Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про покращання використання державного майна та підвищення ефективності діяльності державних підприємств, які входять до сфери управління Міністерства аграрної політики України

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 841
 
 
      Про покращання використання державного майна
     та підвищення ефективності діяльності державних
      підприємств, які входять до сфери управління
       Міністерства аграрної політики України
 
 
   Законами України  "Про  управління  об'єктами  державної
власності" ( 185-16 ) та "Про Державний бюджет України  на
2007 рік" ( 489-16 ) визначено повноваження щодо реалізації прав
держави як власника державних об'єктів, пов'язаних з володінням,
користуванням  і  розпоряджанням ними, у межах законодавства
України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.
   Аналіз стану використання державного майна, що знаходиться в
управлінні  Мінагрополітики, та ефективність роботи державних
підприємств, які входять до сфери його управління, свідчить про
деяке поліпшення роботи з обліку та ефективності використання
державного майна.
   Протягом 2004-2006 років до сфери управління Міністерства
передано майже усі об'єкти державної ветеринарної медицини та
насіннєві інспекції, що дозволило сформувати вертикаль управління
у згаданих галузях, прийнято ряд господарств від інших міністерств
та відомств.
   Наказом від 27 лютого 2006 р. N 80 ( v0080555-06 ) "Про
повноваження щодо розпорядження державною власністю та управління
діяльністю суб'єктів господарювання" зосереджено повноваження щодо
розпорядження державним майном в основному у центральному апараті
міністерства.
   Затверджено методичні рекомендації щодо списання державного
майна,  визначення  порядку розгляду питань стосовно надання
дозволів на укладання договорів оренди та проведення невід'ємних
поліпшень орендованого майна, організована робота комісії зі
списання багаторічних насаджень.
   В державному секторі поліпшилась виробнича діяльність та
економічна  ефективність роботи усіх галузей агропромислового
комплексу. На 39,2 відсотка зріс чистий доход від реалізації
продукції, товарів, робіт та послуг. Державними підприємствами
отримано 3,7  млн.грн.  прибутку,  на  34  відсотки  зросла
фондовіддача, зменшилась дебіторська заборгованість.
   Разом з  тим,  слід  відмітити,  що майже 48 відсотків
підприємств, які звітуються перед міністерством збиткові, сума
збитків  сягає  75  млн.  гривень.  Збитковими  залишаються
сільськогосподарські та обслуговуючі підприємства. Порівняно з
відповідним  періодом  минулого  року  зросла  кредиторська
заборгованість. Здебільшого не проводиться оновлення основних
засобів державних підприємств, як наслідок їх зношеність становить
понад 53 відсотки. Окремі державні підприємства та установи
функціонують лише за рахунок надходжень від передачі майна в
оренду.
   Недостатній асортимент та якість  продукції,  відсутність
сучасного високопродуктивного обладнання призводить до низького
рівня  окупності  витрат  на  її  виробництво.  Собівартість
реалізованої продукції  зросла  порівняно з минулим роком на
45,4 відсотка  при  збільшенні  обсягів  її  реалізації  на
37 відсотків.
   Збільшується кількість підприємств-банкрутів та непрацюючих.
Плани санації підприємств-банкрутів, що надходять на погодження до
міністерства передбачають здебільшого лише відчуження майна і
рідко містять організаційно-господарські заходи, спрямовані на
відновлення платоспроможності цих підприємств.
   Недостатньо організовано  роботу  щодо  якісного  підбору
керівних кадрів та спеціалістів державних підприємств, не завжди
об'єктивно аналізується виконання ними умов контрактів.
   Потребує суттєвого   доопрацювання   перелік  державних
підприємств, що входять до  сфери  управління  міністерства,
проведення  інвентаризації  об'єктів нерухомості та земельних
ділянок.
   Все це свідчить про недостатній контроль за ефективністю
використання  державного  майна  урядовими органами у складі
міністерства, галузевими департаментами та Департаментом економіки
та управління державною власністю.
   З метою  поліпшення  використання  державного  майна  та
підвищення ефективності роботи державних підприємств, які входять
до сфери управління Мінагрополітики Н А К А З У Ю:
 
   1. Департаменту економіки та управління державною власністю
(Дробот В.I) разом з урядовими органами, що діють у складі
міністерства, та галузевими департаментами, Міністерством аграрної
політики Автономної республіки Крим,  головними  управліннями
агропромислового розвитку  облдержадміністрацій  у  термін  до
1 лютого 2007 року завершити формування уточненого  переліку
державних підприємств та підготувати накази "Про перелік державних
підприємств, установ і організацій, які  входять  до  сфери
управління  Мінагрополітики  України", "Про повноваження щодо
розпоряджання державною власністю  та  управління  діяльністю
суб'єктів господарювання".
 
   2. Урядовим  органам,  що  діють у складі міністерства,
галузевим департаментам  та  іншими  структурним  підрозділам
міністерства на які покладено функції координації діяльності
державних підприємств,  установ  і  організацій,  спільно  з
Департаментом економіки  та  управління  державною  власністю
(Дробот В.I.), Департаментом фінансів (Зуб Г.I.) та Управлінням
бухгалтерського обліку,  звітності  та  ревізійної  роботи
(Гаврилюк В.М.):
 
   2.1. Забезпечити проведення аналізу фінансово-господарської
діяльності підпорядкованих державних підприємств, виконання ними
фінансових планів. За результатами аналізу щокварталу інформувати
керівництво міністерства та вносити пропозиції щодо підвищення
ефективності роботи та подальшої діяльності державних підприємств.
 
   2.2. До  1  березня  2007  року  завершити  проведення
інвентаризації об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок
державних підприємств, створення реєстру державного майна та
подання відповідних документів Фонду державного майна України.
Забезпечити  наповнення  необхідною  інформацією  розроблених
соціально-економічних паспортів підприємств.
 
   2.3. До 1 березня 2007 року внести на розгляд керівництва
міністерства пропозиції щодо створення організаційно-правових форм
об'єднань державних підприємств за галузевими ознаками.
 
   2.4. У термін до 1 березня 2007 року надати пропозиції для
затвердження складу постійно діючої комісії щодо санації державних
підприємств   банкрутів   та   непрацюючих,  вивчити  їх
фінансово-господарську   діяльність,   роботу   призначених
господарськими  судами арбітражних керуючих, постійно вносити
кандидатури щодо їх персонального складу, визначити інвесторів,
які  реально  спроможні  відновити  платоспроможність  таких
підприємств. На засіданнях комісії розглядати плани санації та
мирові  угоди  підприємств банкрутів та непрацюючих, вносити
пропозиції щодо їх погодження міністерством.
 
   3. Визначити, що надання дозволів щодо списання, відчуження
та передачі в оренду державного нерухомого майна та погодження
передачі земельних ділянок іншим землекористувачам проводиться
Міністром, першим заступником Міністра та заступником Міністра,
який веде питання управління державною власністю.
 
   4. Департаменту з контролю апарату та роботи з персоналом
(Шведов В.Г.) спільно з урядовими органами, що діють у складі
міністерства, галузевим департаментам  та  іншим  структурним
підрозділам міністерства, на які покладено функції координації
діяльності державних підприємств, установ і організацій, постійно
проводити  роботу зі створення резерву кадрів керівників та
спеціалістів підприємств державної власності,  підвищення  їх
професійної кваліфікації.
   У термін до 1 березня 2007 року привести у відповідність до
реєстру підприємств, які входять до сфери управління міністерства,
кількість контрактів, укладених з їх  керівниками,  постійно
аналізувати виконання укладених контрактів та вносити керівництву
міністерства відповідні пропозиції.
 
   5. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи  спільно  з  урядовими  органами, що діють у складі
міністерства, галузевим департаментам та  іншими  структурним
підрозділам міністерства, на які покладено функції координації
діяльності державних підприємств, установ і організацій, посилити
контрольно-ревізійну роботу за ефективним використанням державного
майна, закріпленого за  підприємствами,  дотриманням  чинного
законодавства при його відчуженні, списанні та передачі в оренду,
організувати постійний контроль за усуненням виявлених порушень.
Про проведені перевірки та виявлені при цьому недоліки щомісячно
інформувати керівництво міністерства.
 
   6. Управлінню організаційних структур і соціально-трудових
відносин (Трач Л.I.), Департаменту фінансів у десятиденний термін
переглянути склад Комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, спрямувати її
роботу  щодо підвищення вимогливості до керівників державних
підприємств-боржників.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                ПЛАН
     контролю щодо виконання наказу Мінагрополітики
      від 29.12.2006 року N 841 "Про покращення
      використання державного майна та підвищення
     ефективності діяльності державних підприємств,
         які входять до сфери управління
       Міністерства аграрної політики України"
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Пункт ¦      Виконавці      ¦  Термін виконання  ¦
¦наказу ¦                ¦            ¦
¦-------+--------------------------------+-----------------------¦
¦  1. ¦11, 15, 32, 16, 13, 14, 17, 18, ¦до 31.01.2007     ¦
¦    ¦19, 45, 93, 30         ¦            ¦
¦-------+--------------------------------+-----------------------¦
¦ 2.1. ¦15, 32, 16, 13, 14, 17, 18, 19, ¦до 10 числа першого  ¦
¦    ¦45, 30, 93, 11, 21, 27     ¦місяця кварталу, що  ¦
¦    ¦                ¦слідує за звітним   ¦
¦-------+--------------------------------+-----------------------¦
¦2.2-2.4¦11, 15, 32, 16, 13, 14, 17, 18, ¦до 28.02.2007     ¦
¦    ¦19, 45, 93, 30         ¦            ¦
¦-------+--------------------------------+-----------------------¦
¦  4. ¦37, 11, 15, 32, 16, 13, 14, 17, ¦до 28.02.2007     ¦
¦    ¦18, 19, 22, 45, 93, 30     ¦            ¦
¦-------+--------------------------------+-----------------------¦
¦  5. ¦27, 11, 15, 32, 16, 13, 14, 17, ¦до 10 числа місяця, що ¦
¦    ¦18, 19, 45, 93, 30       ¦слідує за звітним   ¦
¦-------+--------------------------------+-----------------------¦
¦  6. ¦22, 21             ¦до 19.01.2007     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту                 В.I.Дробот
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка