівником
відповідного територіального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики, наказом якого була  створена  атестаційна
комісія, і засвідчується печаткою. Оригінал атестата виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів зберігається у
суб'єкта господарювання і не підлягає передачі іншим особам.
 
   4.2. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів видається на 5 років, по закінченню строку дії атестата
проводиться переатестація.
 
   4.3. Підставами для переатестації виробництва є:
   - закінчення строку дії атестата;
   - зміна найменування суб'єкта господарювання;
   - зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;
   - впровадження суб'єктом господарювання випуску нового виду
продукції.
 
   4.4. Дублікат атестата виробництва молока, молочної сировини
і молочних продуктів може бути виданий суб'єкту господарювання у
разі втрати оригіналу тільки на підставі запису в Реєстрі та заяви
із зазначенням обставин втрати.
 
   4.5. При видачі дубліката атестата в правому верхньому куті
атестата ставиться відмітка "Дублікат" та підписується керівником
відповідного територіального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики, за наказом якого була створена атестаційна
комісія. Строк чинності дубліката атестата не може перевищувати
строку чинності оригіналу атестата.
 
   4.6. Виробництво та переробка молока, молочної сировини і
молочної продукції без атестата виробництва забороняється.
 
   4.7. Дія атестата може бути тимчасово зупинена або анульована
відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики на підставі рішення атестаційної комісії в разі
виявлення   порушень   суб'єктом   господарювання   вимог
нормативноправових актів про якість і безпеку молока, молочної
сировини і молочних продуктів за результатами державного контролю
та нагляду в сфері виробництва та переробки молока, молочної
сировини та молочних продуктів  з  боку  державних  установ
ветеринарної  медицини,  установ  та  закладів  державної
санітарно-епідеміологічної служби та органів виконавчої влади з
питань технічного регулювання та споживчої політики.
   Про анулювання атестата виробництва молока, молочної сировини
і молочних продуктів атестаційна комісія повідомляє Міністерство
аграрної  політики  України  з  метою  виключення  суб'єкта
господарювання з Реєстру.
 
   4.8. Поновлення дії атестата здійснюється за рішенням органу,
який  призупинив  його  дію,  після  проведення  суб'єктом
господарювання коригувальних заходів для усунення причин виявлених
невідповідностей.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією
 Мінагрополітики України               Д.М.Микитюк
 
 
 Директор Департаменту державного
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду МОЗ України                 С.П.Бережнов
 
 Директор Департаменту технічного
 Регулювання Держспоживстандарту
 України                      В.В.Онопрієнко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 3.1
                   Порядку проведення
                   атестації виробництва
                   молока, молочної
                   сировини і молочних
                   продуктів суб'єктів
                   господарювання
 
                   Зразок
 
                   Атестаційній комісії
                   ____________________________
                    (назва органу відповідно
 
                   ____________________________
                    до пункту 2.1 Порядку)
 
 
               ЗАЯВА
 
 Прошу атестувати ________________________________________________
                (назва суб'єкта господарювання)
 
   на право виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів.
 
   Відомості про юридичну особу:
 
 1. Назва:
 
 1.1. Повна ______________________________________________________
 
 1.2. Скорочена __________________________________________________
 
 2. Місцезнаходження:
 
 2.1. Юридична адреса ____________________________________________
 
 2.2. Адреса виконавчого органу __________________________________
 
 2.3. Телефон _________________________ Факс _____________________
 
 2.4. Телетайп ______________________ E-mail _____________________
 
 3. Класифікаційні ознаки:
 
 3.1. Форма власності ____________________________________________
 
 3.2. Види діяльності ____________________________________________
 
 3.3. Ідентифікаційний код _______________________________________
 
 4. Банківські реквізити: ________________________________________
 
 5. Державна реєстрація:__________________________________________
 
 5.1. Повна назва органу державної реєстрації ____________________
 _________________________________________________________________
 
 5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _____________________
 _________________________________________________________________
 
 6. Орган управління майном ______________________________________
 
   В інші органи для атестації виробництва молока, молочної
сировини та молочної продукції заявка не направлялась.
   З вимогами  Порядку  проведення атестації ознайомлені та
зобов'язуємося їх виконувати:
 
 Керівник суб'єкта господарювання ________________________________
                  (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 Головний бухгалтер ______________________________________________
              (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3.1.
                   Порядку проведення
                   атестації виробництва
                   молока, молочної
                   сировини і молочних
                   продуктів суб'єктів
                   господарювання
 
 
              ВІДОМОСТІ
   до заяви суб'єкта господарювання на право виробництва
    молока, молочної сировини і молочних продуктів(*)
 
 
_______________
   (*) До відомостей додаються в одному примірнику документи
(копії, завірені печаткою) за наведеними питаннями.
 
   Здатність суб'єктів господарювання забезпечувати виробництво
молока, молочної сировини та молочних продуктів перевіряють шляхом
аналізу та оцінки  нормативної  документації  на  продукцію,
технологічного  обладнання,  засобів вимірювальної техніки та
контролю, випробувального обладнання.
 
   З виробництва молока і молочної сировини  надають  такі
відомості:
 
   1. Назва  та  реквізити  суб'єкта  господарювання,  що
атестується.
 
   2. Наявність та стан дійного поголів'я.
 
   3. Інформація про:
   - ідентифікацію та реєстрацію тварин;
   - утримання і годівлю тварин;
   - ветеринарно-санітарний  стан  виробничих  приміщень  та
прилеглої території (водопостачання, каналізація,  освітлення,
вентиляція повітря);
   - стан обладнання (молочного, холодильного) для виробництва
та транспортування молока і молочної сировини.
 
   4. Наявність і стан лабораторії з визначення якості молока.
 
   5. Загальна  кількість  працюючих,  їх  підготовка  та
кваліфікація.
 
   6. Інша інформація, надана суб'єктом господарювання.
 
   З виробництва молочних продуктів надають такі відомості:
 
   1. Назва  та  реквізити  суб'єкта  господарювання,  що
атестується.
 
   2. Загальна кількість працюючих і їх кваліфікація.
 
   3. Інформація  про виробничі потужності на основні види
продукції та показники роботи за останній рік (в  одиницях
звітності).
 
   4. Інформація щодо сертифікації продукції, яка проводилась
раніше.
 
   5. Наявність зареєстрованої торгової марки.
 
   6. Відомості про реалізацію продукції на експорт.
 
   7. Наявність фонду нормативних документів на продукцію, що
виробляється, санітарних та ветеринарних правил, правил з охорони
праці.
 
   8. Інформація про:
   - технологічну  документацію,  стан  технологічного  та
допоміжного  обладнання  та  його  технічне  обслуговування,
метрологічне забезпечення виробництва;
   - організацію  контролю  якості  сировини,  матеріалів,
технологічного процесу виробництва та готової продукції;
   - систему  відповідальності  за  санітарно-гігієнічний,
ветеринарно-санітарний,  технічний стан виробництва та якість
готової продукції;
   - результати   перевірок   за   санітарно-гігієнічним,
ветеринарносанітарним та технічним станом виробництва за останній
рік;
   - санітарно-технічний стан прилеглої території, виробничих та
допоміжних приміщень;
   - дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.
 
   9. Наявність атестованої лабораторії (або підрозділу)  з
контролю якості молочної сировини і готової продукції (номер та
термін дії атестата).
 
   10. Наявність рекламацій відносно  якості  продукції  за
останній рік.
 
   11. Наявність дозволів:
   - органів санітарно-епідеміологічної служби;
   - органів ветеринарної медицини;
   - інші дозвільні документи.
 
   12. Інша інформація, надана суб'єктом господарювання.
 
 Керівник
 
 _____________________          ________________________
    (підпис)              (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.15
                   Порядку проведення
                   атестації виробництва
                   молока, молочної сировини
                   і молочних продуктів
                   суб'єктів господарювання
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Керівник територіального
                   органу виконавчої влади
                   з питань аграрної
                   політики, наказом
                   якого створена
                   атестаційна комісія
 
                   ________ __________________
                    підпис  ініціали, прізвище
 
                   М.П.
 
                   "____" _____________200_ р.
 
                   Міністерство аграрної
                   політики України
 
 
               ПОДАННЯ
 
 
 Рішенням атестаційної комісії ___________________________________
                (назва територіального органу
 
 _________________________________________________________________
            аграрної політики)
 
 виконавчої влади з питань _______________________________________
 
 (протокол від "____" ___________ 200__ року N ______)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код, адреса)
 
   пропонується включити  до  реєстру атестованих виробників
молока, молочної сировини і молочних продуктів.
 
 Голова атестаційної комісії
 територіального органу
 виконавчої влади з питань
 аграрної політики
 
 ________________           ____________________
   (підпис)             (ініціали, прізвище)
 
                   "___" ___________ 200_ р.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Державного комітету
                   України з питань
                   технічного регулювання
                   та споживчої політики
 
                   Зразок
 
                   "___" ________ 2004 р. N ___
 
 
    __________________________________________________
       (територіальний орган виконавчої влади
          з питань аграрної політики)
 
 
               АТЕСТАТ
       виробництва молока, молочної сировини
            і молочних продуктів
 
 
 _________________________________________________________________
     (назва суб'єкта господарювання, форма власності)
 
 _________________________________________________________________
    (поштова та юридична адреса, ідентифікаційний код)
 
 _________________________________________________________________
       (назва продукції та спосіб виробництва)
 
   Реєстраційний N ________________
 
   Дата реєстрації: _________________
 
   Атестат чинний до _____________________________
 
 
 Керівник територіального
 органу виконавчої влади
 з питань аграрної політики
 
 _______________           _____________________________
  (підпис)               (ініціали, прізвище)
 
   М.П.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією
 Мінагрополітики України               Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту державного
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду МОЗ України                 С.П.Бережнов
 
 Директор Департаменту технічного
 Регулювання Держспоживстандарту
 України                      В.В.Онопрієнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Державного комітету
                   України з питань
                   технічного регулювання
                   та споживчої політики
                   13.12.2004 N 449/612/275
 
 
               ПОРЯДОК
     ведення реєстру атестованих виробників молока,
       молочної сировини і молочних продуктів
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону
України "Про молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ).
 
   1.2. Реєстр атестованих виробників молока, молочної сировини
і молочних продуктів (далі - Реєстр) -  перелік  суб'єктів
господарювання  всіх  форм  власності  (далі  -  суб'єкти
господарювання), яким надано право виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів.
 
   1.3. Реєстр  вводиться  з  метою  реєстрації  суб'єктів
господарювання, які мають право виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів, а також здійснення контролю за
дотриманням ними вимог чинного законодавства з питань виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів.
 
   2. Умови реєстрації суб'єктів господарювання
 
   2.1. Реєстрація  суб'єктів господарювання здійснюється за
результатами проведення атестації виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів на підставі подання та звіту
атестаційної  комісії  відповідного  територіального  органу
виконавчої влади з питань аграрної політики, затвердженого його
керівником, протягом семи робочих днів з дня його одержання.
 
   2.2. До Реєстру заносяться суб'єкти господарювання,  які
одержали атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів (далі - атестат).
 
   2.3. Реєстрація суб'єктів господарювання всіх форм власності,
які отримали атестат, здійснюється на підставі наказу Міністерства
аграрної політики України.
 
   3. Порядок ведення Реєстру
 
   3.1. Створення та ведення Реєстру здійснюється Міністерством
аграрної політики України і передбачає:
   - забезпечення державного обліку суб'єктів господарювання
всіх  форм власності, яким надано право виробництва молока,
молочної сировини і молочних продуктів;
   - присвоєння суб'єкту господарювання реєстраційного номера;
   - формування та постійне зберігання автоматизованої бази
даних про атестованих виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів;
   - інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними
Реєстру.
 
   3.2. Інформаційний фонд Реєстру включає:
   - реєстраційний  номер суб'єкта господарювання всіх форм
власності на право виробництва молока, молочної сировини  і
молочних продуктів;
   - дані про назву суб'єкта господарювання, його поштову і
юридичну адресу, банківські реквізити, ідентифікаційний код;
   - дату видачі, номер атестата та термін його чинності, назва
продукції.
 
   3.3. Щорічно Міністерство аграрної політики України готує
перелік суб'єктів господарювання, які  внесені  до  Реєстру,
забезпечує його публікацію в засобах масової інформації та на
офіційному веб - сайті Мінагрополітики.
 
   4. Виключення суб'єктів господарювання з Реєстру
 
   4.1. Виключення суб'єкта господарювання з Реєстру проводиться
за умови:
   - позбавлення суб'єкта господарювання атестата виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів на підставі рішення
атестаційної комісії;
   - анулювання атестата;
   - закінчення строку дії атестата;
   - ліквідації (реорганізації) суб'єкта господарювання.
 
   4.2. Виключення  суб'єктів  господарювання  з  Реєстру
здійснюється за наказом, Міністерства аграрної політики України,
про що в Реєстрі робиться відповідний запис.
   Міністерство аграрної політики України в 10-денний термін
письмово  повідомляє  суб'єкта  господарювання про факт його
виключення з Реєстру та публікує повідомлення в засобах масової
інформації та на офіційному веб - сайті Мінагрополітики.
 
   4.3. Рішення  щодо  виключення суб'єкта господарювання з
Реєстру може бути оскаржене у  встановленому  законодавством
порядку.
 
   5. Прикінцеві положення
 
   5.1. Міністерство аграрної політики України визначає порядок
та умови користування даними Реєстру.
 
   5.2. Відповідальність за достовірність даних для занесення до
Реєстру та своєчасність їх подачі несуть суб'єкти господарювання
та атестаційні  комісії  відповідних  територіальних  органів
виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною племінною
 інспекцією
 Мінагрополітики України               Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту державного
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду МОЗ України                 С.П.Бережнов
 
 Директор Департаменту технічного
 Регулювання Держспоживстандарту
 України                      В.В.Онопрієнко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка