Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань зайнятості населення та безробіття для Міністерства праці України

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.1993 N 289
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики 
    N 393 ( v0393202-05 ) від 30.11.2005 )
 
      Про затвердження форм державної статистичної
      звітності з питань зайнятості населення та
      безробіття для Міністерства праці України
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
               Міністерства статистики
        N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96
        N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )
 
 
   1. За поданням Міністерства праці України затвердити форми
державної статистичної звітності по працевлаштуванню і зайнятості
населення та інструкції по їх складанню для районних, міських,
обласних, республіканського органів служби зайнятості, а також
підприємств, установ і організацій і ввести їх в дію з січня 1994
року:
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-ПН
на підставі Наказу Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 )
від  30.05.96  )  -  N  1-ПН  (працевлаштування) "Звіт про
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби
зайнятості" (місячна) та Інструкцію по її розробці та поданню;
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 2-ПН
на підставі Наказу Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 )
від  30.05.96  )  -  N  2-ПН  (працевлаштування) "Звіт про
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби
зайнятості" (за I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) та
Інструкцію по її розробці та поданню;
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 3-ПН
на підставі Наказу Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від
31.12.97 ) - N 3-ПН "Звіт про потребу в працівниках" (місячна);
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 4-ПН
на підставі Наказу Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від
31.12.97 ) - N 4-ПН "Звіт про вивільнення працівників" (при
необхідності);
   - Інструкція щодо заповнення і подання державної статистичної
звітності за формами N N 3-ПН, 4-ПН.
 
   2. Затвердити типову форму первинної облікової документації
N ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників" та Інструкцію по її
застосуванню та заповненню.
 
   3. Розповсюдити форми державної статистичної звітності:
   - N N 1-ПН, 2-ПН на центри зайнятості всіх рівнів;
   - N N 3-ПН, 4-ПН і типову форму N ПН-1 на підприємства,
установи, організації незалежно від форми власності і відомчої
підпорядкованості.
 
   4. Взяти до відома, що забезпечення бланками форм державної
статистичної звітності та первинного обліку, інструкціями по їх
розробці і заповненню, а також збирання та обробка інформації про
працевлаштування і зайнятість населення здійснюється Мінпраці
України.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 28 січня 1993 року N 7 ( v0007207-93 ) "Про затвердження форм
державної статистичної звітності для Мінпраці України".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                 І.В.Хайнацька
 
 
 
   (  Форма  N 1-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96 )
 
 
 
 
 
   (  Форма  N 2-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (  Форма  N 3-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )
 
 
 
 
   (  Форма  N 4-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   28.12.1993 N 289
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення і подання державної статистичної
     звітності за формами N 3-ПН "Звіт про наявність
    вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу
     в працівниках станом на ____________" і N 4-ПН
        "Звіт про вивільнення працівників"
 
 
           1. Загальні положення
 
   Підприємства, установи  і  організації,  розташовані  на
території України, на виконання статті 20 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) *) беруть участь у реалізації
державної політики зайнятості.
 
---------------
   *) Надалі - Закону України.
 
   1.1. Відповідно до пункту 3 цієї  статті  підприємства,
установи і організації **), розташовані на території відповідного
регіону, незалежно від форм власності і господарювання та відомчої
підпорядкованості, щомісячно в повному обсязі подають державній
службі зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць
(вакантних посад) за формою N 3-ПН "Звіт про наявність вільних
робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках станом на
____________".
 
---------------
   **) Надалі - підприємства.
 
   1.2. Згідно з пунктом  4  вищенаведеної  статті  Закону
( 803-12 ) у разі вивільнення працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці, в тому числі  ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням
чисельності або штату працівників підприємства, незалежно від форм
власності, не пізніше як за два місяці до вивільнення в письмовій
формі повідомляють про це державну службу зайнятості, вказуючи
підстави  і  строки  вивільнення,  найменування  професій,
спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці.
   Ці показники наводяться у державній статистичній звітності за
формою N 4-ПН "Звіт про вивільнення працівників".
 
   1.3. Відповідно до статті 19 (пункт 2) Закону  України
( 803-12 ) державна служба зайнятості має право одержувати від
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності,
крім статистичних даних про наявність вакантних робочих місць,
характер і умови праці на них, про всіх прийнятих працівників,
також інформацію про передбачувані зміни в організації виробництва
і праці, інші заходи, що можуть призвести  до  вивільнення
працівників.
 
     2. Порядок складання і подання державній службі
     зайнятості державної статистичної звітності за
      формою N 3-ПН "Звіт про наявність вільних
      робочих місць (вакантних посад) та потребу в
      працівниках станом на ____________ 19__ р."
 
   Звіт за формою N 3-ПН подається підприємствами, незалежно від
форм власності і господарювання, місцевому центру зайнятості 28
числа щомісячно. У разі необхідності термінового заміщення наявних
вільних робочих місць і вакантних посад, що виникли у міжзвітний
період  у зв'язку із звільненням працівників, дані про них
подаються додатково, в міру їх виникнення.
   У графі  Б  найменування  професії,  посади зазначається
відповідно до Загальносоюзного класифікатора професій робітників,
посад службовців і тарифних розрядів (ЗКППТР), затвердженого
постановою колишнього Державного комітету СРСР по стандартах від
27.08.86 N 016 і введеного в дію з 1 січня 1987 року. Найменування
професій і посад розміщуються суворо в порядку зростання кодів.
   У графі В проставляється тарифний розряд, категорія чи клас
відповідної професії, посади (відповідно до графи 2).
   У графі  1 показується кількість вільних робочих місць,
вакантних посад по відповідній професії, посаді.
   У графі 2 наводиться загальна потреба в працівниках для
заміщення вільних робочих місць і вакантних посад з однаковими
умовами праці. Потреба для заміщення робочих місць і вакантних
посад, які мають відмінності в умовах праці, виділяється окремими
рядками.
   У графі 3 (із графи 5) вказується потреба в працівниках
жіночої статі. У разі, коли вільні робочі місця і вакантні посади
можуть комплектуватись особами як жіночої, так і чоловічої статі,
то заповнюється тільки графа 5, графа 6 не заповнюється.
   У графі 4  проставляється  потреба  в  працівниках  для
комплектування вільних робочих місць і вакантних посад в рахунок
річної броні, встановленої місцевими державними адміністраціями
відповідно до статті 5 Закону ( 803-12 ), для працевлаштування
громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних
умовах конкурувати на ринку праці, а також за рахунок пенсіонерів,
учнів, студентів. Потреба зазначаться по кожній категорії громадян
окремо під такими шифрами:
   1 - жінки, які мають дітей віком до 6 років; одинокі матері
за наявністю дитини віком до 14 років або дітей-інвалідів;
   2 - молодь, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні
навчально-виховні заклади і не отримала направлення на роботу, а
також інші особи молодше 21 року;
   3 - особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненні 58
років, жінки - 53 років);
   4 - громадяни, які з поважних причин більше одного року не
мають роботи;
   5 - особи, звільнені з установ, що виконують покарання, або
здійснюють примусове лікування;
   6 - особи, яким виповнилось п'ятнадцять років і які за згодою
батьків або особи, яка їх замінює, приймаються на роботу на
спеціалізовані робочі місця.
   Крім того,  при  можливості  працевлаштування  інваліда,
пенсіонера, учня або студента у вільний від навчання час необхідно
навести потребу в працівниках по кожній категорії цих громадян за
шифрами:
   7 - пенсіонери;
   8 - учні, які виявили бажання працювати у вільний від
навчання час;
   9 - студенти;
   10 - інваліди.
 
   Наприклад: Потреба підприємства у верстатниках  (гр.  2)
складає 10 чол. (гр. 5), в тому числі по квоті (гр. 7) всього
4 чол., з них по шифрах: 5-1 чол., 3-2 чол., 6-1 чол.
 
   У графі 5 наводяться вимоги щодо освіти громадянина для
заміщення відповідного робочого місця (посади): вища, професійна,
повна  загальна середня, неповна загальна середня, початкова
(відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).
   У графі  6  проставляється  спеціальність громадянина за
дипломом.
   У графі 7 вказується характер роботи: постійна  робота,
тимчасова, сезонна, з неповним робочим днем (тижнем), на дому, за
сумісництвом. Умови праці: важкі, шкідливі, нормальні.
   У графі 8 відображаються режим роботи і змінність: робота в
одну, дві і три зміни, час початку і закінчення роботи, робота
тільки в нічну зміну і т. д.
   У графі 9 зазначається середньомісячна  заробітна  плата
(доход) по кожній професії, посаді, який відповідає розряду,
класу, категорії робітника або службовця, який склався за останній
рік.
   У графі 10 вказується система оплати праці:  погодинна,
погодинно-преміальна, проста відрядна, відрядно-преміальна і ін.
   У графі 11 робиться примітка про наявність пільгових умов -
надання  житла, місць для дітей у дошкільних закладах, баз
відпочинку тощо.
   У довідковій частині:
   У рядку 12 щомісячно  показується  спискова  чисельність
працівників, в тому числі робітників.
   У рядку 14 відображається кількість нових робочих місць, які
передбачається ввести в дію у поточному році - всього, в т. ч. за
рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення. Дані
подаються один раз на рік - 28 січня поточного року, а також у
разі виникнення змін.
   У рядку 16 вказується число введених у дію робочих місць у
звітному періоді, з них за рахунок Державного фонду сприяння
зайнятості населення. Дані подаються щоквартально - 28 числа
останнього місяця кварталу.
   У рядку 18 наводяться дані про потребу в працівниках для
комплектування нових робочих місць в поточному  році.  Дані
подаються  станом  на  28 січня поточного року з наступним
коригуванням у разі зміни потреби.
   У рядку 19 зазначається кількість фактично прийнятих осіб на
нові робочі місця у звітному періоді - всього, з них  за
направленням служби зайнятості. Дані подаються один раз на квартал
станом на 28 число останнього місяця кварталу.
 
     3. Порядок складання і подання державній службі
   зайнятості державної статистичної звітності за формою
      N 4-ПН "Дані про вивільнення працівників"
 
   Звіт за формою N 4-ПН складають підприємства, установи,
організації, незалежно від форм власності, на яких здійснюється
вивільнення працівників, і в письмовій формі повідомляють про це
державну службу зайнятості за два місяці до вивільнення.
   У графі 1 перераховуються прізвища, імена і по батькові всіх
громадян, які підлягають вивільненню.
   У графі 5 найменування  професії,  посади  вивільнюваних
зазначаться відповідно до Загальносоюзного класифікатора професій
робітників, посад службовців і тарифних  розрядів  (ЗКППТР),
затвердженого постановою колишнього Державного комітету СРСР по
стандартах від 27.08.86 N 016 і введеного в дію з 1 січня 1987
року. Найменування професій і посад розміщуються суворо в порядку
зростання кодів.
   У графі 6 проставляється код професії, посади відповідно до
вищезгаданого класифікатора (ЗКППТР).
   У графі  7  зазначається  кваліфікація  вивільнюваного
працівника.
   У графі 8 вказується середньомісячна заробітна плата (доход).
   У графі 9 наводиться стаж роботи за професією, по якій
робітник (службовець) працював до моменту вивільнення.
   У графі 11 зазначаються дані щодо місця фактичного проживання
вивільнюваного працівника, якщо воно не співпадає з адресою, за
якою його прописано.
   У графі 12 наводяться додаткові дані про вивільнюваного
працівника, зокрема: належність його до категорії осіб, які
потребують спеціальних робочих місць (підлітки, особи з обмеженою
працездатністю та ін.), пенсійний вік, інвалідність, побажання
громадянина відносно нової роботи: характеру (постійна, тимчасова,
сезонна, з неповним робочим  днем,  тижнем,  на  дому,  за
сумісництвом), режиму - змінності (в одну, дві, три зміни),
середньомісячного доходу та ін.
   Довідкова інформація  наводиться на основі даних відділу
кадрів.
   Організаційними причинами  вивільнення  працівників можуть
бути:  скорочення  штатів,  зміна  структури  управління,
реорганізація,  перепрофілювання  та  ліквідація підприємства,
установи, організації та інші, що можуть призвести до вивільнення.
   Відповідно до  пункту  2 статті 19 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) державна служба зайнятості, у
разі утруднення наступного влаштування вивільнюваних працівників,
має право вносити пропозиції до місцевих державних адміністрацій
про зупинення на строк до шести місяців рішення підприємств про
вивільнення працівників з одночасною  частковою  або  повною
компенсацією витрат підприємств, викликаних цією відстрочкою.
   Розміри витрат та пільги по оподаткуванню, що компенсуються
або надаються підприємствам, установам, організаціям у випадках,
передбачених цим пунктом, відповідно до законодавства України,
визначаються рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади
за поданням координаційних комітетів сприяння зайнятості.
 
               * * *
 
   Форми державної статистичної звітності  розробляються  на
основі документів первинного обліку. Основними формами первинної
облікової документації є накази (розпорядження) про прийняття на
роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору
(контракту), особисті картки.
   Основними вимогами при розробці форм є: достовірність даних,
повнота заповнення, своєчасність подання.
 
 Державний центр зайнятості
 Міністерства праці України
 
 
Кому подається _________________ Типова форма N ПП-1
        назва та адреса
________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
      одержувача       Наказ Мінстату України
                 28.12.1993 N 289
Міністерство (відомство),
комітет ________________________ Код за ЗКУД ___________________
________________________________
МДО, концерн, асоціація ________ Подають підприємства, установи і
Підприємство, установа,      організації службі зайнятості -
організація ____________________ щодекадно (при наявності
________________________________ прийнятих працівників)
Адреса _________________________
Форма власності ________________
Вид діяльності _________________
 
 
              ВІДОМОСТІ
          про прийнятих працівників
 
         станом на ____________ 199_ р.
 
------------------------------------------------------------------
| Код |Прізвище,|Найменування|  Код  |Номер та  |прийнятий за |
|рядка|ім'я, по |професії,  |професії,|дата    |направленням |
|   |батькові |посади за  |посади за|наказу про |служби    |
|   |     | ЗКППТР   | ЗКППТР |зарахування|зайнятості, |
|   |     |      |     | на роботу |на загальній |
|   |     |      |     |      |підставі, в |
|   |     |      |     |      |рахунок 5%  |
|   |     |      |     |      |квоти та ін. |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| А |  1  |   2   |  3  |   4   |  5     |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| 1 |     |      |     |      |       |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| 2 |     |      |     |      |       |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| 3 |     |      |     |      |       |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| 4 |     |      |     |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
 "___" ____________ 19__ р.
 _________________________________________________  Керівник ____
 прізвище, ініціали, посада і N телефону виконавця
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   28.12.1993 N 289
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
   по застосуванню та заповненню типової форми первинного
    обліку N ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників"
 
 
   Форма введена на виконання Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (ст. 20, п. 3) і розповсюджується на
підприємства, установи та організації незалежно від форм власності
та відомчої підпорядкованості.
 
   Форма заповнюється на підставі наказу (розпорядження) про
прийняття на роботу (типова ф. N Т-1) в одному примірнику та
щодекадно  (при  наявності  прийнятих  працівників) подається
державній службі зайнятості.
 
   У графі 1 наводяться прізвища, імена та по батькові всіх
прийнятих на роботу громадян за декаду.
 
   У графі 2 найменування професій, посад, на які прийняті
громадяни, вказується відповідно до Загальносоюзного класифікатора
професій  робітників,  посад  службовців і тарифних розрядів
(ЗКППТР), затвердженого постановою колишнього Державного комітету
СРСР по стандартах від 27.08.87 N 916 і введеного в дію з 1 січня
1987 року.
 
   У графі 3 проставляється код професії, посади відповідно до
вищевказаного класифікатора (ЗКППТР).
 
   У графі 4 проставляються номер та дата наказу про прийняття
на роботу громадянина.
 
   У графі 5 вказується підстава прийняття громадянина  на
роботу: за направленням служби зайнятості, на загальній підставі,
в рахунок 5% квоти тощо.
 
   Відомості про прийнятих працівників підписуються керівником
підприємства (установи, організації).
 
 Державний центр зайнятості
 Міністерства праці України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка