Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2001 р. N 1551
                Київ
 
        Про утворення Міжвідомчої комісії
         з питань моніторингу довкілля
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003
      N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
      N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
      N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля.
 
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
моніторингу довкілля (додається).
 
   3. Міністерству екології та природних ресурсів вжити заходів
до  ліквідації  міжвідомчих  комісій  з  ведення  державного
моніторингу вод та з проведення моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря, утворених відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 815 ( 815-96-п ) "Про
затвердження Порядку здійснення  державного  моніторингу  вод"
(ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 403) та від 9 березня 1999 р.
N 343 ( 343-99-п ) "Про затвердження Порядку організації та
проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 10, ст. 393).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 2001 р. N 1551
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Міжвідомчу комісію з питань
            моніторингу довкілля
 
 
   1. Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля (далі -
Комісія) утворено з метою координації  діяльності  суб'єктів
державної  системи  моніторингу  довкілля  (далі  -  система
моніторингу), розгляду поточних питань, пов'язаних з проведенням
моніторингу  довкілля  на  основі  державної та регіональних
(місцевих) програм моніторингу довкілля.
 
   2. Комісія у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   участь у визначенні основних засад державної політики з
питань створення та функціонування системи моніторингу;
 
   здійснення заходів щодо створення і функціонування системи
моніторингу на основі структур суб'єктів системи моніторингу з
використанням   єдиного  нормативного,  методологічного  і
метрологічного забезпечення, уніфікованих технічних компонентів;
 
   координація дій  суб'єктів  системи  моніторингу  щодо
вдосконалення мереж спостереження за станом довкілля, уніфікації
методик спостереження, лабораторного аналізу, приладів і систем
контролю, створення баз та банків даних, єдиної комп'ютерної
мережі, регламенту і форм передачі інформації, зв'язку з іншими
інформаційними системами в Україні та за її межами;
 
   забезпечення взаємодії міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
під  час  здійснення  заходів,  передбачених  державною  та
регіональними  (місцевими)  програмами  моніторингу  довкілля,
міжнародними програмами, проектами із створення системної та
приладової бази моніторингу;
 
   організація роботи з проведення експертизи щодо відповідності
державним стандартам і технічним вимогам технічних завдань на
інфраструктуру,  системоутворюючі  та  уніфіковані  технічні
компоненти, приладову базу тощо.
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   аналізує та координує діяльність  міністерств  та  інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій  щодо  створення  та функціонування системи
моніторингу, здійснення заходів,  передбачених  державною  та
регіональними (місцевими) програмами моніторингу довкілля;
 
   готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази,
впровадження      результатів       науково-дослідних,
дослідно-конструкторських,    проектно-конструкторських    і
технологічних робіт з питань створення та функціонування системи
моніторингу.
 
   5. Комісія має право:
 
   заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб
центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що
належать до її компетенції;
 
   утворювати робочі  групи  і  постійно  діючі  секції за
відповідними напрямами з питань моніторингу довкілля, а також
експертну раду, залучати до їх роботи в установленому порядку
працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади (на рівні керівників, заступників керівників структурних
підрозділів), фахівців наукових установ;
 
   отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань.
 
   6. До складу Комісії входять Міністр охорони навколишнього
природного  середовища  - голова Комісії, заступник Міністра
охорони навколишнього природного середовища - заступник голови
Комісії, заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
заступник Міністра аграрної політики, заступник Міністра охорони
здоров'я, Голова (заступник Голови) Держжитлокомунгоспу, Голова
(заступник Голови) Держкомлісгоспу, Голова (заступник Голови)
Держводгоспу, Голова (заступник Голови) Держкомзему, а також інші
посадові особи центральних органів виконавчої влади.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 717
( 717-2003-п ) від 15.05.2003, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003, N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
 
   7. Голова Комісії  забезпечує  проведення  її  засідань,
організує контроль за виконанням прийнятих рішень, затверджує
персональний склад Комісії, робочих груп, постійно діючих секцій,
експертної ради та їх плани роботи.
 
   Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться
відповідно до плану роботи Комісії, затвердженого її головою, не
рідше ніж один раз на півроку.
 
   8. Організаційно-технічне  забезпечення  роботи  Комісії
покладається на Мінекоресурсів. Робочим  органом  Комісії  є
відповідний  структурний  підрозділ  Мінекоресурсів  з питань
екологічного моніторингу.  Відповідальним  секретарем  Комісії
призначається представник Мінекоресурсів.
 
   9. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх її членів і оформляються протоколом.
 
   У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Комісії.
 
   Рішення Комісії вважається правоможним, якщо на засіданні
присутні більше ніж половина  її  членів.  Рішення  Комісії
затверджується головою Комісії, а у разі його відсутності -
заступником голови Комісії.
 
   10.  Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень,
обов'язкові  для розгляду суб'єктами системи моніторингу, їх
територіальними органами, Радою міністрів Автономної республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1379 ( 1379-2006-п ) від
04.10.2006 }
 
   11. Комісія має бланк із своїм найменуванням.








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка