Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Статут та організаційну структуру Національного інституту стратегічних досліджень

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 1158/2002 ( 1158/2002 ) від 16.12.2002 )     
 
    Про Статут та організаційну структуру Національного
        інституту стратегічних досліджень
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N  833/94 (  833/94 ) від 30.12.94 
     N   70/99 (   70/99 ) від 27.01.99 
     N 943/2000 ( 943/2000 ) від 01.08.2000 
     N 1145/2000 ( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   
 
 
   1. Затвердити Статут Національного інституту стратегічних
досліджень у новій редакції (додається).
 
   2. Затвердити організаційну структуру Національного інституту
стратегічних досліджень.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 і 2
Розпорядження Президента України від 15 квітня 1992 року N 58
( 58/92-рп ) "Про Статут, організаційну структуру, чисельність,
фонд заробітної плати  та  матеріально-технічне  забезпечення
Національного інституту стратегічних досліджень".
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 2 серпня 1993 року
     N 296/93
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                  від 2 серпня 1993 року N 296
                  (в редакції Указу Президента
                  України від 30 грудня 1994 року
                  N 833/94 ( 833/94 )
 
               СТАТУТ
     Національного інституту стратегічних досліджень
 
 
  ( У тексті Статуту слова "Рада національної безпеки" в усіх
   відмінках замінено словами "Рада національної безпеки і
   оборони України" у відповідних відмінках згідно з Указом
   Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 )
 
 
            1. Загальні положення
 
   1. Національний інститут стратегічних досліджень (далі -
Інститут)   є   базовою   науково-дослідною   установою
аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України.
   2. Інститут  у  своїй діяльності керується  Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом. ( Пункт
2 в редакції Указу Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99, із
змінами, внесеними згідно  з  Указом Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   3. Інститут  підпорядкований  Адміністрації  Президента
України. ( Пункт 3 в редакції Указу Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   4. Інститут розробляє науково-дослідні проекти, формує річні
тематичні  плани дослідних робіт і забезпечує їх виконання,
здійснює видавничу діяльність; 
   готує і подає Адміністрації Президента України відповідні
аналітичні  матеріали  та  щорічні  звіти  про  наукову  та
науково-організаційну роботу. ( Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1145/2000 ( 1145/2000 ) від
19.10.2000 )
   Тематичні плани дослідних робіт формуються на основі потреб
Адміністрації  Президента  України  і  затверджуються  Главою
Адміністрації Президента України. ( Абзац третій пункту 4 в
редакції  Указу  Президента N 1145/2000 ( 1145/2000 )  від
19.10.2000 )
   5. Інститут  несе  відповідальність  за рівень і якість
досліджень у закріплених за ним наукових напрямках.
   6. Інститут є юридичною особою, має печатку з зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням. ( Пункт 6 в
редакції Указу Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 )
   7. Адреса Інституту : 252030, м.Київ, вул.Пирогова, 7а.
 
           II. Завдання Інституту
 
   8. Інститут забезпечує проведення аналітичних та прогнозних
розробок   з   питань   стратегічного,   геополітичного,
суспільно-політичного, соціально-економічного, державно-правового,
військово-політичного та духовного розвитку України, а також
координацію відповідних досліджень, що виконують наукові установи,
аналітичні центри державних установ і об'єднань громадян України.
   9. Основними завданнями Інституту є:
   наукове обгрунтування геостратегічних інтересів України;
   створення глобальних моделей суспільно-політичного розвитку
України;
   розробка методології прийняття соціально-політичних рішень;
   надання в межах своєї компетенції обгрунтованих рекомендацій
Адміністрації Президента України; ( Абзац п'ятий пункту 9 із
змінами, внесеними згідно  з  Указом Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   наукова експертиза проектів правових актів та державних
заходів соціально-політичного спрямування;
   координація наукових  досліджень  з  питань  національної
безпеки;
   публікація результатів  наукових  досліджень,  оперативне
видання  матеріалів з основних напрямків наукової діяльності
Інституту.
 
 
        III. Наукова і науково-організаційна
            діяльність Інституту
 
   10. Для реалізації своїх завдань Інститут:
 
   виконує наукові дослідження, одержані результати передає
Адміністрації Президента України для формування та реалізації
перспективної політики України; ( Абзац другий пункту 10 із
змінами, внесеними  згідно  з Указом Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   розробляє і подає на розгляд Адміністрації Президента України
пропозиції  щодо  шляхів  вирішення  проблем  політичного,
економічного,  соціального,  правового та іншого характеру в
контексті національної безпеки України; ( Абзац третій пункту 10
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   координує дослідження з  основних  наукових  напрямків
діяльності Інституту, що проводяться іншими науково-дослідними
установами України;
   безкоштовно одержує  відповідно  до координаційних планів
необхідну інформацію від державних органів та організацій -
співвиконавців робіт;
   здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру та
забезпечує підвищення кваліфікації працівників Інституту;
   надає систематичну допомогу в роботі молодим спеціалістам,
працівникам, які навчаються в аспірантурі та навчальних закладах
без відриву від виробництва, створює необхідні умови для поєднання
навчання з роботою та  забезпечує  їм  пільги,  передбачені
законодавством;
   організовує наукові  конференції,  наради,  семінари  з
найважливіших проблем національної безпеки;
   готує до видання матеріали за результатами досліджень;
   аналізує стан розвитку досліджень у зарубіжних  країнах,
підтримує  творчі  зв'язки  та  здійснює  співробітництво із
зарубіжними установами і  вченими  з  найважливіших  проблем
національної безпеки, створює спільні наукові колективи, здійснює
обмін результатами наукових робіт, публікаціями та спеціалістами;
   захищає пріоритет виконаних у його підрозділах досліджень;
   надає науково-методичну допомогу  галузевим  організаціям,
виконує на  госпдоговірних засадах науково-дослідні роботи та
здійснює експертизу наукових проектів, у разі потреби залучає на
правах співавторства наукові установи та окремих фахівців до
виконання найважливіших досліджень.
   II. Діяльність Інституту не повинна негативно впливати на
умови роботи інших організацій, підприємств, побутові  умови
громадян, що проживають на прилеглих територіях. Інститут вживає
необхідних заходів  щодо  охорони  навколишнього  середовища,
збереження його від забруднення викидами, стічними водами та
іншими відходами, а також щодо боротьби з шумами, які перевищують
допустимі рівні, та радіоперешкодами.
 
 
            IV. Права Інституту
 
   12. Права  Інституту,  пов'язані  з  його  діяльністю,
реалізуються директором та іншими посадовими особами Інституту
згідно з встановленим розподілом обов'язків.
   13. Інститут:
   а) у галузі науково-дослідної діяльності:
   розробляє відповідно до покладених на нього завдань наукові
проекти;
   визначає потреби  щодо  підготовки  наукових  кадрів,
матеріального, технічного та фінансового забезпечення запланованих
робіт;
   на основі тематичних планів розробляє і затверджує поточні
плани науково-дослідних робіт та видавничої діяльності;
 
   б) у галузі фінансів:
   визначає в межах затвердженої загальної суми витрат розміри
видатків за статтями кошторису;
   встановлює на договірних засадах ціни і тарифи на окремі види
продукції ( робіт, послуг); ціни на продукцію та розмір оплати
робіт та послуг (крім призначених для внутрішних потреб Інституту)
встановлюються за домовленістю із замовниками;
   створює фонд для оплати позапланових наукових розробок та
фонд соціального розвитку;
   списує зі свого балансу збитки після ретельної перевірки
причин, що призвели до них, виявлення винних у цьому осіб, вжиття
необхідних заходів щодо відшкодування шкоди;
   в) у питаннях праці та заробітної плати:
   встановлює працівникам відповідно до законодавства України
посадові оклади (ставки) з урахуванням кваліфікаційних вимог;
 
 
   ( Абзац третій підпункту "в" пункту 13 виключено на підставі
Указу Президента N 943/2000 ( 943/2000 ) від 01.08.2000 )
 
 
   дозволяє суміщення професій працівників з  оплатою  в
установленому порядку;
   вносить зміни до штатів з метою підвищення ефективності та
якості науково-дослідних робіт і видавничої діяльності, зменшення
витрат на утримання апарату управління.
   14. Прибуток,  одержаний  Інститутом   у   результаті
госпдоговірної діяльності, після сплати податків до державного
бюджету надходить у повне розпорядження Інституту.
   15. Права  і  службові  обов'язки  працівників Інституту
визначаються відповідними посадовими інструкціями.
 
 
            V. Структура Інституту
 
   16.  Організаційну  структуру Інституту затверджує Глава
Адміністрації Президента України. ( Пункт 16 із змінами, внесеними
згідно  з Указом Президента N 1145/2000 ( 1145/2000 ) від
19.10.2000 )
   17. Основною структурною одиницею Інституту є  науковий
відділ.
   Інститут може створювати філіали в інших містах України з
власними поточними   і   розрахунковими   рахунками,   має
режимно-секретний орган на правах основного відділу.
   За рішенням директора  Інституту  можуть  бути  утворені
проблемні групи.
   18. Дорадчим органом при директорові є вчена рада Інституту.
До її складу входять представники дирекції, завідуючі відділами,
провідні вчені Інституту та інших наукових установ, відповідальні
працівники  державних органів. Положення про вчену раду, її
структуру та персональний склад затверджує Глава Адміністрації
Президента України. У разі потреби при вченій раді можуть бути
утворені секції на чолі з провідними вченими. ( Абзац перший
пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1145/2000 ( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   За рішенням ученої ради при наукових відділах можуть бути
організовані експертні ради з окремих наукових проблем  для
здійснення експертизи наукових проектів, їх  окремих  етапів,
результатів наукових досліджень та для координації робіт між
виконавцями, визначення основних проблем у межах відповідних
наукових  напрямків. До їх складу залучаються працівники як
Інституту, так й інших установ, що працюють за науковим профілем
відділу. Склад експертних рад затверджує директор Інституту за
поданням завідуючого відділом.
   19. Для контролю за видавничою діяльністю та надання дозволу
на публікацію матеріалів в Інституті діє експертна комісія.
   20. Допоміжними підрозділами Інституту, що забезпечують його
основну діяльність, є канцелярія, сектор інформації, наукова
бібліотека, архів, сектор кадрів, редакційно-видавничий сектор,
бухгалтерія, експлуатаційно-технічний сектор тощо.
   21. Структурні підрозділи діють відповідно до  положень,
затверджених директором Інституту.
   22.  За погодженням з Адміністрацією Президента України
Інститут може створювати дослідні та видавничі структури, постійно
діючі центри зберігання, консервації, реставрації та копіювання
рукописів,  інформаційних баз даних, депозитарії оригінальних
документів і ксеро-, фото- та мікрокопій тощо, які діють на
госпрозрахункових засадах чи фінансуються за рахунок спецкоштів
або державного бюджету і працюють за завданнями Інституту. ( Пункт
22 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   23. Інститут є вищою установою щодо підпорядкованих йому
підприємств і організацій.
 
 
          VI. Керівництво Інститутом
 
   24. Загальне керівництво і оцінку  діяльності  Інституту
здійснює Глава Адміністрації Президента України. ( Пункт 24 із
змінами, внесеними згідно  з  Указом Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   25. Інститут очолює директор, якого призначає на посаду і
звільняє  з  посади  Президент  України  за  поданням Глави
Адміністрації Президента України. ( Пункт 25 із змінами, внесеними
згідно  з Указом Президента N 1145/2000 ( 1145/2000 ) від
19.10.2000 )
   26. Директор організовує роботу Інституту і несе персональну
відповідальність за стан його діяльності.
   27. Директор:
   здійснює наукове керівництво роботою Інституту, забезпечує
виконання тематичних планів, додержання вимог законодавства та
виконавчої дисципліни;
   організовує  контроль  за  виконанням  рішень  Глави
Адміністрації Президента України з питань діяльності Інституту та
здійсненням науково-дослідних проектів; ( Абзац третій пункту 27
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   представляє  інтереси  Інституту  у  судах,  банківських
установах,  в органах виконавчої влади України, державних і
наукових установах та об'єднаннях громадян; ( Абзац четвертий
пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99
( 70/99 ) від 27.01.99 )
   забезпечує комплектування Інституту кваліфікованими кадрами,
керує підготовкою наукових кадрів і вживає заходів для залучення
фахівців до проведення досліджень, затверджує посадові інструкції
для працівників Інституту; ( Абзац п'ятий пункту 27 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 943/2000 ( 943/2000 ) від
01.08.2000 )
   створює умови, необхідні для творчого обміну думками та
дискусій працівників, високопродуктивної їх праці, підвищення
ефективності наукових досліджень і видавничої діяльності;
   керує діяльністю вченої ради Інституту та експертних рад;
   забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм
охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, державного
соціального страхування;
   здійснює  загальне  керівництво   матеріально-технічним
забезпеченням Інституту;
   керує налагодженням міжнародних наукових та  видавничих
зв'язків Інституту;
   утворює дирекцію  Інституту  у складі першого заступника
директора, заступника директора, ученого секретаря,  помічника
директора з  питань  внутрішньої  безпеки. Персональний склад
дирекції погоджує з Главою Адміністрації Президента України;
( Абзац одинадцятий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1145/2000 ( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   приймає на роботу,  переміщує  та  звільняє  працівників
Інституту;
   представляє на підставі рішення вченої ради Інституту до
присвоєння  вченого  звання  професора та старшого наукового
співробітника,  присвоює  вчене  звання  молодшого  наукового
співробітника;
   затверджує результати конкурсного прийому до аспірантури та
періодичної переатестації аспірантів, на підставі рішення вченої
ради зараховує до аспірантури Інституту;
   заохочує працівників Інституту за високу якість наукових
досліджень, видавничу діяльність, зразкове виконання службових
обов'язків, ініціативу, новаторство;
   накладає у встановленому порядку дисциплінарні стягнення на
працівників Інституту;
   затверджує плани наукових досліджень відділів і проблемних
груп, переліки препринтів згідно з науковими проектами Інституту;
   укладає договори на виконання Інститутом науково-дослідних
робіт; ( Абзац вісімнадцятий пункту 27 із змінами, внесеними
згідно з  Указом  Президента  N 943/2000 ( 943/2000 ) від
01.08.2000 )
   розпоряджається коштами Інституту в межах загального обсягу
видатків на науково-дослідну роботу.
 
   28. Перший заступник директора (з наукової роботи):
   керує роботою щодо формування проектів та переліку препринтів
(поточних і перспективних) науково-дослідних робіт;
   готує і подає проекти та плани на розгляд ученої ради;
   вносить на розгляд ученої ради обгрунтовані пропозиції щодо
координації наукових досліджень, видання наукових праць Інституту,
планових  робіт  його  працівників, публікації документів та
інформаційних бюлетенів;
   координує наукову та науково-організаційну роботу наукових
відділів, проблемних груп та допоміжних підрозділів Інституту;
   бере участь у доборі кадрів, подає проекти наказів з кадрових
питань;
   здійснює координацію науково-дослідних робіт з вітчизняними
та зарубіжними установами.
 
   29. Заступник директора (із загальних питань):
 
   розробляє Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку,
затверджує типові посадові інструкції для підпорядкованих йому
працівників та контролює їх додержання;
   контролює стан трудової дисципліни в Інституті;
   керує фінансово-господарською     діяльністю,    несе
відповідальність за стан матеріально-технічного  забезпечення,
ремонт і експлуатацію обладнання та засобів зв'язку Інституту;
   здійснює безпосереднє  керівництво  інженерно-технічними
службами Інституту;
   несе відповідальність за стан протипожежної техніки безпеки,
проведення заходів щодо охорони праці;
   керує будівництвом, капітальним і поточним ремонтом;
   забезпечує підрозділи транспортом, обладнанням, реманентом та
матеріалами, сприяє створенню для працівників Інституту належних
соціально-побутових умов;
   укладає від  імені Інституту договори та веде справи з
господарських питань;
   вирішує питання, пов'язані з прийомом та влаштуванням осіб,
які відряджаються до Інституту.
 
   30. Учений секретар:
   здійснює контроль за виконанням планів наукових робіт;
   складає на підставі пропозицій керівників відділів Інституту
науково-дослідні проекти, тематичні плани дослідних робіт та
видавничої діяльності, організовує наради і конференції, готує
зведені звіти про наукову та науково-організаційну діяльність
Інституту;
   забезпечує засідання вченої ради Інституту, експертних рад і
оргкомітетів наукових конференцІй, нарад і дискусій, контролює
виконання прийнятих ними рішень;
   готує проекти зведених інформаційно-аналітичних матеріалів
для Адміністрації Президента України. ( Абзац пункту 30 із
змінами,  внесеними  згідно з Указом Президента N 1145/2000
( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
 
   31. Помічник директора з питань внутрішньої безпеки:
   забезпечує додержання працівниками Інституту  відповідного
режиму роботи з документами та інформацією, що містять державну і
комерційну таємницю, і несе персональну відповідальність за стан
цього режиму;
   здійснює підготовку необхідних документів для відрядження
співробітників Інституту за кордон;
   організовує у встановленому порядку прийом зарубіжних учених
в Інституті та забезпечує виконання програм їх перебування.
 
   32. Завідуючий науковим відділом (керівник проблемної групи):
   несе відповідальність  за  діяльність  наукового  відділу
(проблемної групи ), якість і строки виконання досліджень, добір і
підготовку кадрів, додержання трудової та виконавчої дисципліни,
правил техніки безпеки і виробничої санітарії у відділі (групі);
   здійснює безпосереднє   керівництво   організацією   і
впровадженням результатів досліджень;
   формує науковий проект та річні плани підготовки препринтів і
подає їх на затвердження вченій раді;
   визначає завдання і керує роботою працівників  у  межах
визначених наукових напрямків, готує препринти наукових доповідей
та відповідні  інформаційно-аналітичні  матеріали,  звіт  про
виконання дослідних проектів;
   бере участь у розробці пропозицій  щодо  використання
Адміністрацією  Президента України, органами виконавчої влади
результатів наукових досліджень; ( Абзац шостий пункту 32 із
змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 70/99 ( 70/99 )
від 27.01.99, N 1145/2000 ( 1145/2000 ) від 19.10.2000 )
   організовує інформаційну роботу серед працівників відділу
(проблемної групи), забезпечує їх участь у наукових семінарах,
симпозіумах, конференціях;
   розробляє  пропозиції  щодо  міжнародного   наукового
співробітництва у відповідній галузі досліджень.
 
   33. Безпосередніми  виконавцями  наукових  досліджень,
прогнозних та експертних висновків є наукові працівники Інституту.
 
   34. За використання фінансових та кредитних надходжень несе
відповідальність головний бухгалтер Інституту.
   Головний бухгалтер очолює роботу з бухгалтерського обліку і
звітності,   забезпечує   чіткість   і   своєчасність  у
матеріально-фінансових стосунках з сторонніми організаціями.
   Головний  бухгалтер  підпорядковується   безпосередньо
директорові Інституту.
 
 
       VII. Господарська діяльність Інституту
 
   35. Прийняті на баланс  Інституту  будівлі,  споруди,
обладнання, прилади, транспортні засоби та інше майно утворюють
фонд основних засобів.
 
   36. Кошти Інституту складаються з асигнувань  державного
бюджету  та позабюджетних надходжень від добродійних фондів,
госпдоговірної діяльності, участі у наукових конкурсних програмах.
   37. Фінансування фундаментальних наукових досліджень  та
витрат на організацію діяльності Інституту  провадиться,  в
основному, за рахунок державного бюджету.
   38. Обладнання і транспортні засоби,  що  тимчасово  не
використовуються, можуть здаватися в оренду іншим організаціям і
підприємствам. Орендна  плата  встановлюється  відповідно до
законодавства України.
   39. Інститут  безкоштовно  надає  приміщення  лікувальним
установам (пунктам), їдальням, іншим установам, що забезпечують
обслуговування його працівників і розташовані на території або
перебувають на балансі Інституту, забезпечує опалення, освітлення,
водопостачання, охорону, прибирання та ремонт цих приміщень.
   40. За погодженням із Главою Адміністрації Президента України
Інститут реалізує застаріле та невикористане обладнання, прилади й
апаратуру,  а  також  передає  їх в окремих випадках іншим
організаціям з використанням коштів, одержаних від реалізації, на
придбання  необхідного  устаткування,  приладів, апаратури та
матеріалів для наукових цілей. ( Пункт 40 із змінами, внесеними
згідно  з Указом Президента N 1145/2000 ( 1145/2000 ) від
19.10.2000 )
   41. Кошти Інституту зберігаються на бюджетних (поточних)
рахунках Інституту у відповідних банківських установах.
   42. Перевірку  фінансової  та  господарської  діяльності
Інституту здійснюють фінансові органи та Адміністрація Президента
України.
   43. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Інституту  здійснюються  лише  за
розпорядженням Президента України. У разі ліквідації Інституту
Глава Адміністрації  Президента України призначає ліквідаційну
комісію.
 
( Статут в редакції Указу Президента N 833/94 ( 833/94 ) від
30.12.94 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка