Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію особистого прийому громадян

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            14.12.2004 N 705
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                  податкової адміністрації
    N 604 ( v0604225-05 ) від 26.12.2005 )
 
      Про організацію особистого прийому громадян
 
               (Витяг)
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 237 ( v0237225-05 ) від 29.06.2005 )
 
 
   На виконання вимог указів Президента України від 19 березня
1997 року N 241/97 ( 241/97 ) "Про заходи щодо забезпечення
конституційних прав громадян на звернення",  від  13  серпня
2002 року N 700/2002 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права  на
звернення", від 14 квітня 2004 року N 434/2004 ( 434/2004 ) "Про
невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
посадовими і службовими особами цих органів" щодо забезпечення
реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до
органів виконавчої влади, а  також  з  метою  удосконалення
організації  розгляду  порушених  у таких зверненнях питань,
підвищення відповідальності посадових осіб за належне реагування
на обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги громадян Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити у новій редакції Порядок особистого прийому
громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації
України (додаток 1).
 
   2. Затвердити Графік особистого прийому громадян посадовими
особами Державної податкової адміністрації України (додаток 2).
 
   3. Затвердити Єдиний стандарт громадських приймалень ДПС
України (додаток 3).
 
   <...>
 
   8. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДПА України:
   від 30.12.2003 N 642 ( v0642225-03 ) "Про  організацію
особистого прийому громадян";
   від 13.09.2004 N 530 ( v0530225-04 ) "Про внесення змін до
наказу ДПА України "Про організацію особистого прийому громадян"
від 30.12.2003 N 642 (із змінами та доповненнями)".
 
   <...>
 
 Голова                        Ф.О.Ярошенко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу ДПАУ
                   14.12.2004 N 705
 
 
               ПОРЯДОК
     особистого прийому громадян посадовими особами
      Державної податкової адміністрації України
 
 
           1. Загальні положення
 
   Порядок особистого  прийому  громадян  посадовими особами
Державної податкової адміністрації України регламентує питання
проведення  особистого  прийому  громадян  посадовими особами
Державної податкової адміністрації України (далі - Порядок).
 
   1.1. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють
прийом громадян, є:
   безумовне виконання Закону України від 2 жовтня 1996 року
N 393/96-ВР  ( 393/96-ВР ) "Про звернення громадян", указів
Президента України від 19 березня 1997 року N 241/97 ( 241/97 )
"Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на
звернення", від 13 серпня 2002 року N 700/2002 ( 700/2002 )
"Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення" та від 14 квітня 2004 року
N 434/2004 ( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з удосконалення
організації прийому громадян органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих
органів";
   сприяння у вирішенні відповідно до чинного законодавства та у
межах компетенції проблемних питань щодо оподаткування, з якими
звертаються громадяни;
   створення партнерських взаємовідносин між органами державної
податкової служби та громадянами.
 
   1.2. Для забезпечення конституційних прав і свобод громадян,
вирішення життєво важливих проблем окремої людини та суспільства в
цілому у ДПА України діє громадська приймальня, яка міститься за
адресою: Львівська площа, 6, кімната 117.
 
   1.3. Вхід до громадської  приймальні  відвідувачів,  які
попередньо записалися на прийом до посадових осіб ДПА України,
здійснюється за списком, підписаним  директором  Департаменту
обслуговування платників податків, а у разі його відсутності -
заступниками директора цього Департаменту (додаток 2);
   підписаний список  громадян,  які  записалися на прийом,
передається керівнику охорони ДПА України за 1 - 2 дні до
календарної дати прийому посадовою особою згідно із затвердженим
графіком;
   працівники охорони забезпечують супроводження громадян до
громадської приймальні (кімната N 117/6).
 
   1.4. У разі коли громадяни бажають записатися на особистий
прийом до посадових осіб ДПА України, які не здійснюють особистий
прийом громадян згідно з графіком, такі посадові особи залучаються
до проведення прийому. Час прийому цієї зустрічі погоджується з
керівником відповідного структурного підрозділу.
   У разі  якщо  дата прийому припадає на святковий день,
особистий прийом громадян здійснюється у інший день місяця за
погодженням із відповідною посадовою особою та громадянином.
   Якщо громадяни не з'явилися на особистий прийом, про це до
журналу обліку вноситься відповідний запис.
   Щомісячні графіки особистого прийому громадян керівниками та
посадовими особами ДПА України формуються на підставі графіка
особистого прийому громадян та візуються керівником структурного
підрозділу, що відповідає за цей напрям роботи.
 
   1.7. У  разі  призначення або звільнення посадових осіб
вносяться відповідні зміни до графіка особистого прийому громадян
посадовими особами Державної податкової адміністрації України.
 
   1.8. Якщо  громадяни звернулися на особистий прийом без
попереднього запису, особистий прийом громадян здійснюватиметься
структурним підрозділом, до компетенції якого належить розгляд
цього питання. Час прийому та відповідальна особа щодо здійснення
особистого  прийому  громадянина  погоджується  з  керівником
відповідного структурного підрозділу.
 
   1.9. Якщо громадяни звернулися на особистий прийом з питання,
вирішення якого потребує залучення фахівців декількох структурних
підрозділів, то для забезпечення кваліфікованого  розв'язання
порушених відвідувачем питань залучаються відповідні структурні
підрозділи.
 
       2. Підготовка матеріалів для організації
      та проведення особистого прийому громадян
 
   2.1. Під час проведення попереднього запису у телефонному
режимі у громадян, які записуються на прийом,  з'ясовується
інформація, що вноситься до Картки обліку особистого прийому
громадян (додаток 4).
 
   2.2. Відповідальні за організацію особистого прийому громадян
працівники не пізніше ніж за день до встановленого графіком дня
прийому письмово повідомляють відповідну посадову особу (додаток
3).
 
   2.3. Для забезпечення здійснення особистого прийому Головою
ДПА України та заступниками Голови:
   структурний підрозділ, до функцій якого входить організація
особистого прийому громадян, готує Окреме доручення (додаток 5) за
підписом заступника Голови, відповідального за напрям роботи за
зверненнями громадян.
   В установленому  порядку  Окреме доручення надається для
виконання до відповідного структурного підрозділу.
   2.3.3. Структурні підрозділи за Окремим дорученням готують і
надають протягом одного дня інформаційні матеріали в термін не
пізніше двох днів до особистого прийому, а саме:
   аналіз законодавчої та нормативно-правової бази з порушеного
питання громадян з наданням копій витягів із законодавчих та
нормативно-правових актів, які не повинні містити інформації з
обмеженим доступом;
   обгрунтування та проект відповіді громадянам за порушеним
питанням;
   у разі якщо звернення громадян є повторними, готують та
надають матеріали (копії матеріалів справи з цього питання як на
регіональному, так і на рівні центрального апарату);
   повідомляють прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
(керівника або заступника керівника структурного підрозділу), яка
має бути залучена до участі в особистому  прийомі громадян
"___" ____________ 200_ р.
   Підготовлені матеріали   передаються   до  структурного
підрозділу, який відповідає за організацію особистого прийому
громадян супровідним листом за підписом керівника структурного
підрозділу або його заступника.
   На підставі отриманих від структурних підрозділів матеріалів
готується  інформаційна  довідка (додаток 6),  що  надається
посадовій  особі, яка здійснює  особистий  прийом  громадян
"___" ____________ 200_ р.
 
   2.4. Для  забезпечення  організації  особистого  прийому
керівниками  структурних  підрозділів  ДПА України підготовка
інформаційних матеріалів здійснюється відповідними підрозділами.
 
       3. Організація та проведення особистого
             прийому громадян
 
   Прийом громадян посадовими особами ДПА України здійснюється у
визначені дні та години за попереднім  записом  згідно  із
затвердженим графіком.
   Попередній запис громадян на особистий прийом до посадових
осіб ДПА України проводиться у телефонному режимі відповідальними
працівниками Департаменту обслуговування платників податків.
   Запис громадян закінчується за 3 дні до календарної дати
прийому відповідної посадової особи згідно з графіком особистого
прийому.
   Прийом громадян Головою ДПА України або його заступниками
здійснюється за попереднім записом та з питань, які не можуть бути
вирішені керівниками структурних підрозділів ДПА України.
   При відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові
особи відповідно до розподілу обов'язків.
 
   3.5. Громадяни, визнані судом  у  встановленому  порядку
недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників
не допускаються.
   Особистий прийом громадян проводиться від імені Державної
податкової адміністрації України. Прийом починається з пропозиції
відвідувачеві назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце
проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається.
   Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються
посадовою особою у журналі обліку особистого прийому громадян за
встановленою формою (додаток 1).
 
   3.8. Облік  особистого  прийому громадян, що проводиться
Головою ДПА України або його заступниками, та контроль  за
виконанням  рішень,  прийнятих  під  час особистого прийому,
здійснюється відповідальним працівником структурного підрозділу,
відповідального за організацію особистого прийому громадян.
   На вимогу Голови ДПА України або його заступників для/або під
час проведення особистого прийому громадян залучаються керівники
відповідних структурних підрозділів.
 
   3.9. Структурні  підрозділи,   визначені   виконавцями,
забезпечують виконання доручень (рішень, резолюцій) керівництва
ДПА України за резолюцією на особистому прийомі громадян.
 
   3.10. Облік особистого прийому громадян, що  проводиться
посадовими  особами ДПА України, та контроль за дотриманням
термінів виконання доручень (рішень, резолюцій), прийнятих під час
особистого  прийому,  здійснюється  структурним  підрозділом,
відповідальним за організацію особистого прийому громадян.
 
   3.11. Інформація про хід виконання доручення, наданого на
особистому прийомі протягом встановленого терміну, та остаточні
висновки за результатами його розгляду (копії відповідей, рішень
тощо)  в  обов'язковому  порядку  надаються  виконавцями  до
структурного підрозділу, відповідального за організацію особистого
прийому громадян.
 
   3.12. Посадова особа під час особистого прийому громадян
розглядає питання по суті,  надає  обґрунтоване  роз'яснення
відповідно  до чинного законодавства та вживає заходів щодо
усунення порушень (при їх наявності).
   З метою  припинення неправомірних дій посадових осіб та
скасування незаконних рішень особливу увагу  слід  приділяти
зверненням громадян, в яких йдеться про недоліки в роботі органів
державної податкової служби, оскаржуються рішення посадових осіб
податкових органів.
 
   3.13. Посадова особа, яка здійснює прийом громадян, повинна
забезпечити особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з
якими звертаються Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної
Праці, Герої України, ветерани війни та інваліди, особи, що
постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни, які
потребують соціального захисту та підтримки.
 
   3.14. Посадова особа, яка здійснює прийом, для забезпечення
кваліфікованого роз'яснення питань, порушених громадянами, може
залучати до їх розгляду керівників інших структурних підрозділів
ДПА України в частині вирішення питань, що належить до їх
компетенції, або одержувати від них потрібну інформацію, про що
робиться відмітка в Картці обліку особистого прийому громадян.
 
   3.15. Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості
вирішуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом,
керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в
межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:
   - задовольнити прохання чи вимогу безпосередньо під час
особистого прийому;
   - відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши
заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого
рішення;
   - прийняти письмову заяву або скаргу (коли питання потребують
додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини
неможливості розв'язати питань під час особистого прийому, а також
про порядок і термін розгляду його звернення.
   Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не
входить до компетенції органів державної податкової служби, то
посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого органу
державної  влади  або місцевого самоврядування, підприємства,
організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і по
можливості надає в цьому допомогу (вказує адресу, номер телефону
тощо).
   Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під
час особистого прийому, передаються  до  загального  відділу
управління справами для централізованої реєстрації та обліку в
установленому порядку.
   Дані про особу, що звернулася до органу державної податкової
служби, а також короткий зміст питань, з якими вона звернулася, і
результати їх розгляду записуються у картках та журналах.
 
   3.16. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники,
повноваження яких оформлено в установленому законом порядку.
Особам, які не перебувають у родинних або юридично значущих
відносинах з громадянами, які звернулись на особистий прийом,
забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться.
   У разі необхідності в коректній формі можна попросити в
заявника  його  документ,  що засвідчує особу або наявність
повноважень на представництво інтересів іншої особи.
   Відсутність такого документа згідно з вимогами статті 5
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) може бути
підставою для відмови в прийомі.
   Посадові особи - керівники структурних підрозділів,  які
здійснюють  особистий прийом громадян, забезпечують у своєму
підрозділі систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян
з метою виявлення причин, що їх спричинили, а також найбільш
гострих суспільно значущих проблем, що потребують  негайного
вирішення, своєчасного розроблення пропозицій щодо поліпшення
законодавчого врегулювання у сфері оподаткування.
   У своїй діяльності посадові особи керуються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), указами Президента України
від 13 серпня 2002 року N 700/2002 ( 700/2002 ) "Про додаткові
заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного
права на звернення" та від 14 квітня 2004 року N 434/2004
( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з удосконалення організації
прийому громадян органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів",
іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Регламентом
роботи ДПА України та цим Положенням.
 
        4. Відповідальність посадових осіб
 
   4.1. Посадові особи ДПА України несуть  відповідальність
згідно з чинним законодавством:
   за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) щодо здійснення особистого прийому громадян і
розгляду їх звернень;
   за допущення  тяганини,  формалізму  та бюрократизму, що
призводить до невирішення порушених у зверненні  громадянина
обгрунтованих  питань  (відповідно  до  законодавчої  та
нормативно-правової бази), які належать до компетенції органів
державної податкової служби, посадової чи службової особи.
   Посадові особи, які припустилися порушення законодавства про
звернення  громадян,  несуть  цивільну,  адміністративну  або
кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством
України. До зазначених посадових осіб за неналежне виконання
службових обов'язків з  розгляду  звернень  громадян  можуть
застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.
   У разі задоволення скарги орган державної податкової служби
або  посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо
звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні
збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, витрати на виїзд
для розгляду скарги на вимогу відповідного органу і втрачений за
цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в
судовому порядку.
 
   4.4. Якщо громадянином подано звернення, яке містить наклеп і
образи, дискредитацію органів державної податкової служби та їх
посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової,
релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, це тягне за собою
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
 
 Директор Департаменту
 обслуговування платників
 податків                        В.Косарчук
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу ДПАУ
                   14.12.2004 N 705
 
 
               ГРАФІК
          особистого прийому громадян
          посадовими особами Державної
         податкової адміністрації України
 
 
   Кірєєв Олександр  Іванович - Голова Державної податкової
адміністрації України - кожну першу п'ятницю місяця з 14 год.
00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Катеринчук Микола Дмитрович - перший заступник Голови ДПА
України - кожний другий вівторок місяця з 14 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв.
 
   Горбанський Борис Михайлович - заступник Голови ДПА України -
кожний перший понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Оперенко Григорій Миколайович - заступник Голови ДПА України
- кожну другу середу місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Ревун Володимир Іванович - заступник Голови ДПА України -
кожний другий четвер місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Лекарь Сергій Іванович - заступник Голови ДПА України - кожну
першу середу місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Єрмаков Володимир Іванович - директор Департаменту роботи з
персоналом - кожний перший і третій понеділок місяця з 09 год.
00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Юрченко Катерина  Григорівна  -  начальник  управління
фінансового забезпечення - кожний другий четвер місяця з 09 год.
00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Сахнацький Олександр  Анатолійович  -  начальник Слідчого
управління податкової міліції - кожний четвертий вівторок місяця з
09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Трофімова Лариса  Віталіївна - в.о. директора Юридичного
департаменту - кожну третю середу місяця з 14 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв.
 
   Гладун Юрій Вадимович - начальник управління міжнародних
зв'язків - кожний другий четвер місяця з 09 год. 00 хв. до
13 год. 00 хв.
 
   Марков Борис   Іванович   -   директор   Департаменту
організаційно-розпорядчої  роботи  та  контролю  за  станом
виконавської дисципліни в органах ДПС - кожну третю п'ятницю
місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Мокрієв Володимир  Миколайович  -  директор  Департаменту
відомчого контролю - кожний другий вівторок місяця з 09 год.
00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Богдан Анатолій  Володимирович  -  директор  Департаменту
оподаткування юридичних осіб - кожну другу і четверту середу
місяця з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Дубель Володимир  Степанович  -  директор  Департаменту
оподаткування фізичних осіб - кожну першу і третю середу місяця з
09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Довгаль Сергій  Олександрович  -  директор  Департаменту
контрольно-перевірочної  роботи  - кожний другий і четвертий
понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Карпов Юрій Сергійович - директор Департаменту забезпечення
податкових зобов'язань - кожну першу і третю п'ятницю місяця з
09 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
 
   Лонюк Іван Іванович - директор Департаменту апеляцій - кожний
перший і третій четвер місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Моторний Василій Іванович - начальник Головного управління
податкової міліції ДПА України - кожний перший і третій четвер
місяця з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Васалатій Анатолій Олексійович - начальник Управління по
боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби - кожну
другу і четверту п'ятницю місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год.
00 хв.
 
   Шаров Ігор Борисович - директор Департаменту автоматизації
процесів оподаткування - кожний перший і третій вівторок місяця з
14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Косарчук Віктор  Петрович  -  директор   Департаменту
обслуговування  платників податків - кожний перший і третій
вівторок місяця з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Гончар Ігор Михайлович - директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів - кожний четвертий четвер місяця з
09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
( Додаток в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 237 ( v0237225-05 ) від 29.06.2005 )
 
 (Додатки 3-6 не наводяться)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка