Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року "Про утворення Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією"

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про рішення Ради національної безпеки і оборони
    України від 25 листопада 2005 року "Про утворення
     Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і
       оборони України з комплексного вирішення
       проблем у сфері боротьби з корупцією"
 
 
   Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 25 листопада 2005 року "Про утворення Міжвідомчої
комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного
вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією".
 
   У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
 
   1. Утворити Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і
оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби
з корупцією та затвердити її персональний склад (додається).
 
   2. Затвердити відповідно до статті 14 Закону України "Про
Раду національної безпеки і оборони  України" ( 183/98-ВР )
Положення про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і
оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби
з корупцією (додається).
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 28 грудня 2005 року
     N 1865/2005
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 28 грудня 2005 року N 1865/2005
 
               СКЛАД
     Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки
      і оборони України з комплексного вирішення
        проблем у сфері боротьби з корупцією
 
 
   КІНАХ         - Секретар Ради національної
Анатолій Кирилович      безпеки і оборони України, голова
               Комісії
 
   ПЕТРОЧЕНКО       - заступник Секретаря Ради
Юрій Адамович         національної безпеки і оборони
               України, заступник голови Комісії
 
   БАЛАКЛИЦЬКИЙ      - Голова Державної судової
Іван Ілліч          адміністрації України
 
   ГОЛОВАТИЙ       - Міністр юстиції України
Сергій Петрович
 
   ДРІЖЧАНИЙ       - Голова Служби безпеки України
Ігор Васильович
 
   ЄГОГОВ         - Голова Державної митної служби
Олександр Борисович      України
 
   КІРЄЄВ         - Голова Державної податкової
Олександр Іванович      адміністрації України
 
   КОЩИНЕЦЬ        - Голова Державного департаменту
Василь Васильович       України з питань виконання
               покарань
 
   ЛИТВИН         - Голова Державної прикордонної
Микола Михайлович       служби України
 
   ЛУЦЕНКО        - Міністр внутрішніх справ України
Юрій Віталійович
 
   МАЛОМУЖ        - Голова Служби зовнішньої розвідки
Микола Григорович       України
 
   МАРКЄЄВА        - завідувач відділу Департаменту з
Оксана Дмитрівна       питань внутрішньої та державної
               безпеки Апарату Ради національної
               безпеки і оборони України, секретар
               Комісії
 
   МЕДВЕДЬКО       - Генеральний прокурор України
Олександр Іванович      (за згодою)
 
   МОЙСИК         - Голова Комітету Верховної Ради
Володимир Романович      України з питань законодавчого
               забезпечення правоохоронної
               діяльності (за згодою)
 
   МОТРЕНКО        - Начальник Головного управління
Тимофій Валентинович     державної служби України
 
   ПОЛУДЬОННИЙ      - Радник Президента України -
Микола Миколайович      Керівник Головної служби правової
               політики
 
   СТРЕТОВИЧ       - Голова Комітету Верховної Ради
Володимир Миколайович     України з питань боротьби з
               організованою злочинністю
               (за згодою)
 
   ТАРАСЮК        - Міністр закордонних справ України
Борис Іванович
 
   ТАЦІЙ         - президент Академії правових наук
Василь Якович         України, ректор Національної
               юридичної академії України імені
               Ярослава Мудрого.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 28 грудня 2005 року N 1865/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки
      і оборони України з комплексного вирішення
        проблем у сфері боротьби з корупцією
 
 
   1. Міжвідомча комісія Ради національної безпеки і оборони
України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з
корупцією (далі - Комісія) утворена відповідно до статті 14 Закону
України "Про Раду національної безпеки  і  оборони  України"
( 183/98-ВР ).
 
   2. У  своїй  діяльності  Комісія  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки і
оборони України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   здійснення аналізу діяльності державних органів, на  які
покладено завдання щодо боротьби з корупцією;
 
   підготовка з  урахуванням  міжнародних норм і стандартів
пропозицій щодо пріоритетних напрямів єдиної державної політики у
сфері боротьби з корупцією;
 
   розроблення заходів  з  координації  діяльності державних
органів, на які покладено завдання щодо боротьби з корупцією.
 
   4. Відповідно до покладених завдань Комісія:
 
   1) готує пропозиції та рекомендації Раді національної безпеки
і оборони України з опрацювання і реалізації основних напрямів
політики в сфері забезпечення боротьби з корупцією;
 
   2) аналізує стан корупції в державі з метою вироблення
політичних,  організаційних  та  інших заходів до поліпшення
координації діяльності органів державної влади у цій сфері;
 
   3) готує матеріали для Ради національної безпеки і оборони
України з питань боротьби з корупцією;
 
   4) розробляє рекомендації для вироблення стратегії і тактики
боротьби з корупцією та пропозиції з питань єдиної інформаційної
політики органів, на які покладено завдання щодо боротьби з
корупцією.
 
   5. Для виконання покладених на неї завдань Комісія має право:
 
   1) утворювати із спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, наукових установ і навчальних закладів (за
погодженням з їх керівниками) робочі групи для вивчення стану
додержання вимог законодавства з питань боротьби з корупцією,
розроблення відповідних пропозицій та рекомендацій;
 
   2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан
додержання  і  виконання  центральними та місцевими органами
виконавчої влади вимог законодавства щодо боротьби з корупцією;
 
   3) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та  інші
матеріали, необхідні для її роботи;
 
   4) використовувати електронні бази даних, системи зв'язку і
комунікацій органів виконавчої влади;
 
   5) здійснювати  аналіз  виконання  відповідних  програм,
проектів, планів, заходів у сфері боротьби з корупцією;
 
   6) брати  участь  у встановленому порядку в розробленні
державних програм, спрямованих на протидію корупції.
 
   6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря  і  членів  Комісії. Комісію очолює Секретар Ради
національної безпеки і оборони України.
 
   Персональний склад Комісії затверджує Президент  України.
Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до персонального
складу Комісії.
 
   Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає
порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі
відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.
 
   7. Основною формою  роботи  Комісії  є  засідання,  які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
 
   Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість від її складу. Відсутній на засіданні член Комісії має
право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій
формі.
 
   8. Рішення Комісії приймаються більшістю від її складу, як
правило, шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу
голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.  Член
Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у
письмовій формі окрему думку.
 
   Прийняті рішення оформляються протоколом  і  підписуються
головою та секретарем Комісії.
 
   9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється
Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка