Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            17.11.2004 N 549
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 грудня 2004 р.
                   за N 1539/10138
 
 
     Про затвердження Правил бухгалтерського обліку
    операцій з документарними акредитивами в розрахунках
    за зовнішньоекономічними операціями в банках України
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську  діяльність"  ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в
розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку операцій  з
документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними
операціями в банках України (додаються).
 
   2. Департаменту бухгалтерського  обліку  (В.І.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї  постанови  до  відома  територіальних  управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі.
 
   3. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
територіальні управління Національного банку України.
 
 В.о. Голови                      А.П.Яценюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   17.11.2004 N 549
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 грудня 2004 р.
                   за N 1539/10138
 
 
               ПРАВИЛА
     бухгалтерського обліку операцій з документарними
    акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними
          операціями в банках України
 
 
          Розділ I. Загальні положення
 
       Глава 1. Основні положення та терміни
 
   1.1. Ці  Правила  визначають  порядок  відображення  в
бухгалтерському обліку операцій з документарними акредитивами за
зовнішньоекономічними операціями в банках України.
 
   1.2. Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), Законів України "Про банки і банківську
діяльність" (  2121-14  ),  "Про  Національний банк України"
( 679-14 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
Декрету Кабінету Міністрів України  "Про  систему  валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ), Уніфікованих правил
та звичаїв для документарних акредитивів ( 988_003 ), виданих
Міжнародною торговельною палатою (редакція 1993 р., публ. МТП
N 500), інших законодавчих актів України, нормативно-правових
актів Національного банку України та основних вимог міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку  та  національних  положень
(стандартів) бухгалтерського обліку.
 
   1.3. У  бухгалтерському обліку операції з документарними
акредитивами відображаються відповідно до їх економічної суті за
балансовими  та  позабалансовими  рахунками  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою
Правління Національного  банку  України від 17.06.2004 N 280
( z0918-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 918/9517.
 
   1.4. Рахунок   2603  "Розподільчі  рахунки  суб'єктів
господарювання" ( z0918-04 ) банки використовують  з  метою
здійснення валютного контролю та обов'язкового продажу іноземної
валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного
банку України з валютного регулювання.
 
   1.5. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються
в значеннях, визначених у Положенні про порядок  здійснення
уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в
розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженому
постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003
N 514 ( z1213-03 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 24.12.2003 за N 1213/8534 (зі змінами). { Пункт 1.5 глави
1  розділу  I  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   1.6. Відображення в бухгалтерському обліку документарних
акредитивів, відкритих від імені банку-емітента, здійснюється за
позабалансовим рахунком 9802 "Акредитиви до виконання". { Главу 1
розділу I доповнено пунктом 1.6 згідно з Постановою Національного
банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   1.7. Облік  операцій  з  імпортними  трансферабельними
(переказними)  акредитивами  в  банку-емітенті  здійснюється
аналогічно до обліку операцій з імпортними акредитивами; у банку,
що обслуговує першого бенефіціара (резидента), - аналогічно до
операцій з експортними акредитивами. { Главу 1 розділу I доповнено
пунктом 1.7 згідно  з  Постановою Національного банку N 465
( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   1.8. Операції з експортними трансферабельними (переказними)
акредитивами відображаються в бухгалтерському обліку банку, що
обслуговує  першого  бенефіціара,  аналогічно  до операцій з
експортними акредитивами.
   Банк, що  обслуговує  другого  бенефіціара,  відображає
експортний  трансферабельний  (переказний)  акредитив   за
позабалансовим рахунком 9802 "Акредитиви до виконання".
{ Главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.8 згідно з Постановою
Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   1.9. Облік імпортного акредитива, відкритого за дорученням
іншого банку, що обслуговує наказодавця акредитива, здійснюється в
банку-емітенті.
   Банк, що обслуговує наказодавця акредитива, відображає в
бухгалтерському  обліку  відкритий  банком-емітентом імпортний
акредитив за позабалансовим  рахунком  9802  "Акредитиви  до
виконання".
{ Главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.9 згідно з Постановою
Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   1.10. Облік   рамбурсного   зобов'язання   здійснюється
рамбурсуючим банком за позабалансовим рахунком 9001 "Підтверджені
акредитиви". { Главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.10 згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   1.11. Операції  з  відкритими  (наданими)  резервними
акредитивами  відображаються  в  бухгалтерському  обліку  за
балансовими і позабалансовими рахунками, що використовуються для
обліку гарантій. { Главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.11 згідно
з  Постановою  Національного  банку  N 465 ( z1389-06 ) від
18.12.2006 }
 
   1.12. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з
імпортними  та  експортними акредитивами банки відповідно до
облікової політики можуть використовувати  транзитні  рахунки,
рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості з подальшим
відображенням цих операцій за відповідними рахунками для обліку
операцій з акредитивами. { Главу 1 розділу I доповнено пунктом
1.12 згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 )
від 18.12.2006 }
 
     Глава 2. Рахунки, що використовуються для обліку
       операцій з документарними акредитивами
 
   2.1. Бухгалтерський  облік  операцій  з  документарними
акредитивами здійснюється за такими балансовими та позабалансовими
рахунками:
   а) балансові рахунки:
   1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в  інших
банках";
   1502 А "Кошти банків у розрахунках";
   1523 А "Короткострокові кредити, що надані іншим банкам";
   1524 А "Довгострокові кредити, що надані іншим банкам";
   1589 А "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими іншим банкам";
   1600 АП "Кореспондентські рахунки інших банків";
   1602 П "Кошти в розрахунках інших банків";
   1623 П "Короткострокові кредити, що  отримані від інших
банків";
   1624 П "Довгострокові кредити, що отримані від інших банків";
   2020 А "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам
господарювання";
   2030 А "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із
суб'єктами господарювання";
   2099 А "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими суб'єктам господарювання";
   2220 А "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним
особам";
   2299 А "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими фізичним особам";
   1819 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
банками";
   2062 А "Короткострокові кредити в поточну діяльність, що
надані суб'єктам господарювання";
   2063 А "Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані
суб'єктам господарювання";
   2202 А "Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані
фізичним особам";
   2203 А "Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані
фізичним особам";
   2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
   2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання";
   2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання";
   2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";
   2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";
   2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   3570  А  "Нараховані  доходи  за  розрахунково-касове
обслуговування";
   3578 А "Інші нараховані доходи";
   6108 П "Комісійні доходи за позабалансовими операціями з
банками";
   6110 П  "Комісійні  доходи  від  розрахунково-касового
обслуговування клієнтів";
   6118 П "Комісійні доходи за позабалансовими операціями з
клієнтами";
   6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами";
{ Підпункт "а" пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від
18.12.2006 }
   б) позабалансові рахунки:
   9000 А "Гарантії, що надані банкам";
   9001 А "Підтверджені акредитиви";
   9020 А "Гарантії, що надані клієнтам";
   9090 А "Сумнівні гарантії, що надані банкам";
   9091 А "Сумнівні гарантії, що надані клієнтам";
   9122 А "Непокриті акредитиви";
   9129 А  "Інші  зобов'язання  з  кредитування, що надані
клієнтам";
   9800 А "Розрахункові документи за факторинговими операціями";
   9802 А "Акредитиви до виконання";
   9819 А "Інші цінності і документи";
   групи 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95";
   групи 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98".
{ Підпункт "б" пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від
18.12.2006 }
 
     Розділ II. Відображення в бухгалтерському обліку
        операцій з імпортними акредитивами
 
     Глава 1. Відображення в бухгалтерському обліку
      операції з відкриття імпортного акредитива
 
   1.1. У разі відкриття банком-емітентом імпортного покритого
акредитива наказодавець акредитива перераховує грошові кошти на
рахунок з обліку коштів в розрахунках і в бухгалтерському обліку
здійснюється така проводка:
   Дебет
   1500, 1600, 2600, 2620, 2650;
   Кредит
   1602, 2602, 2622.
{ Пункт 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   1.2. Якщо банк-емітент відкриває імпортний акредитив без
грошового  забезпечення  (непокритий  акредитив) або частково
забезпечений, на суму акредитива, яка не забезпечена грошовими
коштами, у бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
   Дебет
   9122;
   Кредит
   Рахунок групи 990.
 
   1.3. Якщо для забезпечення покриття майбутніх платежів за
імпортним акредитивом банк-емітент перераховує кошти до банку
бенефіціара (виконуючого, підтверджуючого, рамбурсуючого банку), у
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
   Дебет
   1502;
   Кредит
   1500.
 
     Глава 2. Відображення в бухгалтерському обліку
     банкомемітентом операції з виконання імпортного
    акредитива шляхом платежу за пред'явленням, акцепту
      переказних векселів (тратт) і розстрочення
           (відстрочення) платежу
 
{ Назва глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного
банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   2.1. У разі виконання банком-емітентом або банком бенефіціара
(підтверджуючим,  виконуючим  банком)  шляхом  платежу  за
пред'явленням імпортного покритого акредитива, кошти за яким
розміщено в банку-емітенті, перерахування цих коштів на рахунок
бенефіціара здійснюється такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   1602, 2602, 2622;
   Кредит
   1500.
{ Пункт 2.1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   2.2. У разі виконання банком бенефіціара (підтверджуючим,
виконуючим банком) шляхом платежу за пред'явленням імпортного
покритого акредитива, за яким кошти розміщено в цьому банку, у
банку-емітенті здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   1602, 2602, 2622;
   Кредит
   1502.
{ Пункт 2.2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   2.3. Перерахування бенефіціару коштів банком-емітентом у разі
виконання імпортного непокритого акредитива банком-емітентом або
банком бенефіціара (підтверджуючим, виконуючим банком) шляхом
платежу за пред'явленням, акцепту переказних векселів (тратт) і
розстрочення  (відстрочення)  платежу  здійснюється  такою
бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   1500, 1523, 1524, 1600, 2062, 2063, 2202, 2203, 2600, 2620,
2650;
   Кредит
   1500, 1502.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
сплаченого акредитива і здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9122.
{ Пункт 2.3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
     Глава 3. Відображення в бухгалтерському обліку
     банком-емітентом операції з виконання імпортного
       акредитива шляхом негоціації переказних
        векселів (тратт) та/або документів
 
   3.1. У разі виконання банком-емітентом непокритого імпортного
акредитива шляхом негоціації переказних векселів (тратт) та/або
документів у бухгалтерському обліку на суму переказного векселя
(тратти) та/або документів здійснюються такі проводки:
   Дебет
   2020, 2030, 2220;
   Кредит
   1500, 1600;
   Дебет
   9800, 9819;
   Кредит
   Рахунок групи 991.
   Одночасно з  позабалансових  рахунків  списується  сума
акредитива і здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9122.
 
   3.2. Отримання   коштів  від  наказодавця  акредитива
відображається такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   1500, 1600, 2600, 2620, 2650;
   Кредит
   2020, 2030, 2220.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
переказного векселя (тратти) та/або документів і здійснюється така
бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 991;
   Кредит
   9800, 9819.
 
   3.3. У  разі  виконання  банком бенефіціара (виконуючим,
підтверджуючим банком) непокритого імпортного акредитива шляхом
негоціації на суму платежу в банку-емітенті здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
   Дебет
   1500, 1600, 2062, 2063, 2202, 2203, 2600, 2620, 2650;
   Кредит
   1500.
   Одночасно з  позабалансових  рахунків  списується  сума
акредитива і здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9122.
{ Глава 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку
N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
 
   { Главу 4 розділу  II виключено на підставі Постанови
Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
 
     Глава 4. Відображення в бухгалтерському обліку
    банком-емітентом операції з дострокового закриття
        (анулювання) імпортного акредитива
 
   4.1. У разі дострокового закриття (анулювання) покритого
імпортного акредитива, кошти за яким розміщено в банку-емітенті,
здійснюється  повернення  коштів  наказодавцю  акредитива  і
виконується така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   1602, 2602, 2622;
   Кредит
   1500, 1600, 2600, 2620, 2650.
{ Пункт 4.1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   4.2. Закриття покритого імпортного акредитива, кошти за яким
розміщено у банку бенефіціара  (виконуючому,  підтверджуючому
банку), відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:
   Дебет
   1500;
   Кредит
   1502.
   Одночасно  здійснюється  повернення  коштів  наказодавцю
акредитива і здійснюються бухгалтерські проводки відповідно до
пункту 4.1 цієї глави. { Пункт 4.2 глави 4 розділу II доповнено
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 )
від 18.12.2006 }
 
   4.3. У разі закриття непокритого імпортного акредитива за
позабалансовим рахунком здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9122.
 
     Глава 5. Відображення в бухгалтерському обліку
   операції з оплати комісійної винагороди та відшкодування
     витрат за імпортним акредитивом у банку-емітенті
 
   5.1. Якщо згідно з умовами акредитива оплату комісійної
винагороди та відшкодування витрат банку-емітенту, що пов'язані з
відкриттям акредитива, має здійснювати наказодавець акредитива, у
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
   Дебет
   2600, 2620, 2650;
   Кредит
   2809, 3570, 3578, 6118, 6110, 6119.
{ Пункт 5.1 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   5.2. Якщо  оплату комісійної винагороди та відшкодування
витрат  банку-емітенту  має  здійснювати  бенефіціар,  у
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
   Дебет
   1500;
   Кредит
   2809, 3570, 3578, 6108, 6118, 6110, 6119.
{ Пункт 5.2 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   5.3. Якщо  оплату комісійної винагороди та відшкодування
витрат, пов'язаних з обслуговуванням акредитива, іноземним банкам
має  здійснювати  наказодавець  акредитива,  у банку-емітенті
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   2600, 2620, 2650;
   Кредит
   1500, 2809.
 
    Розділ III. Відображення в бухгалтерському обліку
        операцій з експортними акредитивами
 
     Глава 1. Відображення в бухгалтерському обліку
      операції з відкриття експортного акредитива
            в банку бенефіціара
 
   1.1. Після отримання від банку-емітента повідомлення про
відкриття на користь бенефіціара акредитива банк бенефіціара на
суму акредитива здійснює таку бухгалтерську проводку:
   Дебет
   9802;
   Кредит
   Рахунок групи 991.
 
   1.2. У  разі  надання  банком  бенефіціара підтвердження
акредитива без розміщення банком-емітентом  коштів  грошового
забезпечення  в  банку  бенефіціара  (підтверджуючому  банку)
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   9001;
   Кредит
   Рахунок групи 990.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
акредитива такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   Рахунок групи 991;
   Кредит
   9802.
 
   1.3. Якщо банк бенефіціара (підтверджуючий банк) надав своє
підтвердження акредитива за умови розміщення банком-емітентом
грошового забезпечення, у бухгалтерському обліку здійснюються такі
проводки:
   Дебет
   9001;
   Кредит
   Рахунок групи 990;
   Дебет
   1500, 1600;
   Кредит
   1602.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
акредитива і здійснюється бухгалтерська проводка, що передбачена
абзацом другим пункту 1.2 цієї глави. { Пункт 1.3 глави 1 розділу
III доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
{ Пункт 1.3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
     Глава 2. Відображення в бухгалтерському обліку
       банком бенефіціара операції з виконання
           експортного акредитива
 
{ Назва глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   2.1. Отримані  від  банку-емітента  кошти  за експортним
акредитивом банк  бенефіціара  зараховує  бенефіціару  такими
бухгалтерськими проводками:
   якщо бенефіціару відкрито рахунок у банку бенефіціара:
   Дебет
   1500;
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   якщо бенефіціар  має  рахунок  в  іншому  банку,  кошти
перераховуються за реквізитами, отриманими від бенефіціара:
   Дебет
   1500;
   Кредит
   2909;
   Дебет
   2909;
   Кредит
   1500.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
акредитива такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   Рахунок групи 991;
   Кредит
   9802.
 
   2.2. Якщо банк-емітент має кореспондентський рахунок у банку
бенефіціара та надає повноваження банку бенефіціара списати суму
коштів за акредитивом, у бухгалтерському обліку здійснюється така
проводка:
   Дебет
   1600;
   Кредит
   1500, 2600, 2620, 2650.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
акредитива такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   Рахунок групи 991;
   Кредит
   9802.
{ Пункт 2.2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   2.3. Якщо оплату за акредитивом має здійснювати рамбурсуючий
банк, отримані кошти банк бенефіціара зараховує на  користь
бенефіціара. У цьому разі здійснюються бухгалтерські проводки
відповідно до пункту 2.1 цієї глави.
 
   2.4. У разі виконання  банком  бенефіціара  (виконуючим,
підтверджуючим  банком) підтвердженого експортного акредитива,
кошти за яким розміщено у цьому банку,  здійснюється  така
бухгалтерська проводка:
   Дебет
   1602;
   Кредит
   1500, 2600, 2620, 2650.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
виконаного  підтвердженого  акредитива  і  здійснюється  така
бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9001.
 
 
   { Пункт 2.5 глави 2 розділу III виключено на підставі
Постанови Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
 
   2.5. У  разі виконання банком бенефіціара підтвердженого
експортного акредитива, кошти за яким не розміщувались у цьому
банку, кошти за акредитивом зараховуються на користь бенефіціара
такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   1500, 1819;
   Кредит
   2600, 2620, 2650.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
виконаного  підтвердженого  акредитива  і  здійснюється  така
бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9001.
 
   2.6. Отримання відшкодування від банку-емітента за виконаним
акредитивом відображається  в  бухгалтерському  обліку  такою
проводкою:
   Дебет
   1500;
   Кредит
   1819.
 
   { Пункт 2.5 глави 2 розділу III виключено на підставі
Постанови Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
 
   { Главу 3 розділу III виключено на підставі Постанови
Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
 
   { Главу 4 розділу III виключено на підставі Постанови
Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
 
   Глава 3. Відображення в бухгалтерському обліку банком
      бенефіціара операції з дострокового закриття
        (анулювання) експортного акредитива
 
   3.1. У разі закриття акредитива, кошти за яким не було
розміщено в банку бенефіціара, здійснюється така бухгалтерська
проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 991;
   Кредит
   9802.
 
   3.2. У разі закриття підтвердженого акредитива, кошти за яким
розміщено  в  банку бенефіціара (виконуючому, підтверджуючому
банку), здійснюються такі бухгалтерські проводки:
   Дебет
   1602;
   Кредит
   1500, 1600;
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9001.
{ Пункт 3.2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   3.3. У разі закриття підтвердженого акредитива виконується
така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9001.
 
   Глава 4. Відображення в бухгалтерському обліку операції
   з оплати комісійної винагороди та відшкодування витрат
     за експортним акредитивом у банку бенефіціара
 
   4.1. Якщо  оплата комісійної винагороди та відшкодування
витрат банку бенефіціара згідно з умовами акредитива  мають
здійснюватися наказодавцем акредитива та утримуються за рахунок
коштів грошового покриття, розміщених у банку бенефіціара, у
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
   Дебет
   1602;
   Кредит
   2809, 3570, 3578, 6108, 6118, 6110, 6119.
{ Пункт 4.1 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   4.2. Якщо  оплата комісійної винагороди та відшкодування
витрат банку бенефіціара згідно з умовами акредитива  мають
здійснюватися бенефіціаром, якому відкрито рахунок у цьому банку,
у бухгалтерському обліку виконується така проводка:
   Дебет
   2600, 2620, 2650;
   Кредит
   2809, 3570, 3578, 6118, 6110, 6119.
{ Пункт 4.2 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
   4.3. Якщо оплата комісійної винагороди та  відшкодування
витрат банку бенефіціара згідно з умовами акредитива здійснюються
бенефіціаром, якому відкрито рахунок в  іншому  банку,  або
наказодавцем акредитива, у бухгалтерському обліку виконується така
проводка:
   Дебет
   1500;
   Кредит
   2809, 3570, 3578, 6108, 6118, 6110, 6119.
{ Пункт 4.3 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
      Розділ IV. Особливості здійснення операцій
          з резервними акредитивами
 
   Глава 1.   Відображення   в   бухгалтерському  обліку
банком-емітентом операції з відкриття (надання), виконання та
закриття резервного акредитива
 
   1.1. У  разі  відкриття  (надання) резервного акредитива
банкемітент відображає суму акредитива за позабалансовим рахунком
такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   9000, 9020;
   Кредит
   Рахунок групи 990.
 
   1.2. Якщо банк-емітент відкриває (надає) покритий резервний
акредитив, то в бухгалтерському обліку здійснюється проводка
відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II цих Правил.
   Одночасно за позабалансовими рахунками відображається сума
резервного акредитива відповідно до пункту 1.1 цієї глави.
 
   1.3. Якщо банк-емітент перераховує кошти для забезпечення
покриття майбутніх платежів за резервним акредитивом до банку
бенефіціара (виконуючого, підтверджуючого, рамбурсуючого банку), у
бухгалтерському обліку здійснюється проводка відповідно до пункту
1.3 глави 1 розділу II цих Правил.
 
   1.4. Якщо є ймовірність того, що банк-емітент платитиме за
резервним акредитивом,  то  здійснюється  така  бухгалтерська
проводка:
   Дебет
   9090, 9091;
   Кредит
   9000, 9020.
 
   1.5. У  разі  невиконання  наказодавцем  зобов'язання,
забезпеченого резервним   акредитивом,   оплата    коштів
банком-емітентом відображається такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет
   1589, 2099, 2299;
   Кредит
   1500, 1502.
   Одночасно з  позабалансового  рахунку  списується  сума
відкритого (наданого) резервного акредитива і здійснюється така
бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9000, 9020, 9090, 9091.
 
   1.6. Відшкодування   заборгованості   за   сплаченим
банкомемітентом  резервним  акредитивом  відображається  в
бухгалтерському обліку залежно від способу виконання акредитива
проводками, що передбачені главами 2 і 3 розділу II цих Правил.
 
   1.7. У разі закриття резервного акредитива в банку-емітенті
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   Рахунок групи 990;
   Кредит
   9000, 9020.
 
   1.8. Закриття покритого резервного акредитива або резервного
акредитива, кошти за яким було розміщено в банку бенефіціара
(виконуючому,  підтверджуючому,  рамбурсуючому  банку),  у
бухгалтерському обліку відображається відповідно до пунктів 4.1 і
4.2 глави 4 розділу II цих Правил.
   Одночасно за   позабалансовими  рахунками  здійснюється
бухгалтерська проводка відповідно до пункту 1.7 цієї глави.
 
   Глава 2. Відображення  в  бухгалтерському  обліку  банку
бенефіціара операції з отримання резервного акредитива
 
   2.1. Операція з отримання резервного акредитива здійснюється
аналогічно до операції з експортними акредитивами.
 
   2.2. У бухгалтерському обліку операції з отримання резервного
акредитива, сплати коштів та закриття резервного  акредитива
відображаються відповідно до глав 1-3 розділу III цих Правил.
{ Правила доповнено розділом IV згідно з Постановою Національного
банку N 465 ( z1389-06 ) від 18.12.2006 }
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку              В.І.Ричаківська
 
 Завідувач сектору організації
 бухгалтерського обліку в банках            І.М.Коцюба
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка