Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо ситуації на внутрішньому валютному ринку України

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 13-108/1439-6031 від 21.08.98
   м.Київ
 
 vd980821 vn13-108/1439-6031
 
 
       Щодо ситуації на внутрішньому валютному
             ринку України
 
 
   ( Роз'яснення до положень постанови Правління
    від 18.08.98 N 321 додатково див. в Листі
    Нацбанку N 13-111/1466-6118 ( v6118500-98 )
    від 27.08.98 )
 
   ( На часткову втрату чинності положень постанови 
    Правління від 18.08.98 N 321 додатково див. 
    Постанову Нацбанку N 381 ( z0707-98 ) від 21.09.98 ) 
 
 
   Національний банк України направляє для керівництва в роботі
витяг з рішення, що прийняте з метою мінімізації впливу подій на
фінансовому ринку Росії на ситуацію на внутрішньому валютному
ринку України (постанова Правління від 18.08.98 N 321).
 
                ***
 
   "3. Встановити, що комерційні банки надають кредити (як у
гривні, так і в іноземній валюті) резидентам для реалізації їх
контрактів за мотивів придбання товарів критичного імпорту, які
ввійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України N 1145 ( 1145-98-п ) від 27 липня 1998 року.
 
   4. Внести  зміни  до Інструкції "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями
на умовах відстрочки платежів чи поставок", затвердженої наказом
Національного банку України від  14 червня 1994 року N 85
( v0085500-94 ), із змінами і доповненнями, затвердженими наказом
Національного  банку України  від  22 лютого  1995 року N 20
( v0020500-95 ), а саме:
   4.1. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: "Тимчасово, з
22 серпня 1998 року,  використання  резидентами  попередньої
(авансової) оплати імпортних контрактів як в іноземній валюті, так
і в гривні не допускається; розрахунки резидентів у сумі, що
перевищує 10 тис. доларів США (або еквівалент в іншій вільно
конвертованій валюті), здійснюються виключно із застосуванням
акредитивної  або  інкасової  (з  товаросупроводжувальними
документами) форм розрахунків із залученням в необхідних випадках
гарантійних інструментів українських уповноважених банків".
   4.2. Дія положень цієї інструкції, що суперечать обмеженням,
зазначеним у пункті 3 інструкції, тимчасово призупиняється.
 
   5. Внести  зміни  до  Правил  здійснення  операцій  на
міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою
Правління Національного банку України N 150 ( z0407-98 ) від
15.04.98 року, а саме:
   5.1. Пункт 2.3 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Тимчасово, з 22 серпня 1998 року, укладення уповноваженими
банками нових строкових контрактів з купівлі-продажу іноземних
валют за гривню та купівля іноземної валюти за рахунок власних
коштів  банку  не допускається. Уповноваженим банкам щоденно
здійснювати обов'язкове закриття відкритої валютної  позиції:
вільно конвертована валюта - гривня. Ця вимога не розповсюджується
на операції, пов'язані з купівлею-продажем готівкової валюти для
забезпечення роботи каси банку та обмінних пактів".
   5.2. Пункт 2.2 розділу 2 доповнити абзацами такого змісту:
"Вважати такими, що не дозволяються, встановлення уповноваженими
банками та їх агентами різних курсів купівлі-продажу готівкової
іноземної  валюти  в залежності від суми операції, а також
встановлення будь-яких обмежень щодо мінімальних  сум  таких
операцій. Сума одноразового продажу (купівлі) готівкової іноземної
валюти не може перевищувати суми, передбаченої пунктом 3.1.1
Порядку переміщення валюти через митний кордон України (із змінами
та доповненнями), затвердженого Національним банком України 14
березня 1993 року за N 19029/381 та Державним митним комітетом
України 17 березня 1993 року за N 11/1-530 ( v_381500-93 )".
   5.3. Пункт 3.2 розділу 3 доповнити абзацами такого змісту:
"Уповноважені  банки  протягом  робочого  дня  зобов'язані
забезпечувати безперебійну роботу обмінних пунктів (як власних,
так і  своїх  агентів  на  умовах,  передбачених  угодами),
підкріплювати іноземною та національною валютами та здійснювати
оперативний контроль за роботою обмінних пунктів.
   Недотримання розміру маржі, а також одностороннє здійснення
тільки купівлі або продажу іноземної валюти протягом робочого дня
розглядається  Національним  банком  України  як  порушенням
уповноваженим банком вимог наданої йому ліцензії на здійснення
банківських операцій з наступною забороною виконання відповідних
операцій (щодо власних обмінних пунктів), або нездійснення банком
функцій агента валютного контролю (щодо обмінних пунктів, які
працюють на підставі агентських угод з цим банком) і застосуванням
фінансових  санкцій та забороною агентам займатися обмінними
операціями з іноземними валютами протягом року".
   5.4. Дія положень цих Правил та інших нормативних актів
Національного банку України, що суперечать обмеженням, зазначеним
вище, тимчасово призупиняється.
 
   6. Внести зміни до Положення про відкриття та функціонування
в уповноважених банках України рахунків банків - кореспондентів в
іноземній валюті та гривнях) затвердженого постановою Правління
Національного банку від 26 березня 1998 р. N 118 ( z0231-98 ), а
саме:
   6.1. Преамбулу розділу 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Тимчасово, з 22 серпня 1998 року, використання резидентами
попередньої (авансової) оплати імпортних контрактів в гривні не
допускається; розрахунки резидентів у сумі, еквівалентній понад 10
тис. доларів США (або еквівалент в іншій вільно конвертованій
валюті), здійснюються виключно із застосуванням акредитивної або
інкасової  (з  товаросупроводжувальними  документами)  форм
розрахунків із залученням в необхідних випадках  гарантійних
інструментів українських уповноважених банків".
   6.2. Викласти частину другу абзацу 1 пункту 4.3 у такій
редакції:  "-  на  користь нерезидентів (якщо відповідно до
законодавства України не заборонено здійснювати розрахунки в
гривнях): виключно за реалізовану продукцію та виконані роботи
матеріального характеру; за рішенням судових органів на підставі
виконавчих документів з питань спорів сторін щодо виконання
договорів".
   6.3. Доповнити пункт 4.4 абзацом такого змісту: "Зазначена у
цьому пункті купівля іноземної валюти за рахунок наявної гривні
передбачає купівлю виключно тієї валюти країн СНД та Балтії, куди
перераховуються кошти".
 
   7. Внести зміни до "Положення  про  порядок  реєстрації
одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних
кредиторів", затвердженого постановою Правління  Національного
банку України від 07.05.97 р. N 144 ( v0442500-97 ), а саме:
   7.1. Пункт  1  доповнити  абзацом  такого   змісту:
"Резидент-позичальник зобов'язаний одержати реєстраційне свідоцтво
після підписання кредитної угоди з нерезидентом, але до фактичного
отримання коштів за кредитом".
   7.2. Пункт 4 доповнити абзацом такого  змісту:  "Видача
регіональними  управліннями  Національного  банку  України
резидентам-позичальникам реєстраційних свідоцтв за  кредитами,
відсоткова  ставка  за якими перевищує показник максимальної
доходності в іноземній валюті за облігаціями зовнішніх державних
позик, емітованих Міністерством фінансів України, не дозволяється.
Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) вищезазначений
показник  доводити  щоквартально  до  регіональних  управлінь
Національного банку України станом на перше  число  кожного
кварталу".
   7.3. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту: "Відмова у
наданні  Національним банком України реєстраційного свідоцтва
означає заборону одержання  резидентом  такого  кредиту  від
іноземного кредитора, а укладену кредитну угоду з нерезидентом -
недійсною".
 
   8. Рекомендувати Біржовим комітетам Української та Кримської
міжбанківських  валютних  бірж  невідкладно  внести зміни до
регламенту  проведення  біржових  торгів,  передбачивши  100%
резервування коштів як у гривні, так і в іноземних валютах перед
початком біржових торгів.
   9. Комерційним банкам звернути особливу увагу на необхідність
суворого додержання вимог законодавства стосовно прийняття від
клієнтів заявок на купівлю іноземної валюти за умови подання
останніми зовнішньоекономічних контрактів, строк розрахунків за
якими не перевищує 90 днів, а у разі такого перевищення -
наявності відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку
України.
   Регіональним управлінням  Національного  банку  України
здійснити суцільну перевірку законності проведення операцій за
рахунками типу "лоро" та відповідності документів, на підставі
яких здійснювалась купівля іноземної валюти на міжбанківському
ринку України, чинному законодавству України за період з 17 серпня
п.р.  Зазначені  перевірки проводити до одержання додаткових
вказівок Національного банку України".
 
                ***
 
   Уповноважені банки  зобов'язані  негайно  довести  зміст
зазначеного документа до відома клієнтів та забезпечити його
безумовне  виконання.  Керівники  обласних  управлінь  несуть
персональну відповідальність за виконання цього рішення.
 
 Перший заступник
 голови Правління                   В.С.Стельмах
 
 "Налоговый, банковский, таможенный Консультант", N 36/98
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка