Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення роботи медичних бібліотек України

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             18.06.1992 N 97
 
 
           Про вдосконалення роботи
          медичних бібліотек України
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      охорони здоров'я 
    N 178 ( v0178282-99 ) від 22.07.99 }
 
   В Україні функціонує розгалужена мережа медичних бібліотек
різних рівнів: Державна наукова медична бібліотека, 24 обласні
наукові медичні бібліотеки, 1 міська та бібліотеки 18 медичних
інститутів, 45 науково-дослідних інститутів, 109 медичних училищ і
понад 800 бібліотек лікувально-профілактичних установ.
   Загальний фонд медичних бібліотек складає 28 млн. примірників
друку. Фондами бібліотек користуються близько 900 тис. медичних
працівників. Щорічно їм видається понад 27 млн. примірників
медичної і суміжної з медичною літератури. Проте бібліотечні
ресурси використовуються недостатньо повно і ефективно. Знизилась
активність відвідувань бібліотек медичними працівниками. Мають
місце випадки закриття бібліотек при лікувально-профілактичних
установах.
   З метою подальшого вдосконалення роботи медичних бібліотек та
у відповідності з Основами законодавства України про культуру від
14 лютого 1992 р. затверджую:
 
   1. Положення  про  Обласну  наукову  медичну  бібліотеку
(додаток 1).
 
   { Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони  здоров'я  N  178  ( v0178282-99 ) від 22.07.99 }
2. Положення про бібліотеку медичного (фармацевтичного) інституту
та інституту удосконалення лікарів (додаток 2).
 
   { Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони  здоров'я  N  178  ( v0178282-99 ) від 22.07.99 }
3.  Положення  про  бібліотеку  науково-дослідного  інституту
(додаток 3).
 
   { Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони  здоров'я  N  178  ( v0178282-99 ) від 22.07.99 }
4.  Положення  про  бібліотеку  медичного  (фармацевтичного)
училища (додаток 4).
 
   5. Положення  про  бібліотеку  лікувально-профілактичної
установи (додаток 5).
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Завідуючим відділами,  начальникам  управлінь  охорони
здоров'я  обласних,  міських виконкомів, завідуючому відділом
охорони здоров'я Ради міністрів Республіки Крим, ректорам медичних
(фармацевтичних) інститутів, інститутів удосконалення лікарів,
директорам науково-дослідних інститутів, медичних училищ, головним
лікарям лікувально-профілактичних установ, директорам обласних
наукових медичних бібліотек керуватися затвердженими положеннями і
забезпечити роботу у відповідності з ними.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
начальника Головного управління учбових закладів, кадрів і науки
Козлова А.Г.
 
 Перший заступник Міністра              В.Г.Передерій
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України
                   18.06.1992 N 97
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про обласну наукову медичну бібліотеку (ОНМБ)
 
 
           1. Загальні положення.
 
   1.1. Обласна наукова медична бібліотека є головною науковою
установою  в  області  з   питань   бібліотечного   та
інформаційно-бібліографічного забезпечення спеціалістів в галузі
медичної науки та охорони здоров'я,  основним  сховищем  та
депозитарієм  медичної  літератури, організаційно-методичним і
координаційним центром медичних бібліотек області.
 
   1.2. ОНМБ підпорядкована безпосередньо обласному  відділу
(управлінню)  охорони  здоров'я,  є  самостійною  установою,
знаходиться на державному бюджеті, користується правами юридичної
особи,  має розрахунковий рахунок в банку, свою печатку із
зображенням Державного Герба України та із зазначенням свого
найменування, штамп встановленого зразка.
 
   1.3. ОНМБ у своїй діяльності керується діючим законодавством
України, наказами Міністерства охорони здоров'я, Міністерства
культури, галузевих міністерств України, розпорядженнями обласного
відділу (управління) охорони здоров'я, іншими нормативними актами,
а також даним Положенням.
 
   1.4. ОНМБ обслуговує державні, кооперативні і громадські
організації та установи охорони здоров'я, спеціалістів-медиків,
фармацевтів, студентів медичних вузів, учнів середніх медичних
учбових закладів, спеціалістів суміжних галузей, які за специфікою
своєї діяльності мають потребу в медичній літературі.
 
   1.5. ОНМБ сприяє підвищенню ефективності наукових досліджень,
їх впровадженню в практику охорони здоров'я.
 
   1.6. Методичне керівництво діяльністю ОНМБ здійснює Державна
наукова медична бібліотека України.
 
   1.7. ОНМБ працює в контакті з органами науково-медичної
інформації, бібліотеками інших систем та відомств регіону, інших
держав згідно з договорами про співробітництво.
 
   1.8. ОНМБ представляє галузеву мережу бібліотек на всіх
рівнях та організує її діяльність у відповідності з прийнятими
рішеннями.
 
   1.9. Бібліотека діє на основі щорічних і перспективних планів
роботи.
 
   1.10. Правила користування бібліотекою складаються на основі
Типових правил користування бібліотеками України і затверджуються
обласним відділом охорони здоров'я.
 
            2. Основні завдання.
 
   2.1. Сприяння розвитку охорони здоров'я області, найбільш
ефективному використанню та впровадженню наукових досягнень в
практику.
 
   2.2. Оперативне  бібліотечно-бібліографічне  обслуговування
установ, організацій та працівників охорони здоров'я, забезпечення
їх інформацією з усіх проблем медицини та охорони здоров'я.
 
   2.3. Сприяння підвищенню загальноосвітнього, культурного та
професійного рівня медичних працівників.
 
   2.4. Участь   у  наукових  дослідженнях  з  проблем
бібліотекознавства та бібліографії.
 
   2.5. Здійснення   організаційно-методичного   керівництва
медичними бібліотеками лікувально-профілактичних установ, медичних
училищ.
   Координація діяльності  бібліотек  медичних  вузів  та
науково-дослідних інститутів регіону.
 
   2.6. Вивчення, узагальнення  та  впровадження  передового
досвіду  роботи  медичних бібліотек області. Аналізування їх
діяльності.
 
            3. Основні функції.
 
   3.1. Комплектування фонду ОНМБ виданнями з усіх галузей
медицини  та  суміжних  з  нею  наук,  інформаційними,
довідково-бібліографічними    виданнями,    неопублікованими
документами,  мікрокопіями  із  врахуванням специфіки охорони
здоров'я регіону. Участь у формуванні фонду медичної україніки.
Часткове централізоване комплектування бібліотек ЛПУ області.
 
   3.2. Забезпечення обліку та збереження фонду у відповідності
з діючими інструкціями.
 
   3.3. Організація    відбору    та    перерозподілу
маловикористовуваної медичної літератури. Участь в організації
галузевого обмінного і депозитарного фондів.
 
   3.4. Здійснення  бібліотечної  обробки  матеріалів,  які
надходять  у  фонд,  на  основі прийнятої в галузі системи
класифікації.
 
   3.5. Створення  довідково-бібліографічного  апарату,  що
багатоаспектно розкриває фонд бібліотеки.
 
   3.6. Надання в користування установам і організаціям охорони
здоров'я, а також їх працівникам наявної у фонді літератури через
читальний  зал,  бібліотечний,  міжбібліотечний  та  заочний
абонементи, бібліотечні пункти та інші відділення бібліотеки.
 
   3.7. Забезпечення        інформаційно-бібліографічного
обслуговування абонентів через:
   - всі  види  бібліографічного  інформування  (масового,
групового, індивідуального);
   - складання   рекомендаційних   та   науково-допоміжних
бібліографічних покажчиків у плановому порядку та за запитами
абонентів;
   - виконання довідок за запитами абонентів.
 
   3.8. Пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань.
 
   3.9. Вивчення та розробка питань сучасного стану і перспектив
розвитку бібліотечної справи та бібліографії стосовно галузевих
бібліотек області.
 
   3.10. Координація  діяльності медичних бібліотек області,
надання їм методичної допомоги, сприяння подальшому вдосконаленню
всіх форм і методів інформаційно-бібліотечної роботи в регіоні
через:
   - збір даних та аналізування діяльності бібліотек;
   - розробку методичних матеріалів та типової документації;
   - організацію  виїздів  в  бібліотеки  та  надання  їм
консультативної, методичної та практичної допомоги;
   - проведення  нарад,  конференцій,  курсів, консультацій,
семінарів, взаємовідвідувань, занять шкіл передового досвіду та
інших заходів по підвищенню кваліфікації та обмін досвідом серед
бібліотек галузі;
   - підготовку публікацій для преси та інших матеріалів, що
висвітлюють передовий бібліотечний досвід;
   - впровадження нових методів управління та форм організації
діяльності медичних бібліотек.
 
   3.11. Участь в організації  та  проведенні  заходів  по
підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників у координації з
іншими бібліотеками та органами інформації України.
 
          4. Структура, штати, кошти.
 
   4.1. Структура та штати ОНМБ розробляються із врахуванням
завдань та функцій, передбачених даним Положеннях та групою по
оплаті праці, затверджуються у встановленому порядку.
 
   4.2. Зразкова структура ОНМБ:
   4.2.1. Відділ комплектування.
   4.2.1.1. Сектор централізованого комплектування.
   4.2.2. Відділ бібліотечної обробки літератури.
   4.2.2.2. Сектор класифікації та предметизації.
   4.2.3. Відділ книгозберігання.
   4.2.3.1. Група депозитарного зберігання фондів.
   4.2.4. Відділ обслуговування.
   4.2.4.1. Абонемент.
   4.2.4.2. Читальні зали.
   4.2.4.3. Сектор позастаціонарного обслуговування.
   4.2.5. Відділ наукової медичної інформації.
   4.2.6. Науково-бібліографічний відділ.
   4.2.6.1. Сектор довідково-бібліографічного обслуговування.
   4.2.6.2. Сектор наукової бібліографії.
   4.2.7. Науково-методичний відділ.
 
   4.3. ОНМБ здійснює свою діяльність за рахунок:
   - коштів державного бюджету;
   - коштів,  отриманих  від  державних,  кооперативних  та
громадських установ за користування  платними  послугами  та
виконання замовлень на договірній основі;
   - коштів від продажу читачам літератури.
 
   4.4. Бібліотека має право:
   - одержувати обов'язковий примірник медичної літератури, що
видається в Україні;
   - купувати найбільш цінні медичні видання і рукописи у
приватних осіб;
   - поновлювати твори друку шляхом безпосередньої купівлі,
друкувати і розповсюджувати як за плату, так і безкоштовно свої
видання;
   - передавати іншим організаціям, обмінювати,  здавати  в
оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування будівлі,
транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності і
ресурси, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку,
якщо вони зношені або застарілі;
   - передавати  матеріальні  цінності та кошти (за згодою
трудового колективу), в тому числі кошти фондів економічного
стимулювання іншим організаціям, що виконують роботи або надають
послуги бібліотеці;
   - продавати у встановленому порядку дублетну, непрофільну,
застарілу літературу із фондів бібліотеки;
   - надавати платні послуги індивідуальним читачам, державним,
кооперативним та громадським установам;
   - визначати вартість загублених читачами видань, виходячи з
ринкових цін на друковану продукцію;
   - одержувати грошові внески та матеріальні цінності, в тому
числі книги, приміщення, обладнання,  транспортні  засоби  з
благодійних  та  інших  громадських  фондів,  від державних,
громадських підприємств і організацій та окремих громадян;
   - вносити пропозиції в обласний відділ охорони здоров'я з
питань будівництва, реконструкції та капітального ремонту основних
фондів бібліотеки, контролювати виконання цих робіт.
 
   4.5. Директор бібліотеки має право:
   - вирішувати питання організації та оплати праці;
   - брати на роботу та звільняти працівників бібліотеки;
   - затверджувати штатний розпис та встановлювати посадові
оклади у відповідності з діючими положеннями, без врахування
відповідної чисельності керівників і спеціалістів у межах фонду
заробітної плати;
   - встановлювати працівникам доплати за суміщення професій і
посад,  розширення  зон обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою
обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
   - використовувати  засоби  заохочення  та   накладати
дисциплінарні стягнення на працівників бібліотеки.
 
   4.6. Заробітна  плата  працівників  (включаючи директора)
максимальними розмірами не обмежується.
 
             5. Керівництво.
 
   5.1. ОНМБ очолює директор,  який  здійснює  безпосереднє
керівництво всією діяльністю бібліотеки та несе відповідальність
за виконання планів роботи, збереження бібліотечного  фонду,
матеріальних цінностей, дотримання фінансової дисципліни.
 
   5.2. Директор  здійснює представницьку функцію від імені
бібліотеки в державних установах та громадських організаціях, є
розпорядником  кредитів, вирішує кадрові питання, організовує
підвищення кваліфікації співробітників.
 
   5.3. Директор призначається та звільняється обласним відділом
(управлінням) охорони здоров'я.
 
   5.4. Директор раз у 5 років проходить атестацію на базі ДНМБ
згідно з наказом МОЗ України від 21.02.92 N 31.
 
   5.5. Директор користується всіма наданими йому правами, без
особливих на те доручень, а також має право видавати доручення.
 
   5.6. Права  та  обов'язки  співробітників  бібліотеки
визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього
розпорядку, затвердженими директором бібліотеки.
 
   6. При директорі створюється Бібліотечна рада як дорадчий
орган, який діє у відповідності з положенням до нього.
 
   7. ОНМБ у встановленому порядку звітується про роботу перед
обласним  відділом  (управлінням) охорони здоров'я, Державною
науковою медичною бібліотекою та читачами бібліотеки.
 
   8. Ліквідація та реорганізація ОНМБ проводиться в порядку,
встановленому діючим законодавством.
 
 Директор Державної
 наукової медичної
 бібліотеки                       Р.Павленко
 
 
   { Положення про бібліотеку медичного (фармацевтичного) вузу,
інституту удосконалення лікарів втратило чинність на підставі
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 178 ( v0178282-99 ) від
22.07.99 }
 
   {  Положення  про  медичну бібліотеку науково-дослідного
інституту  втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 178 ( v0178282-99 ) від 22.07.99 }
 
   {  Положення  про бібліотеку медичного (фармацевтичного)
училища втратило чинність на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 178 ( v0178282-99 ) від 22.07.99 }
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу МОЗ України
                   18.06.1992 N 97
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про бібліотеку лікувально-профілактичної
             установи (ЛПУ)
 
 
           1. Загальні положення.
 
   1.1. Бібліотека лікувально-профілактичної установи, надалі -
бібліотека, організується при даному типі установ - 1 посада
бібліотекаря на 360 і більше ліжок, в тому числі в дитячих
лікарнях та госпіталях інвалідів Вітчизняної війни (в центральних
районних лікарнях (ЦРЛ) та центральних лікарнях територіальних
медичних об'єднань (ТМО) - 1 посада на 190 ліжок), які мають
бібліотеки, що не відносяться до груп по оплаті праці керівних
працівників(*).  В  пологових  будинках,  інфекційних   та
шкірно-венерологічних  установах ця посада не встановлюється.
Додаткова посада бібліотекаря - в установах понад 1000 ліжок.
 
   1.2. Бібліотека знаходиться в підпорядкуванні адміністрації
ЛПУ.
 
   1.3. В  своїй  діяльності  бібліотека  керується  діючим
законодавством України, наказами Міністерства охорони здоров'я
України,  відділів охорони здоров'я, наказами по лікувальній
установі, рекомендаціями методичних центрів (ДНМБ, ОНМБ), даним
Положенням.
 
   1.4. Методичне керівництво бібліотекою здійснює ДНМБ, ОНМБ
(міська наукова медична бібліотека).
 
   1.5. Бібліотеки центральних районних лікарень та центральних
лікарень  територіальних  медичних об'єднань також здійснюють
методичне керівництво бібліотеками ЛПУ району (міста).
 
   1.6. Бібліотека має штамп встановленого зразка із зазначенням
своєї назви.
 
            2. Основні завдання.
 
   2.1. Оперативне забезпечення працівників ЛПУ інформацією з
проблем медицини та охорони здоров'я.
 
   2.2. Сприяння розповсюдженню та  впровадженню  передового
досвіду в практику роботи лікувальної установи.
 
   2.3. Підвищення    професійного,    культурного   та
загальноосвітнього рівня працівників ЛПУ.
 
   2.4. Обслуговування хворих, що знаходяться на стаціонарному
лікуванні, через абонемент та бібліотечні пункти у відділеннях.
 
            3. Основні функції.
 
   3.1. Формує довідково-інформаційних фонд у відповідності з
профілем  ЛПУ,  забезпечує  оперативне  комплектування  та
доукомплектування фонду медичною літературою, виданнями з охорони
здоров'я,  суспільно-політичною  та  художньою  літературою,
інформаційними виданнями та бібліографічними посібниками.
   3.1.2. Веде облік книг,  періодичних  видань  та  інших
матеріалів, що надходять у бібліотеку.
   3.1.3. Здійснює бібліотечну обробку матеріалів, що надходять
у фонд, згідно прийнятої в галузі системи класифікації.
   3.1.4. Забезпечує збереження книжкового фонду.
   3.1.5. Проводить систематичну роботу по вилученню з фонду
бібліотеки зношених та застарілих видань, здійснює  передачу
маловикористовуваної  літератури  в  інші  бібліотеки  та на
депозитарне зберігання.
 
   3.2. Створює  та  веде  довідково-бібліографічний  апарат
(каталоги і картотеки).
 
   3.3. Здійснює  бібліотечне  обслуговування  працівників
лікувальної установи через бібліотечний, міжбібліотечний, заочний
абонементи, в читальному залі, на бібліотечних пунктах.
   3.3.1. Бібліотеки центральних лікарень ТМО та  ЦРЛ  при
відсутності бібліотек в інших ЛПУ району здійснюють обслуговування
медичних працівників всього району.
 
   3.4. Здійснює диференційоване інформаційне забезпечення та
довідково-бібліографічне  обслуговування лікарів та середнього
медичного персоналу.  Робота  з  інформаційного  забезпечення
проводиться в координації з групою наукової медичної інформації,
що функціонує при ЛПУ.
 
   3.5. Організовує обслуговування хворих, які знаходяться на
стаціонарному  лікуванні,  художньою,  суспільно-політичною,
санітарно-освітньою літературою на абонементі та бібліотечних
пунктах у відділеннях.
 
   3.6. Координує  роботу  з  іншими медичними та масовими
бібліотеками регіону.
 
   3.7. Вивчає та впроваджує в практику  передовий  досвід
бібліотечної роботи.
 
   4. Структура, штат, матеріальне забезпечення бібліотеки.
 
   4.1. Штати бібліотеки встановлюються у відповідальності з
об'ємом роботи та згідно з даним Положенням.
 
   4.2. Структура бібліотеки обумовлена завданнями та функціями,
передбаченими цим Положенням, включає абонемент, книгосховище та
читальний зал з підсобним фондом.
 
   4.3. Адміністрація ЛПУ забезпечує  бібліотеку  необхідним
приміщенням (згідно діючих нормативів), устаткуванням, інвентарем,
оргтехнікою, а також передбачає ремонт, охорону, протипожежний
захист та прибирання приміщення.
 
   4.4. Витрати на утримання бібліотеки та комплектування фонду
передбачаються загальним кошторисом витрат ЛПУ.
 
          5. Управління бібліотекою.
 
   5.1. Керівництво  бібліотекою  здійснює  працівник,  який
затверджується на посаді згідно Кваліфікаційних характеристик
бібліотечних працівників (наказ МОЗ України N 31 від 21.02.92 р.)
і відповідає за стан всієї роботи в бібліотеці.
 
   5.2. Бібліотекар  призначається  та  звільняється наказом
головного лікаря по узгодженню з  директором  бібліотеки  -
методичного центру.
 
   5.3. Бібліотекар  підпорядкований  безпосередньо головному
лікарю ЛПУ.
 
   5.4. Бібліотекар має право визначати вартість загублених
читачами видань, виходячи з ринкових цін на друковану продукцію.
 
   5.5. Бібліотекар  звітує про свою роботу перед головним
лікарем ЛПУ та галузевим методичним центром.
 
   5.6. Бібліотекар подає на затвердження головному лікарю ЛПУ
річні плани та звіти.
 
   5.7. При бібліотеці як дорадчий орган функціонує Бібліотечна
рада.
 
---------------
   (*) Бібліотека  може  входити  до складу централізованої
бібліотечної системи (ЦБС).
 
 Директор Державної
 наукової медичної
 бібліотеки                       Р.Павленко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка