Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Національного координаційного центру реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 жовтня 1996 р. N 1275
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1667 ( 1667-2001-п ) від 13.12.2001 )
 
 
   Питання Національного координаційного центру реалізації
   Комплексної програми соціальної та професійної адаптації
   військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 301 ( 301-97-п ) від 03.04.97 
      N 327 ( 327-97-п ) від 14.04.97 )
 
  ( Перейменувати Національний координаційний центр реалізації
   Комплексної програми соціальної та професійної адаптації
   військовослужбовців, звільнених у запас  або  відставку
   у Національний координаційний  центр  соціальної  та 
   професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у
   запас або відставку (далі - НКЦ) згідно з Постановою КМ
   N 696 ( 696-98-п ) від 18.05.98 )
     
 
   З метою  реалізації  Комплексної  програми соціальної та
професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Погодитися з пропозицією Національної наглядової ради про
створення  Національного  координаційного  центру  реалізації
Комплексної  програми  соціальної  та  професійної  адаптації
військовослужбовців, звільнених  у  запас  або   відставку
(далі - НКЦ ), на базі структурних підрозділів Комітету з питань
соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів
України, перепідпорядкованого Міноборони.
   Затвердити Положення про Національний координаційний центр
реалізації  Комплексної  програми  соціальної  та професійної
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
(додається).
 
   2. Установити, що фінансування НКЦ здійснюється за рахунок
коштів, передбачених  на  утримання  відповідних  структурних
підрозділів   Комітету   з  питань  соціального  захисту
військовослужбовців, на базі яких утворений НКЦ, а також інших
джерел, не заборонених законодавством.
 
   3. ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 327
( 327-97-п ) від 14.04.97 ) Не для друку.
 
   4. Викласти останній абзац пункту 4 Комплексної програми
соціальної  та  професійної  адаптації  військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 1996 р. N 918 ( 918-96-п ), у такій
редакції:
   "Положення про  НКЦ  затверджується  Кабінетом  Міністрів
України".
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.69
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
               від 17 жовтня 1996 р. N 1275
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Національний координаційний центр реалізації
   Комплексної програми соціальної та професійної адаптації
   військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
 
 
   1. Національний координаційний центр реалізації Комплексної
програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або у відставку ( 918-96-п ), є органом
виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
   НКЦ несе відповідальність за реалізацію Комплексної програми
соціальної  та  професійної  адаптації  військовослужбовців,
звільнених у запас або у відставку (далі - Програма), забезпечує
взаємодію  підпорядкованих  регіональних центрів із закладами
освіти, центрами зайнятості населення та  іншими  учасниками
Програми в межах України та країнами Європейського Союзу, а також
організацію роботи, пов'язаної з виконанням рішень з питань
забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у
відставку.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 301 ( 301-97-п ) від
03.04.97 )
 
   2. НКЦ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами  і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів України,
рішеннями Національної наглядової ради, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями НКЦ є:
   участь у формуванні державної політики у сфері розв'язання
соціальних проблем колишніх військовослужбовців та  тих,  що
підлягають  звільненню  в запас або відставку у зв'язку із
скороченням Збройних Сил;
   здійснення координаційної,   організаційної  роботи  та
методичного забезпечення реалізації Програми;
   перепідготовка колишніх військовослужбовців за визначеними
спеціальностями із середнім терміном навчання 4 місяці;
   взаємодія з міжнародними організаціями, які беруть участь у
перепідготовці колишніх військовослужбовців;
   організація контролю за використанням бюджетних асигнувань,
дотриманням чинного законодавства місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування з питань забезпечення
житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку.
( Пункт 3  доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 301
( 301-97-п ) від 03.04.97 )
 
   4. НКЦ відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції  щодо
вдосконалення законодавства та вносить їх у встановленому порядку
на розгляд Кабінету Міністрів України;
   2) бере участь у розробленні пропозицій для Національної
наглядової ради з питань створення нормативно-правової  бази
реалізації Програми;
   3) пропагує державну політику у сфері розв'язання соціальних
проблем військовослужбовців, які звільняються із Збройних Сил;
   4) створює регіональні центри для реалізації Програми в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
   5) організовує проведення засідань Національної наглядової
ради;
   6) організовує підготовку та перепідготовку  кадрів  для
реалізації Програми.
 
   5. НКЦ у ході виконання покладених на нього завдань:
   взаємодіє з Міноборони, МВС, СБУ, Національною гвардією,
Міносвіти, Мінпраці, Мінстатом, іншими центральними і місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
   здійснює пошук та залучення позабюджетних коштів як у межах
України, так і за її межами для сприяння колишнім офіцерам в
перепідготовці та працевлаштуванні, а також у вирішенні питань
забезпечення їх житлом; ( Абзац третій пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 301 ( 301-97-п ) від 03.04.97 )
   забезпечує адаптацію військовослужбовців на центральному та
регіональному рівнях;
   забезпечує професійну перепідготовку в регіональних центрах
колишніх військовослужбовців та тих, що підлягають звільненню в
запас або відставку, і сприяє їх працевлаштуванню;
   співпрацює з  українськими,  міжнародними  та  іноземними
організаціями,  які  беруть  участь  у  перепідготовці  та
працевлаштуванні  колишніх  військовослужбовців,  і забезпечує
відповідну координацію дій;
   розробляє положення про регіональні центри і забезпечує їх
взаємодію з іншими учасниками реалізації Програми  з  метою
перепідготовки та працевлаштування колишніх військовослужбовців;
   розглядає пропозиції  центральних  і  місцевих  органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських
організацій щодо удосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням
житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку.
( Пункт  5 доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 301
( 301-97-п ) від 03.04.97 )
 
   6. НКЦ має право:
   створювати в установленому порядку регіональні структури,
робочі групи і затверджувати положення про них, а також благодійні
фонди з реєстрацією їх в установленому законом порядку;
   надавати послуги колишнім військовослужбовцям з професійної
орієнтації і працевлаштування;
   проводити спільні конференції, наради, семінари з установами,
центрами, фірмами зарубіжних країн на основі договорів;
   проводити перепідготовку колишніх військовослужбовців разом з
відповідними фондами, установами, організаціями;
   направляти в  установленому  порядку  своїх  фахівців на
стажування до зарубіжних країн згідно з проектом TACIS;
   у межах  своєї  компетенції  брати  участь у діяльності
міжнародних організацій, центрів тощо;
   брати участь  у  розподілі  коштів,  які виділяються з
державного бюджету на  фінансування  будівництва  житла  для
військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку; ( Пункт
6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 301 ( 301-97-п ) від
03.04.97 )
   отримувати від керівників центральних і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств,
організацій  та  установ інформацію про стан фінансування і
забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у
відставку, та інші матеріали, необхідні для виконання покладених
на нього завдань; ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 301 ( 301-97-п ) від 03.04.97 )
   залучати в установленому порядку працівників центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  організацій  та  установ  (за
погодженням з їх керівниками) до участі у вирішенні питань
забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у
відставку. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N
301 ( 301-97-п ) від 03.04.97 )
 
   7. НКЦ у межах своїх повноважень на основі та на виконання
актів законодавства видає накази, і контролює їх виконання.
 
   8. НКЦ очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів
України.
   У НКЦ створюється колегія у складі голови НКЦ (голова
колегії), його заступників за  посадою,  а  також  керівних
працівників НКЦ. До складу колегії НКЦ можуть входити керівники
центральних і місцевих органів виконавчої влади та  органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які
безпосередньо займаються вирішенням питань забезпечення житлом
військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку. Членів
колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії
проводяться в життя наказами НКЦ. ( Пункт 8 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 301 ( 301-97-п ) від 03.04.97 )
   Рішення НКЦ, видані у межах його повноважень, є обов'язковими
для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, організацій та установ, а також громадян України.
( Пункт 8 доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 301
( 301-97-п ) від 03.04.97 )
 
   9. Голова НКЦ діє у межах своїх повноважень і представляє
його інтереси у державних органах, установах та організаціях, а
також у відносинах з іншими українськими та іноземними юридичними
і фізичними особами, а також:
   несе повну відповідальність за стан справ і  діяльність
Центру;
   розпоряджається майном  та  коштами   відповідно   до
законодавства;
   призначає на посади і звільняє з посад співробітників НКЦ та
регіональних центрів;
   розподіляє обов'язки між співробітниками НКЦ;
   затверджує структуру,  штатний  розпис,  положення  про
регіональні центри.
 
   10. Для здійснення покладених на НКЦ завдань у регіональних
центрах діють уповноважені НКЦ.
 
   11. Структуру, граничну чисельність і кошторис витрат на
утримання НКЦ затверджує Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
   12. Для виконання покладених на нього завдань НКЦ має право
залучати до роботи фахівців на договірних засадах.
 
   13. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення діяльності
НКЦ здійснюється за рахунок:
   асигнувань з  державного  бюджету,  технічної  допомоги
Європейського Союзу за програмою TACIS та інших джерел, не
заборонених законодавством;
   благодійних внесків іноземних громадян та юридичних осіб і
осіб без громадянства;
   пожертвувань громадян та юридичних осіб України;
   за рахунок прибутку від діяльності комерційних виробничих та
інших структур, створених за участю НКЦ.
( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 301
( 301-97-п ) від 03.04.97 )
 
   14. НКЦ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, штампи, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням.
 
 
                     Додаток не для друку
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка