Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Примірного положення про відділ контролю за переміщенням товарів регіональної митниці, митниці

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.11.2006 N 1071
 
 
       Про затвердження Примірного положення
      про відділ контролю за переміщенням товарів
         регіональної митниці, митниці
 
 
   З метою вдосконалення організаційної роботи митних органів з
контролю за  переміщенням  товарів  у  митниці  призначення
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Примірне положення про відділ контролю за
переміщенням  товарів  регіональної митниці, митниці (далі -
Примірне положення), що додається.
 
   2. Начальникам митних органів:
 
   2.1. На підставі Примірного положення розробити, погодити з
Управлінням  контролю за переміщенням вантажів та затвердити
Положення  про  відділи  контролю  за  переміщенням  товарів
регіональних митниць, митниць.
 
   2.2. Відповідно до визначених у Примірному положенні завдань
і функцій здійснити перерозподіл штатної чисельності, особового
складу,  каналів і засобів зв'язку та матеріально-технічного
забезпечення регіональних митниць, митниць, зосередивши у відділах
контролю за переміщенням товарів достатню кількість комп'ютерної
та оргтехніки та належним чином підготовлених фахівців із числа
досвідчених працівників митних органів.
 
   3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 30.11.04 N 854 ( v0854342-04 ) "Про затвердження
Примірного положення про відділ контролю за переміщенням товарів
регіональної митниці".
 
   4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його видання.
 
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Черкасського Р.А.
 
 Голова Служби                     О.Б.Єгоров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   30.11.2006 N 1071
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про відділ контролю за переміщенням товарів
         регіональної митниці, митниці
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Примірне положення визначає правовий статус відділу
контролю за переміщенням товарів регіональної митниці, митниці
(далі - Відділ), а саме: його компетенцію (права, завдання,
функції) та організаційну структуру.
 
   1.2. Відділ є окремим структурним підрозділом регіональної
митниці (митниці) і підпорядковується безпосередньо начальнику
регіональної митниці (митниці).
 
   1.3. Структура  та  штатний розпис Відділу формуються з
урахуванням обсягу робіт і в межах  затверджених  граничної
чисельності  та  фонду заробітної плати регіональної митниці
(митниці) за поданням начальника Відділу.
 
   1.4. Відділ здійснює свою діяльність у межах компетенції,
визначеної  цим  Примірним  положенням,  на основі принципів
професіоналізму, персональної  відповідальності  за  виконання
службових обов'язків і додержання прав та інтересів суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, справедливого  відношення  до
працівників,  розумної  доцільності,  розподілу  обов'язків,
ініціативності, стимулювання праці.
 
   1.5. У своїй діяльності посадові особи Відділу керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Митним кодексом
України ( 92-15 ), Положенням про Державну митну службу України
( 1022/2000 ), рішеннями колегії та  наказами  Держмитслужби
України, Положенням про регіональну митницю (митницю), наказами
регіональної митниці (митниці) і цим Примірним положенням.
 
   1.6. Забороняється покладати на Відділ та на його окремих
посадових осіб виконання завдань і функцій, не передбачених цим
Примірним положенням.
   Будь-які зміни  функцій  Відділу  можуть  бути здійснені
відповідно до наказу начальника регіональної митниці (митниці)
після погодження з Управлінням контролю за переміщенням вантажів
Держмитслужби України (далі - Управління).
 
   1.7. Функціональні  обов'язки  посадових  осіб  Відділу
визначаються  посадовими  інструкціями,  які  затверджуються
начальником регіональної митниці (митниці).
 
          2. Основні завдання Відділу
 
   2.1. Здійснення контролю  за  переміщенням  товарів,  що
перебувають під митним контролем і переміщуються між митницями,
структурними підрозділами однієї митниці  територією  України
юридичними та фізичними особами. У передбачених випадках - з
використанням  відповідних  програмно-інформаційних  комплексів
Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України
(далі - ЄАІС).
 
   2.2. Впровадження системи гарантування доставки товарів у
митниці призначення, забезпечення взаємодії з учасниками процесу
гарантування доставки товарів у митниці призначення.
 
   2.3. Організація виконання регіональною митницею (митницею)
положень  нормативно-правових актів, що регламентують порядок
переміщення територією України товарів будь-яким видом транспорту
та в будь-якому режимі, а також порядок застосування механізму
гарантування доставки товарів у митниці призначення.
 
   2.4. Здійснення  контролю  за  виконанням  структурними
підрозділами  регіональної  митниці  (митниці)  (для Відділів
регіональних митниць, яким підпорядковані інші митниці, також і
цими  митницями) положень нормативно-правових актів, доручень
керівництва Державної митної служби України з питань контролю за
переміщенням товарів, аналіз причин порушень їх вимог, внесення
пропозицій щодо усунення таких порушень.
 
   2.5. Організація виконання регіональною митницею (митницею)
положень нормативно-правових актів, що регламентують механізм
відшкодування бюджетної заборгованості з податку  на  додану
вартість  за  операціями  з  експорту  продукції, у частині
підтвердження фактичного вивезення товарів  за  межі  митної
території України.
 
   2.6. Підготовка пропозицій з питань організації контролю за
переміщенням товарів і застосування заходів гарантування доставки
товарів у митниці призначення.
 
   2.7. Забезпечення  взаємодії  з  іншими  структурними
підрозділами регіональної митниці (митниці),  іншими  митними
органами та державними органами з питань здійснення контролю за
переміщеннями товарів митною територією України.
 
          3. Основні функції Відділу
 
   3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   3.1.1. Здійснює оперативний контроль за переміщенням митною
територією України товарів, що перебувають під митним контролем.
   3.1.2. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення
документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних
засобів особистого користування.
   3.1.3. У випадках, передбачених  Митною  конвенцією  про
міжнародне  перевезення  вантажів  із  застосуванням  книжки
міжнародного дорожнього перевезення ( 995_012 ) (далі - Конвенція
МДП) 1975 року, видає Свідоцтва про допущення до перевезень
товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП.
   3.1.4. Взаємодіє зі структурними підрозділами регіональної
митниці (митниці), Відділами інших митниць та державними органами
з питань здійснення контролю за переміщенням товарів митною
територією України.
   3.1.5. Проводить перевірку діяльності структурних підрозділів
регіональної митниці (митниці), які здійснюють митне оформлення
(для Відділів регіональних митниць, яким підпорядковані інші
митниці, також і цих митниць), за напрямами, віднесеними до
компетенції Відділу.
   3.1.6. Здійснює перевірку фактів недоставки товарів у митниці
призначення. У визначених випадках складає протоколи про порушення
митних правил і в установленому порядку передає матеріали до
підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил
регіональної митниці (митниці).
   3.1.7. Забезпечує контроль за діяльністю перевізників, які
здійснюють перевезення товарів під митним контролем, у тому числі
за здійсненням посередницької діяльності митних перевізників. Веде
облік перевізників, що порушили зобов'язання про доставку товарів,
готує та направляє відповідні орієнтування до інших митниць.
   3.1.8. Організовує та контролює діяльність місць прибуття
автотранспорту на відповідність нормам митного законодавства.
   3.1.9. Здійснює збір, систематизацію, узагальнення й аналіз
інформації з питань, що належать до компетенції Відділу, з метою
підготовки інформаційних, довідкових та інших матеріалів для
керівництва регіональної митниці (митниці) та Управління.
   3.1.10. За  результатами  митних  розслідувань  випадків
недоставки товарів готує матеріали для виставлення фінансових
претензій до Асоціації міжнародних автомобільних перевізників
України щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) до
Держбюджету України, а також  пропозиції  щодо  застосування
спеціальних санкцій, передбачених Конвенцією МДП ( 995_012 ) і
законодавством України, до суб'єктів підприємницької діяльності та
громадян, які надають послуги з міжнародних перевезень вантажів і
пасажирів.
   3.1.11. Подає  практичну допомогу структурним підрозділам
регіональної митниці (митниці) з питань, визначених цим Примірним
положенням.
   3.1.12. Здійснює оформлення документів контролю за доставкою
товарів, за винятком випадків, коли документ контролю за доставкою
товарів одночасно є документом, на  підставі  якого  товари
декларуються  в  обраний  митний  режим.  З  використанням
електронно-обчислювальної техніки здійснює обробку  та  облік
документів контролю за доставкою товарів.
   3.1.13. Вживає заходів, спрямованих на вдосконалення системи
контролю за доставкою товарів, розробляє технологічні схеми й
уносить на розгляд начальника регіональної митниці (митниці)
пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу.
   3.1.14. Проводить перевірку фактичного вивезення товарів за
межі митної території України та в установленому порядку надає на
звернення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності підтвердження
фактичного вивезення товарів.
   3.1.15. Вирішує, за дорученням  керівництва  регіональної
митниці (митниці) та Управління, питання оперативного характеру в
межах компетенції Відділу.
   3.1.16. Аналізує  та  узагальнює позитивний досвід інших
митниць в організації контролю за  переміщенням  товарів  і
застосуванні механізму гарантування доставки товарів у митниці
призначення.
   3.1.17. Здійснює інформаційно-консультативну роботу в межах
своєї компетенції.
   3.1.18. Веде журнали, передбачені номенклатурою справ.
 
        4. Керівництво та структура Відділу
 
   4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає в установленому
порядку та звільняє з посади начальник регіональної митниці
(митниці) за погодженням з Управлінням.
 
   4.2. Начальник Відділу може мати заступника, функціональні
обов'язки якого визначаються начальником Відділу та затверджуються
начальником регіональної митниці (митниці).
 
   4.3. У разі відсутності начальника Відділу його обов'язки
виконує заступник начальника Відділу або інша посадова особа
Відділу, уповноважена начальником регіональної митниці (митниці).
 
   4.4. Права, обов'язки та відповідальність начальника Відділу
визначаються цим Примірним положенням.
 
   4.5. Особовий склад Відділу комплектується працівниками, які
мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста й досвід роботи в структурних підрозділах регіональної
митниці  (митниці).  Права,  обов'язки  та  відповідальність
працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями,  що
затверджуються начальником регіональної митниці (митниці).
 
   4.6. Для відображення та закріплення результатів митного
контролю  й  митного  оформлення  посадові  особи  Відділу
використовують митні забезпечення типу 1, 2, 3, 4.
 
   4.7. У своїй структурі Відділ має аналітичний та оперативні
сектори.
 
         5. Обов'язки начальника Відділу
 
   5.1. Начальник Відділу:
   5.1.1. Здійснює безпосереднє керівництво роботою Відділу,
розробляє й здійснює заходи щодо поліпшення організації  та
підвищення ефективності роботи Відділу.
   5.1.2. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань,
доручень начальника регіональної митниці (митниці) та керівництва
Управління.
   5.1.3. Визначає оптимальну схему роботи Відділу, напрямки та
обсяги роботи посадових осіб Відділу.
   5.1.4. Формує плани роботи Відділу, організовує й контролює
процес їх виконання, координує роботу з формування та підготовки
кадрового резерву Відділу.
   5.1.5. Забезпечує додержання посадовими  особами  Відділу
правил внутрішнього трудового розпорядку регіональної митниці
(митниці).
   Контролює стан  трудової  та  виконавської  дисципліни
підпорядкованих посадових осіб.
   5.1.6. Організовує та контролює вивчення особовим складом
Відділу положень нормативно-правової бази, уживає відповідних
заходів щодо підвищення його освітньо-кваліфікаційного рівня,
професійних умінь, знань, навичок.
   5.1.7. Здійснює періодичну перевірку професійного рівня знань
посадових осіб Відділу.
   5.1.8. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими структурними
підрозділами регіональної митниці (митниці).
   5.1.9. Контролює виконання посадовими особами Відділу вимог
нормативно-правових актів України з питань охорони державної
таємниці.
 
          6. Права начальника Відділу
 
   6.1. Начальник Відділу має право:
   6.1.1. Підписувати листи Відділу в рамках листування між
Відділами митниць та з Управлінням, візувати документи та інші
матеріали в межах компетенції Відділу.
   6.1.2. Розглядати  повідомлення,  що надходять на адресу
Відділу (у тому числі електронними засобами зв'язку), звернення
суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  стосовно  потреби
продовження строків доставки товарів, зміни митниці на кордоні,
тощо та приймати відповідні рішення.
   6.1.3. Розглядати  питання  щодо  проведення  процедури
скасування інформації з контролю за доставкою товарів, модифікації
й анулювання документів контролю за доставкою  в  ЄАІС,  в
установленому порядку приймати відповідні рішення.
   6.1.4. За погодженням з начальником регіональної митниці
(митниці) встановлювати організаційні принципи та схеми роботи
Відділу.
   6.1.5. Запитувати й одержувати в установленому порядку від
структурних підрозділів регіональної митниці (митниці), Відділів
інших митниць, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію,
документи й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених
на Відділ.
   6.1.6. Надавати  відповідно  до  своєї  компетенції  та
поставлених завдань відомості, пропозиції структурним підрозділам
регіональної митниці (митниці), Відділам  інших  митниць  та
керівництву регіональної митниці (митниці) і Управління.
   6.1.7. За  розпорядженням  керівництва   Держмитслужби,
Управління, начальника регіональної митниці (митниці) брати участь
у проведенні перевірок інших митниць, роботі комісій, робочих
груп, делегацій, семінарів з питань, що належать до компетенції
Відділу.
   6.1.8. Доповідати начальнику регіональної митниці (митниці)
про виявлені факти порушень законодавства, вчинених юридичними чи
фізичними особами, посадовими особами митних органів, та вносити
пропозиції щодо застосування до них санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 )
і статтею 38 Конвенції МДП ( 995_012 ).
   6.1.9. Доповідати начальнику регіональної митниці (митниці)
про стан контролю за переміщенням товарів у митниці (начальники
Відділів регіональних митниць, яким підпорядковані інші митниці,
також і в цих митницях).
   6.1.10. Давати розпорядження та доручення посадовим особам
Відділу для виконання поставлених перед Відділом завдань.
   6.1.11. Контролювати та вимагати від посадових осіб Відділу
додержання положень чинного законодавства, виконання посадових
інструкцій,  своєчасного  та  якісного  виконання  наданих
розпоряджень, доручень і поставлених завдань.
   6.1.12. Вносити пропозиції керівництву регіональної митниці
(митниці) стосовно призначення на посади та звільнення посадових
осіб Відділу, зарахування їх до кадрового резерву, а також
застосування до них заходів заохочення й накладення стягнень.
   6.1.13. Здійснювати  попереджувально-профілактичну  роботу,
спрямовану на відвернення й усунення причин і умов, що сприяють
учиненню посадовими особами Відділу протиправних дій, пов'язаних
зі здійсненням ними службової діяльності.
 
            7. Відповідальність
 
   7.1. Начальник та посадові особи Відділу несуть персональну
відповідальність за:
   7.1.1. Наслідки  своїх  розпоряджень,  доручень,  рішень,
самостійно прийнятих під час виконання службових обов'язків, а
також за бездіяльність.
   7.1.2. Невиконання своїх службових обов'язків та недотримання
посадових інструкцій.
   7.1.3. Неякісне та несвоєчасне виконання покладених на Відділ
завдань і функцій, а  також  окремих  доручень  керівництва
регіональної митниці (митниці) й Управління.
   7.1.4. Неправильне застосування положень нормативно-правових
актів, що регламентують порядок митного оформлення та контролю за
доставкою товарів, переміщуваних митною територією України, і
механізм гарантування доставки товарів у митниці призначення.
 
   7.2. Начальник Відділу відповідає за:
   7.2.1. Стан попереджувально-профілактичної роботи у Відділі.
   7.2.2. Належну організацію діяльності Відділу, дотримання
підпорядкованими посадовими особами законності у їх службовій
діяльності.
   7.2.3. Рівень трудової та виконавської дисципліни у Відділі.
   7.2.4. Стан професійної підготовки та виховної роботи з
посадовими особами Відділу.
 
   7.3. Посадові особи Відділу, що мають допуск до роботи з
таємними відомостями та безпосередньо працюють з документами, які
мають гриф "таємно"  і  "цілком  таємно",  несуть  особисту
відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів
України з питань охорони державної таємниці.
 
 Начальник Управління контролю
 за переміщенням вантажів                В.Луговець
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка