Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перебудову діяльності й організаційної структури Міністерства фінансів УРСР

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 22 липня 1988 р. N 193
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 147 ( 147-93-п ) від 27.02.93 )
 
      Про перебудову діяльності й організаційної
        структури Міністерства фінансів УРСР
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що у здійсненні
стратегічного курсу КПРС на прискорення соціально-економічного
розвитку країни, реалізації в республіці виробленої червневим
(1987  р.)  Пленумом ЦК КПРС програми перебудови управління
економікою важлива роль належить Міністерству фінансів УРСР.
 
   Міністерство  фінансів  УРСР  покликане  зосередити свою
діяльність  на  створенні  принципово  нових  фінансових
взаємовідносин у народному господарстві, забезпечити проведення
радикальної реформи фінансового механізму, посилення його впливу
на  зростання ефективності суспільного виробництва, зміцнення
державних фінансів, розширення господарської самостійності та
підвищення відповідальності підприємств і об'єднань.
 
   Основним напрямком у роботі Міністерства фінансів УРСР в
нових умовах господарювання є перехід переважно на економічні
методи управління,  широке   застосування   у   фінансових
взаємовідносинах в народному господарстві довгочасних стабільних
економічних нормативів і фінансових норм, впровадження повного
госпрозрахунку і самофінансування на основі вимог Закону СРСР про
державне підприємство (об'єднання).
 
   Перебудова діяльності Міністерства фінансів УРСР і місцевих
фінансових органів повинна піднести на більш високий рівень роботу
по складанню і виконанню державного бюджету, забезпечити усунення
дріб'язкової  опіки  та  детальної  регламентації  діяльності
підприємств (об'єднань), підвищити контроль за раціональним і
економним використанням державних коштів.
 
   Відповідно до принципових настанов, визначених постановою
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1987 р. N 819 "Про
перебудову фінансового механізму і підвищення ролі Міністерства
фінансів СРСР у нових умовах господарювання", та на виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822
"Про  генеральну  схему  управління  народним  господарством
Української РСР" і постанови Ради Міністрів СРСР від 30 грудня
1987 р. N 1496 "Про перебудову діяльності й організаційної
структури Міністерства фінансів СРСР" Рада Міністрів Української
РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Вважати  головним  завданням  перебудови  діяльності
Міністерства фінансів УРСР посилення її впливу на прискорення
соціально-економічного розвитку   республіки,   забезпечення
неухильного зростання  фінансових  ресурсів держави, зміцнення
господарського розрахунку в усіх ланках суспільного виробництва,
удосконалення фінансових взаємовідносин підприємств (об'єднань) з
державним бюджетом та поліпшення фінансово-економічної роботи в
народному господарстві.
   Послідовно здійснювати заходи по  забезпеченню  успішного
переведення  підприємств  (об'єднань) на повний господарський
розрахунок і самофінансування, створенню умов для ефективної їх
роботи,  оздоровленню  фінансового  стану  галузей  народного
господарства  на  основі  розробки  пропозицій по підвищенню
ефективності виробництва, усуненню непродуктивних витрат і втрат,
ліквідації  збитковості,  більш  ефективного  використання
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вживати заходів до
виявлення і мобілізації резервів, економного витрачання державних
коштів,  посилити  вплив  фінансових  важелів і стимулів на
поліпшення кінцевих результатів роботи підприємств.
 
   Подавати методичну і  практичну  допомогу  міністерствам,
відомствам УРСР,  об'єднанням  і  підприємствам в організації
фінансово-економічної роботи у нових умовах господарювання, рішуче
боротися з  проявами місництва, неухильно додержуватись вимог
Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання).
 
   2. З метою підвищення відповідальності й заінтересованості
місцевих Рад  народних  депутатів у ефективній господарській
діяльності об'єднань, підприємств і організацій, розташованих на
їх території, незалежно від відомчої підпорядкованості, зміцнення
їх  фінансової  бази  Міністерству  фінансів  УРСР здійснити
перебудову  територіального  фінансово-бюджетного  планування,
перейти до формування бюджетів місцевих Рад народних депутатів
на  основі стабільних довгочасних нормативів відрахувань від
прибутку  (доходу)  підприємств  (об'єднань),  розташованих у
регіоні, та від загальнодержавних податків і доходів.
 
   Підвищити наукову  обгрунтованість  планування  витрат на
утримання бюджетних установ, виходячи із стабільних довгочасних
економічних нормативів і фінансових норм, орієнтованих на кінцеві
результати діяльності.
 
   3. Міністерству  фінансів  УРСР  поліпшити  взаємодію  з
республіканськими економічними   відомствами  та  галузевими
міністерствами УРСР у проведенні курсу на підвищення ефективності
виробництва і  збільшення  грошових  нагромаджень, раціональне
використання ресурсів,  впровадження  повного  господарського
розрахунку й  самофінансування  в  усіх  ланках  народного
господарства, забезпечувати справжній контроль карбованцем за
ефективністю господарювання.
 
   4. Установити, що розробка Держпланом  УРСР  п'ятирічних
фінансових планів республіки, балансу грошових доходів і витрат
населення, планування прибутку по республіканських міністерствах і
відомствах УРСР  здійснюються за активної участі Міністерства
фінансів УРСР.
 
   5. Міністерству фінансів УРСР, місцевим фінансовим органам
посилити економічну  й  аналітичну  роботу  по  вдосконаленню
організації управлінського апарату, виробляти на  цій  основі
пропозиції щодо  поліпшення  організаційної  структури апарату
управління і здешевлення його утримання, використовувати їх при
розробці нормативів утворення фонду заробітної плати.
 
   Міністерству фінансів УРСР спільно з Державним комітетом УРСР
по статистиці подавати щорічно не пізніше 1 липня Раді Міністрів
УРСР доповідь  про  стан і тенденції розвитку управлінського
апарату, витрати на його утримання та заходи по здешевленню
апарату.
 
   6. Визнати  доцільним,  щоб  Міністерство  фінансів УРСР
здійснювало контроль за економічною обгрунтованістю і стабільністю
встановлених підприємствам (об'єднанням) нормативів платежів та
відрахувань  з  прибутку  (доходу)  в державний бюджет і в
централізовані  фонди  та  резерви  міністерств  і  відомств
республіки.
 
   Забезпечити тісну взаємодію в роботі місцевих фінансових
органів з головними планово-економічними управліннями виконкомів
місцевих Рад народних депутатів.
 
   7. Привести  організаційну структуру центрального апарату
Міністерства фінансів УРСР у відповідність з новими завданнями і
функціями, виходячи  з необхідності істотного підвищення ролі
зведених відділів,  усунення  вузькогалузевої  спрямованості
структури апарату.
 
   Докорінно перебудувати стиль і методи роботи підрозділів
Міністерства фінансів  УРСР,  які  здійснюють  фінансування
народногосподарських комплексів. Зазначеним підрозділам разом з
міністерствами і  відомствами  УРСР  розробляти  заходи,  які
забезпечують ліквідацію збитковості, усунення безгосподарності й
марнотратства, створення міцної доходної бази державного бюджету.
 
   Для підготовки пропозицій про зміцнення державних фінансів,
реалізації заходів  по  фінансовому  оздоровленню економіки і
зміцненню грошового  обігу,  координації  роботи  по  аналізу
фінансово-господарської діяльності галузей народного господарства
утворити в Міністерстві фінансів УРСР зведений відділ фінансів і
вдосконалення фінансового механізму.
 
   Надаючи винятково важливого значення питанням фінансового
забезпечення  реалізації  соціальної  програми,  комплексному
вирішенню  питань, пов'язаних із задоволенням матеріальних і
духовних  потреб  радянських  людей, створити у Міністерстві
фінансів УРСР відділ фінансування соціального розвитку. Покласти
на вказаний відділ розробку заходів по підвищенню ефективності
використання коштів, виділюваних на соціально-культурні потреби.
 
   З метою зосередження в одному підрозділі питань фінансування
підприємств і  організацій,  які  здійснюють  обслуговування
населення, зміцнення взаємних зв'язків промисловості, що виробляє
товари для населення, торгівлі та сфери послуг, комплексного
вдосконалення їх  господарського  механізму  організувати  в
Міністерстві фінансів УРСР відділ фінансування  промисловості,
торгівлі та сфери послуг.
 
   8. Міністерству фінансів УРСР і його органам на місцях
посилити дієвість фінансового контролю за виконанням державного
бюджету УРСР,  додержанням  режиму  економії,  збереженням
соціалістичної власності,  удосконалювати  контрольно-ревізійну
роботу, на допускати паралелізму  і  дублювання  ревізій  та
перевірок. Посилити  взаємодію  з  іншими  контролюючими  і
правоохоронними органами, здійснювати контроль  за  якістю  й
ефективністю відомчої контрольно-ревізійної роботи.
 
   9. Підвищити  роль  і  відповідальність  членів  колегії
Міністерства фінансів УРСР, зосередивши їх увагу на розгляді і
вирішенні важливих поточних і, особливо, перспективних завдань,
пов'язаних із здійсненням довгочасної фінансової політики держави,
вдосконаленням фінансового  планування  і підвищенням дієвості
фінансового механізму, а також питань організації роботи апарату,
добору, розстановки  і виховання кадрів в органах фінансової
системи.
 
   Визначити склад колегії  Міністерства  фінансів  УРСР  у
кількості 9 чоловік, включаючи Міністра, першого заступника і 3
заступників Міністра.
 
   10. Враховуючи зростаючу роль і відповідальність Міністерства
фінансів УРСР  у  проведенні активної фінансової політики та
покладення на нього нових завдань і функцій, прийняти пропозицію
Міністерства про скорочення чисельності працівників центрального
апарату Міністерства фінансів УРСР, апарату обласних фінансових
управлінь, Київського  і  Севастопольського міських фінансових
управлінь - на 30 процентів, районних і міських  фінансових
відділів та Інформаційно-обчислювального центру Міністерства - на
10 процентів.
 
   Установити граничну чисельність  працівників  центрального
апарату Міністерства фінансів УРСР у кількості 370 одиниць і
річний фонд оплати праці в сумі 1154,3 тис. карбованців. Фонд
оплати праці для обласних фінансових управлінь, Київського і
Севастопольського міських  фінансових  управлінь  затверджує
Міністерство фінансів УРСР, а для районних, районних у місті і
міських фінансових відділів -  відповідне  обласне  фінансове
управління, Київське  і  Севастопольське  міське  фінансове
управління.
 
   Скорочення апарату  управління  здійснити  в  суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих",  в  умовах  гласності,  з  наданням вивільнюваним
працівникам пільг і компенсацій.
 
   Міністерству фінансів   УРСР   утворити   комісію  по
працевлаштуванню працівників,  вивільнюваних  у  зв'язку  з
проведенням реорганізації управління.
 
   11. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства
фінансів УРСР згідно з додатком.
 
   12. Міністерству фінансів УРСР істотно підвищити вимоги до
кадрів фінансової  системи,  докорінно  поліпшити  їх  добір,
розстановку  і  виховання.  Особливу  увагу  звертати  на
укомлектування центрального апарату Міністерства і його органів
на  місцях  політично  зрілими, досвідченими й ініціативними
працівниками, які мають високі морально-політичні якості, чуття
нового, здатні критично і зі знанням справи оцінювати становище в
галузях народного господарства, бачити перспективу і головні
напрями їх розвитку, наполеглево проводити в життя рішення Партії
і Уряду.
 
   Визнати необхідним значно поліпшити в центральному апараті
Міністерства фінансів УРСР і місцевих фінансових органах систему
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. З цією метою
повніше використовувати   можливості  Всесоюзного  заочного,
Ленінградського і   Тернопільського    фінансово-економічних
інститутів, Київського  та  Одеського  інститутів  народного
господарства і Львівського державного університету.
 
   13. Міністерству фінансів УРСР розробити і подати до Ради
Міністрів УРСР проект Положення про Міністерство фінансів УРСР.
 
   14. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 23 січня 1986 р. N 18 ( 18-86-п ).
 
 
     Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 18
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 22 липня 1988 р. N 193
 
              СТРУКТУРА
     центрального апарату Міністерства фінансів УРСР
 
   Зведений відділ державного бюджету
 
   Зведений відділ державних доходів і податків
 
   Зведений відділ  фінансів  і  вдосконалення  фінансового
механізму
 
   Відділ фінансування промисловості, торгівлі та сфери послуг
 
   Відділ фінансування будівельного комплексу
 
   Відділ фінансування агропромислового комплексу
 
   Відділ фінансування місцевого господарства
 
   Відділ фінансування соціального розвитку
 
   Відділ фінансування апарату управління
 
   Контрольно-ревізійне управління
 
   Відділ кадрів і учбових закладів
 
   Спеціальний відділ
 
   Відділ фінансування і постачання фінансових органів
 
   Управління справами
 
 
   При Міністерстві фінансів УРСР діють:
 
   Головне управління державного страхування УРСР
   (Головдержстрах УРСР)
 
   Інформаційно-обчислювальний центр
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка