Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схему управління промисловістю будівельних матеріалів

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 2 серпня 1988 р. N 210
                Київ
 
        Про схему управління промисловістю
           будівельних матеріалів
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що вдосконалення
організаційної  структури,  підвищення ефективності роботи та
прискорене технічне переозброєння підприємств  і  організацій
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, своєчасне
виконання  ними  договірних  зобов'язань,  підвищення  рівня
концентрації  виробництва та перехід на дволанкову структуру
управління галуззю є важливою складовою частиною комплексу заходів
по перетворенню в життя рішень червневого (1987 р.) Пленуму ЦК
КПРС про докорінну перебудову управління економікою.
 
   Міністерство промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР
зобов'язано у нових умовах господарювання забезпечити проведення
єдиної науково-технічної політики у галузі,  розробку  нових
проектів, технологічних процесів, переозброєння й модернізацію
виробництва на сучасній технічній базі, зосередити свою діяльність
на кардинальному підвищенні ефективності галузевої науки, створити
умови для рентабельності роботи та прискореного  соціального
розвитку  підвідомчих  підприємств,  об'єднань і організацій,
забезпечити більш повне задоволення потреб народного господарства
та населення в будівельних матеріалах і виробах, товарах народного
споживання та  послугах  на  основі  активного  використання
економічних методів управління, всемірного зміцнення принципів
повного господарського розрахунку й самофінансування, послідовної
реалізації  положень  Закону СРСР "Про державне підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87 ).
 
   З метою ефективного поєднання нових методів господарювання й
прогресивних структур управління та на виконання постанови ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822 "Про генеральну
схему управління народним господарством Української РСР" Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити і ввести в дію у 3-місячний строк розроблену
Міністерством промисловості будівельних матеріалів УРСР схему
управління галуззю, що передбачає:
 
            по основній ланці
 
   підвищення рівня  концентрації  виробництва,  укрупнення
виробничих об'єднань та підприємств.
 
   Виробничі об'єднання  повинні  стати провідною виробничою
ланкою галузі, забезпечувати високу ефективність робіт, підвищення
якості  продукції,  здійснювати науково-технічний, виробничий,
соціальний розвиток і господарську діяльність на принципах повного
господарського  розрахунку, самофінансування й самоуправління.
Дозволити  Міністерству  мати  у  своєму  безпосередньому
підпорядкуванні Державний інститут по проектуванню підприємств
промисловості будівельних матеріалів південних районів країни
"Південдіпробудм" з його філіалом у м. Одесі, а також Державний
інститут по проектуванню  підприємств  скляної  промисловості
"Південдіпроскло";
 
         по системі управління галуззю
 
   перехід повністю  на  дволанкову  систему  управління:
Міністерство  промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР  -
виробниче,   науково-виробниче   об'єднання,   підприємство,
організація;
 
  ліквідацію республіканських  промислових   об'єднань   і
організацій згідно з додатком N 1;
 
        по центральному апарату Міністерства
 
   ліквідацію 9 самостійних управлінь і відділів та перехід до
побудови  структури  центрального  апарату  Міністерства  за
функціональним принципом;
 
   створення 3 головних технологічних управлінь - стінових і
нерудних  будівельних  матеріалів;  скляної  промисловості  і
будівельної   кераміки;  санітарно-технічної  промисловості,
полімерних і покрівельних матеріалів з покладенням на них функцій
по проведенню технічної політики, координації питань розвитку і
технічного переозброєння об'єднань і підприємств відповідного
профілю;
 
   зміцнення провідних функціональних підрозділів Міністерства,
і перш за все: науково-технічного, як  єдиного  центру  по
керівництву науково-технічним прогресом у галузі, зосередивши в
ньому планування, розробку єдиної стратегії галузевих наукових
досліджень, питання якості продукції, автоматизації й механізації
виробничих процесів, створення нових видів будівельних матеріалів
і  виробів,  розвитку науково-технічних і прямих зв'язків з
передовими фірмами соціалістичних  і  капіталістичних  країн;
економічних служб, які здійснюють у нових умовах господарювання
комплексні роботи в галузі планування, фінансування, організації
праці  й  заробітної  плати,  вдосконалення  управління,
бухгалтерського обліку, звітності і контролю; проектування і
капітального будівництва, що забезпечує проведення ефективної
інвестиційної політики, технічне переозброєння, реконструкцію і
розширення підвідомчих підприємств.
 
   2. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР
провести    роботу    по    об'єднанню    Головного
інформаційно-обчислювального центру з філіалами і машинолічильних
станцій в єдину систему колективного користування та ефективному
використанню їх для вироблення оптимальних рішень по управлінню
промисловим виробництвом.
 
   3. Прийняти пропозицію Міністерства промисловості будівельних
матеріалів УРСР про скорочення в цілому по системі Міністерства за
рахунок перебудови управління в галузі чисельності працівників
центрального  апарату та республіканських організацій на 343
одиниці, або на 50,9 процента.
 
   Скорочення апарату органів управління здійснювати в суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих",  в  умовах  гласності,  з  наданням вивільнюваним
працівникам пільг і компенсацій.
 
   Міністерству промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР,
Державному комітетові УРСР по праці забезпечити працевлаштування
вивільнюваних працівників з урахуванням використання  частини
спеціалістів для комплектування апарату створюваних та зміцнення
діючих об'єднань і підприємств.
 
   4. Дозволити  Міністерству  промисловості   будівельних
матеріалів УРСР мати 4 заступників Міністра, в тому числі одного
першого, та колегію в складі 9 чоловік. Установити, що управління
кадрів, учбових закладів і соціального розвитку очолює заступник
Міністра - начальник управління.
 
   5. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства
промисловості будівельних матеріалів УРСР згідно з додатком N 2.
 
   Міністерству фінансів   УРСР  разом  з  Міністерством
промисловості будівельних матеріалів УРСР розробити і подати до
Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо фонду оплати праці працівників
центрального  апарату  Міністерства,  виходячи  з  граничної
чисельності цього апарату в кількості 331 одиниці.
 
   6. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР
продовжити  роботу  по  вдосконаленню  структури  управління
підвідомчими  підприємствами  та організаціями. З питань, що
потребують рішення Уряду, внести відповідні пропозиції до Ради
Міністрів УРСР.
 
   7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Ради
Міністрів УРСР від 18 листопада 1965 р. N 1081 і від 25 лютого
1980 р. N 130, крім додатка N 2.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 24, 19
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 2 серпня 1988 р. N 210
 
               ПЕРЕЛІК
   ліквідовуваних республіканських промислових об'єднань і
        організацій Мінбудматеріалів УРСР
 
   Республіканське промислове   об'єднання   цементної   і
азбестоцементної промисловості
 
   Республіканське промислове об'єднання скляної промисловості
 
   Республіканське промислове об'єднання стінових матеріалів
 
   Республіканське промислове об'єднання нерудних будівельних
матеріалів
 
   Республіканське промислове  об'єднання   полімерних   і
покрівельних матеріалів
 
   Республіканське промислове    об'єднання    керамічної
промисловості
 
   Республіканське промислове об'єднання  санітарно-технічного
устаткування
 
   Трест комплектації устаткуванням "Укрбудмкомплект"
 
   Республіканське управління "Укрбудмсировина"
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 2 серпня 1988 р. N 210
 
              СТРУКТУРА
      центрального апарату Мінбудматеріалів УРСР
 
   Головне науково-технічне управління
 
   Головне економічне управління
 
   Головне фінансове управління
 
   Головне управління проектування і капітального будівництва
 
   Головне управління матеріально-технічного постачання та збуту
 
   Управління ремонтної, енергетичної служби, охорони праці і
природного середовища
 
   Головне технологічне  управління  стінових  і  нерудних
будівельних матеріалів
 
   Головне технологічне управління скляної  промисловості  і
будівельної кераміки
 
   Головне технологічне   управління   санітарно-технічної
промисловості, полімерних і покрівельних матеріалів
 
   Управління комплектації устаткуванням
 
   Управління транспортних перевезень і забезпечення сировиною
 
   Управління кадрів, учбових закладів і соціального розвитку
 
   Спеціальний відділ
 
   Управління справами
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка