Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 22/5 від 28.12.93 р.        Зареєстровано в Міністерстві
    м.Київ             юстиції України
                   30 грудня 1993 р.
                   за N 203
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                           юстиції
    N 87/5 ( z1253-06 ) від 01.12.2006 }
 
          Про затвердження Положення
        про кваліфікаційну комісію нотаріату
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами
                 Міністерства юстиції
       N 89/5 ( z0633-97 ) від 25.12.97
       N 4/5 ( z0095-06 ) від 02.02.2006 
       N 16/5 ( z0299-06 ) від 21.03.2006 }
 
 
   Відповідно до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
Н А К А З У Ю :
 
   1. Затвердити Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату,
що додається.
   2. Управлінню організації  юридичної  допомоги  населенню
(Павлова Л.М.):
   Довести зміст Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату
до Міністерства  юстиції  Республіки  Крим, управлінь юстиції
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій, забезпечити контроль за його належним виконанням;
   організувати замовлення необхідної кількості бланків свідоцтв
про право на заняття нотаріальною діяльністю.
 
 
   Міністр юстиції                В.В.Онопенко
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                 наказом Міністра юстиції України
                 від 28 грудня 1993 р. N 22/5
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про кваліфікаційну комісію нотаріату
 
 
   1. Це Положення визначає завдання, функції  та  порядок
діяльності кваліфікаційної комісії нотаріату (далі - Комісія), яка
утворюється при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та
Севастопольському міських управліннях юстиції.
 
   2. У своїй  діяльності  Комісія  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами
Мін'юсту України.
 
   3. Основним завданням Комісії є визначення рівня професійної
підготовки осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній
конторі або в приватного нотаріуса та мають намір провадити
нотаріальну діяльність.
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань приймає
кваліфікаційний іспит в осіб, які пройшли стажування в державній
нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, за результатами
якого приймає рішення про можливість чи неможливість допуску особи
до нотаріальної діяльності.
 
   5. Строк дії повноважень Комісії становить п'ять років від
дня проведення її першого засідання.
 
   6. До складу Комісії входять три нотаріуси, два представники
від Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та два представники
Головного  управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній  Республіці  Крим,  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських управлінь юстиції.
 
   7. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства юстиції
України. Головою Комісії обирається на першому засіданні Комісії
відкритим голосуванням один з її членів. Обраною вважається особа,
за яку проголосувала більшість присутніх на засіданні членів
Комісії.
 
   8. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє
обов'язки між її членами. У разі відсутності голови Комісії його
обов'язки виконує заступник голови або за рішенням Комісії один з
її членів.
   9. Заступником голови Комісії обирається на першому засіданні
Комісії  відкритим  голосуванням  один з її членів. Обраною
вважається особа, за яку проголосувала більшість присутніх на
засіданні членів Комісії.
 
   10. Секретарем  Комісії  обирається на першому засіданні
відкритим голосуванням один з її членів. Обраною вважається особа,
за яку проголосувала більшість присутніх на засіданні членів
Комісії. Секретар Комісії забезпечує підготовку та проведення її
засідань, веде облік і здійснює зберігання справ.
 
   11. Члени Комісії на час її роботи звільняються від виконання
своїх службових обов'язків із збереженням середнього заробітку.
 
   12. Комісія проводить свої засідання у разі потреби. Перше
засідання проводиться у 20-денний строк після затвердження складу
Комісії.
 
   13. Секретар Комісії не пізніше ніж за десять днів повідомляє
її членів та зацікавлених осіб про дату та час проведення
засідання.
 
   14. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
 
   15. Засідання Комісії проводить її голова або його заступник,
а в разі їх відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.
 
   16. Особа, яка має намір провадити нотаріальну діяльність,
подає особисто або надсилає поштою до Комісії заяву, засвідчену в
установленому порядку копію диплома про вищу юридичну освіту
(університет, академія, інститут) та висновок про результати
проходження стажування.
 
   17. Член Комісії має право:
   ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;
   брати участь у вивченні матеріалів справи та перевірці;
   заявляти клопотання,  наводити  свої мотиви, висловлювати
міркування з питань, що розглядаються;
   брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
   висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому
вигляді.
 
   18. За результатами розгляду питань, які підлягають вирішенню
на засіданні Комісії, остання ухвалює рішення, що викладається в
письмовій формі і містить дату та місце його винесення, склад
Комісії, питання, що винесені на розгляд Комісії, мотиви прийняття
рішення.
 
   19. За  результатами  складання  кваліфікаційного  іспиту
кваліфікаційна комісія приймає  рішення  про  можливість  чи
неможливість допуску особи до нотаріальної діяльності.
   У рішенні Комісії про відмову в допуску до кваліфікаційного
іспиту повинні бути викладені причини, з яких особа не може бути
допущена до його складання.
 
   20. Рішення Комісії приймається більшістю  присутніх  на
засіданні її членів. Голосування проводиться за відсутності особи,
щодо якої вирішується питання.
 
   21. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують
головуючий на засіданні і секретар Комісії.
 
   22. Копія рішення Комісії надсилається (або видається) особі,
щодо якої вирішувалося питання.
 
   23. Рішення  Комісії  може  бути  оскаржено  у  Вищій
кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України
особою, щодо якої вирішувалося питання, протягом місяця від дня
отримання нею копії цього рішення.
 
   24. Матеріально-технічне,   фінансове  та  інформаційне
забезпечення діяльності Комісії здійснює  Головне  управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції.
 
 Директор Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Н.В.Круковес
 
{  Положення в редакції Наказу Міністерства юстиції N 16/5
( z0299-06 ) від 21.03.2006 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка