Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвітнього екологічног...


               Угода
     про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду
    (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар)
 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку,
   що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду
         Всесвітнього екологічного фонду
           від 15 вересня 1998 року
 
 ( Угоду ратифіковано Законом N 473-XIV ( 473-14 ) від 04.03.99 )
 
 
 
   Угода від 15 вересня 1998 року між Україною (Отримувач) та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк), що виступає
як впроваджувальна установа Всесвітнього екологічного фонду (ВЕФ),
щодо коштів гранту, які надають Трастовому фонду ВЕФ деякі члени
Банку - учасники ВЕФ.
   Враховуючи (А), що Банк згідно з Постановою Ради виконавчих
директорів Банку N 91-5  від 14 березня 1991 року  заснував
Всесвітній екологічний фонд з метою надання допомоги у захисті
всесвітнього довкілля і тим самими  стимулювання  екологічно
обгрунтованого та стабільного економічного розвитку;
   (В) після проведення реструктуризації  ВЕФ  такі  заходи
запроваджуються на умовах, визначених у Постанові Ради виконавчих
директорів Банку N 94-2 від 24 травня 1994 р. щодо заснування
Трастового фонду ВЕФ;
   (С) Отримувач,  визнаючи  економічну  обгрунтованість  та
першочерговість Проекту, описаного у Додатку 2 до цієї Угоди,
звернувся з проханням про надання допомоги за рахунок ресурсів
Трастового фонду ВЕФ у фінансуванні Проекту, а Банк ухвалив, що
така допомога буде надана згідно з положеннями вищезгаданої
Постанови N 94-2;
   (D) Впровадження Проекту здійснюватиме Міністерство охорони
навколишнього  природного  середовища  та  ядерної  безпеки
(Мінекобезпеки) Позичальника або його правонаступник за допомогою
Отримувача  і, як частину такої допомоги, Отримувач надасть
Мінекобезпеки кошти гранта Трастового фонду ВЕФ, як це передбачено
цією Угодою; та
   (Е) Отримувач прийняв Програму (Постанова Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 1996 р. N 1274 ( 1274-96-п ) (надалі -
Програма вилучення РРОШ із використання), яка передбачає поетапне
згортання використання речовин, що руйнують озоновий шар, на
території Отримувача;
   Враховуючи, що  Банк погодився на підставі, inter alia,
вищезгаданого, надати грант Трастового фонду ВЕФ за умовами,
визначеними цією Угодою;
   Цим сторони погоджуються про таке:
 
               Стаття I
 
          Загальні умови; Визначення
 
   Розділ 1.01. (а) Наступні  положення  Загальних умов, що
застосовуються до Угод Банку про надання позик та гарантій від 1
січня 1985 року, включаючи зміни, викладені у параграфі (b) цього
розділу (Загальні умови), є невід'ємною частиною цієї Угоди:
   (і) Стаття 1;
   (іі) Розділи 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10),
(11), (15), (18), та (20), 2.02 та 2.03;
   (ііі) Розділ 3.01;
   (iv) Розділ 4.01 та перше речення Розділу 4.09;
   (v) Стаття 5;
   (vi) Розділи 6.01, 6.02 (а), (с), (d), (е), (f), (і) та (k),
6.03, 6.04 та 6.06;
   (vii) Розділ 8.01 (b);
   (vii) Розділи 9.01 (а) та (с), 9.04, 9.05, 9.07, 9.08 та
9.09;
   (іх) Розділи 10.01, 10.03 та 10.04;
   (x) Стаття XI; та
   (хі) Розділи 12.01 (с), 12.03 та 12.04.
   (b) Загальні умови змінені таким чином:
   (і) новий параграф додається наприкінці Розділу 2.01 і має
таке формулювання: "термін "Спеціальні права запозичення" та
позначення "СДР" означають спеціальні права запозичення, визначені
Міжнародним валютним фондом згідно зі статтями Угоди";
   (іі) термін "Банк" при використанні будь-де у Загальних
умовах, крім розділів 2.01 (8) та 6.02 (f) і останнього його
використання в Розділі 5.01 Загальних умов, означає Банк, що
виступає як впроваджувальна установа ВЕФ, за винятком Розділу
6.02, де термін "Банк" також включатиме Банк, що виступає від
свого власного імені;
   (ііі) термін  "Позичальник"  при  використанні будь-де в
Загальних умовах має значення Отримувача;
   (iv) термін "Угода про позику" при використанні будь-де в
Загальних умовах означає цю Угоду;
   (v) термін "Позика" і "позика" при використанні будь-де в
Загальних умовах має значення Грант Трастового фонду ВЕФ;
   (vi) термін "Рахунок коштів позики" при використанні будь-де
в Загальних умовах означає рахунок Гранта Трастового фонду ВЕФ;
   (vii) друге речення Розділу 5.01 змінено таким чином: "Якщо
Банк та Позичальник не погодяться про інше, зняття коштів не
здійснюється: (а) з метою покриття витрат, зроблених на території
будь-якої країни, яка не є членом Банку, або з метою купівлі
товарів чи сплати послуг, виготовлених або наданих на територіях
цих країн; або (b) для здійснення будь-яких платежів на користь
осіб чи юридичних осіб, або для імпорту товарів, якщо такі платежі
або імпорт, наскільки відомо Банку, заборонені рішенням Ради
Безпеки ООН, прийнятим згідно з розділом VII Статуту Організації
Об'єднаних Націй" ( 995_010 );
   (viii) після підпараграфа (j) в розділі 6.02 Загальних умов
включено новий підпараграф у такому формулюванні:  "у  разі
виникнення  надзвичайної ситуації, коли подальше використання
коштів Гранту Трастового фонду ВЕФ перевищуватиме ресурси ВЕФ, які
можна використати";
   (іх) Розділ 6.03 змінено таким чином:
   "Розділ 6.03. Скасування  Позики  Банком. Якщо (а) право
Отримувача щодо зняття коштів з рахунку Трастового фонду ВЕФ буде
призупинено відносно будь-якої суми Гранта Трастового фонду ВЕФ на
період тривалістю тридцять (30) днів, або (b) у будь-який час Банк
після  консультацій з Отримувачем визначить, що сума Гранта
Трастового фонду ВЕФ не буде потрібна для фінансування витрат
проекту, які передбачалося фінансувати за рахунок коштів Гранта
Трастового фонду ВЕФ або (с) якщо у будь-який час Банк виявить, що
по відношенню до будь-якого контракту, який фінансується за
рахунок Гранта Трастового фонду ВЕФ, відбувся факт корупції або
шахрайства з боку представників Отримувача чи Бенефіціара Гранта
Трастового фонду ВЕФ під час закупки або виконання цього контракту
і  Отримувач не вжив своєчасних і відповідних заходів щодо
виправлення ситуації, які були задовільними для Банку, і визначає
суму витрат за даним контрактом, яка у протилежному випадку могла
б фінансуватися за рахунок коштів Трастового фонду ВЕФ, або (d)
якщо у будь-який момент Банк визначить, що закупки за будь-яким
контрактом за рахунок коштів Гранта Трастового фонду ВЕФ не
відповідають процедурам, викладеним в Угоді про надання Гранту
Трастового фонду ВЕФ, або посилання на які містяться у цій Угоді,
і визначить суму витрат за цим контрактом, яка у протилежному
випадку могла би фінансуватися за рахунок коштів Гранта Трастового
фонду  ВЕФ, або (е) після Дати Закриття на Рахунку Гранта
Трастового фонду ВЕФ залишиться  невикористана  сума  Гранта
Трастового фонду ВЕФ, Банк може, шляхом повідомлення Отримувача,
припинити право Отримувача  знімати  зазначену  суму.  Після
направлення такого повідомлення така сума Гранта Трастового фонду
ВЕФ вважається анульованою."
   Розділ 1.02. При використанні в цій Угоді, якщо контекст не
передбачає іншого, декілька термінів, визначених в Загальних
умовах і у Декларативній частині цієї Угоди, мають відповідне
значення, а додаткові терміни, наведені нижче,  мають  таке
значення:
   (а) "Бенефіціар"  означає  підприємство,  що  впроваджує
Субпроект частини А Проекту;
   (b) "РРОШ" означає речовини, які руйнують озоновий шар;
   (с) "Озоновий офіс" означає озоновий офіс, що створений і
функціонує під наглядом Мінекобезпеки і на  який  покладено
відповідальність за виконання певних технічних та адміністративних
питань у зв'язку із впровадженням Програми вилучення РРОШ із
використання, про яку йдеться у пункті (Е) Преамбули до цієї
Угоди;
   (d) "Спеціальний рахунок" означає рахунок, посилання на який
міститься у Розділі 2.02 (b) цієї Угоди;
   (е) "Субпроект"  означає будь-який окремий Субпроект, що
входить до складу Проекту, і про який ідеться у частині А Додатка
2 до цієї Угоди, або будь-який інший Субпроект, який вибере
Отримувач та Банк відповідно до положень Розділу 3.05 цієї Угоди з
метою фінансування за рахунок коштів Гранта і впроваджуватиметься
згідно з положеннями Додатка 4 до цієї Угоди; та
   (f) "Угода про впровадження Субпроекту" означає будь-яку
угоду про впровадження Субпроекту, укладену між Мінекобезпеки і
Бенефіціаром згідно з положеннями частини В Додатка 4 до цієї
Угоди.
 
              Стаття II
 
          Грант Трастового фонду ВЕФ
 
   Розділ 2.01. Банк погоджується надати Отримувачу на умовах,
викладених у цій  Угоді, або посилання на які містяться у цій
Угоді, Грант Трастового фонду ВЕФ у різних валютах, еквівалентний
сімнадцяти мільйонам трьомстам тисячам одиниць Спеціального права
запозичення (17300000 од. СДР).
   Розділ 2.02. (а) Кошти  Гранта  Трастового фонду ВЕФ можуть
бути зняті з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ відповідно до
положень Додатка 1 до цієї Угоди для сплачення здійснених витрат
(або, якщо Банк погодиться, таких, які мають бути здійснені)
відносно обгрунтованої вартості товарів та послуг, необхідних для
впровадження Проекту і які фінансуються за рахунок коштів Гранта
Трастового фонду ВЕФ.
   (b) Для цілей Проекту Отримувач може відкрити та вести
спеціальний валютний (у доларах) депозитний рахунок в комерційному
банку на умовах, задовільних для Банку, включаючи спеціальний
захист проти судового заліку, конфіскації або арешту. Депозити та
платежі зі Спеціального рахунку здійснюються згідно з положеннями
Додатка 5 до цієї Угоди.
   Розділ 2.03. Датою Закриття є 31 грудня 2000 року або така
більш пізня дата, яку встановить Банк. Банк негайно повідомляє
Отримувача про таку більш пізню дату.
 
              Стаття III
 
            Здійснення проекту
 
   Розділ 3.01. (а) Отримувач оголошує про свої зобов'язання
щодо досягнення мети Проекту, викладеної в Додатку 2 до цієї
Угоди, і  для  цього  впроваджує  зазначений  Проект  через
Мінекобезпеки з належною дбайливістю і ефективністю і згідно з
відповідною інженерною, фінансовою та адміністративною практикою
та належною увагою до екологічних та природоохоронних факторів, та
в разі необхідності якнайшвидше надає персонал,  обладнання,
послуги та інші ресурси, необхідні для впровадження Проекту.
   (b) Без обмеження умов параграфа (а) цього Розділу і за
винятком випадків, коли Отримувач та Банк погодяться про інше,
Отримувач впроваджує Проект згідно з програмою впровадження,
викладеною в Додатку 4 до цієї Угоди.
   Розділ 3.02. За винятком випадків, коли Банк погодиться на
інше, закупка товарів та послуг консультантів, необхідних для
впровадження Проекту, і які фінансуються за рахунок коштів Гранта
Трастового фонду ВЕФ, буде здійснюватись на основі положень
Додатка 3 до цієї Угоди.
   Розділ 3.03. Для  цілей Розділу 9.08 Загальних умов і без їх
обмеження, Отримувач повинен:
   (а) підготувати, на основі прийнятних для Банку керівних
положень, та надіслати до Банку не пізніше, ніж через 6 місяців
після Дати Закриття Проекту або такої більш пізньої дати, яку з
цією метою може бути погоджено між Банком та Отримувачем, план
досягнення цілей Проекту; та
   (b) надати Банку розумну можливість обмінятися думками з
Отримувачем щодо зазначеного плану.
   Розділ 3.04. Отримувач повинен вжити всіх заходів, необхідних
для забезпечення того, щоби (а) кожний Бенефіціар дотримувався
всіх відповідних екологічних вимог Отримувача щодо діяльності,
пов'язаної з вилученням речовин, які руйнують озоновий шар, яка
здійснюватиметься в рамках Проекту;  та  (Ь)  до  укладення
відповідної  Угоди  про впровадження Субпроекту Мінекобезпеки
виконав екологічні огляди кожного із відповідних субпроектів.
   Розділ 3.05. Банк  та Отримувач погодилися, що ні за яких
обставин вибір Міністерством охорони навколишнього природного
середовища будь-якого із Субпроектів для включення до Проекту не
буде вважатися як невідкличне зобов'язання Отримувача або Банку
фінансувати визначені заходи щодо поетапного вилучення РРОШ за
рахунок Гранта Трастового фонду ВЕФ; і що у будь-який час до
будь-якого використання коштів будь-яким із Бенефіціарів будь-який
Субпроект може, за угодою між Отримувачем та Банком,  буде
вилучений із Проекту або замінений іншим Субпроектом, за умови, що
Субпроект, що пропонується для заміни, є: (а) технічно і фінансово
обгрунтований; (b)  відповідатиме  меті  Проекту;  та  (с)
задовольнятиме всі вимоги ВЕФ.
 
              Стаття IV
 
             Фінансові умови
 
   Розділ 4.01. (а) Отримувач  повинен  вести  або  давати
розпорядження про ведення записів та бухгалтерських рахунків, що
адекватно відображають, згідно з розумною практикою  ведення
бухгалтерського обліку, пов'язані з Проектом операції, ресурси та
витрати відділів або установ Отримувача,  відповідальних  за
впровадження здійснення Проекту або його частини.
   (b) Отримувач повинен:
   (і) проводити кожного фінансового року аудиторську перевірку
записів та бухгалтерських рахунків, зазначених у параграфі (а)
цього Розділу, включаючи і записи та рахунки Спеціального рахунку,
згідно  з  відповідними  принципами  аудиту,  що  послідовно
застосовуються незалежними та прийнятними для Банку аудиторами;
   (іі) надавати Банку, по мірі готовності, але в будь-якому
разі не пізніше, ніж через шість місяців з моменту закінчення
кожного такого року, звіт про проведення аудиторської перевірки,
складений зазначеними аудиторами, в такому обсязі і настільки
детально, як того обгрунтовано зажадає Банк; та
   (ііі) надавати Банку іншу інформацію щодо зазначених записів
та бухгалтерських рахунків, а також їх аудиторської перевірки по
мірі того, як Банк буде час від часу обгрунтовано того вимагати.
   (с) За всі витрати, відносно яких проводилось зняття з
рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ на грунті звітів про витрати,
Отримувач зобов'язаний:
   (і) згідно з параграфом (а) цього Розділу, вести або давати
розпорядження про ведення записів та бухгалтерських рахунків, які
відображають такі витрати;
   (іі) зберігати, принаймні протягом одного року  з  часу
отримання  Банком  аудиторського звіту для фінансового року,
упродовж якого було здійснено останнє зняття коштів з рахунку
Гранта Трастового фонду ВЕФ, всі записи (контракти, розпорядження,
фактури, рахунки, квитанції та інші документи), що підтверджують
такі витрати;
   (ііі) давати можливість представникам  Банку  здійснювати
перевірку таких документів; та
   (iv) забезпечувати, що такі записи та бухгалтерські рахунки
будуть включені до щорічної аудиторської перевірки, про яку
йдеться у  параграфі (b) цього Розділу, і що звіт про таку
аудиторську перевірку міститиме окрему думку зазначених аудиторів
щодо того, чи можна покластися на звіти про витрати, надані на
протязі такого фінансового року разом з процедурами та механізмом
внутрішнього контролю, які використовуються для їх підготовки, для
підтвердження такого зняття коштів з рахунку.
   Розділ 4.02. (а) Отримувач  дає розпорядження Бенефіціарам
вести  записи  та  бухгалтерські рахунки, що належним чином
відображають, згідно із розумною практикою бухгалтерського обліку,
їх діяльність та фінансовий стан, а також реєструвати окремо свою
діяльність, ресурси та  витрати,  пов'язані  з  відповідними
Субпроектами.
   (b) Отримувач:
   (і) дає  розпорядження  Бенефіціарам проводити, згідно з
відповідними принципами  аудиту,  що  належно  застосовуються
незалежними  аудиторами,  прийнятними  для Банку, аудиторську
перевірку своїх записів, бухгалтерських рахунків та фінансових
звітів (балансів, звітів про прибутки та збитки та пов'язаних з
ними звітів) для кожного фінансового року;
   (іі) надсилає до Банку по мірі готовності, але ні в якому
разі не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення
кожного такого року: (А) засвідчені копії фінансових звітів, про
які йдеться у підпараграфі (і) вище для кожного такого року, для
якого була проведена зазначена аудиторська перевірка; та (Б) звіт
про таку аудиторську перевірку, виконану зазначеними аудиторами у
такому обсязі і настільки докладно, як того обгрунтовано зажадає
Банк; та
   (ііі) надсилає до Банку таку іншу інформацію, що стосується
зазначених записів, бухгалтерських рахунків та фінансових звітів,
а  також їх аудиторської перевірки, яку Банк час від часу
обгрунтовано зажадає.
   (с) Для всіх витрат по відношенню до Субпроектів, для яких на
основі звітів про витрати були здійснені зняття коштів гранта
Трастового фонду ВЕФ, Отримувач дає розпорядження Бенефіціарам:
   (і) вести відповідно до параграфа (а) цього Розділу, записи
та бухгалтерські рахунки, що відображають ці витрати;
   (іі) принаймні протягом одного року після отримання Банком
звіту про аудиторську перевірку за фінансовий рік, у якому було
здійснене останнє зняття коштів з Рахунку позики, зберігати всі
записи (контракти, накази, рахунки-фактури, рахунки, розписки та
інші документи), які є підтвердженням таких витрат;
   (ііі) надавати представникам Банку можливість перевіряти такі
записи; та
   (iv ) забезпечити, щоб такі записи та бухгалтерські рахунки
були включені до щорічної аудиторської перевірки, про яку йдеться
у  параграфі (b) цього Розділу, і щоби звіт про проведену
аудиторську перевірку містив окремо думку зазначених аудиторів
щодо того, чи є звіти про витрати, надіслані протягом такого
фінансового року, а також задіяні при їх підготовці процедури та
механізм  внутрішнього  контролю  надійним  обгрунтуванням
відповідного зняття коштів.
 
               Стаття V
 
         Набуття чинності; Припинення дії
 
   Розділ 5.01. Наступні події визначені як додаткові умови
набуття чинності Угоди про надання Гранта Трастового фонду ВЕФ у
розумінні Розділу 12.01 (с) Загальних умов:
   (а) Угоди про впровадження Субпроекту, що задовольняють Банк,
повинні бути надіслані до Банку до початку виконання  його
сторонами, по відношенню, щонайменше, до двох Субпроектів;
   (b) Отримувач надсилає в Банк звіти, які задовольнять Банк, і
які свідчать, що принаймні два екологічні огляди Субпроектів були
завершені відповідно до стандартів, прийнятних для Банку; та
   (с) Отримувач призначає спеціалістів для роботи в Озоновому
Офісі, які  забезпечать  функціонування  системи  фінансового
менеджменту Проекту згідно з вимогами, прийнятними для Банку.
   Розділ 5.02. Цим встановлюється період в дев'яносто (90) днів
з дати підписання цієї Угоди для здійснення цілей Розділу 12.04
Загальних умов.
   Розділ 5.03. Ця  Угода чинна, доки  не будуть повністю
використані кошти Гранта Трастового фонду ВЕФ і доки Сторони цієї
Угоди не виконають своїх зобов'язань.
 
              Стаття VI
 
         Представник Отримувача; Адреси
 
   Розділ 6.01. Представником  Отримувача  з метою виконання
Розділу 11.03 Загальних умов призначається  Міністр  охорони
навколишнього середовища та ядерної безпеки.
   Розділ 6.02. Для  цілей  розділу  11.01  Загальних  умов
зазначаються такі адреси:
 
   Для Отримувача:
   Міністерство охорони навколишнього середовища та  ядерної
безпеки Україна,
   252001, Київ, вул. Хрещатик, 5
 
   Для Банку:
   International Bank for
   Reconstruction and Development
   1818 Н Street, N. W.
   Washington, D. C. 20433
   United States of America
   Телеграфна адреса:                Телекс:
   INTBAFRAD                    248423 (MCI)
   Washington, D.C.                 64145 (MCI)
 
   Засвідчуючи це, Сторони, що діють через своїх належним чином
уповноважених представників, підписали цю Угоду від їх імені у
Києві, Україна, та Вашингтоні, округ Колумбія, Сполучені Штати
Америки, на дату та рік, що вперше згадані вище.
 
 Україна
 
                     Уповноважений представник
 
 Міжнародний банк
 реконструкції та розвитку,
 що виступає впроваджувальною установою
 Трастового фонду ВЕФ
 
                   Регіональний Віце-президент
                   по Європі та Центральній Азії
 
              Додаток 1
 
      Зняття коштів Гранта Трастового фонду ВЕФ
 
   У наведеній  нижче таблиці вміщені категорії позицій, що
фінансуються з коштів Гранта Трастового фонду ВЕФ, розподіл сум
Гранта Трастового фонду ВЕФ на кожну категорію та відсоток витрат,
що фінансуються по кожній категорії:
 
   Категорія       Сума виділених       % витрат,
                коштів       що фінансуються
              Траст-фонду
             (в еквіваленті СДР)
 
(1) Товари по
  Субпроектам        15340000    100% іноземних витрат
                       100% місцевих витрат
                       (за ціною виробника)
                       та 75% місцевих
                       витрат на інші
                       закупки вітчизняного
                       виробництва
(2) Послуги консультантів
  по Субпроектах       1440000    100%
(3) Періодичні витрати:
(а) Комісійні Озонового
  офісу            51000    100%
(b) Плата за підвищення
  кваліфікації техніків
  по обслуговуванню
  холодильних установок
  в рамках відповідного
  Субпроекту обслуговування
  холодильних установок    10000    100%
 
  Разом:          17300000
 
   2) Для цілей цього Додатка:
   (а) термін  "іноземні витрати" означає витрати у валюті
будь-якої країни, за винятком валюти країни Отримувача, на товари
та послуги, що постачаються з території будь-якої країни, за
винятком країни Отримувача;
   (b) термін "місцеві витрати" означають витрати у валюті
Отримувача за товари та послуги, що постачаються з території
Отримувача;
   (с) термін "Комісійні Озонового офісу" означає плату, яка
виплачується Озоновому офісу за виконання ним обов'язків щодо
Проекту і є виплатою Озоновому офісу суми його робочих витрат у
зв'язку з Проектом, розрахунки якої здійснені відповідно до
прийнятної для Банку методики і складаються із розумних та
необхідних витрат, здійснених Озоновим офісом, включаючи, inter
alia: (і) комісійні за здійснення банківських операцій; (іі)
міжнародні та місцеві телекомунікаційні зв'язки; (ііі) дорожні
витрати (включаючи витрати на використання транспорту) працівників
Озонового офісу та консультантів, що працюють в рамках Проекту;
(iv) послуги консультантів з юридичних, технічних питань, аудиту
та закупок, переклад письмовий і усний; (v) семінари та (vi) інші
подібні витрати, які можуть бути погоджені з Банком; але ні в
якому разі комісійні Озонового офісу не повинні включати витрати,
здійснені для придбання або інвестування  у  землю,  офісне
приміщення, цінні папери або фінансові активи, або ж на зарплату
працівникам, допомогу та інші виплати;
   (d) "Субпроект обслуговування холодильних установок" означає
Субпроект обслуговування холодильних установок, описаний у Частині
В.2 додатка 2 до цієї Угоди; а "Плата за підвищення кваліфікації
техніків по обслуговуванню холодильних установок" означає плату,
здійснену на ім'я будь-якого навчального закладу за навчання
техніків-студентів, відібраних для навчання і які працюють як
техніки з обслуговування холодильних установок у штаті компанії,
що обслуговує холодильні установки Бенефіціара, який є Отримувачем
обладнання в рамках Субпроекту, що фінансується за рахунок коштів
Гранта Трастового фонду ВЕФ.
   3. Незважаючи  на положення вищезазначеного параграфа 1,
зняття коштів з рахунку на платежі по витратах, що здійснюються до
дати прийняття цієї Угоди не буде здійснюватися, за винятком
випадків, коли зняття коштів з рахунку, що в загальній сумі не
перевищує еквівалент СДР 200 000, може проводитись щодо Категорій
(1) та (3), якщо платежі по витратам здійснені до цієї дати, але
після 1 листопада 1997 р.
   4. Банк може вимагати, щоб зняття коштів з рахунку Гранта
Трастового фонду ВЕФ здійснювалося на основі звітів про витрати за
контрактами: (і) за товари, вартість яких не перевищує 400 000
дол. США в еквіваленті; (іі) за послуги консультантів, вартість
яких не перевищує 100 000  дол.  США  в  еквіваленті  для
консалтингових фірм, та 50 000 дол. США  в еквіваленті для
приватних осіб; все це виконується на умовах, описаних Банком в
повідомленні, що надсилається Отримувачу; (ііі) щодо витрат,
здійснених як Комісійні за нагляд в рамках Категорії (3) (а)
таблиці, викладені у параграфі 1 цього додатка 1; та (iv) для
інших Періодичних витрат в рамках категорії (3) (b) таблиці,
вміщеної у параграфі 1 цього додатка 1.
   5. Якщо Банк встановлює у будь-який час, що проводились
які-небудь платежі з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ для
покриття витрат, які не сумісні з положеннями даної Угоди, -
Отримувач при одержанні повідомлення з Банку негайно відшкодовує
Банку на депозит рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ суму, що
дорівнює витраченій сумі або її частині, як це встановлено Банком.
 
              Додаток 2
 
              Опис Проекту
 
   Метою цього  Проекту  є  надання  допомоги Отримувачу у
впровадженні Програми вилучення із використання речовин,  що
руйнують озоновий шар, у такий спосіб, що відповідає міжнародно
визнаним технічним стандартам.
   Проект складається з двох наступних частин, що підлягають
внесенню таких змін, про які Банк і Отримувач час від часу можуть
досягти згоди з метою досягнення таких цілей:
 
   Частина А. Діяльність щодо вилучення з використання речовин,
які руйнують озоновий шар
 
   Впровадження окремими Бенефіціарами визначених Субпроектів,
що  передбачають  заходи,  спрямовані на поетапне припинення
використання РРОШ: (а) у  секторі  виробництва  холодильного
обладнання; (b) у секторі сервісного обслуговування стаціонарної
холодильної техніки; (с) у секторі застосування аерозолів та (d) у
секторі застосування розчинників.
 
   Частина В. Технічна допомога та підготовка кадрів
 
   (1) Впровадження  програми  підготовки  кадрів  у рамках
Субпроекту, який здійснюватимуть спільно Міністерство внутрішніх
справ  Отримувача та консультанти, контракти з якими укладе
Озоновий офіс. Навчання за цією програмою здійснюватиметься у
таких напрямках: (а) технологій протипожежного захисту (негалонні
системи); (b) розробка національної  системи  зберігання  та
використання галону та (в) підготовка національних стандартів
протипожежного захисту.
   (2) Забезпечення  Озонового  офісу  обладнанням,  надання
консультаційних послуг  з  технічних  питань  та  з  питань
бухгалтерського  обліку  (в тому числі щодо аудиту рахунків
Проекту), а також підтримка заходів регулятивного та стратегічного
характеру; та виконання навчальної програми з метою підготовки
техніків з обслуговування холодильних установок двох Бенефіціарів
в рамках Субпроекту обслуговування холодильних установок, який
впроваджуватиме Озоновий офіс.
   (3) Надання  технічної  допомоги  вітчизняним  виробникам
холодильної техніки для переходу на використання ізобутанової
технології.
 
                ***
 
   Передбачається закінчити Проект до 31 липня 2000 р.
 
              Додаток 3
 
         Закупки та послуги консультантів
 
   Розділ I. Закупка товарів
 
   Частина А: Загальна
   Закупка товарів здійснюється згідно з Розділом 1 "Керівних
положень Світового банку щодо закупок в рамках позик МБРР та
кредитів МАР", опублікованих Банком у січні 1995  року  та
переглянутих у січні та серпні 1996 року (Керівні положення), а
також наступних положень цього розділу, якщо вони застосовуються.
   Частина В: Міжнародні конкурсні торги
   1. За винятком передбаченого Частиною С цього  Розділу,
закупка товарів здійснюється за контрактами, присуджених згідно з
положеннями Розділу II Керівних положень та параграфа 5 Додатка 1
до них.
   2. Положення параграфів 2.54 та 2.55 Керівних положень та
Додатка 2 до них застосовуються до товарів, виготовлених на
території Отримувача, і закупки яких здійснюються в  рамках
контрактів, присуджених згідно з положеннями параграфа 1 цієї
Частини В.
   Частина С: Інші процедури закупок
   1. Обмежені міжнародні торги
   Товари, щодо яких Банк дає згоду, що їх закупки можуть
здійснюватися лише у обмеженої кількості  постачальників,  і
загальна вартість яких не перевищує 11 800 000 дол. США,  можуть
закупатися за контрактами, присудженими згідно з параграфом 3.2
Керівних положень.
   2. Міжнародний шопінг
   Закупки товарів вартістю від 50 000 до 400 000 дол. США у
еквіваленті на один контракт, можуть здійснюватися за контрактами,
присудженими на основі процедур міжнародного шопінгу згідно з
параграфами 3.5 та 3.6 Керівних положень.
   3. Національний шопінг
   Закупка товарів, вартість яких дорівнює або менша 50 000 дол.
США у еквіваленті, може здійснюватися за контрактами, присудженими
на основі процедур національного шопінгу згідно з параграфами 3.5
та 3.6 Керівних положень.
   Частина D: Розгляд Банком рішень про закупки
   1. Попередній розгляд
   (а) Щодо кожного контракту, що присуджується  згідно  з
процедурами, про які йдеться у Частинах B.1 та C.1 цього Розділу
І, слід застосовувати процедури, викладені в параграфах 2 та 3
Додатка 1 до Керівних положень.
   (b) Щодо перших двох контрактів, присуджених  згідно  з
процедурами, про які йдеться у Частині С.2 цього Розділу, слід
застосовувати такі процедури:
   (і) до здійснення вибору будь-якого постачальника Отримувач
надає Банку звіт про порівняння та оцінки одержаних котировок;
   (іі) до виконання будь-якого контракту Отримувач подає до
Банку копію специфікацій та проект контракту; та
   (ііі) крім  того,  застосовуються  процедури,  вказані в
параграфах 2 (f), 2 (g) та 3 Додатка 1 Деректив.
   2. Розгляд після закупок
   Щодо кожного контракту, що не підпадає під дію параграфа 1
цієї Частини, застосовуються процедури, викладені у параграфі 4
Додатка 1 Керівних положень.
 
   Розділ II Залучення консультантів
 
   Частина А: Загальні положення
   1. Надання  послуг  консультантів  здійснюється згідно з
положеннями Вступу та Розділу IV "Керівних положень щодо відбору
та  залучення  консультантів позичальниками Світового банку",
опублікованих Банком у січні 1997 року і переглянутих в вересні
1997 року (Керівні положення щодо залучення консультантів) та з
наступними положеннями Розділу II цього Додатка.
   Частина В: Відбір на основі співвідношення якості та витрат
   Якщо у Частині С цього Розділу не передбачається інше, то
послуги  консультантів  будуть  надаватись  за  контрактами,
присудженими згідно з положеннями Розділу II Керівних положень
щодо залучення консультантів, параграфа 3 Додатка 1 до них, а
також параграфів 3.13-3.18 Керівних положень, що застосовуються до
відбору консультантів на основі співвідношення якості та витрат.
   Частина С: Інші процедури відбору консультантів
   1. Відбір на основі кваліфікації консультантів
   Послуги щодо отримання дозволів екологічних служб, інспекцій
безпеки, юридичних послуг фінансових аудиторів та екологічних
послуг в рамках Частин А та Б Проекту, приблизна вартість яких не
перевищує 100 000 дол. США у еквіваленті на один контракт, можуть
надаватись за контрактами, присудженими згідно з параграфами 3.1
та 3.7 Керівних положень щодо залучення консультантів.
   Частина D: Розгляд Банком рішень про закупки
   1. Розгляд до закупок
   (а) Щодо  кожного  контракту,  кошторисна вартість якого
дорівнює від 100 000 дол. США або більше, але менше ніж 300 000
дол. США у еквіваленті, застосовуються процедури, викладені у
параграфах 1, 2 (інші, ніж у другому підпараграфі параграфа 2 (а))
та 5 Додатка I Керівних положень щодо залучення консультантів.
   (b) щодо кожного контракту,  кошторисна  вартість  якого
дорівнює  або  перевищує  300  000 дол. США у еквіваленті,
застосовуються процедури, викладені у параграфах 1, 2 (інші, ніж у
третьому підпараграфі параграфа 2 (а)) та 5 Додатка 1 Керівних
положень щодо залучення консультантів.
   2. Розгляд після закупок
   (а) Щодо кожного контракту, який не підпадає  під  дію
параграфа 1 цієї Частини, застосовуються процедури, викладені у
параграфі 4 Додатка 1 до Керівних положень щодо  залучення
консультантів.
 
              Додаток 4
 
            Програма здійснення
 
   А: Відповідальність за впровадження Проекту
 
   1. Отримувач  покладає  загальну  відповідальність  за
впровадження проекту на Мінекобезпеки і з цією метою надає кошти
Гранта Трастового фонду ВЕФ міністерству тоді, коли це необхідно
для фінансування відповідної діяльності згідно з Проектом.
   2. Отримувач  забезпечує  функціонування  Озонового офісу
протягом періоду впровадження Проекту і забезпечення Озонового
офісу працівниками, обладнанням та іншими ресурсами, необхідними
для виконання наступних функцій в рамках Проекту:
   (а) підготовка плану впровадження Проекту, в тому числі
графік його виконання;
   (b) підготовка Угод про впровадження Субпроектів, які повинні
бути укладені між Мінекобезпеки та Бенефіціарами  згідно  з
положеннями, передбаченими Частиною В цього Додатка;
   (с) координація  отримання  затверджень  природоохоронного
характеру, необхідних для впровадження Субпроекту;
   (d) управління, при сприянні експерта з фінансових питань,
якого найме Мінекобезпеки до початку впровадження будь-якого
Субпроекту, всіма фінансовими питаннями  в  рамках  Проекту,
включаючи  (і)  ведення  записів  та рахунків Проекту; (іі)
затвердження витрат в рамках на Субпроектів  та  підготовку
відповідних заявок на використання коштів Гранта Трастового фонду
ВЕФ; (ііі) нагляд над дотриманням Бенефіціарами процедур закупок;
(iv) контроль за витратами Беніфіціарів на рахунок Субпроектів та
(v) організація аудиторських перевірок рахунків Проекту згідно з
положеннями Розділу 4.01 та 4.02 цієї Угоди;
   (е) управління, при сприянні експерта по закупках, якого
найме Мінекобезпеки до початку впровадження Субпроекту, всіма
питаннями, що стосуються укладення контрактів в рамках Проекту,
включаючи (і) надання допомоги Беніфіціарам з метою забезпечення
здійснення закупок товарів або послуг, які фінансуються за рахунок
коштів  Гранта  Трастового фонду ВЕФ, згідно з процедурами,
визначеними у Додатку 3 до цієї Угоди та (іі) надання допомоги
Беніфіціарам  при  підготовці великих пакетів документів для
тендерів, оцінки тендерних пропозицій, а  також  присудження
контрактів та їх адміністрування;
   (f) підготовка та направлення до Банку щомісячних звітів про
стан впровадження Проекту та
   (g) нормативно-регулятивні функції щодо  ліцензування  та
контролю за експортом/імпортом РРОШ.
   3. Отримувач:
   (а) забезпечує включення до щомісячного звіту, про який
згадується у параграфі (1) (f) цієї Частини А цього Додатка,
адекватної  інформації  щодо  квартального  фінансового стану
Бенефіціарів; та
   (b) призупиняє використання коштів Гранта Трастового фонду
ВЕФ в рахунок будь-якого Субпроекту, якщо Банком буде встановлено
на  основі  такої інформації, що в рамках цього Субпроекту
Бенефіціар втратив свою фінансову життєздатність.
   4. Щодо програм підготовки кадрів, які мають бути виконані в
рамках Частин Б.1 та Б.2 Проекту, Отримувач повинен:
   (а) надіслати до Банку для затвердження зміст кожної такої
програми разом із графіком її виконання;
   (b) відібрати бенефіціарів таких програм підготовки кадрів
відповідно до критеріїв, задовільних для Банку;
   (с) не пізніше 1 грудня кожного року обмінюватися думками з
Банком щодо програм підготовки кадрів, які мають бути виконані у
наступному календарному році; та
   (d) надсилати до Банку звіт у такому обсязі і настільки
докладний, як того обгрунтовано зажадає Банк, про результати
кожної такої програми підготовки кадрів та позитивні наслідки, які
будуть отримані від її виконання.
 
   В: Угоди про Субпроекти
 
   1. Кожний  Субпроект  згідно з Частиною А Проекту буде
впроваджуватися  в  рамках  угоди  (Угоди  про  впровадження
субпроекту),  прийнятної  для  Банку,  яка  укладається  між
Мінекобезпеки та зацікавленим Бенефіціаром  після  завершення
міністерством екологічного огляду відповідного субпроекту. Окрім
основних умов, кожна Угода про впровадження субпроекту, буде серед
іншого, містити:
   (а) опис діяльності, що здійснюється за Субпроектом;
   (b) оцінку витрат на впровадження Субпроекту та визначення
частини цих витрат, які: (і) фінансуватимуться за рахунок коштів
Гранта Трастового фонду ВЕФ; та (іі) фінансуватимуться за рахунок
інших ресурсів Бенефіціара;
   (с) положення, за яким за Отримувачем зберігається право
призупинити використання коштів Гранта Трастового фонду ВЕФ в
рахунок  Субпроекту,  якщо буде встановлено, як зазначено у
параграфі 3 (b) Частини А цього Додатка, якщо  відповідний
Бенефіціар втратив свою фінансову життєздатність.
   (d) зобов'язання Бенефіціара: (і) дотримуватись  процедур
закупок, викладених у Додатку 3 до цієї Угоди щодо закупок товарів
або послуг, що фінансуються за рахунок коштів Гранта Трастового
фонду ВЕФ; (іі) здійснювати перерахування коштів Гранта Трастового
фонду ВЕФ на рахунок Субпроекту Мінекобезпеки через Озоновий офіс;
(ііі) вести адекватні записи та рахунки за Субпроектом; (iv)
надавати Озоновому офісу всю інформацію та документи, необхідні
для  підготовки Озоновим офісом звітів про хід впровадження
проекту, про які згадується у Частині А (2) (f) цього Додатка,
включаючи  щоквартальні  поновлені фінансові зведення та (v)
виконувати будь-який погоджений план, який буде включено до Угоди
про  впровадження  Субпроекту  щодо  демонтажу  обладнання,
призначеного для технологій з використанням РРОШ, та
   (е) зобов'язання Бенефіціара у разі його неплатоспроможності
або неможливості продовження діяльності вжити заходів разом із
Міністерством охорони навколишнього природного середовища з метою
забезпечення продовження використання обладнання та матеріалів,
включених до Субпроекту і фінансованих повністю або частково за
рахунок коштів Гранта Трастового фонду ВЕФ, для цілей,  що
відповідають завданням Проекту.
 
   С. Субпроект обслуговування холодильних установок
 
   Отримувач здійснюватиме Субпроект обслуговування холодильних
установок, про який ідеться в Частині Б.2 Додатка 2 до цієї Угоди
відповідно  до прийнятного для Банку режиму регулювання, що
забезпечує контроль  та  ліцензування  імпорту  та  експорту
матеріалів, що містять РРОШ.
 
              Додаток 5
 
            Спеціальний Рахунок
 
   1. Для цілей цього Додатка:
   (а) термін "дозволені категорії" означає категорії (1), (2)
та (3), викладені у таблиці параграфа 1 Додатка 1 до цієї Угоди;
   (b) термін "дозволені витрати" означає витрати за розумною
вартістю товарів та послуг, що фінансуються за рахунок коштів
Гранта Трастового фонду ВЕФ і що час від часу виділяються на
дозволені категорії згідно з положеннями Додатка 1 до цієї Угоди;
та
   (с) термін  "затверджені  асигнування"  означає  суму,
еквівалентну 690 000 дол. США, що має бути знята з рахунку Гранта
Трастового фонду ВЕФ і зарахована на депозит Спеціального рахунку
згідно з параграфом 3 (а) цього Додатка, за умови, однак, якщо
Банк не погодиться на інше, що затверджені асигнування обмежуються
400 000 дол. США до того, як повна сума, знята з рахунку Гранта
Трастового фонду ВЕФ, разом з повною сумою заявлених спеціальних
зобов'язань Банку згідно з розділом 5.02 Загальних умов не досягне
або перевищить 1 500 000 дол. США в еквіваленті.
   2. Виплати зі Спеціального рахунка здійснюються виключно для
дозволених витрат згідно з положеннями цього Додатка.
   3. Після  одержання  Банком  документів,  достатніх  для
підтвердження того, що Спеціальний рахунок відкрито належним
чином, зняття затверджених асигнувань і наступні зняття коштів для
поповнення Спеціального рахунку буде здійснюватися таким чином:
   (а) Для зняття затверджених асигнувань Отримувач повинен
надіслати до Банку прохання про перерахування на Спеціальний
рахунок суми або сум, що не перевищують загальну суму затверджених
асигнувань. На основі такого прохання або прохань Банк від імені
Отримувача знімає з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ  і
перераховує на депозит Спеціального рахунку суму або суми, з
проханням про які звернувся Отримувач.
   (b) (і) Для  поповнення коштів на Спеціальному  рахунку
Отримувач надає Банку прохання про перерахування на депозит
Спеціального рахунку у такі інтервали, які визначить Банк.
   (іі) Завчасно або одночасно з поданням  кожного  такого
прохання Отримувач подає в Банк документи або інше необхідне
підтвердження згідно з параграфом 4 цього Додатка щодо платежу або
платежів, у зв'язку з якими подається прохання про поповнення
коштів. На підставі кожного такого прохання Банк від імені
Отримувача  знімає з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ і
перераховує на депозит Спеціального рахунку таку суму, прохання
про  яку  міститься  у запиті Отримувача, і яка, згідно з
вищевказаними документами та іншими  свідченнями  може  бути
виплачена зі Спеціального рахунку на покриття дозволених витрат.
Всі такі депозити будуть зніматись Банком з рахунку Гранта
Трастового фонду ВЕФ під дозволені категорії і у відповідних сумах
у еквіваленті, як підтверджується зазначеними документами та
іншими свідченнями.
   4. Для кожного  платежу,  здійснюваного  Отримувачем  із
Спеціального рахунку, Отримувач зобов'язаний в строки, які розумно
зажадає Банк, надіслати до Банку документи та інші свідчення, які
підтверджують, що такі сплати здійснені виключно для дозволених
витрат.
   5. Не зважаючи на положення параграфа 3 цього Додатка, Банк
не зобов'язаний здійснювати подальші  перерахування  сум  на
Спеціальний рахунок,:
   (а) якщо в будь-який момент Банк визначить, що всі наступні
зняття коштів Отримувач здійснюватиме безпосередньо з рахунку
Гранта Трастового фонду ВЕФ згідно з положеннями Статті  V
Загальних умов та параграфом (а) Розділу 2.02 цієї Угоди;
   (b) якщо Отримувач не подасть до Банку протягом періоду,
зазначеного у Розділі 4.01 (b) (іі) цієї Угоди, будь-який із
звітів про проведення аудиторської перевірки записів та рахунків
Спеціального рахунку, які мають бути направлені до Банку згідно із
зазначеним Розділом;
   (с) якщо в будь-який момент Банк повідомить Отримувача про
свій намір призупинити повністю або частково право Отримувача
знімати кошти з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ згідно з
положеннями Розділу 6.02 Загальних умов; або
   (d) у тому випадку, коли загальна сума не знятих коштів
Гранта Трастового фонду ВЕФ, виділена на дозволені категорії, за
вирахуванням  загальної  суми  всіх  непогашених  спеціальних
зобов'язань, які взяв на себе Банк, згідно з Розділом 5.02
Загальних умов, дорівнюватиме у еквіваленті сумі, що у два рази
перевищує суму затверджених асигнувань.
   Таким чином, зняття з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ
коштів, що залишилися незнятими, виділених на дозволені категорії,
буде проводитися згідно з такими процедурами, про які Банк
повідомить Отримувача. Такі подальші  зняття  коштів  будуть
здійснюватися  тільки  після  того і в такому обсязі, який
задовольнить Банк у тому, що всі такі кошти, які залишаються на
депозиті Спеціального рахунку на дату такого повідомлення, будуть
використані для проведення виплат на дозволені витрати.
   6. (а) Якщо Банк в будь-який момент визначить, що будь-який
платіж зі Спеціального рахунку: (і) був здійснений на витрати або
в сумі, що не відповідає параграфу 2 цього Додатка; або (іі) в
поданих  до  Банку  документах  не  містилось  достатнього
підтвердження, Отримувач одразу після отримання повідомлення від
Банку зобов'язаний: (А) надати додаткову інформацію, яку вимагав
Банк, або (В) перерахувати на депозит Спеціального рахунку (або,
якщо того зажадає Банк, повернути Банку) суму, що дорівнює сумі
такого  платежу  або  ту  його  частину, яка виявилась, не
підтвердженою або не дозволеною. Якщо Банк  не погодиться на
інше, ніякі подальші перерахування Банком на депозит Спеціального
рахунку не здійснюватимуться доки Отримувач не надасть такі
документи, або не виконає перерахування або повернення коштів, в
залежності від ситуації.
   (b) Якщо Банк у будь-який момент визначить, що будь-яка
непогашена сума на Спеціальному рахунку не буде потрібна для
відшкодування  подальших платежів за дозволеними категоріями,
Отримувач, негайно після отримання від Банку повідомлення повинен
буде відшкодувати таку непогашену суму.
   (с) Після отримання повідомлення з Банку, Отримувач може
повернути Банку всю або будь-яку частину коштів на депозит
Спеціального рахунку.
   (d) Кошти, повернені Банку згідно з параграфом 6 (а), (b) та
(с) цього Додатка, зараховуються на кредит  рахунка  Гранта
Трастового фонду ВЕФ для наступного зняття або для ануляції згідно
з відповідними положеннями цієї Угоди, включаючи Загальні умови.
 
   Номер Всесвітнього Екологічного Траст-Фонду TF020426
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка