Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо права на податковий кредит при внесенні до статутного фонду легкового автомобіля, який призначено для передачі у фінансовий лізинг

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         01.12.2006 N 22466/7/31-0017
 
                   ДПА у м. Києві
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо
права на податковий кредит при внесенні до статутного фонду
легкового автомобіля, який призначено для передачі у фінансовий
лізинг, і повідомляє.
 
   Згідно з пп. 7.4.1 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997
року N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість"
(далі - Закон N 168/97-ВР) податковий кредит звітного періоду
складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником
податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею
8-1 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
 
   - придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх
імпорті) та послуг з метою їх  подальшого  використання  в
оподатковуваних  операціях  у  межах господарської діяльності
платника податку;
   - придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів
(основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних
активів  та незавершених капітальних інвестицій в необоротні
капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з  метою
подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів
(послуг) для оподатковуваних операції у межах  господарської
діяльності платника податку.
 
   Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно
від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали
використовуватися  в  оподатковуваних  операціях  у  межах
господарської діяльності платника податку  протягом  звітного
податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник
податку  оподатковувані  операції  протягом  такого  звітного
податкового періоду.
 
   Якщо у  подальшому  такі  товари  (послуги)  починають
використовуватися в операціях, які не є об'єктом оподаткування
згідно зі статтею 3 цього Закону ( 168/97-ВР ) або звільняються
від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону, чи основні
фонди переводяться до складу невиробничих фондів, то з метою
оподаткування такі товари (послуги), основні фонди вважаються
проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який
припадає початок такого використання або переведення, але не нижче
ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).
 
   Разом з цим, пп. 7.4.2 зазначеної статті встановлено, що не
включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу
валових витрат сума податку, сплачена платником податку при
придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включається
до складу основних фондів.
 
   Враховуючи зазначене, сума ПДВ, сплачена при розмитненні
легкових автомобілів, які платник ПДВ отримує як внесок іноземного
інвестора  до  статутного  фонду,  не включається до складу
податкового кредиту.
 
   Одночасно, ст. 15 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон N 334/94-ВР) встановлено,
що ставки податку на прибуток, пільги щодо податку, об'єкт
оподаткування,  порядок  обчислення оподатковуваного прибутку,
строки і порядок сплати та зарахування податку до бюджетів можуть
встановлюватися та змінюватися лише шляхом внесення змін до цього
Закону.
 
   Відповідно до підпункту 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) сплата податку на додану вартість, включеного до
ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку
для виробничого або невиробничого використання, не включається до
складу валових витрат.
 
   У разі якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як
платник податку на додану вартість, одночасно здійснює операції з
продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються податком на
додану вартість та звільнені від оподаткування, або не є об'єктом
оподаткування таким податком, податок  на  додану  вартість,
сплачений у складі витрат на придбання товарів (робіт, послуг),
які відносяться до складу валових витрат, та основних фондів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається
відповідно до валових витрат або балансова вартість відповідної
групи основних фондів збільшується на суму, що не включена до
складу податкового кредиту такого платника податку згідно із
Законом про ПДВ.
 
   Підпунктом 8.2.1  п.  8.2  ст.  8  Закону  N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) визначено, що під терміном "основні фонди" слід
розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку
для використання у господарській діяльності протягом періоду, який
перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію
таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн
і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.
 
   При цьому, згідно з пп. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) автомобільний транспорт відноситься до групи 2
основних  фондів,  а  витрати  на його придбання підлягають
амортизації.
 
   Підпунктом 8.4.1 п.  8.4  ст.  8  Закону  N  334/94-ВР
( 334/94-ВР ) чітко визначено, що у разі здійснення витрат на
придбання основних фондів балансова вартість відповідної групи
збільшується  на  суму вартості їх придбання, з урахуванням
транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених
у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого ПДВ, у
разі коли платник податку на прибуток зареєстрований як платник
ПДВ.
 
   У зв'язку з тим, що віднесення до складу валових витрат
регулюється  Законом  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), а до нього не внесено відповідних
змін, то сума податку на додану вартість, сплачена платником
податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів),
який буде включено до складу основних фондів, - не включається до
складу податкового кредиту, не включається до складу валових
витрат і не збільшує балансову вартість другої групи основних
засобів, а погашається платником податку за рахунок інших джерел.
 
   При здійсненні операції з передачі основних фондів, в тому
числі легкових автомобілів, у фінансовий лізинг слід враховувати
наступне.
 
   Пунктом 1.17  ст.  1 Закону N 168/97-ВР ( 168/97-ВР )
встановлено, що корпоративні права, пов'язана особа, резидент,
нерезидент, гудвіл, кошти, цінні папери, деривативи, товари,
дивіденди, проценти, роялті, кредит, депозити, лізинг (оренда),
бартер, безоплатно отримані товари (роботи, послуги), валові
витрати виробництва (обігу), основні фонди та  нематеріальні
активи,  що  підлягають амортизації, розуміються у значенні,
визначеному  Законом  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
 
   Згідно із пп. 1.18.2 п. 1.18 ст. 1 Закону N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція
фізичної  або юридичної особи, яка передбачає відповідно до
договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю майна, що
підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього
Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх
ризиків  та  винагород, пов'язаних з правом користування та
володіння об'єктом лізингу.
 
   Лізинг (оренда) вважається  фінансовим,  якщо  лізинговий
(орендний) договір містить одну з таких умов:
   - об'єкт  лізингу  передається на строк, протягом якого
амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за
нормами амортизації, визначеними статтею 8 цього Закону, та
орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом
строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за
ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;
   - сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди
дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу;
   - якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі
основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків
амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових
платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від
звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку
дії  лізингового  договору,  збільшеної  на  суму процентів,
розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку
України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на
весь його строк;
   - майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим
за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення
дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами,
крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних
та якісних характеристик.
 
   Для цілей цього підпункту під терміном "строк фінансового
лізингу"  розуміється  строк  від  дати  передання  майна
лізингоотримувачу (орендарю) до дати набуття права власності на
таке майно або  здійснення  останнього  лізингового  платежу
лізингоотримувачем, залежно від того, яка подія сталася раніше.
 
   Відповідно до п. 3.1 ст. 3 Закону N 168/97-ВР ( 168/97-ВР )
об'єктом оподаткування є, зокрема, операції платників податку з
поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на
митній території України, в тому числі операції з передачі права
власності  на  об'єкти  застави позичальнику (кредитору) для
погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта
фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю).
 
   Згідно із  пп. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 Закону N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) визначено, що передання майна у фінансовий лізинг
(оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в
момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує валові
доходи, а у разі передання у фінансовий лізинг майна, що на момент
такого передання перебувало у складі основних фондів орендодавця,
- змінює відповідну групу основних фондів згідно з правилами,
визначеними статтею 8 цього Закону для їх продажу, а орендар
збільшує відповідну групу основних фондів на вартість об'єкта
фінансового лізингу (без урахування процентів  або  комісій,
нарахованих або таких, що будуть нараховані на вартість об'єкта
фінансового лізингу, відповідно до договору)  за  наслідками
податкового періоду, в якому відбувається таке передання. При
нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує  валові
доходи,  а орендар збільшує валові витрати на таку частину
лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій,
нарахованих  на  вартість  об'єкта  фінансового лізингу (без
урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок
компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу), за
наслідками податкового періоду, в  якому  здійснюється  таке
нарахування.
 
   Таким чином, по операції з передачі легкового автомобіля з
основних фондів  у  фінансовий  лізинг  виникають  податкові
зобов'язання з податку на додану вартість. Відповідно до пп. 7.3.4
п. 7.3 ст. 7 Закону N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) датою виникнення
податкових зобов'язань орендодавця (лізингодавця) для операцій
фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного передання об'єкта
фінансової  оренди  (лізингу)  у  користування  орендарю
(лізингоотримувачу).
 
   Одночасно, враховуючи те, що на момент передачі легкового
автомобіля у фінансовий  лізинг  такий  легковий  автомобіль
виключається зі складу основних фондів, платник ПДВ отримує право
на включення до податкового кредиту сум ПДВ, які були нараховані
при розмитненні такого автомобіля, та до моменту його передачі у
фінансовий лізинг до складу податкового кредиту не включалися.
 
 Заступник голови ДПА України               С.Лекарь
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка