Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про проект Угоди про створення Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу

               Рішення
      про проект Угоди про створення Міждержавного
       економічного Комітету Економічного союзу
 
 
   Дата підписання Україною:     09.09.1994
   Дата набуття чинності для України: 09.09.1994
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
 
   вирішила:
 
   1. Схвалити проект  Угоди  про  створення  Міждержавного
економічного Комітету Економічного союзу та внести його на розгляд
чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних
Держав (додається).
 
   2. Погодитися з пропозицією Координаційно-консультативного
Комітету Співдружності про те, що до сформування Міждержавного
економічного Комітету Економічного союзу функції його Президії
буде   виконувати   Координаційно-консультативний   комітет
Співдружності.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить кожній державі,
що підписала це Рішення, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис) (*)
_______________
   (*) Після прийняття законодавства  Угода  про  створення
Міждержавного економічного союзу підписана Україною 21 жовтня 1994
року у м. Москві, проте чинності для неї не набула, оскільки
Україна не виконала відповідні внутрішньодержавні процедури.
 
                   Проект
 
               УГОДА
       ПРО СТВОРЕННЯ МІЖДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
          КОМІТЕТУ ЕКОНОМІЧНОГО СОЮЗУ
 
 
   Держави - учасниці Договору про створення Економічного союзу
( 997_035 ), далі - Сторони,
 
   прагнучи забезпечити  формування  та ефективну діяльність
Економічного союзу, раціональний розвиток інтеграційних процесів у
рамках Співдружності Незалежних Держав,
 
   керуючись  Договором  про  створення Економічного союзу
( 997_035 ),
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони створюють постійно діючий орган Економічного союзу -
Міждержавний економічний Комітет (далі - МЕК).
 
               Стаття 2
 
   МЕК здійснює свою діяльність на підставі Положення  про
Міждержавний  економічний  Комітет Економічного союзу, яке є
невід'ємною частиною цієї Угоди (Додаток I).
 
   Порядок розподілу голосів на період до 1 січня 1998 року для
прийняття  рішень  Президією  та Колегією МЕК кваліфікованою
більшістю з урахуванням економічного потенціалу держав, визначений
пунктом 10 Положення про МЕК, встановлюється відповідно до Додатка
2 до цієї Угоди.
 
               Стаття 3
 
   Місцем знаходження МЕК є місто Москва.
 
   Російська Сторона надасть необхідне сприяння у вирішенні
організаційних питань, пов'язаних із створенням та функціонуванням
МЕК.
 
               Стаття 4
 
   Ця Угода тимчасово застосовується з дня підписання та набуває
чинності  з  моменту здачі на зберігання державі-депозитарію
третього повідомлення про виконання Сторонами внутрідержавних
процедур, необхідних для набуття нею чинності.
 
   Вчинено 1994 року в одному дійсному примірнику російською
мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки
Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, її
завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку      За Республіку Молдова
 
 За Республіку Білорусь         За Російську Федерацію
 
 За Республіку Вірменія         За Республіку Таджикистан
 
 За Республіку Грузія          За Туркменистан
 
 За Республіку Казахстан         За Республіку Узбекистан
 
 За Киргизьку Республіку         За Україну
 
                   Додаток 1
                   до Угоди про створення
                   Міждержавного економічного
                   Комітету Економічного союзу
                   від "__________" 1994 р.
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        ПРО МІЖДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОМІТЕТ
            ЕКОНОМІЧНОГО СОЮЗУ
 
           I. Загальні положення
 
   1. Міждержавний економічний Комітет Економічного союзу, далі
- МЕК, створюється з метою формування та забезпечення ефективної
діяльності  Економічного  союзу,  раціонального   розвитку
інтеграційних процесів у рамках Співдружності Незалежних Держав.
 
   МЕК є постійно діючим координуючим та виконавчим органом
Економічного союзу. МЕК здійснює контрольні та розпорядчі функції
в межах повноважень, добровільно делегованих йому державами -
учасницями Договору про створення Економічного союзу ( 997_035 ).
 
   У своїй діяльності МЕК підзвітний Раді глав держав та Раді
глав урядів Співдружності Незалежних Держав, керується Статутом
Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ),  Договором  про
створення Економічного союзу ( 997_035 ), рішеннями Ради глав
держав та Ради глав урядів Співдружності, міждержавними  та
міжурядовими угодами, цим Положенням.
 
      II. Основні напрямки діяльності та функції
 
   2. Основні напрямки діяльності МЕК:
 
   формування Економічного союзу шляхом створення механізмів
платіжного союзу, зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного
ринку товарів, послуг, капіталів та робочої сили, валютного
(грошового) союзу;
 
   досягнення гармонізованого регулювання економічних відносин;
 
   підтримка підприємництва, сприяння розвитку інфраструктури
спільного   ринку   -   транснаціональних   об'єднань,
фінансово-промислових груп,  фінансово-кредитних  та  страхових
структур, спільних підприємств;
 
   вироблення узгоджених  рішень  із соціальних питань, які
становлять спільний інтерес.
 
   3. Основні функції МЕК:
 
   аналіз стану економіки, ходу економічних реформ і підготовка
пропозицій для проведення гармонізованої економічної та соціальної
політики, зближення господарського законодавства, удосконалення
правової  бази  економічного  співробітництва  та інтеграції,
формування спільних інформаційних систем;
 
   підготовка на основі короткострокових  та  довгострокових
прогнозів розвитку економіки держав рекомендацій із удосконалення
виробничо-технологічних зв'язків, спільних інвестиційних проектів;
 
   розробка спільних  програм  у  рамках  багатосторонньої
домовленості із розвитку промисловості, сільського господарства та
інших галузей економіки;
 
   організація контролю за виконанням прийнятих зобов'язань за
рішеннями Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності;
 
   здійснення скоординованих заходів щодо діяльності об'єктів та
сфер транснаціонального характеру  (енергосистеми,  транспорт,
зв'язок, газо- і нафтопроводи тощо) та об'єктів спільної власності
держав;
 
   сприяння структурній перебудові економіки;
 
   здійснення скоординованих заходів у галузях стандартизації,
статистики, метрології, сертифікації продукції, що поставляється,
охорони  навколишнього  середовища  та  природних  ресурсів,
відвернення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в
інших міждержавних сферах діяльності, визначених Радою глав держав
та Радою глав урядів Співдружності;
 
   сприяння у формуванні та функціонуванні платіжної системи,
узгодженої грошово-кредитної, бюджетної, податкової,  цінової,
зовнішньоекономічної, митної і валютної політики;
 
   здійснення узгоджених  дій  у  питаннях  антимонопольного
регулювання, створення умов для добросовісної конкуренції;
 
   організація спільних досліджень і розробок у найважливіших
галузях науки і техніки, підготовка пропозицій із ефективного
використання наукового потенціалу та захисту  інтелектуальної
власності.
 
   4. МЕК для реалізації своїх функцій:
 
   готує та вносить у встановленому порядку в Раду глав держав
та Раду глав урядів Співдружності проекти документів з питань
економічного характеру, які вимагають рішення цих органів;
 
   здійснює експертизу  проектів  угод,  програм  та  інших
документів, підготовлених для розгляду на Раді глав держав і Раді
глав урядів Співдружності, а також на засіданнях міждержавних
(міжурядових) координаційно-консультативних органів;
 
   розглядає за пропозицією органів  Співдружності  питання,
вирішення яких вимагає значних витрат;
 
   запитує інформацію у відповідних органів держав про виконання
окремих зобов'язань, організовує, за згодою урядів, обстеження на
місцях, вживає спільно з органами управління держав заходи щодо
усунення ускладнень, які виникли, та вирішення спорів;
 
   інформує держави з питань економічного співробітництва;
 
   здійснює співробітництво з іншими органами Співдружності,
міжнародними  організаціями  та  об'єднаннями, бере участь у
міжнародних заходах в межах переданих повноважень.
 
   МЕК приймає:
 
   рішення розпорядчого  характеру  з  питань,  добровільно
переданих йому державами;
 
   рішення, обов'язковість виконання яких має підтверджуватися
відповідними рішеннями урядів, у тому числі з питань збереження
мобілізаційних потужностей, підтримання ефективних кооперованих
зв'язків, структурних змін, охорони навколишнього середовища та
природних ресурсів;
 
   рішення рекомендаційного характеру - з інших питань.
 
            III. Керівні органи
 
   5. Керівними органами МЕК є Президія та Колегія.
 
   6. Президія  є  вищим органом МЕК. Вона складається із
заступників глав урядів держав - учасниць Договору про створення
Економічного союзу ( 997_035 ) та збирається на свої засідання за
необхідністю, але не рідше одного разу в квартал. Президію очолює
Голова. Він обирається на один рік із числа заступників глав
урядів, які входять до складу Президії.
 
   Президія розглядає  найважливіші  міждержавні   питання
економічного співробітництва та визначає напрямки і сфери, з яких
Колегії надається право прийняття оперативних рішень.
 
   7. У період між засіданнями Президії функції її робочого
органу  виконує  Колегія.  Вона  складається з уповноважених
представників  держав  -  учасниць  Договору  про  створення
Економічного союзу ( 997_035 ), Голови та його заступників.
Колегію очолює Голова, який призначається Радою глав держав за
поданням Ради глав урядів Співдружності строком на три роки.
Заступники Голови Колегії призначаються Радою глав урядів за
поданням Голови Президії. Голова Колегії та його заступники не
можуть представляти інтереси своїх держав. Голова Колегії по
посаді є заступником Голови Президії.
 
   Колегія працює на постійній основі, здійснює безпосереднє
керівництво діяльністю апарату МЕК та в межах своєї компетенції
приймає оперативні рішення та заходи. Регламент роботи Колегії
встановлює Президія.
 
   8. Повноважні представники призначаються  в  Колегію  та
наділяються необхідними повноваженнями керівними органами держав
відповідно до прийнятих в них процедур.
 
   9. При   МЕК   діють   міждержавні,    міжурядові
координаційно-консультативні  органи  із  загальноекономічних,
соціальних  та  виробничо-галузевих  питань  співробітництва.
Керівники цих органів беруть участь в роботі Колегії з правом
дорадчого голосу.
 
         IV. Процедура прийняття рішень
 
   10. Рішення Президії та Колегії МЕК приймаються таким чином:
 
   консенсусом - з питань переходу до митного союзу, спільного
ринку товарів, послуг, капіталів та робочої сили, валютного
(грошового) союзу  та  інших  стратегічних  питань  розвитку
Економічного союзу. При цьому до введення в дію цієї процедури
держави заявляють про свою заінтересованість у вирішенні питання,
яке  розглядається. На держави, які заявили про неучасть в
обговоренні та в голосуванні, прийняті рішення не поширюються. У
випадках, коли потрібна згода представників всіх держав, а усунути
розбіжності не вдається, проект рішення з письмовими запереченнями
окремих  держав  передається  на  розгляд  Ради глав урядів
Співдружності;
 
   кваліфікованою більшістю (не менше 3/4 загальної кількості
голосів) - з питань про доцільність введення квот, резервної
валюти, створення фінансових фондів та інших конкретних питань
економічного розвитку, крім зазначених у наступному абзаці цього
пункту;
 
   кваліфікованою більшістю  з  урахуванням   економічного
потенціалу держав - з конкретних економічних питань, вирішення
яких вимагає значних затрат або може мати серйозні економічні
наслідки. Розподіл голосів визначається відповідно до спеціально
встановленого порядку (Додаток 2  до  Угоди  про  створення
Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу);
 
   простою більшістю - з процедурних питань.
 
   Голова Колегії  та його заступники при прийнятті рішень
Колегією беруть участь у голосуванні лише з процедурних питань та
з питань внутрішньої діяльності Апарату МЕК.
 
   Держави, які не беруть участь у прийнятті рішень, мають право
приєднатися до них шляхом письмової заяви в МЕК відповідно до
процедури, прийнятої в Співдружності Незалежних Держав.
 
             V. Апарат МЕК
 
   11. МЕК має Апарат, який складається з департаментів, що
комплектуються з числа громадян держав - учасниць Договору про
створення Економічного союзу ( 997_035  ).  На  квотній  та
контрактній основі приймаються на роботу керівники департаментів
та їхні заступники, решта співробітників - на контрактній основі.
 
   Апарат МЕК очолює Голова Колегії. Керівники департаментів
призначаються Колегією  та  затверджуються  Президією,  решта
співробітників призначаються Головою Колегії.
 
   Керівники департаментів, інші співробітники Апарату МЕК (крім
технічного та обслуговуючого персоналу) мають статус міжнародних
цивільних  службовців  та при виконанні службових обов'язків
незалежні від організацій та офіційних осіб своїх держав і не
можуть суміщати роботу в Апараті МЕК з іншою роботою чи займатися
діяльністю, несумісною з виконанням їхніх службових обов'язків.
 
   12. Робочі апарати діючих при МЕК міждержавних (міжурядових)
координаційно-консультативних органів входять до складу Апарату
МЕК за рішенням його Колегії.
 
   13. Кошторис витрат МЕК затверджується Радою глав урядів
Співдружності за поданням Президії.
 
   14. Структура  та чисельність Апарату МЕК затверджуються
Президією за поданням Колегії.
 
           VI. Заключні положення
 
   15. Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, які
представлені в МЕК, вносять кошти на його утримання в частинах,
які відповідають розподілу голосів з урахуванням економічного
потенціалу держав.
 
   16. Робочою мовою МЕК є російська.
 
   17. Місцем знаходження МЕК є місто Москва.
 
   18. МЕК  є юридичною особою, умови перебування якої на
території Російської Федерації визначаються окремою угодою між
державами - учасницями Договору про створення Економічного союзу
( 997_035 ) та Російською Федерацією.
 
                   Проект
 
                   Додаток 2
                   до Угоди про створення
                   Міждержавного Економічного
                   Комітету Економічного союзу
                   від ____________ 1994 р.
 
 
          ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ГОЛОСІВ
    на період до 1 січня 1998 року для прийняття рішень
    Президією та Колегією МЕК кваліфікованою більшістю
      з урахуванням економічного потенціалу держав
 
   Під час голосування відповідно до процедури,  визначеної
пунктом  10 Положення про МЕК, яка передбачає кваліфіковану
більшість з урахуванням економічного потенціалу держав, на період
до 1 січня 1998 року встановлюється такий розподіл голосів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Російська Федерація             ¦    50     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Україна                   ¦    14     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Республіка Білорусь             ¦    5     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Республіка Казахстан             ¦    5     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Республіка Узбекистан            ¦    5     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Азербайджанська Республіка          ¦    3     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Республіка Вірменія             ¦    3     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Республіка Грузія              ¦    3     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Киргизька Республіка             ¦    3     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Республіка Молдова              ¦    3     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Республіка Таджикистан            ¦    3     ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Туркменистан                 ¦    3     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   При цьому, виходячи із загальної суми в 100 голосів, рішення
вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше ніж 80
голосів. Цей порядок діє до 1 січня 1998 року, після чого
приймається рішення з уточнення цієї процедури.
 
   Якщо у вирішенні питання беруть участь не всі держави, то
сума голосів держав, які беруть участь у процедурі голосування,
береться за 100, а голоси тих, що не беруть участь, розподіляються
пропорційно вихідному розподілу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка