Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення порядку нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2003 р. N 2021
                Київ
 
       Про вдосконалення порядку нагородження
      Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
 
       ( Щодо змін додатково див. Постанови КМ
        N 170 ( 170-2004-п ) від 16.02.2004
        N 1618 ( 1618-2004-п ) від 30.11.2004 )
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 246 ( 246-2005-п ) від 30.03.2005
                    Розпорядженням КМ
      N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів
України, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України
від 5 січня 1998 р. N 17 ( 17-98-п ),  з доповненням, внесеним
постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1998 р.  N 424
( 424-98-п ), зміни, виклавши його в новій редакції (додається).
 
   2. Утворити Комісію з розгляду питань нагородження Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України.
 
   Затвердити Положення  про  Комісію  з  розгляду  питань
нагородження Почесною грамотою  Кабінету  Міністрів  України
(додається).
 
   3. Затвердити Міністра Кабінету Міністрів України Толстоухова
Анатолія Володимировича головою Комісії  з  розгляду  питань
нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 19
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
              від 5 січня 1998 р. N 17 ( 17-98-п )
             (в редакції постанови Кабінету Міністрів
              України від 26 грудня 2003 р. N 2021)
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України
 
      ( Положення із змінами див. в Постанові КМ
       N 17 ( 17-98-п ) від 05.01.1998 )
 
   1. Почесна грамота Кабінету Міністрів України (далі - Почесна
грамота) є нагородою за багаторічну сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов'язків, особистий внесок в економічну,
науково-технічну, соціально-культурну, військову, громадську та
інші сфери діяльності і заслуги перед Українським народом у
сприянні становленню правової держави, здійсненню заходів щодо
забезпечення  захисту  прав  і  свобод  громадян, розвиткові
демократії, ефективній діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
 
   2. Почесною грамотою нагороджуються громадяни України за
досягнення у праці та особистий внесок в одну чи кілька сфер
діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення, а також трудові
колективи підприємств, установ та організацій за високі виробничі
та наукові досягнення.
 
   Почесною грамотою можуть бути відзначені громадяни інших
держав.
 
   3. Почесною грамотою, як правило, нагороджуються особи, які
раніше заохочувалися відповідними відомчими відзнаками.
 
   Особи, удостоєні державної нагороди або Почесної грамоти
Кабінету Міністрів  України,  можуть  бути  представлені  до
нагородження Почесною грамотою не раніше ніж через три роки після
останнього нагородження.
 
   4. Подання про нагородження Почесною грамотою вносять до
Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації, обласні ради.
 
   5. Клопотання  про нагородження Почесною грамотою можуть
порушувати перед органами, зазначеними в пункті 4 цього Положення,
керівні органи творчих спілок, товариств, об'єднань громадян,
підприємства, установи та організації, які є юридичними особами,
незалежно  від форми власності та господарювання. Клопотання
погоджується з відповідним місцевим органом виконавчої влади.
 
   Висунення осіб для нагородження здійснюється гласно,  як
правило, у трудових колективах, де вони працюють.
 
   Подання про  нагородження військовослужбовців, працівників
Збройних Сил та інших військових формувань, працівників служби
безпеки, органів внутрішніх справ, митної служби і податкової
міліції вноситься відповідним центральним органом  виконавчої
влади.
 
   Подання про нагородження іноземців та осіб без громадянства
погоджується з МЗС.
 
   Подання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської  та  Севастопольської міських держадміністрацій про
нагородження Почесною  грамотою  працівників  певних  галузей
господарства  погоджується  з відповідним центральним органом
виконавчої влади.
 
   6. Подання про нагородження народних  депутатів  України
підписується Головою Верховної Ради України, працівників апарату
Верховної Ради України - керівником апарату.
 
   Подання про  нагородження  посадової  особи  місцевого
самоврядування здійснюється після прийняття сесією ради або її
виконавчим органом відповідного рішення.
 
   7. У поданні про нагородження Почесною грамотою зазначаються
конкретні успіхи у сфері виробництва, науки, освіти, охорони
здоров'я, культури, інших сферах діяльності.
 
   8. До подання додаються такі документи:
 
   витяг з рішення колегії центрального органу виконавчої влади,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
засідання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, сесії ради
або її виконавчого органу;
 
   інформація про виробничі, наукові та інші досягнення осіб,
які представляються до нагородження;
 
   довідка про стан справ  на  підприємстві,  в  установі,
організації, якщо до нагородження представляються їх керівники та
трудові колективи, погоджена з відповідним органом статистики;
 
   біографічна довідка встановленого зразка, засвідчена підписом
керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою, в
якій зазначаються відомості про державні нагороди кандидата за
останні три роки.
 
   9. У разі невідповідності вимогам пункту 8 цього Положення
документи повертаються органові, який їх надіслав, із супровідним
листом, підписаним Міністром Кабінету Міністрів України або його
першим заступником.
 
   10. Подання про нагородження Почесною грамотою та додані до
нього документи розглядаються Міністром Кабінету Міністрів України
і надсилаються до Комісії з  попереднього  розгляду  питань
нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (далі -
Комісія) та  структурного  підрозділу  Секретаріату  Кабінету
Міністрів України, який опрацьовує матеріали та інформує про свій
висновок на засіданні Комісії.
 
   11. У разі прийняття Комісією позитивного рішення структурний
підрозділ Секретаріату готує проект постанови Кабінету Міністрів
України, який голова Комісії вносить на засідання  Кабінету
Міністрів України.
 
   До проекту постанови додається рішення Комісії та експертний
висновок, оформлений згідно з додатком.
 
   12. У разі прийняття постанови Кабінету Міністрів України
Департамент  кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату
забезпечує належне оформлення бланка Почесної грамоти.
 
   13. Вручення Почесної грамоти і пам'ятного знака проводиться
в урочистій обстановці.
 
   Пам'ятний знак  носять на грудях зліва і розміщують за
державними нагородами України.
 
   Дублікат Почесної грамоти та пам'ятного  знака  до  неї
видається за відповідним рішенням Комісії з розгляду питань
нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, як
виняток, за умови доведення, що її втрата сталася внаслідок
стихійного лиха або з інших причин, які не  залежали  від
нагородженого.
 
   14. Нагородженим Почесною грамотою особам, умови оплати праці
яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня
1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ), виплачується щомісячна надбавка у
розмірі 15 відсотків посадового окладу (незалежно від кількості
разів  нагородження).  Військовослужбовцям, особам рядового і
начальницького складу СБУ та органів внутрішніх справ  така
надбавка виплачується до посадового окладу.
 
   Іншим нагородженим  Почесною грамотою особам надбавка до
посадового окладу в розмірі 15 відсотків може встановлюватися і
виплачуватися  за  рахунок  коштів  підприємств,  установ та
організацій, де вони працюють, згідно з рішенням керівника.
 
   Виплата надбавки провадиться в межах фонду оплати праці
відповідного  державного  органу,  підприємства,  установи,
організації.
 
   Надбавка виплачується також особам, нагородженим Почесною
грамотою до затвердження цього Положення.
 
   15. Позбавлення Почесної грамоти може застосовуватися лише у
разі вчинення нагородженим умисного злочину.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2021
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Комісію з розгляду питань нагородження
      Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
 
 
   1. Комісія з розгляду питань нагородження Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України (далі - Комісія) утворюється Кабінетом
Міністрів України та працює на громадських засадах.
 
   2. У своїй діяльності  Комісія  керується Конституцією
( 254к/96-ВР )  і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   розглядає матеріали щодо нагородження осіб Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України (далі - Почесна грамота), заслуховує
інформацію з відповідним  висновком  структурного  підрозділу
Секретаріату Кабінету Міністрів України та визначається щодо
нагородження;
 
   розглядає заяви та скарги, пов'язані з попереднім розглядом
питань щодо нагородження.
 
   4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право
одержувати в  установленому  порядку  необхідну  інформацію,
матеріали і документи стосовно осіб, які представляються до
нагородження Почесною грамотою.
 
   5.  Комісію очолює Віце-прем'єр-міністр України (питання
гуманітарної  і соціальної політики) відповідно до розподілу
функціональних повноважень. ( Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від
22.11.2005 )
 
   Голова Комісії затверджує її персональний склад.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2005-п ) від
30.03.2005 )
 
   (  Пункт  6 виключено на підставі Постанови КМ N 246
( 246-2005-п ) від 30.03.2005 )
 
 
   7. Засідання Комісії проводяться один раз на місяць.
 
   Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні
присутні більш як половина її членів.
 
   Рішення Комісії оформляються протоколом.
 
   Рішення Комісії  можуть  прийматися  шляхом  письмового
опитування членів Комісії.
 
   8. У разі коли клопотання про нагородження Почесною грамотою
Комісією не підтримується, документи повертаються органу, який
вносив подання, за підписом голови Комісії або його заступника.
 
   9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії покладається
на Департамент кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
 
       ( Додаток із змінами див. в Постанові КМ
        N 17 ( 17-98-п ) від 05.01.1998 )
 
Зразок                         Додаток
                           до Положення
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
         до матеріалів про нагородження
      Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
 
 
Подання від _____ _____________ 200__ р. внесено _________________
__________________________________________________________________
       (найменування органу виконавчої влади)
__________________________________________________________________
 
Відповідність поданих матеріалів установленим вимогам
 
Зазначається, що матеріали підготовлені і внесені з дотриманням
вимог Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України.
 
Суть питання
 
Хто представляється до нагородження, за чиїм клопотанням, з ким
погоджено.
 
Обґрунтування представлення до нагороди
 
На основі поданих документів оцінюється достатність обґрунтування
для представлення особи,  трудового  колективу  підприємства,
установи  та  організації до нагородження; наводяться стислі
відомості про їх досягнення.
 
Погодження проекту постанови
 
Зазначається, що проект постанови Кабінету Міністрів  України
завізований заступником Міністра Кабінету Міністрів України -
директором відповідного  департаменту  (згідно  з  розподілом
функціональних  повноважень),  заступником  Міністра  Кабінету
Міністрів України - директором Юридичного департаменту, директором
Департаменту кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
 
 
________________________ ________________ ______________________
  (посада керівника     (підпис)   (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу)
 
Головний спеціаліст    ________________ ______________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
"____" ________________ 200__ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка