Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про закупівлю науково-технічних робіт у вигляді готового продукту за бюджетною програмою "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування" (КПКВК 1201060) згідно з розподілом видатків ...

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.12.2006 N 371
 
 
       Про закупівлю науково-технічних робіт
    у вигляді готового продукту за бюджетною програмою
     "Державні науково-технічні програми та наукові
        частини державних цільових програм
        загальноекономічного спрямування"
      (КПКВК 1201060) згідно з розподілом видатків
       Державного бюджету України на 2006 рік
 
 
   Відповідно до Закону України від 20.12.2005  N  3235-IV
( 3235-15 ) "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та з метою
забезпечення виконання у 2006 році бюджетної програми "Державні
науково-технічні програми та наукові частини державних цільових
програм загальноекономічного  спрямування"  (КПКВК  1201060)
Н А К А З У Ю:
 
   1. На виконання Постанови Верховної Ради  України  від
15.05.1996 N 191/96 ( 191/96-ВР ) "Про  Національну енергетичну
програму України до 2010 року" провести закупівлю  у 2006 році
науково-технічних робіт у вигляді готового продукту на наукове
супроводження Національної  енергетичної  програми  України до
2010 року, що фінансуються за рахунок державного бюджету за
програмою "Державні науково-технічні програми та наукові частини
державних цільових  програм  загальноекономічного  спрямування"
(КПКВК 1201060),   на загальну суму 149,5 тис. гривень згідно з
додатком.
 
   2. Директору департаменту  економічної  конкуренції  та
секторальних перетворень  Пендзину  О.В.,  відповідальному  за
замовлення і використання результатів наукових досліджень, разом з
Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економіки
України - постачальником зазначених робіт забезпечити оформлення
договірно-кошторисної документації відповідно до вимог Порядку
планування, фінансування і контролю виконання науково-дослідних
робіт  Міністерства  економіки України, затвердженого наказом
Мінекономіки від 02.04.1998 N 39, зі змінами, унесеними наказом
Мінекономіки від  26.06.2000  N  132, протягом місяця з дня
підписання наказу.
 
   3. Директору   фінансово-господарського    департаменту
Дорошенку Ю.М. забезпечити:
   фінансування закупівлі  у  вигляді  готового  продукту
науково-технічних робіт, вказаних у пункті 1  цього  наказу,
відповідно до затвердженого помісячного плану  асигнувань  на
2006 рік та виділених коштів з державного бюджету;
   інформування департаменту  державних цільових програм про
стан розрахунків з постачальником продукту.
 
   4. Директору  департаменту  державних  цільових  програм
Вітренку Ю.М. установити контроль за закупівлею продукту  за
бюджетною програмою "Державні науково-технічні програми та наукові
частини   державних  цільових  програм  загальноекономічного
спрямування" (КПКВК 1201060) ( 3235-15 ).
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність,абзац перший пункту 1
наказу Мінекономіки від 04.04.2006 N 119 ( v0119665-06 ) "Про
виконання  робіт  за  бюджетними  програмами   "Державні
науково-технічні програми та наукові частини державних цільових
програм загальноекономічного спрямування" (КПКВК 1201060)  та
"Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка
підготовки наукових  кадрів  у  сфері  економіки і торгівлі"
(КПКВК 1201070) згідно з розподілом видатків Державного бюджету
України на 2006 рік".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мусіну Л.А.
 
 Міністр економіки України                В.Макуха
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   12.12.2006 N 371
 
 
               ПЕРЕЛІК
        науково-дослідних робіт на 2006 рік,
     що фінансуються за рахунок державного бюджету
    за бюджетною програмою "Державні науково-технічні
     програми та наукові частини державних цільових
      програм загальноекономічного спрямування"
             (КПКВК 1201060)
              ( 3235-15 )
 
------------------------------------------------------------------
|N|Найме- |Тер- |Головний| Об- |Підстава для |Науково- |Відпо- |
|з|нуван- |мін |викона- | сяг |проведення  |технічна |відаль-|
|/|ня   |вико-|вець  | фі- |науково-   |продукція,|ні   |
|п|програм |нан- |    | нан-|дослідних  |яку буде |за ви- |
| |та   |ня, |    | су- |робіт    |створено в|корис- |
| |заходів |рік |    | ван-|       |результаті|тання |
| |    |   |    | ня, |       |виконання |резуль-|
| |    |   |    | тис.|       |проекту в |татів |
| |    |   |    | гри-|       |поточному |    |
| |    |   |    | вень|       |році   |    |
|-+--------+-----+--------+-----+-------------+----------+-------|
|1|Аналіз | IV |Науково-|29,9 |Постанова  |аналітичні|відділ |
| |галузе- |квар-|дослід- |   |Верховної  |матеріали |енеге- |
| |вої   | тал |ний   |   |Ради     |галузевої |тичного|
| |струк- |2006 |економі-|   |України від |структури |забез- |
| |тури  |   |чний  |   |15.05.1996  |матеріаль-|печення|
| |матеріа-|   |інститут|   |N 191/96   |ного   |та   |
| |льного |   |Міністе-|   |( 191/96-ВР )|виробни- |енерге-|
| |вироб- |   |рства  |   |"Про     |цтва, не- |тичної |
| |ництва, |   |еконо- |   |Національну |виробничої|безпеки|
| |невироб-|   |міки  |   |енергетичну |сфери та |(інд. |
| |ничої  |   |України |   |програму   |прогноз її|87)  |
| |сфери та|   |    |   |України до  |розвитку |    |
| |прогноз |   |    |   |2010 року", |до    |    |
| |її   |   |    |   |постанова  |2010-2015 |    |
| |розвитку|   |    |   |Кабінету   |років   |    |
| |до 2010-|   |    |   |Міністрів  |     |    |
| |2015  |   |    |   |України   |     |    |
| |років  |   |    |   |від     |     |    |
| |    |   |    |   |10.07.1997  |     |    |
| |    |   |    |   |N 731    |     |    |
| |    |   |    |   |( 731-97-п ) |     |    |
| |    |   |    |   |"Про     |     |    |
| |    |   |    |   |Комплексні  |     |    |
| |    |   |    |   |заходи щодо |     |    |
| |    |   |    |   |реалізації  |     |    |
| |    |   |    |   |Національної |     |    |
| |    |   |    |   |енергетичної |     |    |
| |    |   |    |   |програми   |     |    |
| |    |   |    |   |України до  |     |    |
| |    |   |    |   |2010 року"  |     |    |
|-+--------+-----+--------+-----+-------------+----------+-------|
|2|Аналіз | IV |Науково-|29,9 |Постанова  |аналітичні|відділ |
| |обсягів |квар-|дослід- |   |Верховної  |матеріали |енерге-|
| |факти- |тал |ний   |   |Ради     |щодо   |тичного|
| |чного  |2006 |еконо- |   |України від |обсягів  |забез- |
| |викори- |   |мічний |   |15.05.1996  |фактичного|печення|
| |стання |   |інститут|   |N 191/96   |використа-|та   |
| |котельно|   |Міністе-|   |( 191/96-ВР )|ння    |енерге-|
| |-пічного|   |рства  |   |"Про     |котельно- |тичної |
| |палива, |   |еконо- |   |Національну |пічного  |безпеки|
| |електро,|   |міки  |   |енергетичну |палива,  |(інд. |
| |тепло- |   |України |   |програму   |електро- |87)  |
| |енергії |   |    |   |України до  |тепло-  |    |
| |в    |   |    |   |2010 року", |енергії  |    |
| |енерго- |   |    |   |постанова  |в     |    |
| |ємних  |   |    |   |Кабінету   |енерго-  |    |
| |вироб- |   |    |   |Міністрів  |ємних   |    |
| |ничих, |   |    |   |України   |виробни- |    |
| |техноло-|   |    |   |від     |чих,   |    |
| |гічних |   |    |   |10.07.1997  |техноло- |    |
| |процесах|   |    |   |N 731    |гічних  |    |
| |кожною |   |    |   |( 731-97-п ) |процесах |    |
| |галуззю |   |    |   |"Про     |галузями |    |
| |еконо- |   |    |   |Комплексні  |економіки |    |
| |міки  |   |    |   |заходи щодо |в     |    |
| |в 2005 |   |    |   |реалізації  |2005 році,|    |
| |році,  |   |    |   |Національної |оптимальні|    |
| |оптимі- |   |    |   |енергетичної |прогнози |    |
| |зація  |   |    |   |програми   |обсягів їх|    |
| |прогнозу|   |    |   |України до  |споживання|    |
| |обсягів |   |    |   |2010 року"  |в     |    |
| |їх   |   |    |   |       |галузевому|    |
| |спожи- |   |    |   |       |розрізі  |    |
| |вання в |   |    |   |       |та країни |    |
| |галузе- |   |    |   |       |в цілому |    |
| |вому  |   |    |   |       |на перспе-|    |
| |розрізі |   |    |   |       |ктивний  |    |
| |та   |   |    |   |       |період  |    |
| |країни |   |    |   |       |до 2010- |    |
| |в цілому|   |    |   |       |2015 років|    |
| |на   |   |    |   |       |     |    |
| |перспе- |   |    |   |       |     |    |
| |ктивний |   |    |   |       |     |    |
| |період |   |    |   |       |     |    |
| |до 2010-|   |    |   |       |     |    |
| |2015  |   |    |   |       |     |    |
| |років  |   |    |   |       |     |    |
|-+--------+-----+--------+-----+-------------+----------+-------|
|3|Розро- | IV |Науково-|29,9 |Постанова  |паливно- |відділ |
| |блення |квар-|дослід- |   |Верховної  |енергети- |енерге-|
| |паливно-| тал |ний   |   |Ради     |чні    |тичного|
| |енерге- |2006 |еконо- |   |України від |баланси, |забез- |
| |тичних |   |мічний |   |15.05.1996  |баланси з |печення|
| |балан- |   |інститут|   |N 191/96   |окремих  |та   |
| |сів,  |   |Міністе-|   |( 191/96-ВР )|видів   |енерге-|
| |балансів|   |рства  |   |"Про     |палива,  |тичної |
| |з    |   |еконо- |   |Національну |продуктів |безпеки|
| |окремих |   |міки  |   |енергетичну |їх    |(інд. |
| |видів  |   |України |   |програму   |переробки,|87)  |
| |палива, |   |    |   |України до  |електро- |    |
| |продук- |   |    |   |2010 року", |та    |    |
| |тів   |   |    |   |постанова  |теплоенер-|    |
| |їх пере-|   |    |   |Кабінету   |гії,   |    |
| |робки, |   |    |   |Міністрів  |спрямовані|    |
| |електро-|   |    |   |України   |на    |    |
| |та   |   |    |   |від     |скорочення|    |
| |тепло- |   |    |   |10.07.1997  |викори-  |    |
| |енергії |   |    |   |N 731    |стання  |    |
| |в    |   |    |   |( 731-97-п ) |загальних |    |
| |напряму |   |    |   |"Про     |обсягів  |    |
| |скоро- |   |    |   |Комплексні  |ресурсів, |    |
| |чення  |   |    |   |заходи щодо |реалізацію|    |
| |викорис-|   |    |   |реалізації  |захо-   |    |
| |тання  |   |    |   |Національної |дів з   |    |
| |загаль- |   |    |   |енергетичної |енерго-  |    |
| |них   |   |    |   |програми   |збережен- |    |
| |обсягів |   |    |   |України до  |ня,    |    |
| |ресур- |   |    |   |2010 року"  |збільшення|    |
| |сів,  |   |    |   |       |обсягів  |    |
| |реалі- |   |    |   |       |вико-   |    |
| |зації  |   |    |   |       |ристання |    |
| |заходів |   |    |   |       |альтерна- |    |
| |з    |   |    |   |       |тивних  |    |
| |енерго- |   |    |   |       |джерел  |    |
| |збере  |   |    |   |       |енергії на|    |
| |ження, |   |    |   |       |на пер-  |    |
| |збіль- |   |    |   |       |спективний|    |
| |шення  |   |    |   |       |період  |    |
| |обсягів |   |    |   |       |     |    |
| |викорис-|   |    |   |       |     |    |
| |тання  |   |    |   |       |     |    |
| |альтер- |   |    |   |       |     |    |
| |нативних|   |    |   |       |     |    |
| |джерел |   |    |   |       |     |    |
| |енергії |   |    |   |       |     |    |
| |на   |   |    |   |       |     |    |
| |перспе- |   |    |   |       |     |    |
| |ктивний |   |    |   |       |     |    |
| |період |   |    |   |       |     |    |
|-+--------+-----+--------+-----+-------------+----------+-------|
|4|Оцінка |-//- | -//- |29,9 |  -//-   |оцінка  | -//- |
| |стану  |   |    |   |       |стану   |    |
| |галузей |   |    |   |       |галузей  |    |
| |паливно-|   |    |   |       |паливно- |    |
| |енерге- |   |    |   |       |енерге-  |    |
| |тичного |   |    |   |       |тичного  |    |
| |комплек-|   |    |   |       |комплексу |    |
| |су та  |   |    |   |       |та    |    |
| |розроб- |   |    |   |       |розроблен-|    |
| |лення  |   |    |   |       |ня    |    |
| |найбільш|   |    |   |       |найбільш |    |
| |оптима- |   |    |   |       |оптималь- |    |
| |льних  |   |    |   |       |них    |    |
| |шляхів |   |    |   |       |шляхів їх |    |
| |їх   |   |    |   |       |розвитку |    |
| |розвитку|   |    |   |       |     |    |
|-+--------+-----+--------+-----+-------------+----------+-------|
|5|Розроб- |-//- |    |29,9 |  -//-   |аналітична| -//- |
| |лення  |   |    |   |       |доповідь |    |
| |аналіти-|   |    |   |       |про хід  |    |
| |чної"  |   |    |   |       |реалізації|    |
| |доповіді|   |    |   |       |Національ-|    |
| |про хід |   |    |   |       |ної енер- |    |
| |реаліза-|   |    |   |       |гетичної |    |
| |ції   |   |    |   |       |програми |    |
| |Націона-|   |    |   |       |України до|    |
| |льної  |   |    |   |       |2010 року |    |
| |енерге- |   |    |   |       |     |    |
| |тичної |   |    |   |       |     |    |
| |програми|   |    |   |       |     |    |
| |України |   |    |   |       |     |    |
| |до 2010 |   |    |   |       |     |    |
| |року  |   |    |   |       |     |    |
|-------------------------+-----+---------------------------------
| Усього         |149,5|
---------------------------------
 
 Заступник Міністра
 економіки України                    Л.Мусіна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка