Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
            07.11.2003 N 117
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2003 р.
                   за N 1095/8416
 
 { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
    України з питань регуляторної політики та підприємництва
  N 56 ( za807-06 ) від 23.06.2006 }
 
        Про затвердження Змін та доповнень
      до Ліцензійних умов провадження професійної
        діяльності на ринку цінних паперів
 
 
   Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про інститути
спільного  інвестування  (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ) з метою приведення діяльності ліцензіатів у
відповідність  до вимог Законів України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ), "Про внесення змін до статті 12 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 853-15 ) та удосконалення
процедури ліцензування професійної діяльності на ринку цінних
паперів Н А К А З У Ю:
 
   1.  Затвердити Зміни та доповнення до Ліцензійних умов
провадження  професійної діяльності на ринку цінних паперів,
затверджених  наказом  Державного  комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва від 14.03.2001 N  49
( za318-01 ) та рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.2001 N 60 ( z0318-01 ), зареєстрованим
Міністерством юстиції України 06.04.2001 за N 318/5509 (зі змінами
та доповненнями), що додаються.
 
   2.  Управлінню  ліцензування  Департаменту реєстрації та
ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної
політики  та підприємництва (Іванченко О.Б.) у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І.
 
 Голова                      І.Г.Богословська
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   07.11.2003 N 117,
                   рішення Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   23.09.2003 N 380
                   ( za095-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2003 р.
                   за N 1095/8416
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
   до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності
     на ринку цінних паперів, затверджених наказом
    Державного комітету України з питань регуляторної
     політики та підприємництва від 14.03.2001 N 49
    ( za318-01 ) та рішенням Державної комісії з цінних
     паперів та фондового ринку від 14.03.2001 N 60
      ( z0318-01 ), зареєстрованих в Міністерстві
       юстиції України 06.04.2001 за N 318/5509
          (зі змінами та доповненнями)
 
 
   1.  Преамбулу  Ліцензійних  умов провадження професійної
діяльності на ринку цінних паперів ( z0318-01 ) після слів "Про
фінансові  послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" доповнити словами "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", далі - за
текстом.
 
   2. Унести зміни до п.1.10 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "1.10.  Якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в
ліцензії види діяльності після закінчення строку її дії, то він
повинен не менш ніж за десять робочих днів до закінчення вказаного
строку  подати  до  органу ліцензування відповідну заяву та
документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії
відповідно до Ліцензійних умов.
   У разі реорганізації ліцензіата (перетворення, поділ, злиття
та/або зміна найменування у процесі реорганізації), якщо юридична
особа має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то
вона  протягом десяти робочих днів з дати реєстрації нових
установчих документів (або змін до них), пов'язаних з його
реорганізацією, повинна подати до органу ліцензування заяву на
анулювання  попередньо  виданої  ліцензії  у  зв'язку  з її
реорганізацією та відповідну заяву і документи, що додаються до
неї, для отримання нової ліцензії відповідно до Ліцензійних умов".
 
   3. У п.2.2.8 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) слова у дужках
"(зазначені фахівці, у тому числі керівні посадові особи, можуть
мати  вказане  місце  роботи  як постійне або працювати за
сумісництвом, але не більш ніж у двох торговців цінними паперами)"
замінити словами "зазначені фахівці, крім керівних посадових осіб,
для яких вказане місце роботи є основним, можуть мати вказане
місце роботи як основне або працювати за сумісництвом, але не
більш ніж у двох торговців цінними паперами".
 
   4. Унести зміни до п 2.3.2.6 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "2.3.2.6. Керівні посадові особи заявника (у тому числі
банку),  його  філій,  яким  надані повноваження здійснювати
депозитарну  діяльність  зберігача  цінних паперів, визначені
рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), а також фахівці,
яким надані повноваження щодо здійснення депозитарної діяльності,
повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію
( z0631-98 ).
   Для  заявників  (крім банків) кваліфікаційні вимоги при
отриманні  ліцензії  такі:  не менше трьох сертифікованих у
встановленому порядку фахівців (у тому числі керівні посадові
особи) як для головної контори, так і для кожної філії, якій
надані повноваження щодо здійснення діяльності зберігача цінних
паперів.
   Для банків кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії такі:
не менше чотирьох сертифікованих у встановленому порядку фахівців
(у тому числі керівні посадові особи) як для головної контори, так
і для кожної філії, якій надані повноваження щодо здійснення
діяльності зберігача цінних паперів".
 
   5. У третьому абзаці п.2.5.1.8 Ліцензійних умов ( z0318-01 )
слово "постійним" замінити словом "основним".
 
   6. Унести зміни до п. 2.5.2.3 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "2.5.2.3. Керівник виконавчого органу емітента або його
заступник (у разі його наявності), який згідно з розподілом
обов'язків відповідає за здійснення емітентом діяльності щодо
ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, та
фахівець,  якому  надані  повноваження  щодо здійснення цієї
діяльності, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про
сертифікацію осіб ( z0631-98 ). Для вказаного фахівця діяльність у
цього емітента повинна бути основним місцем роботи".
 
   7. У п.2.6.2 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) після слів
"виключний вид діяльності" додати слова у дужках "(крім випадку
суміщення з діяльністю щодо ведення власного реєстру власників
іменних цінних паперів)".
 
   8. Доповнити п.2.6.9 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) абзацами
наступного змісту:
   "Керівні посадові особи організатора торгівлі повинні мати
вказане місце роботи як основне та не можуть одночасно працювати в
іншому професійному учаснику ринку цінних паперів.
   Фахівці організатора торгівлі можуть мати вказане місце
роботи як основне або працювати за сумісництвом, але не можуть
одночасно працювати в іншому професійному учаснику ринку цінних
паперів".
 
   9. Унести зміни до п.3.1.1 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "3.1.1. копію рішення про створення філії та/або надання
вказаних  повноважень діючій філії і копію, затвердженого в
установленому порядку Положення про філію (крім банків)".
 
   10. Унести зміни до п.3.2.4 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "3.2.4.  У  разі  зміни  найменування  філії  та/або
місцезнаходження філії ліцензіат протягом тридцяти робочих днів з
дати внесення відповідних змін до Положення про філію повинен
подати до органу ліцензування такі документи:
   а)  заяву  про  зміни  щодо  найменування філії та/або
місцезнаходження філії;
   б)  копію  рішення  про  зміну  найменування  та/або
місцезнаходження філії;
   в) копію затвердженого в установленому порядку Положення про
філію із внесеними змінами;
   г) довідку  про  філію з відповідними змінами згідно з
додатком 3.
   3.2.4.1. Орган ліцензування у разі отримання в установленому
порядку  заяви професійного учасника (з доданням відповідних
документів) про зміну назви та/або місцезнаходження філії, яка
здійснює діяльність на підставі виданої їй копії ліцензії, повинен
протягом  десяти  робочих  днів з дати надходження вказаних
документів внести зміни до відповідного рішення про видачу копії
ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії
оформляється відповідним наказом, який підписується керівником
органу ліцензування.
   3.2.4.2. У разі отримання від професійного учасника, який
поєднує певні види професійної діяльності на ринку цінних паперів,
заяви щодо припинення здійснення філією певного виду діяльності (з
доданням копії відповідного рішення), що здійснювався на підставі
виданої їй копії ліцензії, орган ліцензування повинен протягом
десяти робочих днів з дати надходження вказаних документів унести
зміни до відповідного рішення про видачу копії ліцензії. Унесення
змін до рішення про видачу копії ліцензії оформляється відповідним
наказом, який підписується керівником органу ліцензування".
 
   11. Унести зміни до підпунктів "а" та "б" п.3.3.1 Ліцензійних
умов ( z0318-01 ), виклавши їх в такій редакції:
   "а) копія свідоцтва про державну реєстрацію з відповідними
змінами, засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
   б) копії змін до статуту та установчого договору (у разі його
наявності)  щодо  зміни найменування та/або місцезнаходження,
зареєстровані в установленому порядку, засвідчені нотаріально або
органом, який видав документи".
 
   12.  Доповнити  п.3.3.2  Ліцензійних умов ( z0318-01 )
підпунктами такого змісту:
   "3.3.2.1.  У разі розширення діяльності філії, яка має
відповідну копію ліцензії, ліцензіат повинен до початку цієї
діяльності подати до органу ліцензування такі документи:
   а) заяву про розширення діяльності філії;
   б) копію затвердженого в установленому порядку Положення про
філію із внесеними змінами (крім банків);
   в) для банків - копію затвердженого в установленому порядку
Положення  про внутрішній структурний підрозділ філії, якому
надаються повноваження щодо здійснення певних видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів, яке повинно відповідати
вимогам, зазначеним у п.3.1.2 Ліцензійних умов;
   г) довідку про керівних посадових осіб філії та її фахівців,
які сертифіковані в установленому органом ліцензування порядку та
мають  повноваження щодо здійснення певних видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів, згідно з додатком 4.
   Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку
заяви професійного учасника (з доданням відповідних документів)
про розширення діяльності філії, яка здійснює діяльність на
підставі виданої їй копії ліцензії, повинен протягом десяти
робочих днів з дати надходження вказаних документів унести зміни
до відповідного рішення про видачу копії ліцензії. Унесення змін
до рішення про видачу копії ліцензії оформляється відповідним
наказом, який підписується керівником органу ліцензування".
 
   13. Доповнити п.3.5.2 ( z0318-01 ) частинами такого змісту:
   "розробити Правила проведення фінансового моніторингу та
програми його здійснення;
   призначити  працівника,  відповідального  за  здійснення
фінансового моніторингу, та затвердити його посадову інструкцію".
 
   14. Доповнити п.3.5.2.1 Ліцензійних умов (  z0318-01  )
підпунктами такого змісту:
   "9)  перелік  ознак  фінансових операцій, що підлягають
обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно
до  Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 );
   10) вимоги до ідентифікації осіб з урахуванням вимог законів
України, інших нормативно-правових актів, які регулюють питання
запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
   11)  вимоги  щодо обліку та зберігання документів, які
стосуються  ідентифікації  осіб,  та  всієї документації про
здійснення фінансової операції протягом п'яти років після її
проведення".
 
   15. Доповнити  п.3.5.2.  Ліцензійних  умов ( z0318-01 )
підпунктами 3.5.2.5 і 3.5.2.6 такого змісту:
   "3.5.2.5.  Правила  проведення фінансового моніторингу є
внутрішнім документом торговця цінними паперами, який визначає
порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення
використання  торговця  цінними  паперами  для  легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування
тероризму.
   Правила розробляються з урахуванням вимог законів України,
інших нормативно-правових актів, які регулюють питання запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,  та  фінансуванню тероризму, у тому числі Вимог до
організації  фінансового  моніторингу  суб'єктами  первинного
фінансового  моніторингу  у  сфері  запобігання  та протидії
запровадженню  в легальний обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658 (далі - Вимоги до
організації фінансового моніторингу).
   3.5.2.6. У торговця цінними паперами повинен бути призначений
працівник, відповідальний за проведення торговцем цінними паперами
заходів фінансового моніторингу.
   Призначення такого відповідального працівника, встановлення
його  прав та обов'язків, повідомлення про його призначення
здійснюються  згідно  з  Вимогами до організації фінансового
моніторингу" ( z0337-03 ).
 
   16. Перше речення п.3.5.6.1 Ліцензійних умов ( z0318-01 )
викласти в такій редакції:
   "3.5.6.1. копії змін та доповнень до статуту та установчого
договору, які зареєстровані в установленому порядку, засвідчені
нотаріально або органом, який видав документи (крім банку)".
 
   17. Унести зміни до п.3.5.6.2 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "3.5.6.2. для банку - копії змін та доповнень до статуту,
зареєстровані в установленому порядку Національним банком України,
засвідчені нотаріально або органом, який видав документи".
 
   18. У абзаці другому п.3.5.6.6 ( z0318-01 ) слово "двох"
замінити словом "трьох".
 
   19. Унести зміни до п. 3.5.6.8 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "3.5.6.8. інформацію  про реорганізацію торговця цінними
паперами (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або
ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого
органу товариства (з доданням копії відповідного рішення).
   У   разі   реорганізації   (перетворення   -  зміни
організаційно-правової  форми  товариства)  торговець  цінними
паперами  повинен протягом десяти робочих днів з дати його
перереєстрації (здійснює орган державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності)  подати  до  органу  ліцензування
відповідну заяву та документи на отримання в установленому порядку
нової ліцензії".
 
   20. Доповнити п.3.6.1.13.1 Ліцензійних умов ( z0318-01 )
підпунктами такого змісту:
   "9)  перелік  ознак  фінансових операцій, що підлягають
обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно
до  Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 );
   10) вимоги до ідентифікації осіб з урахуванням вимог законів
України, інших нормативно-правових актів, які регулюють питання
запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
   11)  вимоги  щодо обліку та зберігання документів, які
стосуються  ідентифікації  осіб,  та  всієї документації про
здійснення фінансової операції протягом п'яти років після її
проведення".
 
   21. У п.3.6.1.14 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) після слова
"Фахівці" додати слова у дужках "(у тому числі керівники)", далі -
за текстом.
 
   22.  Доповнити  п.3.6.1  Ліцензійних умов ( z0318-01 )
підпунктами 3.6.1.19, 3.6.1.20 та 3.6.1.21 такого змісту:
   "3.6.1.19. Депозитарій повинен розробити Правила проведення
фінансового моніторингу та програми його здійснення.
   Правила  проведення фінансового моніторингу є внутрішнім
документом депозитарію, який визначає порядок та умови проведення
заходів, спрямованих на недопущення використання депозитарію для
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансування тероризму.
   Правила розробляються з урахуванням вимог законів України,
інших нормативно-правових актів, які регулюють питання запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,  та  фінансуванню тероризму, у тому числі Вимог до
організації  фінансового  моніторингу  суб'єктами  первинного
фінансового  моніторингу  у  сфері  запобігання  та протидії
запровадженню  в легальний обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658 (далі - Вимоги до
організації фінансового моніторингу).
   3.6.1.20. У депозитарії повинен бути призначений працівник,
відповідальний за проведення депозитарієм заходів фінансового
моніторингу.
   Призначення такого відповідального працівника, встановлення
його  прав та обов'язків, повідомлення про його призначення
здійснюються  згідно  з  Вимогами до організації фінансового
моніторингу ( z0337-03 ).
   3.6.1.21. Депозитарій повинен забезпечити реалізацію функцій
державного представника Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку у депозитарії згідно з чинним законодавством".
 
   23. Доповнити п.3.6.2.12.1 Ліцензійних умов ( z0318-01 )
підпунктами такого змісту:
   "9)  перелік  ознак  фінансових операцій, що підлягають
обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно
до  Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 );
   10) вимоги до ідентифікації осіб з урахуванням вимог законів
України, інших нормативно-правових актів, які регулюють питання
запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
   11)  вимоги  щодо обліку та зберігання документів, які
стосуються  ідентифікації  осіб,  та  всієї документації про
здійснення фінансової операції протягом п'яти років після її
проведення".
 
   24. У п.3.6.2.15 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) підпункт
3.6.2.15.1 виключити. У зв'язку з цим підпункти 3.6.2.15.2,
3.6.2.15.3  та  3.6.2.15.4  вважати  відповідно  підпунктами
3.6.2.15.1, 3.6.2.15.2 та 3.6.2.15.3.
 
   25.  Доповнити  п.3.6.2  Ліцензійних умов ( z0318-01 )
підпунктами 3.6.2.18 та 3.6.2.19 такого змісту:
   "3.6.2.18. Зберігач повинен розробити Правила проведення
фінансового моніторингу та програми його здійснення.
   Правила  проведення фінансового моніторингу є внутрішнім
документом зберігача, який визначає порядок та умови проведення
заходів, спрямованих на недопущення використання зберігача для
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансування тероризму.
   Правила розробляються з урахуванням вимог законів України,
інших нормативно-правових актів, які регулюють питання запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,  та  фінансуванню тероризму, у тому числі Вимог до
організації  фінансового  моніторингу  суб'єктами  первинного
фінансового  моніторингу  у  сфері  запобігання  та протидії
запровадженню  в легальний обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658 (далі - Вимоги до
організації фінансового моніторингу).
   3.6.2.19. Зберігачем повинен бути призначений працівник,
відповідальний  за  проведення зберігачем заходів фінансового
моніторингу.
   Призначення такого відповідального працівника, встановлення
його  прав та обов'язків, повідомлення про його призначення
здійснюються  згідно  з  Вимогами до організації фінансового
моніторингу" ( z0337-03 ).
 
   26. Унести зміни до п.3.8.3 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) ,
виклавши його в такій редакції:
   "3.8.3.  Реєстратор  та його учасник не може прямо чи
опосередковано володіти акціями емітента, реєстр власників іменних
цінних паперів якого веде цей реєстратор.
   Емітент не може бути прямо чи опосередковано засновником та
учасником реєстратора, реєстр власників іменних цінних паперів
якого веде цей реєстратор".
 
   27. Унести зміни до п. 3.8.5 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "3.8.5. У разі виникнення у реєстратора факту зменшення
необхідної кількості сертифікованих керівних посадових осіб та
фахівців такий реєстратор повинен відновити потрібну кількість у
термін не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту".
 
   28. Доповнити п.3.8.7 Ліцензійних  умов  (  z0318-01  )
підпунктами такого змісту:
   "є)  перелік  ознак  фінансових операцій, що підлягають
обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно
до  Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (для
реєстраторів);
   ж) вимоги до ідентифікації осіб з урахуванням вимог законів
України, інших нормативно-правових актів, які регулюють питання
запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та  фінансуванню  тероризму  (для
реєстраторів);
   з)  вимоги  щодо  обліку та зберігання документів, які
стосуються  ідентифікації  осіб,  та  всієї документації про
здійснення фінансової операції протягом п'яти років після її
проведення (для реєстраторів)".
 
   29. Унести зміни до п.3.8.13 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "3.8.13. Ліцензіат зобов'язаний надавати адміністративні дані
згідно з відповідним нормативно-правовим актом Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку".
 
   30.  Унести  зміни  до  підпунктів 3.8.14.1 і 3.8.14.2
Ліцензійних умов ( z0318-01 ), виклавши їх у такій редакції:
   "3.8.14.1. копії змін та доповнень до статуту та установчого
договору  реєстратора  (крім  банку),  які  зареєстровані  в
установленому порядку, засвідчені нотаріально або органом, який
видав документи;
   3.8.14.2. копії змін та доповнень до статуту реєстратора (для
банку), зареєстровані в установленому порядку Національним банком
України,  засвідчені  нотаріально  або  органом,  який видав
документи".
 
   31. У п.3.8.14.5 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) слова з
дужками  "(керівника, його заступника, головного бухгалтера)"
виключити.
 
   32. Унести зміни до п.3.8.14.7 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "3.8.14.7. довідку про зміни керівника або його заступника (у
разі  його  наявності), який згідно з розподілом обов'язків
відповідає  за  здійснення емітентом діяльності щодо ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів та фахівця
емітента, який безпосередньо здійснює діяльність щодо ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів, які повинні
бути сертифіковані в установленому органом ліцензування порядку,
згідно з додатком 4.
   У разі виникнення в емітента факту зменшення необхідної
кількості  сертифікованих  осіб (у тому числі керівника або
відповідного заступника) такий емітент повинен відновити потрібну
кількість у термін не пізніше двох місяців від дати виникнення
цього факту".
 
   33. У п.3.8.15 Ліцензійних умов  (  z0318-01  )  слово
"реєстратор" замінити на слово "ліцензіат".
 
   34. У  п.3.8.15.2  Ліцензійних умов ( z0318-01 ) слова
"реєстратора"  і  "реєстратор"  замінити  відповідно  словами
"ліцензіата" і "ліцензіат".
 
   35. Абзац перший п.3.8.16 Ліцензійних умов ( z0318-01 )
доповнити словами у дужках "(крім тих ліцензіатів, яким ліцензія
видавалась зазначеним територіальним органом)".
 
   36. Доповнити п.3.8 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) підпунктами
3.8.19 та 3.8.20 такого змісту:
   "3.8.19. Реєстратор повинен розробити Правила проведення
фінансового моніторингу та програми його здійснення.
   Правила  проведення фінансового моніторингу є внутрішнім
документом реєстратора, який визначає порядок та умови проведення
заходів, спрямованих на недопущення використання реєстратора для
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансування тероризму.
   Правила розробляються з урахуванням вимог законів України,
інших нормативно-правових актів, які регулюють питання запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,  та  фінансуванню тероризму, у тому числі Вимог до
організації  фінансового  моніторингу  суб'єктами  первинного
фінансового  моніторингу  у  сфері  запобігання  та протидії
запровадженню  в легальний обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658 (далі - Вимоги до
організації фінансового моніторингу).
   3.8.20. Реєстратором повинен бути призначений працівник,
відповідальний за проведення реєстратором заходів фінансового
моніторингу.
   Призначення відповідального працівника, встановлення його
прав та обов'язків, повідомлення про його призначення здійснюється
згідно з  Вимогами  до  організації  фінансового моніторингу"
( z0337-03 ).
 
   37. Унести зміни до п.3.9.1 Ліцензійних умов ( z0318-01 ),
виклавши його в такій редакції:
   "3.9.1.  Організатор  торгівлі,  який отримав відповідну
ліцензію, зобов'язаний надавати адміністративні дані згідно з
відповідними  нормативно-правовими актами Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку".
 
   38.  Доповнити  п.3.9.2  Ліцензійних умов ( z0318-01 )
підпунктом 3.9.2.6 такого змісту:
   "3.9.2.6. організатор торгівлі повинен забезпечити своєчасне
інформування про проведення торгів цінними паперами (похідними
цінними паперами) та доступ до торгів під час їх проведення
державного представника Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку".
 
   39. У п.3.9.7 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) після слів
"Правил організатора торгівлі" додати слова "які повинні бути
викладені у вигляді відповідних змін та доповнень або у формі
нової редакції", далі - за текстом.
 
   40. У п.3.9.8 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) після слів "нові
нормативні документи" додати слова "що стосуються його професійної
діяльності на ринку цінних паперів", далі - за текстом.
 
   41. У п.3.9.11 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) слова "в той
самий день" виключити.
 
   42. Доповнити п.3.9 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) підпунктами
3.9.24 та 3.9.25 такого змісту:
   "3.9.24.  Організатор торгівлі повинен розробити Правила
проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення.
   Правила  проведення фінансового моніторингу є внутрішнім
документом організатора торгівлі, який визначає порядок та умови
проведення  заходів,  спрямованих на недопущення використання
організатора  торгівлі  для легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
   Правила розробляються з урахуванням вимог законів України,
інших нормативно-правових актів, які регулюють питання запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,  та  фінансування тероризму, у тому числі Вимог до
організації  фінансового  моніторингу  суб'єктами  первинного
фінансового  моніторингу  у  сфері  запобігання  та протидії
запровадженню  в легальний обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658 (далі - Вимоги до
організації фінансового моніторингу).
   3.9.25. Організатор торгівлі повинен призначити працівника,
відповідального  за проведення організатором торгівлі заходів
фінансового моніторингу.
   Призначення відповідального працівника, встановлення його
прав та обов'язків, повідомлення про його призначення здійснюються
згідно з Вимогами  до  організації  фінансового  моніторингу"
( z0337-03 ).
 
   43. Перше речення п.3.10.3.1 Ліцензійних умов ( z0318-01 )
викласти в такій редакції:
   "3.10.3.1. копії змін та доповнень до статуту і установчого
договору, які зареєстровані в установленому порядку, засвідчені
нотаріально або органом, який видав документи".
 
   44. Доповнити п.3.10.7.1 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) новими
абзацами такого змісту:
   "д)  перелік  ознак  фінансових операцій, що підлягають
обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно
до  Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 );
   е) вимоги до ідентифікації осіб з урахуванням вимог законів
України, інших нормативно-правових актів, які регулюють питання
запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
   є)  вимоги  щодо  обліку та зберігання документів, які
стосуються  ідентифікації  осіб,  та  всієї документації про
здійснення фінансової операції протягом п'яти років після її
проведення".
 
   45.  Доповнити  п.3.10  Ліцензійних  умов ( z0318-01 )
підпунктами 3.10.9 - 3.10.11 такого змісту:
   "3.10.9.  Протягом  строку  дії  ліцензії на здійснення
професійної  діяльності  з управління активами ІСІ ліцензіат
зобов'язаний дотримуватися вимог Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди"
( 2299-14 ), нормативно-правових актів Комісії, які регулюють
діяльність зі спільного інвестування.
   3.10.10. Компанія з управління активами повинна розробити
Правила  проведення фінансового моніторингу та програми його
здійснення.
   Правила  проведення фінансового моніторингу є внутрішнім
документом компанії з управління активами, який визначає порядок
та  умови  проведення  заходів,  спрямованих  на недопущення
використання  торговця  цінними  паперами  для  легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування
тероризму.
   Правила розробляються з урахуванням вимог законів України,
інших нормативно-правових актів, які регулюють питання запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,  та  фінансуванню тероризму, у тому числі Вимог до
організації  фінансового  моніторингу  суб'єктами  первинного
фінансового  моніторингу  у  сфері  запобігання  та протидії
запровадженню  в легальний обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658 (далі - Вимоги до
організації фінансового моніторингу).
 
   3.10.11.  Компанією  з управління активами повинен бути
призначений працівник, відповідальний за проведення компанією з
управління активами заходів фінансового моніторингу.
   Призначення такого відповідального працівника, встановлення
його  прав та обов'язків, повідомлення про його призначення
здійснюються  згідно  з  Вимогами до організації фінансового
моніторингу" ( z0337-03 ).
 
   46. Доповнити п.4.1 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) підпунктом
4.1.9 наступного змісту:
   "4.1.9. акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки
органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування".
 
   47. У п.4.2 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) після слів
"професійного учасника" додати слова у дужках "(крім випадку його
реорганізації)", далі - за текстом.
 
   48. У додатках 1, 2 і 5 до пунктів 2.1, 3.1 і 3.3 Ліцензійних
умов ( z0318-01 ) колонку 4 виключити.
 
   49. У найменуванні додатка 4 до пунктів 3.1.4, 3.5.6.6,
3.6.1.16.2, 3.6.2.14.2, 3.8.14.5 та 3.9.4.2 Ліцензійних  умов
( z0318-01  )  після слів "(філії або іншого відокремленого
структурного  підрозділу)"  додати  слова  "що  безпосередньо
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів", далі -
за текстом.
 
   50. У додатку 4 до пунктів 3.1.4, 3.5.6.6, 3.6.1.16.2,
3.6.2.14.2, 3.8.14.5 та 3.9.4.2 Ліцензійних умов ( z0318-01 )
колонки  "Освіта" та "Стаж роботи на ринку цінних паперів"
виключити.
 
   51. У додатку 5 до п.3.3 Ліцензійних умов ( z0318-01 ) та у
додатку  6  до  п.3.4  Ліцензійних  умов  після  реквізиту
"ідентифікаційний код юридичної особи" додати реквізити "Телефон,
факс".
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління ліцензування
 Державного комітету з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                  О.Б.Іванченко
 
 Начальник управління ліцензування
 діяльності професійних учасників
 ринку цінних паперів Державної
 комісії з цінних паперів
 та фондового ринку                   І.О.Заноза
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка