Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про колегію Міністерства культури і мистецтв України

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.10.2003 N 698
 
 
     Про Положення про колегію Міністерства культури
            і мистецтв України
 
       { Із змінами, внесеними згідно з Наказом
           Міністерства культури і туризму
        N 79-1 ( v79-1655-06 ) від 28.02.2006 }
 
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
02.10.2003 N 1569 ( 1569-2003-п )  "Про затвердження Загального
положення про колегію центрального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про колегію Міністерства культури і
туризму України, її Персональний склад та Регламент роботи її
засідань, що додаються.
{ Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 79-1
( v79-1655-06 ) від 28.02.2006 }
 
   2. При   підготовці  матеріалів  щодо  питань,  які
розглядатимуться на засіданнях колегії,  дотримуватися  вимог
Положення про колегію Міністерства культури і мистецтв України.
 
   3. Вважати таким, що втратив чинність, Тимчасовий регламент
роботи колегії Міністерства  культури  і  мистецтв  України,
затверджений постановою колегії N 1/1-г від 10 січня 1996 року.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра В.М.Андріанова.
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 
                             Додаток 1
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про колегію Міністерства культури
            і туризму України
 
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Колегія Міністерства культури і туризму України (далі -
колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і створена
для розгляду, колективного і вільного обговорення та погодженого
вирішення питань у сферах культури, туризму, а також державної
мовної політики з найважливіших напрямків діяльності та розвитку.
 
   1.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента та Кабінету
Міністрів України, міжнародними угодами і конвенціями, до яких
приєдналася Україна,  Положенням  про  Міністерство  культури
і туризму України ( 1688/2005 ) та цим Положенням.
 
            2. ФУНКЦІЇ КОЛЕГІЇ
 
   2.1. Основними завданнями колегії є участь:
   - у  формуванні,  реалізації та контролі за здійсненням
державної політики у сферах культури, туризму, а також державної
мовної політики;
   - визначенні перспектив і найважливіших напрямків діяльності
та розвитку галузей;
   - у розробці пропозицій щодо вдосконалення діяльності МКТ та
урядових органів державного управління, що діють у його складі.
 
   2.2. Відповідно  до  покладених  на неї завдань колегія
розглядає та надає пропозиції (рекомендації) керівництву  МКТ
з питань:
   1) обговорює  і  приймає  рішення  щодо  перспектив
і найважливіших напрямів діяльності МКТ;
   2) розглядає пропозиції щодо:
   удосконалення законодавства;
   забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час
виконання покладених на них завдань;
   розширення міжнародного співробітництва у сферах культури,
туризму, а також державної мовної політики;
   формування та реалізації  державної  політики  у  сферах
культури, туризму, а також державної мовної політики;
   3) обговорює прогнози і  програми  соціально-економічного
розвитку у сферах культури, туризму, а також державної мовної
політики, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;
   4) розглядає  питання  про  стан  дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків;
   5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності МКТ;
урядових органів державного управління, що діють  у  складі
центрального органу виконавчої влади; підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери їх управління;
   6) аналізує стан роботи МКТ з питань забезпечення прав
і свобод людини і громадянина;
   7) розглядає  результати  роботи  МКТ,  урядових органів
державного управління, що діють у складі МКТ, підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності
і підпорядкування (в межах компетенції);
   8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
   9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на МКТ.
 
   2.3. Колегія має право:
   - заслуховувати на засіданнях доповіді керівників структурних
підрозділів МКТ  та  урядових  органів державного управління,
що діють у його складі, з  питань,  визначених  положеннями
про відповідний структурний підрозділ;
   - запрошувати для участі в засіданні колегії представників
інших органів виконавчої влади;
   - залучати вчених, науковців, інших  провідних  фахівців
до підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції;
   - одержувати  в  установленому  порядку  необхідну  для
її діяльності інформацію і матеріали.
 
             3. СКЛАД КОЛЕГІЇ
 
   3.1. До  складу колегії можуть входити Міністр культури
і туризму України - голова колегії, перший заступник Міністра,
заступники  Міністра,  керівники  урядових органів державного
управління, що діють у складі  МКТ,  керівники  структурних
підрозділів МКТ, керівники підприємств, установ та організацій, що
перебувають в управлінні МКТ, а також за згодою представники
відповідних комітетів Верховної Ради України, органів державної
влади, установ, громадських організацій, науковці та інші особи.
 
   3.2. Члени  колегії  затверджуються  та  увільняються
від обов'язків Міністром культури і туризму України.
 
         4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ
 
   4.1. Організаційною  формою  роботи колегії є засідання.
Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць,
позапланові - при необхідності. Голова колегії може визначити іншу
періодичність проведення засідань колегії.
   У разі  потреби  можуть проводитись розширені та виїзні
засідання колегії, а також  спільні  засідання  з  колегіями
або з керівниками інших органів виконавчої влади, в тому числі
інших держав, місцевих  державних  адміністрацій,  керівниками
та членами профільних комітетів Верховної Ради України.
 
   4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого
головою колегії плану засідань на рік, в якому зазначаються
питання, що підлягають розгляду, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань.
 
   4.3. Плани роботи колегії складаються на основі пропозицій
членів колегії, керівників структурних підрозділів МКТ.
   Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її
голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.
 
   4.4. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії не пізніше, ніж за два тижні до початку року.
 
   4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
 
   4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань з урахуванням унесених
пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за
десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
 
   4.7. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання  колегії,  несуть  персональну  відповідальність
за якість та своєчасність їх підготовки й надають матеріали
секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового
засідання. Секретар колегії  контролює  своєчасність  подання
матеріалів та правильність їх оформлення.
   При порушенні термінів підготовки матеріалів секретар колегії
доповідає про це голові колегії.
 
   4.8. На розгляд колегії подаються:
   - проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання;
   - довідка з питань порядку  денного  засідання  колегії
з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій;
   - проект рішення колегії;
   - список членів колегії;
   - список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь
в обговоренні  питань  порядку  денного  засідання  колегії,
із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи
та займаних посад;
   - довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
 
   4.9. Членам колегії матеріали надаються не пізніше  ніж
за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового
засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.
 
   4.10. Виклик запрошених на засідання колегії здійснюється
секретарем колегії.
 
       5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОЛЕГІЇ
 
   5.1. Засідання  колегії веде її голова, а в разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання його обов'язків.
 
   5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому
беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
 
   5.3. Члени колегії беруть участь  у  засіданні  колегії
особисто.
   Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції
у письмовій формі.
 
   5.4. У засіданнях колегії беруть участь члени колегії та інші
посадові особи, які запрошені для розгляду кожного окремого
питання.
 
   5.5. Члени колегії, які беруть участь у засіданнях колегії,
реєструються.
   Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
 
   5.6. Порядок  денний  засідання  і  рішення  колегії
затверджуються членами колегії шляхом голосування.
 
   5.7. Засідання колегії можуть бути відкритими і закритими.
   При проведенні  закритих  засідань  колегії  (закритого
обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення
рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
 
   5.8. У разі проведення спільних засідань  колегій  двох
і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
 
   5.9. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим  голосуванням  більшістю  голосів  присутніх
на засіданні членів колегії.
   За рішенням головуючого  може  застосовуватися  процедура
таємного голосування.
   При однаковій кількості  голосів  членів  колегії  голос
головуючого на засіданні колегії є вирішальним.
 
   5.10. Рішення   колегії   оформляються   протоколами,
які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.
 
   5.11. Прийняте на засіданні колегії рішення в триденний
термін  (якщо  інший  не  був встановлений головою колегії)
допрацьовується підрозділом, відповідальним за підготовку питань,
з  урахуванням  зауважень і пропозицій, висловлених під час
обговорення питання  порядку  денного,  візується  керівником
підрозділу,  який  готував  питання,  керівником  управління
нормативно-правової і кадрової роботи і надається  секретарю
колегії для  подальшого  узгодження  із  членами  колегії
та затвердження головою колегії.
 
   5.12. Рішення колегії вводиться в дію наказами МКТ.
 
   5.13. Рішення колегії доводяться до членів колегії.
 
   5.14. Протоколи засідань та рішення з додатком підготовлених
матеріалів зберігаються у секретаря колегії протягом терміну,
визначеного для документів цього рівня.
 
   5.15. Стенографування (технічний запис) засідань  колегії
забезпечує окремий працівник, визначений керівником МКТ.
 
   5.16. Матеріально-технічне  забезпечення  засідань колегії
здійснюється за рахунок коштів МКТ.
 
       6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ КОЛЕГІЇ
 
   6.1. Контроль за виконанням рішень колегії  здійснюється
особами, визначеними у цих рішеннях.
 
   6.2. Голова колегії визначає ступінь відповідальності осіб,
винних у невиконанні чи невчасному виконанні рішень колегії.
 
   6.3. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму
N 79-1 ( v79-1655-06 ) від 28.02.2006 }
 
{ Додаток 2 "Персональний склад колегії Міністерства культури і
туризму України" не наводиться }
 
 
                            Додаток 3
 
              РЕГЛАМЕНТ
         засідань колегії Міністерства
          культури і туризму України
 
 
      Формування плану проведення засідань колегії
 
   1. Засідання колегії Міністерства культури і туризму України
(далі - МКТ) проводяться, як правило, один раз на місяць згідно
з планом роботи колегії, затвердженим Міністром, та в  разі
потреби.
   У плані   роботи   колегії   зазначаються   питання,
що розглядаються,  відповідальні  за  підготовку  матеріалів,
підрозділи, які їх готують, термін подання матеріалів, дата
розгляду на засіданні, прізвища, ініціали та посади доповідачів.
 
   2. Питання для розгляду на засіданнях колегії визначаються
на підставі актів та доручень Президента України, рішень Верховної
Ради України, постанов та доручень Кабінету Міністрів України,
наказів МКТ, а також за ініціативою Міністра, перших заступників
Міністра та заступників Міністра.
 
   3. З метою своєчасного розроблення плану роботи колегії
керівники державних служб, структурних підрозділів МКТ і керівники
підвідомчих  йому  підприємств,  установ  та  організацій за
погодженням, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, з
першим заступником Міністра та заступниками Міністра систематично
готують згідно з окремим дорученням Міністра і за місяць до кінця
поточного кварталу подають управлінню справами у друкованому та
електронному вигляді перелік питань, які доцільно винести на
розгляд колегії в наступному кварталі.
   Пропозиції до плану роботи колегії можуть подаватися також
іншими членами колегії МКТ.
 
   4. Управління  справами  на  основі  поданих  матеріалів
до 20 числа останнього місяця поточного кварталу готує проект
плану роботи колегії на наступний квартал і подає його на
затвердження Міністру.
   Затверджений Міністром  план  роботи колегії надсилається
членам колегії, відповідним керівникам структурних підрозділів та
підвідомчих МКТ підприємств, установ та організацій, які беруть
участь у підготовці питань, а також вищим органам влади, які
визначає Міністр.
 
       Порядок подання матеріалів для розгляду
           на засіданнях колегії
 
   5. Матеріали для розгляду на засіданні колегії  подають
структурні підрозділи і підвідомчі МКТ підприємства, установи та
організації через відповідні підрозділи МКТ згідно з планом роботи
колегії.
   Якщо необхідно внести додаткові питання для їх оперативного
розгляду  колегією,  керівники  державних  служб, структурних
підрозділів за погодженням з відповідними першим заступником
Міністра,  заступниками  Міністра  готують  матеріали  і  в
установленому порядку подають їх управлінню справами не пізніше
ніж за 7 днів до чергового засідання.
   За своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань
колегії  особисто несуть відповідальність керівники державних
служб, структурних підрозділів та підвідомчих МКТ підприємств,
установ та  організацій,  зазначені  у плані роботи колегії,
та секретар колегії.
 
   6. Керівники державних служб, структурних підрозділів та
підвідомчих МКТ підприємств, установ та організацій, відповідальні
за підготовку  питання,  яке  розглядатиметься  на  колегії,
узгоджують, організовують та координують роботу інших структурних
підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення
необхідних матеріалів із зазначеного питання.
   За необхідності перший заступник Міністра та  заступники
Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків з метою
всебічної перевірки та вивчення питань, які готуються для розгляду
на засіданнях колегії, утворюють, як правило, тимчасові робочі
(експертні) комісії з досвідчених фахівців підрозділів МКТ та
інших організацій.
 
   7. Матеріали  на  розгляд колегії подають у друкованому
(оригінал) та електронному вигляді не пізніше ніж за 7 днів до дня
засідання.
   Ці матеріали містять:
   доповідну записку із запропонованого для розгляду питання,
адресовану колегії, з обгрунтуванням висновків і пропозиціями із
зазначенням додатків, яку підписує керівник державної служби,
структурного підрозділу. Обсяг записки не повинен перевищувати
чотирьох сторінок (без урахування додатків). На першій сторінці
доповідної записки у лівому верхньому куті відповідним першим
заступником  Міністра або заступником Міністра проставляється
позначка "На колегію". У кінці доповідної записки обов'язково
зазначають дату, вихідний номер, прізвище та номер телефону
виконавця;
   проект протокольного рішення (за потреби - проект наказу)
з питання, яке розглядатиметься на засіданні колегії, обов'язково
завізований першим заступником Міністра або заступником Міністра,
відповідальним за підготовку цього питання до розгляду, а також за
реалізацію запропонованого рішення колегії, і за необхідності
керівниками інших міністерств та органів виконавчої влади. У разі
погодження  проекту  протокольного рішення більше ніж трьома
службовими особами до нього додається довідка про погодження,
підписана керівником відповідної державної служби або структурного
підрозділу, із зазначенням прізвищ, ініціалів та посад службових
осіб, які його завізували;
   список осіб, запрошених на засідання колегії, із зазначенням
для запрошених від МКТ - прізвища та ініціалів (в алфавітному
порядку), а від інших органів виконавчої влади та організацій -
прізвища, ім'я та по батькові, посади, підписаний керівником
державної служби або структурного підрозділу, відповідальним за
підготовку цього питання, та погоджений з відповідним першим
заступником Міністра або заступником Міністра;
   список осіб, виступаючих на засіданні, із зазначенням посади,
прізвища, ім'я та по батькові.
 
   8. Управління справами перевіряє всі необхідні матеріали
відповідно до плану роботи колегії.
   При порушенні встановленого порядку підготовки матеріалів
до засідань  колегії  управління  справами  повертає  їх  на
доопрацювання.
   Про порушення  порядку та термінів підготовки матеріалів
до засідання колегії управління справами негайно інформує Міністра
або особу, яка його заміщає.
 
        Порядок підготовки засідань колегії
 
   9. Управління справами на підставі поданих матеріалів готує
проект порядку денного засідання колегії  та  список  осіб,
запрошених на засідання.
   Секретар колегії погоджує проект порядку денного засідання
колегії, список осіб, дату і час проведення засідання колегії
з Міністром, після чого не пізніше ніж за три дні до засідання
колегії всі матеріали надсилаються учасникам засідання: членам
колегії - управлінням справами, запрошеним на засідання особам,
державним службам,  структурним  підрозділам,  відповідальним
за підготовку питання.
 
   10. Члени колегії, інші службові особи, яким  надіслано
матеріали,  можуть за день до засідання подавати управлінню
справами зауваження і пропозиції з питань, винесених на розгляд
колегії.
   Управління справами  доводить  зауваження  і  пропозиції
до відома керівника державної служби, структурного підрозділу,
відповідального за підготовку питання, для врахування у доповіді.
 
   11. Напередодні засідання колегії керівники державних служб,
структурних  підрозділів, відповідальні за підготовку питань,
уточнюють списки осіб, запрошених на засідання, списки виступаючих
на засіданні та подають ці зміни управлінню справами.
 
   12. Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку
денного засідання колегії тільки за рішенням Міністра.
 
   13. Рішення про виключення питання з плану роботи колегії
приймається  тільки Міністром на підставі доповідної записки
відповідного першого заступника Міністра або заступника Міністра.
 
        Порядок проведення засідань колегії
         і оформлення прийнятих рішень
 
   14. У засіданнях колегії беруть участь члени колегії та інші
службові особи, запрошені для розгляду кожного окремого питання.
 
   15. Порядок денний колегії затверджується безпосередньо на
засіданні.
 
   16. Службові особи, які беруть участь у засіданні колегії,
реєструються.
 
   17. Засідання колегії проходять за регламентом: доповідь
у межах 15 хвилин, співдоповідь - до 10 хвилин, виступ під час
обговорення - до 5 хвилин, довідки - до 3 хвилин. За потреби
головуючий може змінити тривалість виступів. Після двох годин
роботи, як правило, оголошують перерву. Члени колегії та службові
особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, виступають
під час обговорення, уносять пропозиції та зауваження, дають
необхідні довідки. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.
   Особи, запрошені на засідання колегії для участі в розгляді
окремих питань, після обговорення і прийняття відповідних рішень
не беруть участі в подальшій роботі.
 
   18. Рішення на засіданнях колегії ухвалюють більшістю голосів
від загальної кількості членів колегії.
 
   19. Після  засідання колегії відповідальні за підготовку
розглянутих питань  керівники  державних  служб,  структурних
підрозділів, керівники підвідомчих МКТ підприємств, установ та
організацій в обов'язковому  порядку  доопрацьовують  проекти
протокольних  рішень  з урахуванням зауважень та пропозицій,
висловлених під час обговорення питань і схвалених колегіальним
органом,  та  чітко  формулюють,  погоджують  з відповідними
структурними підрозділами,  першими  заступниками   Міністра
або заступниками  Міністра,  міністерствами,  іншими  органами
виконавчої влади і наступного дня (якщо головуючий не встановив
термін доопрацювання протокольного рішення) подають у друкованому
та електронному вигляді управлінню справами.
   Управління справами терміново доопрацьовує протокол засідання
колегії з урахуванням унесених державними службами, структурними
підрозділами та підвідомчими МКТ підприємствами, установами та
організаціями доопрацьованих протокольних рішень (окремо щодо
кожного  пункту порядку денного засідання колегії). Протокол
підписують головуючий та секретар колегії.
 
   20. Якщо виникають розбіжності при обговоренні окремих питань
порядку денного, а також коли немає можливості прийняти відповідне
рішення під час засідання колегії,  утворюють  робочі  групи
із залученням у разі потреби представників міністерств, інших
органів виконавчої влади та підвідомчих МКТ підприємств, установ
та організацій для доопрацювання проектів протокольних рішень
з урахуванням висловлених на засіданні пропозицій і зауважень.
   Особи, які очолюють робочі групи, організовують їх роботу та
забезпечують подання  управлінню   справами   доопрацьованих
і узгоджених проектів протокольних рішень в установлені терміни.
Якщо терміни не визначено, то проекти  протокольних  рішень
доопрацьовуються протягом трьох днів.
 
   21. При  проведенні закритих засідань колегії (закритого
обговорення окремих питань) підготовку матеріалів, оформлення
прийнятих  протокольних  рішень  здійснюють  з  дотриманням
установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.
 
   22. На кожному засіданні колегії секретар веде протокол.
 
   23. Копії протоколів (витягів із протоколів) засідань колегії
надсилаються  членам  колегії,  керівникам  державних  служб,
структурних підрозділів та підвідомчих МКТ підприємств, установ
та організацій, іншим органам виконавчої влади за призначенням.
 
   24. Підписані протоколи засідань колегії, а також оригінали
всіх матеріалів до засідань колегії зберігаються в управлінні
справами,  після чого в установлений термін передаються для
постійного зберігання до архіву МКТ.
 
   25. Контроль за виконанням протокольних рішень  засідань
колегії  здійснюють  перший заступник Міністра та заступники
Міністра, керівники державних служб, структурних підрозділів,
підвідомчих МКТ підприємств, установ і організацій та доповідають
про виконання управлінню справами.
 
   26. Організаційне управління:
   подає в разі потреби офіційну інформацію щодо порядку денного
засідання колегії та прийнятих рішень засобам масової інформації;
   погоджує з  Міністром  питання щодо присутності під час
засідання колегії  представників  засобів  масової  інформації
та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.
{ Наказ доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 79-1 ( v79-1655-06 ) від 28.02.2006 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка