Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання Регламенту взаємодії членів Кабінету Міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, служб і структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо організації роботи з інформування про діяльність У...

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.12.2006 N 799
 
 
        Про виконання Регламенту взаємодії
    членів Кабінету Міністрів, керівників центральних
      та місцевих органів виконавчої влади, служб
     і структурних підрозділів Секретаріату Кабінету
      Міністрів України щодо організації роботи
        з інформування про діяльність Уряду
       та Порядку взаємодії Кабінету Міністрів
        та органів виконавчої влади зі ЗМІ
        щодо висвітлення урядової політики
 
 
   На виконання доручень Прем'єр-міністра України від 12.09.06
N 32889/0/1-06 до Регламенту взаємодії членів Кабінету Міністрів,
керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, служб
і структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України
щодо організації роботи з інформування про діяльність Уряду та від
09.09.06   N   32791/1/1-06   до   доповідної   записки
Віце-прем'єр-міністра України Д.В. Табачника щодо запровадження
стратегічних підходів у налагодженні суспільних комунікацій, в
тому числі влади та громадськості,  налагодження  системного
інформування  про роботу Уряду та органів виконавчої влади,
запровадження комунікативної  та   пояснювальної   політики,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я
України з реалізації Регламенту  взаємодії  членів  Кабінету
Міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади, служб і структурних підрозділів Секретаріату Кабінету
Міністрів України щодо організації роботи з інформування про
діяльність Уряду та Порядку взаємодії Кабінету Міністрів та
органів виконавчої влади зі ЗМІ щодо висвітлення урядової політики
(далі - План; додається).
 
   2. Першим заступникам, заступникам Міністра охорони здоров'я
України,  керівникам  структурних підрозділів МОЗ України та
урядових органів державного управління у складі МОЗ України,
директору Українського інституту громадського здоров'я МОЗ України
забезпечити виконання Плану та подання  основному  виконавцю
інформації про стан їх реалізації за три дні до встановлених
термінів.
 
   3. Основним  виконавцям  Плану  забезпечити  узагальнення
інформації про стан реалізації заходів та її подання до Кабінету
Міністрів України згідно з встановленими термінами.
 
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М.
 
 Міністр                       Ю.В.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   04.12.2006 N 799
 
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
       Міністерства охорони здоров'я України
       з реалізації Регламенту взаємодії членів
      Кабінету Міністрів, керівників центральних
      та місцевих органів виконавчої влади, служб
     і структурних підрозділів Секретаріату Кабінету
      Міністрів України щодо організації роботи
     з інформування про діяльність Уряду та Порядку
       взаємодії Кабінету Міністрів та органів
       виконавчої влади зі ЗМІ щодо висвітлення
            урядової політики
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Заходи, затверджені  |   Заходи МОЗ   |  Термін  | Відповідальні |   Звітування   |
| означеними дорученнями |           | виконання | виконавці МОЗ |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|1. Подання тижневих,   |Розробка та подання  | Щотижня,  |Прес-центр МОЗ |Прес-службі КМУ,   |
|місячних планів роботи  |тижневих, місячних  |щомісяця, до |України    |службі        |
|керівництва органів   |планів роботи     | 25 числа  |        |віце-прем'єр-міністра|
|виконавчої влади із   |керівництва МОЗ    | місяця, що |        |(гуманітарні     |
|зазначенням найважливіших|України із зазначенням|  передує  |        |питання)       |
|заходів, пріоритетних  |найважливіших заходів,|запланованому|        |та Департаменту   |
|питань та планів     |пріоритетних питань та|відповідно до|        |комунікацій влади  |
|інформаційного супроводу |планів інформаційного |затвердженої |        |та громадськості   |
|діяльності з обов'язковим|супроводу діяльності у|  форми  |        |СКМУ щоп'ятниці, до |
|залученням експертів у  |сфері охорони здоров'я| (додаток 1) |        |15.00 (у письмовому |
|відповідних галузях,   |(з обов'язковим    |       |        |вигляді за підписом |
|лідерів громадських   |залученням експертів у|       |        |керівника      |
|організацій       |відповідних галузях, |       |        |міністерства та   |
|             |лідерів громадських  |       |        |електронною поштою  |
|             |організацій)     |       |        |на адреси      |
|             |           |       |        |chernenko@kmu.gov.ua |
|             |           |       |        |ivanesko@kmu.gov.ua) |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|2. Подання інформаційних |Подання інформаційних |Відповідно до|Прес-центр МОЗ |Прес-службі КМУ   |
|матеріалів (прес-релізів,|матеріалів      |  графіку  |України за   |та Департаменту   |
|роз'яснень) до:     |(прес-релізів,    | проведення |поданням    |комунікацій влади  |
|- рішень Кабінету    |роз'яснень) до:    | засідань  |структурних  |та громадськості   |
|Міністрів;        |- рішень Кабінету   | Кабінету  |підрозділів,  |СКМУ (у письмовому  |
|- проектів        |Міністрів;      |Міністрів, за|урядових    |вигляді за підписом |
|нормативно-правових   |- проектів      | 3 дні до  |органів    |керівника      |
|актів, що виносяться на |нормативно-правових  | проведення |державного   |міністерства та   |
|найближче засідання, в  |актів, що виносяться |       |управління у  |електронною поштою  |
|яких доступною для    |на найближче     |       |складі МОЗ   |на адреси      |
|потенційних споживачів  |засідання, в яких   |       |України,    |ps@kmu.gov.ua    |
|мовою роз'яснюється мета |доступною для     |       |Українського  |chernenko@kmu.gov.ua)|
|та очікуваний результат |потенційних споживачів|       |інституту   |           |
|запровадження      |мовою роз'яснюється  |       |громадського  |           |
|відповідного акта    |мета та очікуваний  |       |здоров'я МОЗ  |           |
|             |результат       |       |України,    |           |
|             |запровадження     |       |відповідальних |           |
|             |відповідного акта   |       |за підготовку |           |
|             |           |       |конкретного  |           |
|             |           |       |питання чи   |           |
|             |           |       |проекту    |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|3. Проведення      |Проведення      |Відповідно до|Перші     |           |
|обов'язкових особистих  |обов'язкових особистих|  графіку  |заступники   |           |
|брифінгів перед початком |брифінгів перед    | проведення |Міністра,   |           |
|прямої урядової     |початком прямої    |  прямої  |заступники   |           |
|телефонної лінії в Клубі |урядової телефонної  | урядової  |Міністра    |           |
|Кабінету Міністрів    |лінії в Клубі Кабінету| телефонної |охорони    |           |
|             |Міністрів       |лінії в Клубі|здоров'я    |           |
|             |           | Кабінету  |України,    |           |
|             |           | Міністрів |Прес-центр МОЗ |           |
|             |           |       |України    |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|4. Проведення      |Проведення      | Постійно  |Перші     |           |
|прес-конференцій щодо  |прес-конференцій щодо |       |заступники   |           |
|результатів діяльності  |результатів діяльності|       |Міністра,   |           |
|відповідного органу   |МОЗ та неформальних  |       |заступники   |           |
|виконавчої влади.    |зустрічей з      |       |Міністра    |           |
|Проведення неформальних |представниками засобів|       |охорони    |           |
|зустрічей з       |масової інформації  |       |здоров'я    |           |
|представниками засобів  |           |       |України,    |           |
|масової інформації    |           |       |Прес-центр МОЗ |           |
|             |           |       |України    |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|5. Подання інформаційних |Подання інформаційних |  Щороку,  |Прес-центр МОЗ |Прес-службі КМУ та  |
|матеріалів з оглядом   |матеріалів щодо    |за 3 тижні до|України,    |Департаменту     |
|підсумків діяльності   |розвитку галузі    | професійних |Відділ     |комунікацій влади  |
|галузі та описом коротко-|охорони здоров'я та  |  свят (до |інформаційно- |та громадськості   |
|та довготермінових    |описом цільових    | 25.05 - День|аналітичного  |СКМУ (у письмовому  |
|програм, роз'яснювальних |програм,       | медичного |забезпечення  |вигляді за підписом |
|матеріалів та коментарів |роз'яснювальних    | працівника, |та зв'язків  |керівника      |
|стосовно урядової    |матеріалів та     | 25.09 - День|з громадськістю|міністерства та   |
|політики у відповідній  |коментарів стосовно  | фармацевтич-|за поданням  |електронною поштою  |
|сфері державного     |урядової політики у  |   ного  |структурних  |на адреси      |
|управління, в тому числі |сфері громадського  | працівника, |підрозділів  |ps@kmu.gov.ua    |
|за запитами журналістів |здоров'я, в тому числі| 13.09 - День|та урядових  |chernenko@kmu.gov.ua)|
|             |за запитами      | працівників |органів    |           |
|             |журналістів      | державної |державного   |           |
|             |           | санітарно- |управління   |           |
|             |           | епідеміоло- |у складі МОЗ  |           |
|             |           |  гічної  |України    |           |
|             |           |  служби)  |        |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|6. Реагування на критичні|Моніторинг публікацій |відповідно до|Прес-центр   |У відповідні засоби |
|зауваження щодо     |засобів масової    | потреби та |МОЗ України  |масової інформації  |
|діяльності Уряду,    |інформації, у тому  |відповідно до|        |(у письмовому    |
|оприлюднені в засобах  |числі електронних, з |затвердженої |        |вигляді за підписом |
|масової інформації    |питань охорони    |  форми  |        |керівника      |
|             |здоров'я       | (додаток 2) |        |міністерства та   |
|             |           |       |Перші     |дублюється      |
|             |Реагування на критичні|       |заступники   |електронною поштою  |
|             |зауваження, які    |       |Міністра,   |на адреси      |
|             |стосуються питань   |       |заступники   |chernenko@kmu.gov.ua;|
|             |охорони здоров'я,   |       |Міністра    |voitenko@kmu.gov.ua; |
|             |оприлюднені в засобах |       |охорони    |ivanesko@kmu.gov.ua) |
|             |масової інформації  |       |здоров'я    |           |
|             |           |       |України,    |           |
|             |           |       |Прес-центр   |           |
|             |           |       |МОЗ України  |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|7. Надання інформаційних |Подання інформаційних |Щокварталу до|Прес-центр МОЗ |У відповідні засоби |
|матеріалів щодо розвитку |матеріалів щодо    |  1 числа  |України,    |масової інформації  |
|відповідної сфери    |розвитку галузі    |  місяця,  |Відділ     |(у письмовому    |
|(галузі), області    |охорони здоров'я за  |наступного за|інформаційно- |вигляді за підписом |
|             |підсумками 3, 6,   |  звітним  |аналітичного  |керівника      |
|             |9 місяців та року   |       |забезпечення  |міністерства та   |
|             |           |       |та зв'язків  |електронною поштою  |
|             |           |       |з громадськістю|на адреси      |
|             |           |       |за поданням  |ps@kmu.gov.ua    |
|             |           |       |структурних  |klymenkovy@kmu.gov.ua|
|             |           |       |підрозділів  |           |
|             |           |       |та урядових  |           |
|             |           |       |органів    |           |
|             |           |       |державного   |           |
|             |           |       |управління   |           |
|             |           |       |у складі    |           |
|             |           |       |МОЗ України  |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|8. Надання інформаційних |Надання інформаційних | Постійно, |Прес-центр МОЗ |Прес-службі КМУ та  |
|матеріалів щодо заходів, |матеріалів щодо    |  щотижня  |України    |Департаменту     |
|рішень органів виконавчої|заходів, рішень МОЗ  |       |        |комунікацій влади  |
|влади, які оприлюднюються|України, які     |       |        |та громадськості   |
|в пресі         |оприлюднюються в пресі|       |        |СКМУ (у письмовому  |
|             |           |       |        |вигляді за підписом |
|             |           |       |        |керівника      |
|             |           |       |        |міністерства та   |
|             |           |       |        |електронною поштою  |
|             |           |       |        |chernenko@kmu.gov.ua)|
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|9. Участь в програмах на |Участь в програмах на | Постійно  |Перші     |           |
|телебаченні та радіо.  |телебаченні та радіо. |       |заступники   |           |
|Сприяння у створенні   |Сприяння у створенні |       |Міністра,   |           |
|різних форматів в    |різних форматів в   |       |заступники   |           |
|електронних та друкованих|електронних та    |       |Міністра    |           |
|ЗМІ для висвітлення   |друкованих ЗМІ для  |       |охорони    |           |
|діяльності органів    |висвітлення діяльності|       |здоров'я    |           |
|виконавчої влади     |МОЗ України      |       |України,    |           |
|             |           |       |Прес-центр МОЗ |           |
|             |           |       |України    |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|10. Створення та     |Забезпечити      | Починаючи з |Перший     |           |
|налагодження роботи   |координацію діяльності| листопада |заступник   |           |
|інформаційних центрів в |Центру інформаційних | 2006 року |Міністра    |           |
|органах виконавчої влади |технологій МОЗ України|       |охорони    |           |
|             |та ДП "Український  |       |здоров'я    |           |
|             |інформаційно-     |       |України -   |           |
|             |обчислювальний центр" |       |керівник    |           |
|             |МОЗ України      |       |апарату    |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|11. Запровадження нових |Вивчити питання    |До 31 грудня |Перший     |           |
|форм взаємодії із    |стосовно можливості  | 2006 року |заступник   |           |
|засобами масової     |проведення      |       |Міністра    |           |
|інформації (проведення  |SMS-конференцій,   |       |охорони    |           |
|SMS-конференцій,     |підготовки      |       |здоров'я    |           |
|підготовка        |відео-прес-релізів  |       |України -   |           |
|відео-прес-релізів тощо) |           |       |керівник    |           |
|             |           |       |апарату,    |           |
|             |           |       |Управління   |           |
|             |           |       |справами,   |           |
|             |           |       |Прес-центр МОЗ |           |
|             |           |       |України,    |           |
|             |           |       |Департамент  |           |
|             |           |       |економіки,   |           |
|             |           |       |фінансів та  |           |
|             |           |       |майнових    |           |
|             |           |       |відносин,   |           |
|             |           |       |Відділ     |           |
|             |           |       |інформаційно- |           |
|             |           |       |аналітичного  |           |
|             |           |       |забезпечення та|           |
|             |           |       |зв'язків з   |           |
|             |           |       |громадськістю |           |
|-------------------------+----------------------+-------------+---------------+---------------------|
|12. Подання інформації  |Подання інформації про|Щомісяця, до |Прес-центр МОЗ |Прес-службі КМУ та  |
|про пріоритетні     |пріоритетні      | 25 числа  |України за   |Департаменту     |
|нормативно-правові акти, |нормативно-правові  | місяця, що |поданням    |комунікацій влади  |
|програми         |акти, програми    |  передує  |структурних  |та громадськості   |
|соціально-економічного  |соціально-економічного|запланованому|підрозділів та |СКМУ (у письмовому  |
|розвитку, що знаходяться |розвитку, що     |       |урядових    |вигляді за підписом |
|в стадії розробки чи   |знаходяться в стадії |       |органів    |керівника      |
|погодження        |розробки чи погодження|       |державного   |міністерства та   |
|             |           |       |управління у  |електронною поштою  |
|             |           |       |складі МОЗ   |на адреси      |
|             |           |       |України    |ps@kmu.gov.ua    |
|             |           |       |        |chernenko@kmu.gov.ua)|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України
                   04.12.2006 N 799
 
 
                ПЛАН
           інформаційного супроводу
      найважливіших заходів та пріоритетних питань
       Міністерства охорони здоров'я України
            на 13-18 листопада
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найважливіший|  Групи  | Форми  |  Дата та  |Особи, яким доручено| Посадова особа, | Органи |
|п/п| захід або |суспільства,| інформу- |  місце  | надавати коментарі | відповідальна за | виконав-|
|  | пріоритетне |  на які  | вання  | проведення | (прізвище, ім'я, |  висвітлення  |  чої  |
|  | питання, що | спрямовано |(інформа- | заходів з |по-батькові, посада,|питання (прізвище,| влади, |
|  | потребує  |інформування| ційний |інформування,|контактний телефон, |ім'я, по-батькові,|  які  |
|  | висвітлення*|      | захід) | очікувана |   e-mail)    |посада, контактний|необхідно|
|  |       |      |     | кількість |          | телефон, e-mail) | залучити|
|  |       |      |     | учасників |          |         |  до  |
|  |       |      |     |  заходу  |          |         | інформу-|
|  |       |      |     |       |          |         | вання |
|---+-------------+------------+----------+-------------+--------------------+------------------+---------|
| 1 |   2   |  3    |  4   |   5    |     6     |    7     |  8   |
|---+-------------+------------+----------+-------------+--------------------+------------------+---------|
| 1 |I з'їзд   |Медичні   |Інтерв'ю, |16-18    |Міністр охорони   |Перший заступник | АМН  |
|  |судинних   |працівники, |публікації|листопада  |здоров'я України  |Міністра охорони |України |
|  |хірургів   |науковці  |у ЗМІ   |м. Київ   |Поляченко Юрій   |здоров'я України |     |
|  |України   |      |     |450 осіб   |Володимирович,   |Орда Олександр  |     |
|  |       |      |     |       |тел. 253-24-72;   |Миколайович,   |     |
|  |       |      |     |       |Ректор       |тел. 226-26-25,  |     |
|  |       |      |     |       |Національного    |226-23-31     |     |
|  |       |      |     |       |медичного      |(або заступник  |     |
|  |       |      |     |       |університету    |Міністра     |     |
|  |       |      |     |       |ім. О.О. Богомольця |відповідно    |     |
|  |       |      |     |       |МОЗ України     |до функціональних |     |
|  |       |      |     |       |чл.-кор.      |обов'язків,    |     |
|  |       |      |     |       |АМН України     |визначених наказом|     |
|  |       |      |     |       |проф. Москаленко  |МОЗ України від  |     |
|  |       |      |     |       |Віталій Федорович, |20.10.06 N 324-к |     |
|  |       |      |     |       |тел./факс      |зі змінами від  |     |
|  |       |      |     |       |(044) 234-40-62   |27.10.06 N 329-к);|     |
|  |       |      |     |       |          |Прес-центр МОЗ,  |     |
|  |       |      |     |       |          |тел. 253-02-25,  |     |
|  |       |      |     |       |          |253-69-75     |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   Колонка 2. Будь-який захід за участю керівництва міністерства
(конференції, виставки, зустрічі з громадськістю,  відвідання
регіонів,  святкування  професійних  свят,  річниці створення
державних підприємств галузі тощо), а також актуальне питання, що
потребує висвітлення.
   Колонка 4. Форма проведення інформаційного заходу та його
зміст (прес-конференція, Інтернет-конференція, інтерв'ю, участь у
теле- та радіопередачах тощо).
 
 Керівник органу
 виконавчої влади                    Підпис
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ України
                   04.12.2006 N 799
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
           про розгляд і врахування
       Міністерством охорони здоров'я України
       пропозицій та зауважень громадськості,
     оприлюднених у ЗМІ (за даними моніторингу ЗМІ
          з 01.10 по 07.10.2006 р.)
 
 
------------------------------------------------------------------
|Зміст пропозицій|    Результати розгляду і врахування    |
| та зауважень |      пропозицій та зауважень      |
|        |Залежно від змісту пропозицій та зауважень:  |
|        |прийняте рішення щодо врахування зауважень,  |
|        |пропозицій, суть наданих роз'яснень      |
|        |щодо державної політики з порушених питань,  |
|        |форми інформування громадськості        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|        |Прийняте рішення ....             |
|        |                        |
|        |Суть наданих роз'яснень ....          |
|        |                        |
|        |Форми інформування громадськості ....     |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник органу
 виконавчої влади                    Підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка