Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2002 N 419
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
            Міністерства аграрної політики
       N 6 ( v0006555-07 ) від 12.01.2007 }
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
      по визначенню питомої ваги доходу (виручки)
     від реалізації сільськогосподарської продукції
     власного виробництва та продуктів її переробки
     в загальному обсязі валового доходу підприємства
 
 
   Відповідно до вимог законів України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України  від  23.04.1999 N 658 ( 658-99-п ) "Про
затвердження Положення  про  порядок  справляння  та  обліку
фіксованого сільськогосподарського податку", з метою забезпечення
уніфікації методичного обгрунтування при визначенні платників
фіксованого сільськогосподарського податку Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації по визначенню питомої
ваги доходу (виручки)  від  реалізації  сільськогосподарської
продукції  власного виробництва та продуктів її переробки в
загальному обсязі валового доходу підприємства (далі - Методичні
рекомендації), що додаються.
 
   2. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій,  Управлінню
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації забезпечити доведення вказаних Методичних
рекомендацій до відома підприємств,  установ  і  організацій
агропромислового виробництва.
 
   3. Управлінню  організації  і методології бухгалтерського
обліку  та  фінансової  звітності  (Лавріненко),  Управлінню
бухгалтерського  обліку,  фінансів  та  контролю  Державного
департаменту  продовольства  (Загоруй),  Управлінню  фінансів,
валютного  регулювання  та  бухгалтерського обліку Державного
департаменту рибного господарства (Кожухова) надавати роз'яснення
щодо застосування Методичних рекомендацій.
 
   4. Контроль  за  виконанням наказу, покласти на першого
заступника Державного секретаря Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітнки
                   України
                   29.12.2002 N 419
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
      по визначенню питомої ваги доходу (виручки)
     від реалізації сільськогосподарської продукції
     власного виробництва та продуктів її переробки
     в загальному обсязі валового доходу підприємства
 
 
   1. Методичні рекомендації по визначенню питомої ваги доходу
(виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового
доходу підприємства (далі - Методичні рекомендації) розроблені
відповідно до законів України "Про бухгалтерський облік  та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про оподаткування
прибутку підприємств"  (  334/94-ВР  ),  "Про  фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ), Положення про порядок
справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1999 р. N 658 ( 658-99-п ).
   Методичні рекомендації  складаються  із  рекомендацій  та
Розрахунку визначення питомої ваги доходу (виручки) від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства
(далі - Розрахунок), що додається.
 
   2. Методичні   рекомендації   можуть   використовувати
сільськогосподарські  підприємства  усіх  форм  власності  та
організаційно-правових  форм  господарювання,  які  займаються
виробництвом   (вирощуванням),   переробкою   та   збутом
сільськогосподарської    продукції,    за    наявності
сільськогосподарських угідь  (ріллі,  сіножатей,  пасовищ  та
багаторічних насаджень).
 
   3. Розрахунок має на меті встановити, який відсоток від
загальної суми валового доходу підприємства  складає  дохід,
одержаний від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки на власних переробних
підприємствах  і  на  давальницьких  умовах,  незалежно  від
територіального розміщення переробного підприємства.
 
   4. Якщо після проведення Розрахунку, сума доходу (виручки)
сільськогосподарських  підприємств,  одержана  від  реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує
50 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то
такі підприємства, згідно зі статтею 2 Закону України "Про
фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ), за наявності
сільськогосподарських   угідь,  є  платниками  фіксованого
сільськогосподарського податку.
 
   5. Відповідно до пункту 2 Положення про порядок справляння та
обліку фіксованого сільськогосподарського податку ( 658-99-п )
валовий дохід визначається як загальна сума доходу платника
податку від усіх видів його діяльності, отриманого (нарахованого)
протягом  звітного  періоду  у  грошовій,  матеріальній  або
нематеріальній формах.
 
   6. Для проведення Розрахунку використовують показники річної
статистичної форми N 50-сг "Основні економічні показники роботи
сільгосппідприємств", затвердженої наказом Держкомстату України
від 01.07.2002 N 254 ( v0254202-02 ).
 
   6.1. У рядку 1 Розрахунку зазначають суму доходу (виручки)
від реалізації продукції рослинництва, взяту з графи 6, код рядка
0010 форми N 50-сг.
 
   6.2. У рядку 2 Розрахунку зазначають доход (виручку) від
реалізації продукції тваринництва, взяту з графи 6, код рядка 0130
форми N 50-сг.
 
   6.3. У рядку 3 Розрахунку зазначають доход (виручку) від
реалізації  сільськогосподарської  продукції,  виробленої  із
сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних
переробних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від
територіального розміщення переробного підприємства,  взяту  з
графи 6, код рядка 220 форми N 50-сг, у тому числі:
   6.3.1. У рядку 3.1 Розрахунку зазначають доход (виручку) від
реалізації продукції допоміжних виробництв і промислів (газо-,
тепло-, електро-, водопостачання, ремонтна майстерня, холодильні
установки, вантажний автотранспорт, гужовий транспорт та інше),
крім продукції переробки власних сільгосппродуктів, перенесену з
графи 6, код рядка 0250 форми N 50-сг.
 
   6.4. У рядку 4 Розрахунку проставляють суму акцизного збору,
перенесену з форми N 50-сг, код рядка 0221.
 
   6.5. У рядку 5 Розрахунку зазначають доход (виручку) від
надання послуг (послуги машинно-тракторного парку, будівельних і
ремонтних   бригад,   інші   послуги),   пов'язаних   із
сільськогосподарським виробництвом, перенесену з графи 6, код
рядка 0260 форми N 50-сг.
 
   6.6. У рядку 6 Розрахунку проставляється скоригований доход
(виручка) від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки, розрахований у такий
спосіб: дані рядків 1 + 2 + 3 - 3.1 - 4 + 5, вказаного Розрахунку.
 
   7. У рядку 7 Розрахунку зазначають загальну суму валового
доходу підприємства, визначену відповідно до статті 4 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
 
   8. У  рядку 8 Розрахунку зазначають питому вагу доходу
(виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового
доходу у відсотках, яку обраховують як відношення даних рядка 6 до
рядка 7 помножене на 100 %.
 
 
 Начальник Управління організації
 і методології бухгалтерського
 обліку та фінансової звітності           Л.І.Лавріненко
 
 
                   Додаток
                   до Методичних рекомендацій
                   по визначенню питомої ваги
                   доходу (виручки) від
                   реалізації
                   сільськогосподарської
                   продукції власного
                   виробництва та продуктів
                   її переробки в загальному
                   обсязі валового доходу
                   підприємства
 
 
 ________________________________________________________________
          (назва сільгосппідприємства)
 
 ________________________________________________________________
      (адреса сільськогосподарського підприємства)
 
 
              РОЗРАХУНОК
       визначення питомої ваги доходу (виручки)
     від реалізації сільськогосподарської продукції
     власного виробництва та продуктів її переробки
        в загальному обсязі валового доходу
           підприємства за 200_ рік
 
 
                тис.грн., з одним десятковим знаком
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦        Назва показників         ¦  Доход ¦
¦п/п¦                         ¦(виручка) ¦
¦  ¦                         ¦  від  ¦
¦  ¦                         ¦реалізації¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦ 1 ¦            2            ¦   3  ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦1. ¦Вартість реалізованої продукції рослинництва  ¦     ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦2. ¦Вартість реалізованої продукції тваринництва   ¦     ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦3. ¦Вартість реалізованої сільськогосподарської   ¦     ¦
¦  ¦продукції, виробленої із сільськогосподарської  ¦     ¦
¦  ¦сировини власного виробництва на власних     ¦     ¦
¦  ¦переробних підприємствах та на давальницьких   ¦     ¦
¦  ¦умовах, незалежно від територіального розміщення ¦     ¦
¦  ¦переробного підприємства, в тому числі      ¦     ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦3.1¦доход (виручка) від реалізації продукції     ¦     ¦
¦  ¦допоміжних виробництв і промислів        ¦     ¦
¦  ¦(крім продукції переробки власних        ¦     ¦
¦  ¦сільгосппродуктів)                ¦     ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦4. ¦Сума акцизного збору               ¦     ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦5. ¦Вартість наданих послуг (послуги         ¦     ¦
¦  ¦машинно-тракторного парку, будівельних і     ¦     ¦
¦  ¦ремонтних бригад, інші послуги), пов'язаних із  ¦     ¦
¦  ¦сільськогосподарським виробництвом        ¦     ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦6. ¦Скоригований доход (виручка) від реалізації   ¦     ¦
¦  ¦сільськогосподарської продукції власного     ¦     ¦
¦  ¦виробництва та продуктів її переробки (дані   ¦     ¦
¦  ¦рядків 1 + 2 + 3 - 3.1 - 4 + 5)         ¦     ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦7. ¦Загальна сума валового доходу          ¦     ¦
¦---+-------------------------------------------------+----------¦
¦8. ¦Питома вага доходу (виручки) від реалізації   ¦     ¦
¦  ¦сільськогосподарської продукції власного     ¦     ¦
¦  ¦виробництва та продуктів її переробки в загальній¦     ¦
¦  ¦сумі валового доходу, %             ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства   ___________
 
 Головний бухгалтер    ___________
 
 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка