Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження типових статутів (положень) фармацевтичних закладів

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 49 від 17.03.93
   м.Київ
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
             Міністерства охорони здоров'я 
       N 80 ( v0080282-96 ) від 18.04.96 }
 
        Про затвердження типових статутів
        (положень) фармацевтичних закладів
 
 
 
   З метою упорядкування діяльності фармацевтичних закладів,
приведення відомчих нормативних актів у відповідність з діючим
законодавством України, З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
 
   1. Типовий статут аптеки (додаток 1).
   2. Типовий статут центральної районної аптеки (додаток 2).
   3. Типовий статут аптечної бази (складу) (додаток 3).
   4. Типовий статут аптечного магазину (додаток 4).
   5. Типове положення про аптечні пункти (додаток 5).
   6. Типове положення про аптечний кіоск (додаток 6).
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Генеральним директорам виробничих об'єднань "Фармація",
інших структур аптечної системи:
   1.1. Розробити і затвердити статути  (положення)  діючих
фармацевтичних закладів, керуючись типовими.
   1.2. Провести державну реєстрацію фармацевтичних закладів і
забезпечити  організацію їх роботи у відповідності з діючим
законодавством України і затвердженими статутами (положеннями).
   1.3. Вважати  такими, що втратили чинність на території
України, накази МОЗ СРСР від 24.01.79 р. N 84, від 05.06.86 р.
N 784 (повністю) і від 18.08.72 р. N 689 ( v0689400-72 ), від
30.12.76 р. N 1255 ( v1255400-76 ), від 23.06.83 р. N 758
( v0758400-83 ), від 22.12.89 р. N 673 ( v0673400-89 ) (в частині,
яка стосується  положень  про  аптечні  заклади),  а  також
розпорядження МОЗ СРСР від 04.02.53 р. про затвердження Положення
про аптечний магазин.
 
 Міністр                       Ю.П.Спіженко
 
                          Додаток 1
                      до наказу МОЗ України
                      від 17 березня 1993 р.
                      N 49
 
           Типовий статут аптеки
 
           1. Загальні положення
 
   Аптека є  установою  охорони  здоров'я  з  лікарського
(медикаментозного) забезпечення  населення,  закладів  охорони
здоров'я, інших закладів, підприємств та організацій.
   Аптека:
   1.1. В  своїй діяльності керується діючим законодавством
України і своїм Статутом.
   1.2. Діє  на  принципах  господарського  розрахунку, має
відокремлене майно, основні та оборотні фонди.
   1.3. Є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку
із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням,
кутовий штамп та інші реквізити.
   1.4. В межах своєї діяльності має право від своєї особи
укладати  договори,  користуючись  кредитом  банку,  вести
зовнішньоекономічну   діяльність,   утворювати  відокремлені
підрозділи, філіали, малі, спільні та інші підприємства, в т. ч. з
іноземними партнерами як в Україні, так і за її межами.
   1.5. Може на добровільних засадах об'єднуватися з іншими
закладами (установами), підприємствами, входити до складу інших
організаційних структур (асоціацій, концернів, корпорацій, других
об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами),
зберігаючи право юридичної особи.
   1.6. Самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати
праці, а також інші види доходів працівників.
   1.7. Зобов'язана   забезпечити   безпеку   виробництва,
санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я її
працівників і населення як споживачів лікарської продукції.
   1.8. На договірних умовах може бути базою для проведення
науково-дослідних робіт, виробничої практики учнів, студентів
медичних та фармацевтичних учбових закладів, інститутів підвищення
кваліфікації тощо.
   1.9. На аптеку можуть бути покладені функції центральної
районної   аптеки,   спеціалізованої  аптеки  (лікарняної,
міжлікарняної, гомеопатичної, геріатричної, "Матері та дитини" та
ін.).
   1.10. Місцезнаходження аптеки: _____________________________
                     (юридична адреса)
 
        2. Мета та предмет діяльності аптеки
 
   2.1. Головною метою  діяльності  аптеки  є  забезпечення
населення,  установ  охорони  здоров'я  та  інших  закладів,
підприємств,  організацій  продукцією  медико-фармацевтичного
призначення  (лікарські  засоби  - ліки, лікарські речовини,
лікарська  рослинна  сировина,  мінеральні  води  лікувальні,
імунобіологічні  препарати;  вироби  медичного  призначення -
перев'язочні матеріали і лейкопластирі, гумові вироби санітарії і
гігієни, пластикатні системи для забрання, переливання крові і
кровозамінників, аптечний посуд і рецептурне скло, дезінфекційні
засоби, інші медичні товари; хімреактиви).
   2.2. Для виконання зазначеної мети аптека здійснює:
   - виготовлення, контроль та відпуск ліків за рецептами і
вимогами, оформленими відповідно до установлених правил;
   - реалізацію населенню лікарських засобів, дозволених до
відпуску без рецептів, а також виробів медичного призначення;
   - належне  зберігання  продукції  медико-фармацевтичного
призначення у відповідності з затвердженими правилами, нормами,
вимогами;
   - визначення поточної і перспективної потреби в продукції
медико-фармацевтичного призначення для формування замовлень при
укладанні угод з постачальниками продукції;
   - створення    оперативного    резерву    продукції
медико-фармацевтичного призначення за встановленою номенклатурою;
   - інші види діяльності, спрямовані на покращання забезпечення
населення,  установ  охорони  здоров'я  та  інших  закладів,
підприємств,  організацій  продукцією  медико-фармацевтичного
призначення,    розвиток    соціально-економічного    і
фінансово-господарського стану аптеки, що не суперечать діючому
законодавству України.
 
  3. Порядок утворення та використання майна і коштів аптеки
 
   3.1. Аптека для виконання статутних завдань має майно, яке є
комунальною власністю  і  належить  їй  на  правах  повного
господарського  відання.  Аптека  володіє,  користується  та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо
нього будь-які дії, що не суперечать діючим законам і Статуту.
   3.2. Майно аптеки становлять основні фонди та оборотні кошти,
а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному
балансі.
   3.3. Джерелом формування майна аптеки є:
   - доходи,   одержані   від   реалізації   продукції
медико-фармацевтичного призначення, виконаних робіт і наданих
послуг, а також інших видів господарської діяльності;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
   - надходження від роздержавлення і приватизації власності;
   - інші джерела, що не заборонені  законодавчими  актами
України.
   3.4. Аптека, за погодженням з власником майна, має право
продавати  і передавати іншим підприємствам, організаціям та
установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в
тимчасове користування або позику належні їй основні засоби, а
також списувати їх з балансу.
   3.5. Аптека має право на договірних умовах використовувати
майно інших юридичних осіб і громадян, а також купувати будинки,
споруди та інші основні засоби за рахунок коштів, отриманих від
власної фінансово-господарської діяльності.
   3.6. Аптека може виконувати операції з цінними паперами,
облігаціями, банківськими вкладеннями та створювати фонди для
досягнення своїх статутних цілей і завдань.
   3.7. Аптека здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів  своєї  роботи,  веде  статистичну  звітність  в
установленому порядку.
 
           4. Управління аптекою
 
   4.1. Управління аптекою здійснюється відповідно до Статуту на
підставі поєднання прав власника щодо господарського використання
свого майна, самоврядування трудового колективу, колегіальності і
єдиноначальності.
   4.2. Аптеку очолює  завідуючий,  який  призначається  та
звільняється з посади власником майна або уповноваженим ним
органом, здійснює керівництво діяльністю аптеки у відповідності з
діючим законодавством за трудовим договором (за контрактом).
   4.3. Завідуючий аптекою самостійно  вирішує  питання  її
діяльності, за винятком віднесених Статутом до компетенції інших
органів управління аптеки.
   Завідуючий аптекою:
   - визначає і затверджує її структуру і штати;
   - приймає та звільняє працівників аптеки, в т. ч. заступників
завідуючого  аптекою,  керівників  відокремлених  підрозділів,
філіалів;
   - затверджує статути (положення) відокремлених підрозділів,
філіалів, інших підприємств, які створюються у відповідності з
діючим законодавством;
   - розпоряджається у межах своїх повноважень майном аптеки,
враховуючи грошові кошти;
   - без доручення діє від імені аптеки, представляє її в усіх
організаціях, установах, у стосунках з українськими та зарубіжними
юридичними та приватними особами;
   - укладає угоди, видає доручення, відкриває розрахункові та
інші рахунки аптеки, в т. ч. і валютні;
   - у межах своїх повноважень приймає рішення, видає накази та
інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю аптеки;
   - у відповідності  з  правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку  аптеки  застосовує  заходи  заохочення,  накладає
дисциплінарні стягнення;
   - виконує інші обов'язки, що передбачено Статутом.
   4.4. Рішення з соціально-економічних питань діяльності аптеки
розробляються  і  ухвалюються  органами управління за участю
трудового колективу.
   Повноваження трудового  колективу  реалізуються загальними
зборами і їх виборним органом (рада трудового колективу, рада
підприємства, профспілковий комітет або ін., що обумовлюється
Статутом).
   4.4.1. Загальні збори трудового колективу аптеки:
   - розглядають зміни і доповнення до Статуту аптеки;
   - розглядають і затверджують проект колективного договору;
   - вирішують питання про вступ або вихід аптеки із складу
інших організаційних структур; про виділення із аптеки одного чи
кількох структурних підрозділів для створення нового підприємства;
   - у разі необхідності (банкрутства; прийняття відповідною
місцевою адміністрацією, що управляє комунальним майном, рішення
про реорганізацію або ліквідацію аптеки, інше) вимагають передачі
аптеки в оренду або перетворення її в інше підприємство, засноване
на колективній власності;
   - розглядають і вирішують інші питання, які можуть бути
поставлені на вимогу трудового колективу аптеки, якщо це не
суперечить діючому законодавству.
   4.4.2. Виборний  орган  (рада  трудового колективу, рада
підприємства, профспілковий комітет або ін.):
   - бере участь в ході виконання поточної роботи і плануванні
діяльності аптеки на перспективу;
   - розглядає питання соціального захисту, визначає і виносить
на розгляд керівництва перелік соціальних пільг, необхідних для
працівників аптеки;
   - бере участь в розробці і реалізації заходів економічного і
соціального розвитку аптеки, підвищення ефективності праці тощо;
   - бере участь у вирішенні питань використання фондів оплати
праці, заохочення творчої активності і виробничої діяльності,
клопочеться про представлення працівників до нагород та ін.;
   - за  дорученням  загальних  зборів  може розглядати та
вирішувати питання, які належать до компетенції зборів.
 
       5. Зовнішньоекономічна діяльність аптеки
 
   5.1. Аптека має право здійснювати експортно-імпортні операції
з закупки і реалізації лікарських засобів і сировинних матеріалів,
виробів медичного призначення, фармацевтичного устаткування та
інше на договірній основі.
   5.2. Аптека у порядку, встановленому законодавством України,
може створювати спільні підприємства з організаціями, фірмами,
підприємствами різних країн.
   5.3. Аптека несе економічну відповідальність за ефективність
своєї зовнішньоекономічної діяльності і використання валютних
засобів в інтересах розвитку виробництва.
 
   6. Умови реорганізації та припинення діяльності аптеки
 
   6.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) аптеки проводиться згідно з порядком,
передбаченим діючим законодавством.
   6.2. При реорганізації і ліквідації аптеки  звільнюваним
працівникам гарантується захист їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.
 
 Генеральний директор
 НВО "Укрфармація"                   О.І.Клімов
 
                         Додаток 2
                      до наказу МОЗ України
                      від 17 березня 1993 р.
                      N 49
 
             Типовий статут
         центральної районної аптеки (*)
 
______________
 
   (*) Статут поширюється на центральні міські аптеки (ЦМА), що
створюються у містах, які не мають адміністративно-територіального
поділу.
 
           1. Загальні положення
 
   Центральна районна аптека (надалі - ЦРА) є установою охорони
здоров'я з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення,
закладів  охорони  здоров'я,  інших закладів, підприємств та
організацій, здійснює адміністративне та організаційно-методичне
керівництво  діяльністю  аптек  адміністративно-територіального
району (надалі - підвідомчі аптеки), що знаходяться на її балансі
як відокремлені структурні підрозділи.
   Надання статусу  ЦРА  відбувається  за  наявністю  в
адміністративно-територіальному районі не менше трьох аптек.
   ЦРА:
   1.1. У  своїй діяльності керується діючим законодавством
України і своїм Статутом.
   1.2. Діє  на  принципах  господарського  розрахунку, має
відокремлене майно, основні та оборотні фонди.
   1.3. Є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку
із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням,
кутовий штамп та інші реквізити.
   1.4. У межах своєї діяльності має право від своєї особи
укладати  договори,  користуючись  кредитом  банку,  вести
зовнішньоекономічну діяльність, утворювати філіали, малі, спільні
та інші підприємства, в т. ч. з іноземними партнерами як в
Україні, так і за її межами.
   1.5. Може на добровільних засадах об'єднуватися з іншими
закладами (установами), підприємствами, входити до складу різних
організаційних структур (асоціацій, концернів, корпорацій, інших
об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами),
зберігаючи право юридичної особи.
   1.6. Самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати
праці, а також інші види доходів аптечних працівників.
   1.7. Зобов'язана   забезпечити   безпеку   виробництва,
санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я її
працівників і населення як споживачів лікарської продукції.
   1.8. На договірних умовах може бути базою для проведення
науково-дослідних робіт, виробничої практики учнів, студентів
медичних та фармацевтичних учбових закладів, інститутів підвищення
кваліфікації тощо.
   1.9. Місцезнаходження ЦРА ___________________________________
                    (юридична адреса)
 
        2. Мета та предмет діяльності ЦРА
 
   2.1. Діяльність ЦРА спрямована на покращання лікарського
забезпечення населення, установ охорони  здоров'я  та  інших
закладів, підприємств, організацій, удосконалення фармацевтичної
діяльності, впровадження нових технологій і форм господарювання,
всебічний розвиток аптечної служби адміністративно-територіального
району.
   2.2. Предмет діяльності ЦРА:
   - задоволення потреби населення, закладів охорони здоров'я,
інших  закладів,  підприємств  та  організацій  в  продукції
медико-фармацевтичного призначення (лікарські  засоби,  вироби
медичного призначення, хімреактиви);
   - адміністративне  і  організаційно-методичне  керівництво
підвідомчими аптеками.
   2.3. ЦРА виконує всі покладені на аптеку завдання і, окрім
цього, забезпечує:
   - розробку і реалізацію заходів, спрямованих на розширення
аптечної мережі району, зміцнення її матеріально-технічної бази,
покращання умов праці аптечних працівників;
   - співробітництво з місцевими органами і закладами охорони
здоров'я з питань лікарської допомоги;
   - організацію контролю за дотриманням підвідомчими аптеками
встановленого порядку лікарського забезпечення населення, установ
охорони здоров'я та інших закладів, підприємств, організацій;
фармацевтичної діяльності, зберігання, виготовлення,  контролю
якості і відпуску ліків;
   - здійснення контролю за станом товарних запасів, наявністю
необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення в
підвідомчих    аптеках;    перерозподілу     продукції
медико-фармацевтичного  призначення  між підвідомчими аптеками
відповідно до установленого порядку;
   - координацію, методичне керівництво і контроль фінансової
діяльності підвідомчих аптек;
   - здійснення інших видів діяльності, що не суперечать діючому
законодавству України.
 
          3. Статус підвідомчих аптек
 
   Підвідомчі ЦРА аптеки:
   3.1. Повинні:
   - додержуватися Статуту ЦРА, Положення про аптеку;
   - нести  відповідальність  за  невиконання  або неякісне
виконання рішень ЦРА;
   - брати участь в управлінні ЦРА.
   3.2. Мають право:
   - самостійно   вирішувати   питання   фармацевтичної,
господарсько-фінансової  діяльності,  за  винятком  віднесених
Статутом до компетенції ЦРА;
   - забезпечувати  себе  продукцією  медико-фармацевтичного
призначення  через прямі зв'язки з іншими підприємствами за
погодженням з ЦРА;
   - вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності ЦРА;
   - отримувати від ЦРА різноманітну інформацію  з  питань
діяльності аптеки;
   - виходити зі складу ЦРА згідно з діючим законодавством,
попередивши про це не менше ніж за 6 місяців до 1 січня наступного
року.
 
   4. Порядок утворення та використання майна і коштів ЦРА
 
   4.1. ЦРА для виконання статутних завдань має маймо, яке є
комунальною  власністю  і  належить  їй  на  правах повного
господарського відання. Здійснюючи право повного господарського
відання, ЦРА володіє, користується та розпоряджається зазначеним
майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не
суперечать діючим законам і Статуту.
   4.2. Майно ЦРА становлять основні фонди та оборотні кошти, а
також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному
балансі.
   4.3. Джерелом формування майна є:
   - доходи,   одержані   від   реалізації   продукції
медико-фармацевтичного призначення, виконаних робіт і наданих
послуг, а також інших видів господарської діяльності;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
   - надходження від роздержавлення і приватизації власності;
   - інші джерела, що не заборонені  законодавчими  актами
України.
   4.4. ЦРА, за погодженням з власником майна, має  право
продавати  і передавати іншим підприємствам, організаціям та
установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в
тимчасове користування або позику належні їй основні засоби, а
також списувати їх з балансу.
   4.5. ЦРА має право на договірних умовах використовувати майно
інших юридичних осіб і громадян, а також купувати будинки, споруди
та інші основні засоби за рахунок коштів, отриманих від власної
фінансово-господарської діяльності.
   4.6. ЦРА  може  виконувати операції з цінними паперами,
облігаціями, банківськими вкладеннями та створювати фонди для
досягнення статутних цілей і завдань.
   4.7. ЦРА організує облік і веде статистичну та бухгалтерську
звітність в установленому порядку.
 
            5. Управління ЦРА
 
   5.1. Управління ЦРА здійснюється відповідно до Статуту на
основі поєднання прав власника щодо господарського використання
свого майна, самоврядування трудового колективу, колегіальності і
єдиноначальності.
   5.2. ЦРА очолює завідуючий, який призначається і звільняється
з посади власником майна або уповноваженим ним органом, здійснює
керівництво діяльністю ЦРА у відповідності з діючим законодавством
за трудовим договором (за контрактом).
   5.3. Завідуючий ЦРА самостійно вирішує питання діяльності
ЦРА, за винятком віднесених Статутом до компетенції інших органів
управління.
   Завідуючий ЦРА:
   - розпоряджається у межах своїх повноважень майном ЦРА, в т.
ч. її грошовими коштами;
   - без доручення діє від імені ЦРА, представляє її в усіх
організаціях, установах, у стосунках з українськими та зарубіжними
юридичними та приватними особами;
   - укладає договори (угоди), видає  доручення,  відкриває
розрахункові та інші рахунки ЦРА, в т. ч. і валютні;
   - приймає рішення, видає розпорядження, накази та інші акти з
питань діяльності ЦРА;
   - призначає керівників підвідомчих  аптек  і  затверджує
відповідні Положення про них;
   - виконує інші обов'язки, що передбачено Статутом.
   5.4. Рішення з соціально-економічних питань діяльності ЦРА
розробляються і приймаються за участю трудового колективу.
   Повноваження трудових   колективів   підвідомчих  аптек
реалізуються загальними зборами (конференцією) і їх виборними
органами (рада керівників, об'єднаний профспілковий комітет або
ін., що обумовлюється Статутом).
   5.4.1. Загальні збори (конференція):
   - розглядають зміни і доповнення до Статуту ЦРА;
   - обговорюють проект колективного договору і затверджують
його;
   - вирішують питання про вступ або вихід ЦРА із складу інших
організаційних структур; про виділення із ЦРА підвідомчих аптек
для створення нового підприємства;
   - у разі необхідності (банкрутства; прийняття відповідною
місцевою адміністрацією, що управляє комунальним майном, рішення
про реорганізацію або ліквідацію аптеки, інше) вимагають передачі
ЦРА в оренду або перетворення її в інше підприємство, засноване на
колективній власності;
   - розглядають і вирішують інші питання, які можуть бути
поставлені на вимогу трудового колективу, якщо це не суперечить
діючому законодавству.
   5.4.2. Компетенція ради керівників:
   - розробка перспективних і поточних програм економічного і
соціального розвитку ЦРА;
   - координація  фармацевтичної  і  фінансово-господарської
діяльності підвідомчих аптек;
   - розробка і реалізація заходів раціонального розвитку і
спеціалізації аптечної  мережі  адміністративно-територіального
району, допоміжної інфраструктури і т. п.;
   - формування і використання фондів ЦРА, в т. ч. і валютних;
   - використання кредитів банку, в т. ч. іноземної валюти;
   - затвердження кошторису на утримання адміністрації, інших
служб ЦРА;
   - погодження, представлених завідуючим ЦРА, кандидатур його
заступників, керівників підвідомчих аптек при їх призначенні;
   - розглядання спірних питань  між  керівництвом  ЦРА  і
підвідомчих аптек.
   5.4.3. Компетенція об'єднаного профспілкового комітету:
   - розгляд питань соціального захисту аптечних працівників,
визначення і подання на розгляд керівництва переліку соціальних
пільг;
   - участь у вирішенні питань використання фондів оплати праці,
заохочення творчої активності і виробничої діяльності, клопотання
про представлення працівників до нагород та ін.;
   - за  дорученням  загальних  зборів  (конференції)  може
розглядати та вирішувати питання, що належать до компетенції
зборів.
   Виборні органи не втручаються  в  оперативне  управління
адміністрації ЦРА.
 
    6. Умови реорганізації та припинення діяльності ЦРА
 
   6.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) ЦРА проводиться згідно з  порядком,
передбаченим діючим законодавством.
   6.2. При реорганізації  і  ліквідації  ЦРА  звільнюваним
робітникам гарантується захист їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.
 
 Генеральний директор
 НВО "Укрфармація"                   О.І.Клімов
 
                         Додаток 3
                      до наказу МОЗ України
                      від 17 березня 1993 р.
                      N 49
 
             Типовий статут
           аптечної бази (складу)
 
           1. Загальні положення
 
   Аптечна база (склад) (надалі - база (склад) є установою
охорони здоров'я, створеною для забезпечення населення продукцією
медикофармацевтичного  призначення  (лікарські  засоби, вироби
медичного   призначення,   хімреактиви)   через   аптечні,
лікувально-профілактичні та інші установи.
   База (склад):
   1.1. У  своїй діяльності керується діючим законодавством
України і своїм Статутом.
   1.2. Діє  на  принципах  господарського  розрахунку, має
відокремлене майно, основні та оборотні фонди.
   1.3. Є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланки
та інші реквізити.
   1.4. У межах своєї діяльності має право від своєї особи
укладати  договори,  користуючись  кредитом  банку,  вести
зовнішньоекономічну   діяльність,   утворювати  відокремлені
підрозділи, філіали, малі, спільні та інші підприємства, в т. ч. з
іноземними партнерами як в Україні, так і за її межами.
   1.5. Може на добровільних засадах об'єднуватися з іншими
підприємствами, закладами (установами), входити до складу різних
організаційних структур (асоціацій, концернів, корпорацій, других
об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами),
зберігаючи права юридичної особи.
   1.6. Самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати
праці, а також інші види доходів працівників.
   1.7. Зобов'язана   забезпечити   безпеку   виробництва,
санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я її
працівників   і   населення   як   споживачів  продукції
медико-фармацевтичного призначення.
   1.8. На договірних умовах може бути базою для проведення
науково-дослідних робіт, виробничої практики учнів, студентів
медичних та фармацевтичних учбових закладів, інститутів підвищення
кваліфікації тощо.
   1.9. Місцезнаходження бази (складу) _________________________
                       (юридична адреса)
 
      2. Мета та предмет діяльності бази (складу)
 
   2.1. Діяльність бази (складу) спрямована  на  покращання
лікарського забезпечення населення через раціональну організацію
медикаментозного постачання.
   2.2. Предмет діяльності бази (складу):
   - прийом продукції медико-фармацевтичного призначення від
постачальників;
   - належне  зберігання  продукції  у  відповідності  з
затвердженими правилами, нормами, вимогами;
   - організація постачання продукції  медико-фармацевтичного
призначення аптечним закладам, установам охорони здоров'я та іншим
закладам;
   - створення оперативних резервів лікарських засобів, виробів
медичного призначання за встановленою номенклатурою;
   - проведення контролю якості продукції медико-фармацевтичного
призначення;
   - маркетингова, претензійно-позовна діяльність, посередницькі
послуги;
   - розробка і впровадження прогресивної технології складського
виробництва;
   - інші  види  діяльності,  спрямовані  на  покращання
медикаментозного постачання, розвиток соціально-економічного і
фінансово-господарського стану бази (складу), що не суперечать
діючому законодавству України.
 
      3. Порядок утворення та використання майна і
            коштів бази (складу)
 
   3.1. База (склад) для виконання статутних завдань має майно,
яке є комунальною власністю і належить їх на правах повного
господарського відання. База (склад) володіє, користується та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо
нього будь-які дії, які не суперечать діючим законам і Статуту.
   3.2. Майно бази (складу) становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі.
   3.3. Джерелом формування майна бази (складу) є:
   - доходи,   одержані   від   реалізації   продукції
медико-фармацевтичного призначення замовникам, виконаних робіт і
наданих послуг, а також інших видів господарської діяльності бази
(складу);
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
   - надходження від роздержавлення і приватизації власності;
   - безоплатні  або  благодійні  внески,  пожертвування
організацій, підприємств і громадян;
   - інші  джерела,  що не заборонені законодавчими актами
України.
   3.4. База (склад), за погодженням з власником майна, має
право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та
установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в
тимчасове користування або позику належні їй будинки, споруди,
устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні
цінності, а також списувати їх з балансу.
   3.5. База  (склад)  має  право  на  договірних  умовах
використовувати майно інших юридичних осіб і громадян, а також
купувати будинки, споруди та інші основні засоби за рахунок коштів
від власної фінансово-господарської діяльності.
   3.6. База  (склад)  може  виконувати операції з цінними
паперами, облігаціями, банківськими вкладеннями та створювати
фонди для досягнення своїх статутних цілей і завдань.
   3.7. База  (склад)  в  установленому  порядку  здійснює
оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде
статистичну звітність.
 
         4. Управління базою (складом)
 
   4.1. Управління базою (складом) здійснюється відповідно до
Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського
використання  майна,  самоврядування  трудового  колективу,
колегіальності і єдиноначальності.
   4.2. База (склад) очолюється завідуючим, який призначається і
звільняється з посади власником майна або уповноваженим ним
органом, здійснює оперативне управління у відповідності з діючим
законодавством за трудовим договором (за контрактом).
   4.3. Завідуючий базою (складом) самостійно вирішує питання
діяльності бази (складу), за винятком віднесених Статутом до
компетенції інших органів управління.
   Завідуючий базою (складом):
   - визначає і затверджує структуру та штати;
   - приймає та звільняє працівників бази (складу), в т. ч.
заступників завідуючого базою (складом), керівників відокремлених
підрозділів, філіалів;
   - затверджує статути (положення) відокремлених підрозділів,
філіалів, інших підприємств, які створюються у відповідності з
діючим законодавством;
   - розпоряджається у межах своїх повноважень майном бази
(складу), в т. ч. її грошовими коштами;
   - без доручення діє від імені бази (складу), представляє її в
усіх організаціях, установах, у стосунках з українськими та
зарубіжними юридичними та приватними особами, укладає угоди, видає
доручення, має право підпису всіх банківських та інших документів;
   - видає накази з питань діяльності бази (складу);
   - у відповідності  з  правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку бази (складу) застосовує заходи заохочення, накладає
дисциплінарні стягнення;
   - виконує інші обов'язки, що передбачено Статутом.
   4.4. Рішення з соціально-економічних питань діяльності бази
(складу)  розробляються  і  приймаються  за участю трудового
колективу.
   Повноваження трудового  колективу  реалізуються загальними
зборами і їх виборним органом (рада трудового колективу, рада
підприємства або ін., що обумовлюється Статутом).
   4.4.1. Загальні збори трудового колективу бази (складу):
   - розглядають зміни і доповнення до Статуту бази (складу);
   - обговорюють проект колективного договору і затверджують
його;
   - вирішують питання про вступ або вихід бази із складу інших
організаційних структур; про виділення із бази (складу) одного чи
кількох структурних підрозділів для створення нового підприємства;
   - у разі необхідності вимагають передачі бази (складу) в
оренду або перетворення її в інше підприємство, засноване на
колективній власності;
   - розглядають і вирішують інші питання, які можуть бути
поставлені на вимогу трудового колективу бази (складу), якщо це не
суперечить діючому законодавству.
   4.4.2. Виборний  орган  (рада  трудового колективу, рада
підприємства або ін.):
   - бере участь у ході виконання поточних робіт і плануванні
роботи бази (складу) на перспективу;
   - розглядає питання соціального захисту, визначає і виносить
на розгляд керівництва перелік соціальних пільг, необхідних для
працівників;
   - бере участь у розробці і реалізації заходів, спрямованих на
підвищення ефективності праці, економічний і соціальний розвиток
бази (складу);
   - бере участь у вирішенні питань використання фондів оплати
праці, творчої активності і виробничої діяльності, клопочеться про
представлення працівників до нагород та ін.;
   - за дорученням загальних  зборів  може  розглядати  та
вирішувати питання, які належать до компетенції зборів.
 
     5. Зовнішньоекономічна діяльність бази (складу)
 
   5.1. База (склад) має право здійснювати експортно-імпортні
операції з закупки і реалізації лікарських засобів, сировинних
матеріалів,  виробів  медичного  призначення,  фармацевтичного
устаткування тощо на договірній основі.
   5.2. База (склад) у відповідності з діючим законодавством
може:
   - створювати з іноземними партнерами спільні підприємства;
   - залучати для розвитку  вітчизняної  фармації  іноземні
інвестиції;
   - створювати асоціації, філіали, дочірні підприємства  і
представництва підприємств.
   5.3. База (склад) несе  економічну  відповідальність  за
ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності і раціональне
використання валютних коштів в інтересах підприємства.
 
     6. Умови реорганізації та припинення діяльності
             бази (складу)
 
   6.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) бази (складу) проводиться згідно  з
порядком, передбаченим діючим законодавством.
   6.2. При  реорганізації  і  ліквідації  бази  (складу)
звільнюваним працівникам гарантується захист їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
 
 Генеральний директор
 НВО "Укрфармація"                   О.І.Клімов
 
                         Додаток 4
                      до наказу МОЗ України
                      від 17 березня 1993 р.
                      N 49
 
             Типовий статут
            аптечного магазину
 
           1. Загальні положення
 
   Аптечний магазин (надалі - магазин) є установою охорони
здоров'я.
   Магазин:
   1.1. У своїй діяльності керується діючим  законодавством
України і своїм Статутом.
   1.2. Діє на  принципах  господарського  розрахунку,  має
відокремлене майно, основні та оборотні фонди.
   1.3. Є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,
кутовий штамп та інші реквізити.
   1.4. Може входити до складу різних організаційних структур
(об'єднань,  асоціацій, концернів та інше), зберігаючи право
юридичної особи.
   1.5. В межах своєї діяльності має право від своєї особи
укладати договори, користуючись кредитами банку.
   1.6. Зобов'язаний   забезпечити   безпеку  виробництва,
санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його
працівників і населення як споживачів лікарської продукції.
   1.7. За характером і обсягом своєї  роботи  може  бути
спеціалізованим або змішаним.
   1.8. Місцезнаходження магазину ______________________________
                     (юридична адреса)
 
       2. Мета та предмет діяльності магазину
 
   2.1. Основною метою діяльності магазину є відпуск медичного
інструментарію,  устаткування  та  інших  медичних  виробів
лікувально-профілактичним  закладам, а також продаж населенню
готових лікарських засобів, дозволених до відпуску без рецепта,
виробів медичного призначення.
   2.2. Предмет діяльності магазину:
   - аналіз попиту, укладення договорів на постачання продукції
медико-фармацевтичного призначення;
   - організація  оптового  та  роздрібного продажу готових
лікарських засобів, виробів медичного  призначення  установам
охорони здоров'я і населенню;
   - належне зберігання товарно-матеріальних та інших цінностей;
   - інші види діяльності, спрямовані на покращання забезпечення
установ  охорони   здоров'я   і   населення   продукцією
медико-фармацевтичного      призначення,      розвиток
соціально-економічного і фінансово-господарського стану магазину,
що не суперечать діючому законодавству України.
 
      3. Порядок утворення та використання майна і
             коштів магазину
 
   3.1. Магазин для виконання статутних завдань має майно, яке є
комунальною  власністю  і  належить  йому на правах повного
господарського  відання.  Магазин  володіє,  користується  та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо
нього будь-які дії, що не суперечать діючим законам і Статуту.
   3.2. Майно магазину становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі.
   3.3. Джерелом формування майна магазину є:
   - доходи,   одержані   від   реалізації   продукції
медико-фармацевтичного призначення, виконаних робіт і наданих
послуг, а також інших видів господарської діяльності;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
   - надходження від роздержавлення і приватизації власності;
   - інші  джерела,  що не заборонені законодавчими актами
України.
   3.4. Магазин, за погодженням з власником майна, має право
продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям  та
установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в
тимчасове користування або в позику належні їй основні засоби, а
також списувати їх з балансу.
   3.5. Магазин має право на договірних умовах використовувати
майно інших юридичних осіб і громадян, а також купувати будинки,
споруди та інші основні засоби за рахунок коштів, отриманих від
власної фінансово-господарської діяльності.
   3.6. Магазин в установленому порядку організує облік і веде
статистичну звітність.
 
           4. Управління магазином
 
   4.1. Управління магазином здійснюється відповідно до Статуту
на підставі  поєднання  прав  власника  щодо  господарського
використання свого майна, самоврядування трудового колективу,
колегіальності і єдиноначальності.
   4.2. Магазин  очолює  завідуючий,  який  призначається і
звільняється з посади власником майна або уповноваженим ним
органом, здійснює керівництво діяльністю магазину згідно з діючим
законодавством, а також умовами, передбаченими трудовим договором
(контрактом).
   4.3. Завідуючий магазином самостійно вирішує питання його
діяльності, за винятком віднесених Статутом до компетенції інших
органів управління.
   Завідуючий магазином:
   - визначає і затверджує структуру і штати;
   - здійснює прийом і звільнення працівників;
   - розпоряджається у межах своїх повноважень майном магазину і
його грошовими коштами;
   - без доручення діє від імені магазину, представляє його в
усіх організаціях, установах, укладає угоди, видає доручення, має
право підпису всіх банківських та інших документів;
   - видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю
магазину;
   - при необхідності виконує обов'язки по продажу продукції
медико-фармацевтичного призначення, безпосередньо веде облік і
звітність;
   - виконує інші обов'язки, що передбачено Статутом.
 
   5. Умови реорганізації та припинення діяльності магазину
 
   5.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) магазину проводиться згідно з порядком,
передбаченим діючим законодавством.
   5.2. При реорганізації і ліквідації магазину звільнюваним
працівникам гарантується захист їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.
 
 Генеральний директор
 НВО "Укрфармація"                   О.І.Клімов
 
                         Додаток 5
                      до наказу МОЗ України
                      від 17 березня 1993 р.
                      N 49
 
             Типове положення
            про аптечні пункти
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Аптечні пункти є установами охорони здоров'я.
   Аптечні пункти за змістом своєї роботи діляться на дві
категорії: з правом виготовлення ліків (I категорія) і без права
виготовлення ліків (II категорія).
   1.2. Аптечні пункти в своїй діяльності керуються діючим
законодавством України і своїм Положенням.
   1.3. Аптечні пункти I категорії організовуються аптеками при
поліклініках і амбулаторіях, розташованих в міських і сільських
населених пунктах.
   В містах аптечні пункти I категорії організовуються при
поліклініках, розташованих на відстані понад 0,5 км від найближчої
аптеки.  В інших населених пунктах вони організовуються при
відсутності аптек.
   1.4. Аптечні пункти розміщуються в окремих приміщеннях, які
виділяють лікувально-профілактичні  заклади,  при  яких  вони
організовуються.
   Лікувально-профілактичні заклади беруть на себе всі витрати
по  експлуатації приміщень, сприяють доставці медикаментів і
виробів медичного призначення.
   1.5. Аптечні  пункти  забезпечуються  аптекою:  аптечними
меблями, устаткуванням, приладами і апаратами згідно з діючими
нормативами  технічного оснащення. Аптека здійснює постачання
лікарськими засобами, виробами медичного призначення, а також
реактивами,  необхідними  для  контролю  якості  ліків,  які
виготовляються в аптечних пунктах.
   1.6. Аптечні  пункти  II  категорії  організовуються  на
фельдшерсько-акушерських пунктах.
   1.7. Питання про організацію аптечного пункту II категорії
вирішується центральною районною аптекою  за  узгодженням  з
центральною лікарнею.
   1.8. Фельдшерсько-акушерські пункти, на яких організовані
аптечні пункти II категорії, оснащуються центральною районною
лікарнею у відповідності з затвердженим табелем.
   1.9. Години  роботи аптечних пунктів I та II категорії
установлюються лікувально-профілактичними закладами, при яких вони
організовані, за узгодженням з відповідними аптеками.
   1.10. Завідуючий  аптекою  забезпечує  аптечні  пункти
необхідними довідково-інструктивними матеріалами, списком ліків,
що відпускаються населенню без рецепта, таблицями тощо.
 
         2. Основні завдання і функції
 
   2.1. Основне завдання аптечних  пунктів  -  забезпечення
населення медикаментами за рецептами, продаж готових лікарських
засобів, дозволених до відпуску без рецепта, виробів медичного
призначення.
   2.2. У відповідності з основним завданням:
   2.2.1. Аптечні пункти I категорій в містах здійснюють відпуск
усіх готових лікарських засобів, за винятком наркотичних, за
рецептами і без рецептів, продаж виробів медичного призначення, а
також приймають від населення рецепти на виготовлення ліків в
аптеці і відпускають їх після виготовлення. В інших населених
пунктах вони проводять також виготовлення ліків за рецептами,
контроль їх якості і відпуск хворим.
   2.2.2. Забезпечують зберігання лікарських засобів і виробів
медичного призначення у відповідності з затвердженими правилами.
 
       3. Управління і контроль за діяльністю
 
   3.1. Аптечні пункти I категорії очолюються завідуючим, особою
з фармацевтичною освітою.
   Призначення і  звільнення  працівників  аптечного  пункту
здійснює завідуючий аптекою.
   3.2. У разі організації на фельдшерсько-акушерському пункті
аптечного пункту II категорії аптека укладає із завідуючим ФАПом
чи іншою особою з середньою медичною освітою із складу робітників
ФАПу договори про виконання функцій по реалізації медикаментів
населенню і повну матеріальну відповідальність.
   3.3. Завідуючі аптечними пунктами I категорії та працівники
фельдшерсько-акушерських  пунктів,  що  здійснюють  реалізацію
медикаментів населенню, несуть повну матеріальну відповідальність
за  ввірені  їм товари, інвентар, устаткування, а також за
уторговані від реалізації лікарських засобів і виробів медичного
призначення суми, які вони зобов'язані кожного дня здавати в
аптеку чи установу банку. В окремих випадках строки здачі виторгу
встановлюються аптекою індивідуально.
   Обліково-звітні документи на аптечних пунктах ведуться в
установленому порядку.
   3.4. Періодичне обстеження аптечних  пунктів  проводиться
аптекою, від якої вони організовані.
   3.5. Відповідальність за діяльність аптечного пункту несе
завідуючий аптекою, від якої він організований.
 
 Генеральний директор
 НВО "Укрфармація"                   О.І.Клімов
 
                         Додаток 6
                      до наказу МОЗ України
                      від 17 березня 1993 р.
                      N 49
 
             Типове положення
            про аптечний кіоск
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Аптечний кіоск є установою  охорони  здоров'я,  що
організовується аптекою, аптечним магазином, ВО "Фармація", іншою
організацією для лікарського  (медикаментозного)  забезпечення
населення.
   1.2. Аптечний  кіоск  знаходиться  у  безпосередньому
підпорядкуванні організації, від якої він створений.
   1.3. Аптечний кіоск повинен  бути  оснащений  необхідним
обладнанням,   інвентарем,   меблями,   нормативними   і
довідково-інформаційними матеріалами та ін., згідно з затвердженим
табелем; мати вивіску, відповідне оголошення про години роботи.
   Години роботи встановлюються організацією, у підпорядкуванні
якої кіоск знаходиться.
 
         2. Основні завдання і функції
 
   2.1. Основне завдання аптечного кіоску - продаж населенню
готових лікарських засобів, дозволених до відпуску без рецепта
лікаря, а також виробів медичного призначення.
   2.2. У відповідності з основним завданням аптечний кіоск
здійснює:
   - своєчасне  поповнення  запасів  медичних  товарів  і
забезпечення  постійної  наявності всього асортименту готових
лікарських форм і виробів медичного призначення,  згідно  з
затвердженим переліком.
   Постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення
проводиться в установленому порядку установою, до складу якої
аптечний кіоск входить.
   - належне  зберігання  товарно-матеріальних  цінностей  у
відповідності з затвердженими правилами, нормами і вимогами;
   - реалізацію  лікарських  засобів  і  виробів  медичного
призначення у відповідності з асортиментом, дозволеним до відпуску
через мережу аптечних кіосків.
 
       3. Управління і контроль за діяльністю
 
   3.1. Роботу аптечного кіоску організує завідуючий, що має
фармацевтичну освіту.
   Призначення і  звільнення  з посади завідуючого аптечним
кіоском здійснює керівник організації, від якої кіоск створений,
при цьому з завідуючим кіоском укладається договір про повну
матеріальну відповідальність за ввірені йому матеріальні цінності.
   3.2. Аптечний кіоск веде облік і звітність по формах і в
строки, встановлені діючими нормативними документами.
   3.3. Контроль  за діяльністю і ревізія аптечного кіоску
здійснюється в установленому порядку установою, у підпорядкуванні
якої кіоск знаходиться, та ін. уповноваженими на це органами.
 
 Генеральний директор
 НВО "Укрфармація"                   О.І.Клімов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка