Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін та доповнень до Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення банківського законодавства

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 268 від 16.10.96           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    16 жовтня 1996 р.
 vd961016 vn268             за N 396
 
 
 ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
  N 38 ( z0177-98 ) від 04.02.98 )
  
    Про затвердження змін та доповнень до Положення про
    застосування Національним банком України санкцій за
        порушення банківського законодавства
 
 
   Розглянувши проект  змін  та доповнень до Положення про
застосування Національним банком України санкцій за порушення
банківського  законодавства  ( v0249500-95 ),  затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 16.05.95 р.
N 115, а також врахувавши зміни та доповнення, внесені постановами
Правління Національного банку України  від 30.06.95 р. N 168
( v0168500-95 ) та від 29.12.95 р. N 325 ( va325500-95 ),
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  зміни  та  доповнення  до  Положення про
застосування Національним банком України санкцій за порушення
банківського законодавства (додаток N 1) і ввести їх у дію з
25 жовтня 1996 року.
   2. Надіслати зміни та доповнення до Положення Кримському
республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області
управлінням Національного банку України, а також комерційним
банкам для керівництва і використання в роботі.
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко
 
                       Додаток N 1
                       Затверджено
                   постановою     Правління
                   Національного банку України
                   від 16 жовтня 1996 року N 268
                   реєстр.N 396 від 16.10.96 р.
 
            Зміни та доповнення
  до розділу 7 Положення про застосування Національним банком
  України санкцій за порушення банківського законодавства,
  затвердженого  постановою  Правління Національного банку
  України від 16.05.95 р. N 115 ( v0249500-95 ), з урахуванням 
  змін  та  доповнень,  внесених  постановами  Правління
  Національного банку України від 30.06.95 р. N 168 та від 
            29.12.95 р. N 325
 
   Розділ 7 Положення викласти у такій редакції:
 
    7. Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію
    комерційного банку та виключення з Республіканської
    книги реєстрації банків, валютних бірж та інших
          фінансово-кредитних установ
 
   7.1. У цьому розділі  визначаються  організаційно-правові
аспекти  і  механізм припинення діяльності (реорганізації чи
ліквідації) комерційних банків у разі допущення ними порушень,
вказаних у  ст.48  Закону  України  "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ).
   7.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію комерційного
банку може бути прийняте у разі:
   - збиткової діяльності протягом трьох місяців підряд або
шести місяців протягом року та виникнення у зв'язку з цим
становища, що загрожує інтересам вкладників і кредиторів;
   - виявлення недостовірних даних, на підставі яких  було
проведено реєстрацію банку, сформовано його статутний фонд;
   - відкликання ліцензії на  здійснення  всіх  банківських
операцій;
   - невиконання вимог чинного законодавства щодо збільшення
статутного фонду у встановлені терміни.
   7.3. Підставою для надання пропозицій щодо прийняття рішення
про  припинення  діяльності  комерційного банку є результати
перевірок, проведених службою банківського нагляду та незалежними
аудиторськими фірмами. Підставою для проведення таких перевірок є
матеріали звітності  банків,  а  також  матеріали  перевірок
правоохоронних та контролюючих органів, які свідчать про збиткову
діяльність банку та порушення банківського законодавства.
   7.4. Постановою Правління Національного банку України про
внесення пропозицій щодо припинення діяльності комерційного банку
відкликається ліцензія на здійснення всіх банківських операцій та
пропонується Раді банку в день отримання такої постанови зробити
повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів (зборів
учасників) та прийняти рішення про шляхи припинення діяльності
комерційного банку (реорганізацію чи ліквідацію) у встановлений
законодавством строк.
   На період  до  прийняття  рішення  про шляхи припинення
діяльності комерційного банку Правління  Національного  банку
України також приймає рішення про надання комерційному банку
тимчасового дозволу на проведення окремих банківських операцій, що
здійснюються при наявності грошових коштів і  під контролем
регіонального управління, тобто за  умови  візування  перших
примірників платіжних документів головним бухгалтером або його
заступником.
   7.5. Про  прийняте загальними зборами акціонерів (зборів
учасників) рішення щодо реорганізації чи ліквідації комерційний
банк у 3-денний строк письмово інформує регіональне управління
Національного  банку  України,  в  якому  відкритий  його
кореспондентський рахунок банку, та надає копію відповідного
рішення загальних зборів акціонерів (зборів учасників).
   7.6. Для  того, щоб Національний банк України затвердив
рішення загальних зборів акціонерів (зборів  учасників)  про
реорганізацію комерційного банку, ним подаються регіональному
управлінню Національного банку України, в якому відкритий його
кореспондентський рахунок, документи, що підтверджують обраний
шлях реорганізації, зокрема, рішення загальних зборів про їх
злиття,  приєднання, поділ, виділення, перетворення, а також
рішення загальних зборів їх правонаступників  та  клопотання
банку-правонаступника  за  підписом  Голови  Ради, завіреного
печаткою. При наданні документів та при проведенні реорганізації
необхідно  також  керуватися  Рекомендаціями  щодо  порядку
реорганізації комерційних банків, схвалених постановою Правління
Національного банку України  за  N 44 ( v0044500-96 )  від
22.02.96 р.
   7.7. Регіональне управління Національного банку України, в
якому відкритий кореспондентський рахунок банку, у двотижневий
термін надає необхідні  документи  департаменту  банківського
нагляду, на підставі висновку якого Правління Національного банку
затверджує рішення загальних зборів акціонерів (зборів учасників)
про реорганізацію комерційного банку, яке оформлюється відповідною
постановою.
   7.8. У разі, якщо акціонери (засновники) комерційного банку
не вирішили питання про шляхи припинення його діяльності або не
надали необхідні документи у встановлений строк, Національний банк
України на підставі висновку департаменту банківського нагляду,
підготовленого  на  основі  подання  регіонального управління
Національного банку України, приймає рішення про  ліквідацію
комерційного  банку, яка проводиться в порядку, вказаному у
п.п.7.9, 7.10.
   7.9. Рішення про ліквідацію комерційного банку приймається
Правлінням Національного банку України та оформлюється відповідною
постановою (окрім випадків, якщо такі рішення прийняті арбітражним
судом або за рішенням загальних зборів засновників (акціонерів)
комерційного банку).
   7.10. У разі прийняття рішення  про  реорганізацію  або
ліквідацію  комерційного  банку  та  відкликання ліцензії на
здійснення банківських операцій керівник регіонального управління
Національного банку України, в якому відкритий кореспондентський
рахунок банку, негайно припиняє  усі  активні  операції  за
кореспондентськими  (субкореспондентськими)  рахунками  як  у
національній, так і в іноземній валютах. Якщо банк має відкриті
кореспондентські  рахунки  у  закордонних банках, департамент
валютного регулювання Національного банку України за поданням
регіонального управління Національного банку України, в якому
відкритий кореспондентській рахунок банку, негайно повідомляє ці
банки про відкликання ліцензій на здійснення операцій з валютними
цінностями та ставить питання щодо припинення операцій на цих
рахунках.
   7.11. Для  здійснення  ліквідації  комерційних  банків
створюється ліквідаційна комісія.
   7.12. Відповідні  розпорядження  щодо   організаційного
забезпечення  та  термінів  створення  ліквідаційної  комісії
обов'язково передбачаються рішеннями про ліквідацію комерційних
банків за таким порядком.
   Загальними зборами акціонерів (зборами учасників) одночасно з
прийняттям рішення про ліквідацію комерційного банку створюється
ліквідаційна комісія. Призначення членів ліквідаційної комісії
оформлюється окремим рішенням загальних зборів акціонерів (зборів
учасників).
   З метою здійснення наглядових функцій до складу ліквідаційної
комісії має бути включений представник регіонального управління
Національного банку України, в якому відкритий кореспондентський
рахунок банку, що ліквідовується.
   У разі,  якщо  ліквідаційна комісія не буде створена у
встановлений строк, обов'язки щодо її створення покладаються на
регіональне  управління Національного банку України, в якому
відкритий кореспондентський рахунок банку.
   Ліквідаційна комісія,   яка   створюється  регіональним
управлінням Національного банку України, в  якому  відкритий
кореспондентський рахунок банку, складається із представників
кредиторів (за питомою вагою внесених ними коштів), засновників
банку Державної  податкової  адміністрації  (за  згодою)  та
представника Національного банку України.
   У разі,  якщо створення ліквідаційної комісії за участю
представників кредиторів  та  засновників  (учасників  банку)
неможливе,  вона  створюється  із  працівників  регіонального
управління Національного банку України і представників інших
державних органів (за згодою), які призначаються за наказами
керівників регіональних управлінь Національного банку України та
інших державних органів, із збереженням за цими працівниками
протягом усього часу місця роботи (посади) і заробітної плати.
   Ліквідаційна комісія утримується за рахунок і в межах коштів,
передбачених  на  утримання  виконавчого  органу  банку,  що
ліквідується. Кошторис витрат, пов'язаних з роботою ліквідаційної
комісії, затверджується Радою банку за погодженням з регіональним
управлінням. При невиконанні Радою банку своїх функцій, зазначений
кошторис  витрат  затверджується  регіональним  управлінням
Національного банку України.
   7.13. Для здійснення заходів щодо проведення ліквідації банку
ліквідаційна комісія діє в межах наданих повноважень:
   - управляє майном банку;
   - здійснює інвентаризацію та оцінку майна банку;
   - визначає ліквідаційну масу та розпоряджається нею;
   - проводить   роботу   щодо   стягнення  дебіторської
заборгованості;
   - виявляє  кредиторів  та  вживає заходи, спрямовані на
задоволення їх вимог, зокрема реалізує майно банку;
   - вирішує в установленому порядку питання щодо звільнення
працівників банку та призначення спеціалістів для забезпечення
діяльності ліквідаційної комісії (зокрема: головного бухгалтера,
бухгалтера);
   - виплачує у встановленому порядку заробітну плату членам
ліквідаційної комісії;
   - складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження
органу, який створив ліквідаційну комісію.
   Ліквідаційній комісії  забороняється  вчиняти дії, які б
свідчили про продовження діяльності банку.
   Дії ліквідаційної комісії можуть бути оскаржені кредиторами
або засновниками, акціонерами (учасниками) банку в  судовому
порядку.
   7.14. З дня призначення ліквідаційної  комісії  до  неї
переходять повноваження з управління справами банку. Ліквідаційна
комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в
офіційних (республіканському і місцевому) органах преси інформацію
про ліквідацію банку із зазначенням порядку і строків подачі заяв
кредиторами своїх претензій та надсилає письмові повідомлення
вкладникам банку - фізичним особам. Цей строк становить 1 місяць
від дня опублікування в офіційному друкованому органі зазначеної
інформації. Після закінчення вказаного строку заяви кредиторів та
вкладників банку ліквідаційною комісією не приймаються.
   Водночас з цією публікацією ліквідаційна комісія зобов'язана
надіслати повідомлення банкам-кореспондентам про ліквідацію банку
та передачу його активів в управління ліквідаційної комісії.
   Після створення ліквідаційної комісії керівництво банку, не
пізніше 10-денного строку з дня її створення,  передає  усі
матеріальні  цінності,  документи  (з описом), що стосуються
діяльності банку, печатки і штампи банку Голові ліквідаційної
комісії. Передача   оформлюється   шляхом  складання  акта
приймання-передачі.
   У разі виникнення питання щодо звільнення Голови Правління
комерційного банку, його заступників та головного бухгалтера до
створення  ліквідаційної  комісії,  Рада  банку  зобов'язана
забезпечити передачу ними документів, що стосуються діяльності
банку, печатки і штампів банку, а також матеріальних цінностей, до
видання наказу про звільнення.
   Ліквідаційна комісія у місячний строк після її створення
надає до регіонального управління такі документи:
   - оборотно-сальдову відомість на день перерахування коштів з
коррахунку банку на ліквідаційний рахунок, що відкривається на
балансовому рахунку N 815;
   - виписку з протоколу зборів комісії, де було прийнято
рішення про звільнення працівників банку та їх залучення на період
роботи ліквідаційної комісії;
   - штатний розпис банку на період ліквідації;
   - кошторис витрат ліквідаційної комісії.
   Робота комісії має бути проведена у строк, тривалість якого
не може перевищувати шести місяців з дня опублікування інформації
про ліквідацію банку.
   У виняткових випадках строк роботи ліквідаційної комісії може
бути продовжений на строк не більше двох місяців рішенням органу,
що створив ліквідаційну комісію.
   Для забезпечення виконання ліквідаційною  комісією  своїх
повноважень у регіональному управлінні Національного банку України
замість закритого коррахунку банку на балансовому рахунку N 815
відкривається ліквідаційний рахунок, на який зараховуються кошти
банку і надходження на його адресу та з якого проводяться
розрахунки з кредиторами.
   Відкриття ліквідаційного рахунку здійснюється на підставі
рішення про ліквідацію банку та засвідченої нотаріально картки із
зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії, з
відбитком печатки банку, що ліквідується.
   Претензії кредиторів  до  банку,   що   ліквідується,
задовольняються за рахунок коштів банку в порядку задоволення
претензій кредиторів,  передбаченому  Законом  України  "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ).
   У разі відсутності у банку коштів, достатніх для покриття
заборгованості,  задоволення вимог кредиторів здійснюється за
рахунок виручки, одержаної від розпродажу належного йому майна
через аукціон. Рішення про продаж майна приймається ліквідаційною
комісією і оповіщається через засоби масової інформації.
   Якщо відсутні покупці і неможливо реалізувати повністю або
частково майно банку, ліквідаційна комісія вирішує з кредиторами
питання про передачу їм майна в рахунок задоволення претензійних
вимог.
   Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,
розподіляється між учасниками банку в порядку і на умовах,
передбачених  законодавством  та  установчими документами або
рішенням суду.
   У разі виникнення суперечностей щодо виплати заборгованості
банку його кредиторам грошові кошти не підлягають розподілу між
учасниками до вирішення цих суперечностей.
   З дня прийняття рішення про ліквідацію комерційного банку
припиняється  нарахування  пені  та  відсотків з усіх видів
заборгованості банку та штрафів, нарахованих за результатами
перевірок,  здійснених Національним банком України, місцевими
державними податковими адміністраціями й іншими контролюючими
органами, а також за активними та пасивними операціями, в тому
числі за депозитами. З цього ж дня також припиняється нарахування
відсотків банками-кореспондентами за міжбанківськими кредитами,
наданими ними банку, що ліквідується.
   7.15. Клієнти, які мають розрахункові та інші рахунки в
комерційному банку, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію,
можуть відкрити рахунки в інших комерційних банках з подальшим
перерахуванням на них залишків коштів у порядку встановленому
п.8.6 Інструкції Національного банку України N 3 "Про порядок
відкриття розрахункових, поточних та  бюджетних  рахунків  в
установах банків" ( v0121500-96 ).
   7.16. Ліквідаційна комісія в межах  наданих  повноважень
вирішує усі питання, пов'язані з проведенням дій щодо ліквідації
банку, шляхом прийняття відповідних рішень. Рішення  комісії
вважається правомочним, якщо в засіданні беруть участь не менше
двох третин членів  комісії.  Рішення  комісії  оформлюється
протоколом,  який підписується Головою і секретарем комісії.
Протоколи засідань комісії у обов'язковому порядку надаються
регіональному управлінню Національного банку України.
   Роботою комісії керує її Голова, який обирається із членів
комісії на першому її засіданні. Також на першому засіданні
обирається секретар комісії.
   Право першого  підпису  на розрахункових документах, при
перерахуванні коштів з відкритого на ім'я ліквідаційної комісії
рахунку, належить Голові ліквідаційної комісії, другого підпису -
головному  бухгалтеру  ліквідаційної  комісії.  Представник
Національного банку України, який обов'язково повинен входити до
складу ліквідаційної комісії, візує перші примірники розрахункових
документів на перерахування коштів з ліквідаційного рахунку.
   7.17. Ліквідаційна комісія зобов'язана один раз на місяць
письмово повідомляти регіональне управління Національного банку
України, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку, про
результати роботи та надавати необхідні документи. Така інформація
обов'язково повинна містити дані про стягнення  дебіторської
заборгованості, стан реалізації майна банку та розрахунки з
кредиторами.
   Регіональне управління Національного банку України, в якому
відкритий кореспондентський рахунок банку, що ліквідується, може
також затребувати додаткову інформацію з цього питання.
   Регіональне управління Національного банку України, в свою
чергу, зобов'язане один раз на місяць інформувати департамент
банківського нагляду Національного банку України про  роботу
ліквідаційної комісії.
   7.18. Після закінчення роботи ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний  баланс,  який не пізніше 10-ти днів від дня
закінчення строку роботи ліквідаційної комісії подається разом з
матеріалами  її  роботи Національному банку для розгляду та
затвердження.
   У разі, якщо за результатами ліквідації банку є залишки за
активами та пасивами балансу, то разом з ліквідаційним балансом
надаються розшифровки усіх рахунків.
   7.19. Не пізніше десяти днів  після  завершення  роботи
ліквідаційна комісія зобов'язана надати відповідному регіональному
управлінню Національного банку України довідку органів внутрішніх
справ щодо знищення печаток та штампів такого банку.
   7.20. Розгляд матеріалів щодо ліквідації або реорганізації (у
разі реорганізації обов'язково має бути акт приймання та передачі
майна та документів, підписаний банком, що реорганізується, та
банком-правонаступником)  комерційного  банку,  що  готується
регіональним управлінням Національного банку України, затвердження
ліквідаційного балансу та закриття ліквідаційного рахунку здійснює
уповноважена Правлінням Національного банку комісія з питань
нагляду та регулювання діяльності банків, яка приймає рішення про
виключення комерційного банку з Республіканської книги реєстрації
банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.
   7.21. Ліквідаційна комісія зобов'язана передати документи
ліквідованого комерційного банку відповідно до вимог архівних
правил відповідному регіональному управлінню Національного банку
України. Якщо стан і якість оброблення документів ліквідованого
банку не відповідає вимогам архівних правил, то ліквідаційна
комісія  зобов'язана  організувати  упорядкування  документів
відповідно до архівних вимог. Після прийому цих документів від
ліквідаційної комісії регіональне управління Національного банку
передає зазначені документи до державного архіву.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка