Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           19.11.2003 N 212/2057
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 грудня 2003 р.
                   за N 1119/8440
 
 
           Про затвердження Порядку
        перерахування до державного бюджету
        коштів, одержаних від приватизації
             державного майна
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами
               Державного казначейства
       N 76/786 ( z0586-04 ) від 20.04.2004
       N 156/1876 ( z1199-04 ) від 14.09.2004
       N 122/1965 ( z0767-05 ) від 06.07.2005 
       N 170/1007 ( z0855-06 ) від 27.06.2006 }
 
   З метою забезпечення виконання статей 20, 21, 36, 58, 61, 63
Закону України  "Про  Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок перерахування до державного бюджету
коштів, одержаних від приватизації державного майна, що додається.
 
   2. Начальнику Управління методології з виконання бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності  Державного  казначейства
України Сушко Н.І. забезпечити державну реєстрацію зазначеного
Порядку в Міністерстві юстиції України.
 
   3. В. о. начальника Управління організації діловодства та
контролю виконавської дисципліни Державного казначейства України
Ливун С.В. у триденний термін після державної реєстрації наказу
забезпечити його доведення управлінням Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Фонду Державного майна України у дводенний термін після
державної реєстрації Порядку перерахування до державного бюджету
коштів, одержаних від приватизації об'єктів державної власності,
забезпечити його доведення до територіальних відділень Фонду
Державного майна України всіх рівнів.
 
   5. Уважати таким, що втратив чинність, Порядок перерахування
до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації об'єктів
державної власності, затверджений наказом Державного казначейства
України  та  Фонду  державного майна України від 28.08.2002
N 167/1534 ( z0750-02 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 13.09.2002 за N 750/7038.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України О.О.Чечуліну та Голову
Фонду державного майна України М.В.Чечетова.
 
 Голова Державного
 казначейства України                 П.Г.Петрашко
 
 Голова Фонду Державного
 майна України                     М.В.Чечетов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ
                   Державного казначейства
                   України та
                   Фонду державного майна
                   України
                   19.11.2003 N 212/2057
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 грудня 2003 р.
                   за N 1119/8440
 
 
               ПОРЯДОК
        перерахування до бюджетів коштів,
         одержаних від приватизації майна
 
 
   Цей Порядок регулює питання перерахування до бюджетів коштів,
одержаних від приватизації майна.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Надходження від приватизації державного майна та інші
надходження, безпосередньо пов'язані з приватизацією підприємств,
належать до джерел фінансування державного бюджету.
   Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній
власності, згідно із Бюджетним кодексом України ( 2542-14 )
належать до джерел формування бюджету розвитку місцевих бюджетів.
 
   1.2. Розподіл коштів, одержаних від приватизації державного
майна, інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації, здійснюється згідно з вимогами закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік, Закону України "Про
Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) та інших законодавчих
актів.
   Розподіл коштів,  одержаних від приватизації комунального
майна здійснюється згідно з рішеннями про місцевий бюджет на
відповідний рік, затвердженими відповідними місцевими радами.
 
      2. Порядок перерахування до бюджетів коштів,
         одержаних від приватизації майна
 
   2.1. Фонду державного майна України та органам приватизації в
Державному  казначействі  України  та  управліннях Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі  відкриваються  два  рахунки  за  балансовим
рахунком 3718 "Рахунок для обліку коштів від приватизації майна"
Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (зі змінами).
   На перший рахунок зараховуються у повному обсязі кошти,
одержані від приватизації державного майна, інші надходження,
безпосередньо пов'язані з процесом приватизації.
   На другий  рахунок  зараховуються  кошти,  одержані  від
приватизації об'єктів комунальної  власності,  якщо  органами
місцевого  самоврядування  були  делеговані державним органам
приватизації відповідні повноваження.
 
   2.2. Органи Державного казначейства України наступного дня
після зарахування коштів на рахунки органів приватизації передають
представникам Фонду державного майна України виписки із зазначених
рахунків та реєстр розрахункових документів до них.
 
   2.3. На підставі платіжних доручень, підготовлених Фондом
державного майна України чи органами приватизації і наданих
Державному казначейству України або відповідним органам Державного
казначейства України протягом трьох робочих днів після отримання
виписки, кошти, одержані від приватизації державного майна, за
вирахуванням податку на додану вартість, розподіляються згідно з
нормативами, затвердженими законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік, та перераховуються на  рахунки,
відкриті в Державному казначействі України (центральний рівень) за
балансовими рахунками 3231 "Інші кошти, залучені до загального
фонду  державного  бюджету",  3232 "Інші кошти, залучені до
спеціального  фонду  державного  бюджету"  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів,
затвердженого наказом  Державного  казначейства  України  від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (зі змінами).
   У разі, коли надходження коштів на рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3232 "Інші кошти, залучені до спеціального
фонду державного бюджету", досягло рівня обмеження, установленого
законом України про Державний бюджет України на відповідний рік,
Фонд державного майна України перераховує кошти від приватизації
майна в  повному  обсязі на рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3231 "Інші кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету".
   Аналітичні рахунки  за  вказаними  балансовими  рахунками
відкриваються  в  розрізі  територій  та  кодів класифікації
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.
 
   2.4. На підставі платіжних доручень, підготовлених органами
приватизації згідно з рішеннями відповідних місцевих рад і наданих
органам Державного казначейства України протягом трьох робочих
днів після отримання виписки, кошти, одержані від приватизації
об'єктів комунальної власності, за вирахуванням податку на додану
вартість, перераховуються на рахунки з обліку доходів місцевих
бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України за
балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" Плану
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (зі змінами).
   Аналітичні рахунки  за  вказаним  балансовим  рахунком
відкриваються в розрізі місцевих бюджетів за відповідним кодом
класифікації доходів бюджету.
 
   2.5. Податок на додану вартість зараховується до державного
бюджету в законодавчо встановленому порядку.
 
   2.6. Кошти, отримані як застава від покупців для участі в
аукціоні, конкурсі, зараховуються  на  рахунки,  відкриті  в
управліннях Державного казначейства України за 373 групою рахунків
"Депозитні рахунки розпорядників коштів бюджетів".
 
   2.7. Не зараховуються до державного бюджету кошти,  які
надійшли відповідно до умов продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств на конкурсній основі та у вигляді фінансових
гарантій при наданні послуг у зв'язку з виконанням програми
приватизації і які підлягають поверненню особам, що їх унесли.
 
   2.8. Кошти, зараховані помилково, або кошти, які підлягають
поверненню за рішеннями судових органів, на підставі розрахункових
документів органів приватизації перераховуються за призначенням.
 
   2.9. Остаточний розподіл коштів від приватизації майна та їх
перерахування до бюджетів за звітний період (місяць) здійснюється
до 10 числа місяця, наступного за звітним.
 
   2.10. Відповідальність за правильність розподілу коштів від
приватизації майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
приватизацією, несуть органи Фонду державного майна України.
 
   2.11. Фонд державного майна України та органи приватизації
здійснюють видатки відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету  за  видатками,  затвердженого  наказом  Державного
казначейства  України від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004  за
N 716/9315 (зі змінами).
 
   2.12. Кошти від приватизації державного майна в іноземній
валюті перераховуються покупцем на  валютний  рахунок  Фонду
державного майна України, відкритий в уповноваженому банку. Фонд
державного майна України перераховує отримані кошти на валютний
рахунок  Державного  казначейства  України,  відкритий  в
уповноваженому банку. У платіжному дорученні на перерахування
зазначених коштів у графі "Призначення платежу" Фонд державного
майна України вказує коди класифікації фінансування бюджету та
фонди  бюджету,  до яких зараховується платіж (загальний та
спеціальний) із  зазначенням  відповідних  сум  коштів,  які
розраховуються за нормативами розподілу коштів від приватизації
державного майна, установленими законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік.
   Державне казначейство України на підставі виписки з валютного
рахунку, отриманої від уповноваженого банку, відображає в обліку
надходження коштів від приватизації державного майна у гривневому
еквіваленті відповідно до офіційного курсу національної валюти до
відповідної іноземної валюти, який діяв на дату зарахування
зазначених коштів на валютний рахунок Державного казначейства
України. При цьому валютні кошти залишаються на рахунку Державного
казначейства України, а Фонду державного майна України надається
інформація щодо дати та обсягів коштів, зарахованих до загального
та спеціального фондів державного бюджету в національній валюті.
 
      3. Бухгалтерський облік операцій за коштами,
        що надходять від приватизації майна,
      який здійснюється органами приватизації та
       органами Державного казначейства України
 
   3.1. В органах приватизації кошти, одержані від приватизації
майна, добровільних внесків українських та іноземних юридичних і
фізичних  осіб,  громадських  організацій,  інших  надходжень
відповідно  до  законодавства  в  бухгалтерському  обліку
відображаються на субрахунках відповідно до  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183 (зі змінами).
 
   3.2. В органах Державного казначейства України кошти, які
надходять від приватизації майна, обліковуються на рахунках,
відкритих відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом
Державного казначейства  України  від  28.11.2000  N  119
( v0119506-00 ) (зі змінами).
 
   3.3. Щомісяця, до 10 числа, наступного за звітним, Державне
казначейство України та Фонд державного майна України проводять
звірки надходжень коштів від приватизації майна, результати яких
відображаються в актах звірки, підписаних обома сторонами.
 
{ Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 76/786 ( z0586-04 ) від 20.04.2004, N 156/1876
( z1199-04 ) від 14.09.2004, N 122/1965 ( z0767-05 ) від
06.07.2005; в редакції Наказу Державного казначейства N 170/1007
( z0855-06 ) від 27.06.2006 }
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку і звітності           Н.І.Сушко
 
 Директор Департаменту
 фінансової роботи та управління
 доходами і видатками               Н.О.Невмержицька
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка