Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок призначення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

           КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 348 від 30.11.2005
 
 
        Про порядок призначення керівників
        підприємств, установ та організацій,
        що належать до комунальної власності
        територіальної громади міста Києва
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 10.11.95 N 1035/95
( 1035/95 ) "Про затвердження Програми кадрового забезпечення
державної служби та Програми роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій", статей 36 та 39 Закону
України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), статті 42
Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"
( 280/97-ВР ),  статті  78  Господарського  кодексу  України
( 436-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94
N 170 ( 170-94-п ) "Про впорядкування застосування контрактної
форми трудового договору",  з  метою  вдосконалення  порядку
призначення,  звільнення  та погодження контрактів керівників
підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва:
 
   1. Установити,  що  призначення  на  посади  керівників
підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, здійснюється тільки
шляхом укладання з ними контракту у випадках,  передбачених
законами України.
 
   2. Затвердити:
 
   2.1. Положення про порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, що додається.
 
   2.2. Типову  форму  контракту з керівниками підприємств,
установ і організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, що додається.
 
   3. Встановити,  що  керівники закладів культури, охорони
здоров'я, освіти, соціальної сфери, фізкультури та спорту, що
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста
Києва, призначаються на посади і звільняються з посад наказами
начальників відповідних головних управлінь (управлінь) виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   4. Рекомендувати районним у м. Києві державним адміністраціям
розробити та затвердити аналогічний порядок укладання контрактів з
керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до
комунальної власності територіальних громад районів у м. Києві.
 
   5. Розпорядження Представника Президента України у м. Києві
від  07.12.93  N  1224  "Про порядок призначення керівників
підприємств, організацій та установ, що є у державній комунальній
власності" та від 22.03.94 N 202 "Про доповнення розпорядження
Представника Президента України у м. Києві від 07.12.93 N 1224",
розпорядження  Київської  міської державної адміністрації від
26.09.95 N 40  "Про  погодження  контрактів  з  керівниками
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
центральних органів державної виконавчої влади", від 28.10.96
N 1701 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 26.09.95 N 40" і від 04.04.97 N 415
"Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 26.09.95 N 40", п. 7 розпорядження Київської
міської  державної  адміністрації  від 28.05.98 N 1140 "Про
зарахування майна державних підприємств у комунальну власність
територіальної громади м. Києва", п. 2 розпорядження Київської
міської державної  адміністрації  від  13.08.99  N  1325
( ra1325017-99 ) "Про умови і розміри оплати праці керівників
підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній  власності"
вважати такими, що втратили чинність.
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київського
                   міського голови
                   від 30.11.2005 N 348
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок укладання контрактів з керівниками
     підприємств, установ і організацій, що належать
       до комунальної власності територіальної
            громади міста Києва
 
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Це Положення визначає порядок укладання контрактів при
прийнятті на роботу керівників підприємств, установ і організацій,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва (далі - Положення).
 
   2. Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) контракт є особливою формою трудового договору, в якому
строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови
матеріального забезпечення і організації праці робітника, умови
розірвання договору можуть встановлюватись за угодою сторін.
   Контракт як особлива форма трудового договору спрямовується
на створення умов для виявлення ініціативності та самостійності
працівника, враховуючи його професійні навички, його правову і
соціальну захищеність.
   Умови контракту,  що  погіршують  становище  працівника,
порівняно з законодавством України, є недійсними.
 
   3. Прийняття на роботу керівника підприємства, установи і
організації, що належить до комунальної власності територіальної
громади  міста  Києва,  здійснюється шляхом укладання з ним
контракту.
   Керівники підприємств,  що входять до складу комунальних
господарських об'єднань, призначаються на посади відповідно до
цього Положення.
 
   4. Контракт може бути укладений терміном від 1 до 5 років.
 
           II. УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ
 
   5. Прийняття на роботу керівника підприємства, установи чи
організації, що належить до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, здійснюється Київським міським головою за
поданням  начальника  відповідного  Головного  управління  і
погодженням з заступником голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
 
   6. Подання на призначення кандидата на заміщення посади
керівника підприємства, установи чи організації, що належить до
комунальної власності  територіальної  громади  міста  Києва,
готується  і  підписується начальником відповідного Головного
управління і погоджується із заступником голови Київської міської
державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
   У поданні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, дата
народження, громадянство, посада, яку займає, рівень фахової та
професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому
резерві,  ділові та інші якості і відомості про кандидата,
пропозиції щодо терміну дії контракту, посада, на яку пропонується
призначити кандидата.
   До подання додаються:
   - особовий листок по обліку кадрів;
   - автобіографія;
   - заява на ім'я Київського міського голови про призначення на
посаду;
   - біографічна довідка за підписом керівника кадрової служби,
скріплена печаткою;
   - копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання
за підписом керівника кадрової служби, скріплені печаткою;
   - копія трудової книжки, підписана керівником кадрової служби
та скріплена печаткою;
   - дві фотографії розміром 4 х 6.
 
   7. Начальник  Головного  управління,  за  поданням якого
призначається керівник підприємства, установи чи організації, що
належить до комунальної власності територіальної громади міста
Києва, готує проект контракту.
 
   8. Розгляд матеріалів, погодження і підписання контракту
здійснюється  у  місячний  строк  з дня подання відповідних
матеріалів.
 
   9. На підставі подання на призначення кандидата на заміщення
посади  керівника  підприємства, установи чи організації, що
належить до комунальної власності територіальної громади міста
Києва, управлінням кадрової роботи і нагород апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації) готується проект розпорядження Київського міського
голови про його призначення.
   Розпорядження Київського міського голови є підставою для
укладання контракту з кандидатом на посаду керівника підприємства,
установи чи організації.
 
   10. Проект контракту в обов'язковому порядку погоджується з
Головним управлінням праці та зайнятості, Головним управлінням
комунальної  власності  міста  Києва,  Головним  фінансовим
управлінням, відділом  з  питань  охорони  праці,  юридичним
управлінням,  управлінням  кадрової роботи і нагород апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
   Термін погодження проекту контракту в кожному із зазначених
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської  міської  державної  адміністрації)  не  повинен
перевищувати 5 днів.
   У разі відмови від погодження проекту контракту готується
письмове обґрунтування.
 
   11. Після  погодження  проекту  контракт  підписується
відповідним заступником голови  Київської  міської  державної
адміністрації та керівником підприємства.
 
   12. Відповідно до пункту 3 статті 24 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) контракт укладається в письмовій формі у
двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
   Один примірник  контракту  додається  до  розпорядження
Київського міського голови про призначення керівника підприємства
і є його невід'ємною частиною, береться на облік та разом з
особовою справою зберігається в управлінні кадрової роботи і
нагород апарату виконавчого органу  Київської  міської  ради
(Київської міської державної адміністрації).
   Другий примірник  оформленого  контракту  зберігається  у
керівника підприємства, установи чи організації.
 
   13. Контракт  набуває  чинності  з  моменту  підписання
розпорядження про призначення керівника підприємства, установи чи
організації або з дати, визначеної сторонами у контракті.
 
   14. У разі необхідності або зміни умов контракту можуть
укладатись додаткові угоди, які є невід'ємною його частиною.
 
   15. Контроль за виконанням умов контракту і терміну його дії
покладається на заступника голови Київської міської державної
адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
 
            III. ЗМІСТ КОНТРАКТУ
 
   16. У контракті передбачається строк його дії, вимоги щодо
збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін
(у тому числі і матеріальна), умови матеріального забезпечення і
організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту,
соціально-побутові та інші умови,  необхідні  для  виконання
прийнятих зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та
фінансового стану підприємства.
 
   17. При  укладанні  контракту,  крім  загальних  вимог,
передбачених у п. 16 цього Положення, враховуються показники
ефективності  використання  закріпленого  за  підприємством
комунального майна і прибутку, передбачені у додатку до Типової
форми контракту. Враховуючи особливості виробництва, у контракті
можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).
 
   18. Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у
контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від
результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.
   У контракті можуть бути визначені умови підвищення  або
зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок,
премій, винагород за підсумками роботи.
   Система матеріального  заохочення  керівника  підприємства
повинна  сприяти  досягненню  довготермінових  результатів
виробничо-господарської діяльності  підприємства,  встановленню
прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що
характеризують виконання зобов'язань за контрактом.
 
   19. Тривалість відпустки керівника підприємства не може бути
меншою, ніж передбачено законодавством України.
 
   20. За угодою сторін у контракті можуть бути визначені інші
умови,  необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе
зобов'язань (забезпечення житлом; оплата витрат за наймання жилого
приміщення, виплата компенсацій тощо).
 
   21. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
керівника підприємства причин, у контракті можуть бути встановлені
додаткові гарантії та компенсації.
 
   22. При  укладанні  контракту сторони можуть передбачати
додаткові пільги, що встановлені законодавством України,  що
надаються  за  рахунок  власних коштів підприємства (виплата
додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до річної
відпустки, доплата до посадового окладу за науковий ступінь тощо).
За умови припинення контракту в зв'язку з виходом керівника
підприємства на пенсію або одержання ним трудового каліцтва,
можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій
та виплат, пов'язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.
 
           IV. РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ
 
   23. Контракт  з  керівником  підприємства,  установи  чи
організації, що належить до комунальної власності територіальної
громади  міста  Києва,  може  бути розірваний на підставах,
встановлених законодавством, а також передбачених у контракті. При
цьому  розірвання  контракту  з  ініціативи власника, органу
управління майном або керівника підприємства повинно провадитися з
урахуванням гарантій, встановлених законодавством.
 
   24. В разі розірвання контракту з ініціативи власника або
органу управління майном начальником  відповідного  Головного
управління на ім'я Київського міського голови надається подання, в
якому обґрунтовується причина звільнення.
   До зазначеного подання додаються акти, матеріали службового
розслідування, пояснювальна записка керівника підприємства на ім'я
Київського міського голови, медична довідка, інші документи, що
стосуються підстав звільнення.
   Зазначене подання повинно бути погоджено з заступником голови
Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу
обов'язків.
 
   25. За  три  місяці до закінчення строку дії контракту
начальник відповідного Головного управління за погодженням з
заступником  голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків на ім'я Київського міського
голови направляє подання з пропозиціями щодо звільнення керівника
підприємства, установи чи організації у зв'язку з закінченням
терміну дії контракту або продовження контракту шляхом укладення
додаткової угоди, що є невід'ємною частиною основного контракту,
або укладання контракту на новий термін.
 
   26. На  підставі зазначеного подання управління кадрової
роботи і нагород апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) готує лист на ім'я
керівника підприємства, установи чи організації, яким доводить до
його відома пропозицію органу управління майном щодо продовження
або укладання контракту на новий термін за підписом Київського
міського голови або відповідного заступника голови Київської
міської державної адміністрації.
   Зазначений лист  повинен  бути  надісланий  керівникові
підприємства, установи чи організації не пізніше ніж за 2 місяці
до закінчення строку дії контракту.
 
   27. За один місяць до звільнення керівника підприємства,
установи чи організації в зв'язку з закінченням строку дії
контракту начальник відповідного Головного управління надає на
ім'я Київського міського голови подання щодо призначення нового
керівника підприємства, установи чи організації відповідно до
пункту 5 цього Положення.
 
   28. При розірванні контракту на підставах, встановлених в
контракті, але не передбачених законодавством України, звільнення
керівника провадиться відповідно до пункту 8 ст. 36 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ).
 
   29. На керівника підприємства, установи чи організації, який
уклав контракт відповідно до цього Положення, при звільненні
поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством
України.
 
   30. Спори  між  сторонами  розглядаються  у  порядку,
встановленому законодавством України.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київського
                   міського голови
                   від 30.11.2005 N 348
 
           ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
    з керівниками підприємств, установ і організацій,
        що належать до комунальної власності
        територіальної громади міста Києва
 
 м. Київ                  "___" ____________ ____
 
 
__________________________________________________________________
Місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування,
організація, на яку покладено функції управління майном, що
перебуває  у  комунальній  власності іменована далі - Орган
управління майном, в особі _______________________________________
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з одного боку, та громадянин _____________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про
таке:
________________________________________________ призначається на
    (прізвище, ім'я, по батькові)
посаду ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва посади та підприємства)
на термін з ___ ____________ ____ до ___ ____________ ____.
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. За цим контрактом Керівник зобов'язується здійснювати
поточне (оперативне) управління  (керівництво)  підприємством,
забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і
зберігання закріпленого за підприємством комунального майна, а
Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови
для роботи Керівника.
 
   2. На підставі контракту виникають трудові відносини між
Керівником  підприємства  та Органом управління майном цього
підприємства.
 
   3. Керівник є повноважним представником підприємства під час
реалізації повноважень, функцій, обов'язків, передбачених статутом
підприємства, актами законодавства, стосовно підприємства, іншими
нормативними документами.
 
   4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
 
   5. Керівник у своїй діяльності підзвітний Органу управління
майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства
та цим контрактом.
 
          2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 
   6. Керівник  здійснює  поточне  (оперативне)  керівництво
підприємством,  забезпечує  працюючих  роботою,  організує
виробничо-господарську, соціально-побутову  та іншу діяльність,
забезпечує  виконання  завдань  підприємства,  передбачених
законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.
   Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права,
які  поширюються  на  підприємство  законодавчими  та іншими
нормативно-правовими актами,  а  також  передбачені  статутом
підприємства та цим контрактом.
 
   7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників
ефективності використання комунального майна і прибутку згідно з
додатком до Типової форми контракту з керівником підприємства, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва.
 
   8. Керівник зобов'язується забезпечити своєчасне і повне
внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного
фонду, та недопущення заборгованості із заробітної плати, а також
виконання заходів щодо нормування праці.
 
   8.1. Керівник щорічно не пізніше  1  травня  подає  на
затвердження до  Головного  управління  комунальної  власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проект річного фінансового плану
підприємства на наступний рік в порядку та за формою,  що
визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією).
 
   8.2. Керівник несе персональну відповідальність за виконання
затвердженого фінансового плану.
 
   8.3. Керівник  зобов'язується  забезпечити  першочергове
перерахування частини прибутку до бюджету м. Києва в розмірі,
передбаченому затвердженим фінансовим планом на поточний рік.
 
   9. Керівник  зобов'язується  погоджувати  з  органами,
уповноваженими управляти відповідним майном, кошториси доходів і
видатків підприємства.
 
   10. Керівник щорічно подає Органу управління майном, з яким
укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників,
передбачених контрактом за встановленою формою.
   В разі необхідності Орган управління майном  має  право
вимагати  від  Керівника  подання звіту про його діяльність
достроково.
 
   11. Орган управління майном:
   - інформує про галузеву науково-технічну політику;
   - інформує про потреби в продукції підприємства;
   - надає інформацію на запит Керівника;
   - звільняє Керівника  після  закінчення  дії  контракту,
достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень
законодавства та умов контракту;
   - організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;
   - здійснює контроль за ефективністю використання і збереження
закріпленого за підприємством комунального майна.
 
   12. Керівник має право:
   - діяти від імені підприємства;
   - представляти його у всіх підприємствах, в установах та
організаціях;
   - укладати господарські та інші угоди;
   - видавати доручення;
   - відкривати рахунки в установах банку та користуватися
правом розпорядження коштами підприємства;
   - накладати  на  працівників  стягнення  відповідно  до
законодавства;
   - в межах своєї компетенції видавати нормативні документи,
накази, розпорядження та давати вказівки, обов'язкові для всіх
підрозділів та працівників підприємства;
   - вирішувати інші питання, віднесені  законодавством  та
Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом
до компетенції Керівника.
 
   13. Орган управління  майном  делегує  Керівникові  такі
повноваження:
   - укладання договорів на оренду майна підприємства з дозволу
власника;
   - забезпечення проведення колективних переговорів і укладання
колективних договорів, підведення підсумків його виконання у
порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і
угоди".
 
   14. Керівник  укладає  трудові  договори  з працівниками
підприємства відповідно до законодавства України.
   Керівник зобов'язаний вжити заходів щодо створення в кожному
структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці,
які  відповідають вимогам нормативно-правових актів, а також
забезпечити  додержання  прав  працівників,   гарантованих
законодавством про охорону праці.
 
   15. Під час укладення трудових договорів з працівниками
підприємства, визначення та забезпечення умов їх  праці  та
відпочинку  Керівник  керується  трудовим  законодавством  з
урахуванням  галузевих  особливостей,  передбачених  статутом
підприємства,  генеральною та галузевими тарифними угодами і
фінансовими можливостями підприємства.
 
   Інше:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
     3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА
 
   16. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Керівникові  нараховується заробітна плата за рахунок частки
доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської
діяльності, виходячи з установлених Керівнику:
   а) посадового окладу в розмірі _________ гривень і фактично
відпрацьованого часу;
   б) премії в розмірі не більше нарахованої заробітної плати за
посадовим окладом відповідно до діючого на підприємстві Положення
про преміювання за виконання показників:
   в) доплати  ___________________________________________  у
                 (вид доплати)
розмірі __________________ гривень (або у відсотках до посадового
окладу) і фактично відпрацьованого часу;
   г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер
роботи у розмірі _____ гривень (або у відсотках до посадового
окладу - до 50 відсотків) і фактично відпрацьованого часу.
 
.............
 
за умови
 
.............
 
   У разі  виникнення на підприємстві нещасного випадку із
смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не
нараховується.
   Премія не нараховується також у разі ________________________
__________________________________________________________________
    (зазначити випадки, коли премія не нараховується)
 
_______________
   * В контракті можуть передбачатись і інші взаємні обов'язки
та права сторін в залежності від напрямку діяльності підприємства.
 
   У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту,
порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується
у тому звітному періоді, коли виявлено порушення (за окремим
рішенням).
   У разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  визначених
контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або
зменшуються.
 
   17. Крім того Керівникові можуть виплачуватися:
   винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого
на підприємстві Положення;
   винагорода за  вислугу  років  відповідно до діючого на
підприємстві Положення;
   винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі
завдання оформлялися за додатковою угодою до  контракту,  в
розмірах, визначених додатковими угодами;
   частина прибутку, що відповідно до статті 38 Закону України
"Про власність" надходить у розпорядження трудового колективу
(за його рішенням).
   Заробітна плата  керівникові  виплачується  після виплати
заробітної плати працівникам підприємства.
   Розмір оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за
підсумками роботи може бути підвищено або знижено у разі _________
__________________________________________________________________
            (зазначити підстави)
 
   18. Керівнику  надається  щорічна  оплачувана  відпустка
тривалістю ______ календарних днів, а також додаткові відпустки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (зазначити всі види відпусток)
 
   Оплата відпустки  провадиться  з   урахуванням   його
середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. При наданні відпустки Керівникові
надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його
середньомісячного заробітку.
  Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної
відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо)
за погодженням з Органом управління майном.
 
   19. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується
грошова допомога у розмірі ____ гривень (не більше п'яти посадових
окладів).
 
   20. Крім  умов  матеріального забезпечення, зазначених у
пунктах 16 - 19 цього контракту, Керівникові  можуть  бути
встановлені інші умови, що не заборонені законодавством, у разі
_________________________________________________________________.
            (зазначити підстави)
 
         4. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ
 
   21. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
 
   22. Цей контракт припиняється:
   а) після закінчення строку дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку
дії контракту за умов, передбачених в п. 23 цього контракту;
   г) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту
у випадках, передбачених п. 24 цього контракту;
   д) з  інших підстав, передбачених законодавством та цим
контрактом.
 
   23. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт
розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення
строку його дії:
   а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних
причин обов'язків, покладених на нього контрактом;
   б) у  разі  одноразового  грубого  порушення  Керівником
законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті
чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено
збитки, виплачено штрафи, постраждала ділова репутація);
   в) у  разі  невиконання  підприємством зобов'язань перед
бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та
обов'язкових  платежів,  а  також  невиконання  підприємством
зобов'язань щодо виплати  заробітної  плати  працівникам  чи
недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;
   г) у разі непогодження з органами, уповноваженими управляти
відповідним майном, кошторисів доходів і видатків підприємства;
   д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості
протягом трьох місяців при наявності вини Керівника;
   е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за
охороною  праці у разі систематичних порушень вимог чинного
законодавства з питань охорони праці;
   є) у  разі  порушення  порядку здійснення розрахунків в
іноземній валюті;
   ж) у  разі  допущення  зростання  обсягів  простроченої
кредиторської заборгованості;
   з) з інших підстав __________________________________________
                (визначити при необхідності
__________________________________________________________________
        інші підстави припинення контракту)
 
   24. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до
закінчення строку його дії:
   а) у разі систематичного невиконання Органом  управління
майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що
обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в
його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або
вже призвело до погіршення результатів діяльності підприємства;
   б) у разі його хвороби чи інвалідності, які перешкоджають
виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин;
   в) за  власним  бажанням,  попередньо  попередивши Орган
управління майном за два тижні.
 
   25. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
Керівника  причин  встановлюються такі додаткові гарантії та
компенсації: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   26. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може
бути за угодою сторін продовжений на новий чи інший строк.
 
   27. Якщо контракт розривається на підставах, передбачених
контрактом,  але  не  передбачених  законодавством,  про  це
зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8
частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
 
       5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
 
   28. Цей  контракт  діє  з  "___"  ____________  ____
до "___" ____________ ____
 
   29. Сторони  можуть  передбачати  в  контракті  випадки
конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, за
винятком випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при
захисті своїх інтересів у суді.
   Про умови контракту  інформуються  відповідні  працівники
підприємства та інші особи в зв'язку з необхідністю виконання
контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються
визначенням винагороди Керівника, тощо). Сторони вживають заходів
з дотриманням конфіденційності умов контракту цими працівниками та
особами.
   Конфіденційність контракту  не  поширюється  на  умови,
урегульовані законодавством, та на органи, що здійснюють нагляд
(контроль) за дотриманням законодавства.
   Контракт набирає чинності з моменту видання розпорядження про
призначення Керівника.
 
   Особливі умови:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
      6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
   30. У  випадку  невиконання  чи  неналежного  виконання
обов'язків,  передбачених  цим  контрактом,  сторони  несуть
відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
 
   31. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому
законодавством.
 
   32. Керівник несе відповідальність за порушення  порядку
укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого на праві
господарського відання за підприємством, та за невжиття заходів
щодо погашення заборгованості з орендної плати.
 
   Інші умови:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (передбачені Положенням про порядок укладання контракту)
 
        7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
 
   33. Відомості про підприємство:
   Повна назва _________________________________________________
__________________________________________________________________
   Адреса ______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Розрахунковий рахунок N _____________________________________
__________________________________________________________________
 
   34. Відомості про Орган управління майном:
   Повна назва _________________________________________________
__________________________________________________________________
   Адреса ______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Посада, прізвище, ім'я,  по  батькові  керівника  Органу
управління майном ________________________________________________
__________________________________________________________________
   Службовий телефон керівника Органу управління майном ________
__________________________________________________________________
 
   35. Відомості про Керівника:
   Домашня адреса ______________________________________________
__________________________________________________________________
   Домашній телефон ____________________________________________
   Службовий телефон ___________________________________________
   Паспорт: серія __ N ________, виданий "__" _________ ____ р.
__________________________________________________________________
         (назва органу, що видав паспорт)
 
   36. Цей  контракт  укладений  в  двох  примірниках, які
зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
 
   37. _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (зазначити у разі необхідності інші відомості,
  наприклад, перелік додатків до контракту, наявність пільг
       з оподаткування Керівника та їх підстав)
 
 Від Органу управління майном    Керівник
 ____________________________
      (посада,
 ____________________________    _____________________________
 прізвище, ім'я, по батькові)    (прізвище, ім'я, по батькові)
 ____________________________    _____________________________
      (підпис)              (підпис)
 
 М. П. "___" ____________ ____    М. П. "___" ____________ ____
 
              ПОГОДЖЕНО:
 
 Головне управління
 (відповідно до підпорядкованості
 комунального підприємства)    ________________________________
 
 Головне управління комунальної
 власності міста Києва      ________________________________
 
 Головне фінансове управління   ________________________________
 
 Головне управління праці та
 зайнятості            ________________________________
 
 Юридичне управління       ________________________________
 
 Управління кадрової роботи і
 нагород             ________________________________
 
 Відділ з питань охорони праці  ________________________________
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
 
                   Додаток
                   до Типової форми контракту
                   з керівниками підприємств,
                   установ і організацій,
                   що належать до комунальної
                   власності територіальної
                   громади міста Києва
 
              ПОКАЗНИКИ
      ефективності використання комунального майна
     і прибутку, що враховуються під час укладання
      контракту з керівниками підприємств, установ
      і організацій, що належать до комунальної
      власності територіальної громади міста Києва
 
 
   Чистий прибуток, тис. грн.
 
   Співвідношення (коефіцієнти)  між  темпами приросту фонду
споживання і продуктивності праці
 
   Використання виробничих потужностей з випуску основних видів
продукції (за окремими видами продукції), відсотків
 
   Зниження витрат на виробництво одиниці продукції (послуг), у
тому числі по окремих найбільш характерних елементах затрат, грн.
 
   Обсяги зниження збитковості  (дотаційності)  підприємства,
тис. грн. за роками
 
   Кредиторська заборгованість, тис. грн., у тому числі:
   комерційним банкам;
   бюджету;
   теплоенергопостачальним організаціям;
   Пенсійному фонду;
   працівникам підприємства із виплати заробітної плати.
 
   Дебіторська заборгованість
 
   Обсяг поставок продукції на експорт, тис. доларів США
 
   Виробництво товарів народного споживання, у  натуральному
виразі за роками
 
   Частина чистого  прибутку підприємства, що спрямована на
розвиток виробництва ______ відсотків, ________ тис. грн.
 
   Структура оборотних коштів, тис. грн., у тому числі:
   готова продукція;
   товарно-матеріальні цінності;
   незавершене будівництво
 
   Забезпечення регулярності руху транспортних засобів
 
   Виконання завдань із якості утримання шляхово-транспортних
споруд
 
   Додержання питомої  ваги  витрат  теплоенергоресурсів  на
теплових мережах
 
   Додержання обов'язкового  переліку  достатніх  товарів на
підприємствах торгівлі
 
   Ріст обсягів реалізації побутових послуг, відсотків
 
   Примітки:
 
   1. У контракті встановлюється,  як  правило,  не  більш
7 показників.
 
   2. У контракті можуть зазначатись і інші додаткові показники,
які відтворюють особливості відповідної галузі.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка