Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів та вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            06.12.2005 N 693
 
 
      Про проведення педагогічного експерименту
         щодо навчання майбутніх вчителів
    та вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям
 
 
   На виконання Державної програми "Вчитель", Меморандуму про
взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та
корпорацією Майкрософт від 28 жовтня 2003 року, відповідно до
Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її
інтеграції в європейський освітній простір, рішення колегії МОН
від 18 серпня 2005 року, протокол N 8/1-2 ( v_1-2290-05 ), з метою
координації діяльності інститутів післядипломної  педагогічної
освіти та вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку
фахівців за напрямом "Педагогічна освіта", розвиваючи спільну
ініціативу МОН та корпорації Майкрософт "Партнерство в навчанні",
Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести всеукраїнський педагогічний експеримент  щодо
навчання майбутніх вчителів і вчителів з різних педагогічних
спеціальностей основам інформаційно-комунікаційних технологій та
майбутніх вчителів і вчителів інформатики.
 
   2. Затвердити програму проведення педагогічного експерименту,
перелік вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної
педагогічної освіти - учасників педагогічного експерименту, склад
координаційної ради МОН для супроводу та узагальнення результатів
педагогічного експерименту, що додаються.
 
   3. Установити,  що  перелік вищих навчальних закладів -
учасників педагогічного  експерименту  може  доповнюватися  з
ініціативи вищого навчального закладу за погодженням з МОН.
 
   4. Ректорам  (директорам)  вищих  навчальних закладів та
закладів  післядипломної  педагогічної  освіти  -  учасникам
педагогічного експерименту:
 
   4.1. Забезпечити проведення педагогічного експерименту щодо
навчання майбутніх вчителів і вчителів різних спеціальностей
основам  інформаційно-комунікаційних  технологій  та майбутніх
вчителів і вчителів інформатики.
 
   4.2. Організувати вивчення програми проведення педагогічного
експерименту учасниками експерименту.
 
   4.3. Створити  робочу  групу  з  числа  педагогічних та
науково-педагогічних працівників для організації та методичного
супроводження педагогічного експерименту.
 
   4.4. Розробити  відповідні  методичні  матеріали  для
педагогічних і науково-педагогічних працівників та студентів щодо
педагогічного експерименту.
 
   4.5. Забезпечити  участь  викладачів  кафедр,  предметних
(циклових) комісій інформатики та методистів  інформатики  у
навчанні за програмами відповідних спецкурсів, що проводяться
представниками корпорації Майкрософт в Україні, з  подальшою
організацією на своїй базі аналогічного навчання викладацького
складу та студентів - майбутніх вчителів.
 
   4.6. Організувати у системі  післядипломної  педагогічної
освіти   навчання   вчителів   всіх   предметів  основам
інформаційно-комунікаційних технологій шляхом проведення цільових
семінарів за програмою не менше 18 годин.
 
   4.7. Забезпечити підготовку та видання навчально-методичних
посібників, періодичних видань, збірників з питань  навчання
студентів спеціальності "Інформатика" ефективному використанню
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, а
також з питань навчання вчителів різних спеціальностей основам
інформаційно-комунікаційних технологій та вчителів інформатики за
програмою визначених спецкурсів.
 
   5. Департаменту   вищої   освіти   (Болюбаш   Я.Я.),
Науково-методичному центру вищої освіти (Левківський К.М.):
 
   5.1. Забезпечити  організаційно-методичне   супроводження
педагогічного  експерименту  та систематичний моніторинг його
результатів.
 
   5.2. Сприяти  проведенню  науково-практичних  семінарів,
конференцій з підготовки фахівців щодо реалізації профільного
навчання інформатики у навчально-виховному процесі.
 
   5.3. Організувати всебічне обговорення програми проведення
педагогічного експерименту з науково-педагогічними працівниками,
студентами вищих навчальних закладів та слухачами інститутів
післядипломної педагогічної освіти, вчителями у засобах масової
інформації.
 
   5.4. Систематично  на  веб-сайті  МОН  висвітлювати  хід
проведення педагогічного експерименту.
 
   6. Просити Академію педагогічних наук України взяти участь у
науковому супроводі педагогічного експерименту.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра М.Ф.Степка.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН
                   06.12.2005 N 693
 
 
               ПРОГРАМА
       проведення педагогічного експерименту
      щодо навчання майбутніх вчителів та вчителів
       інформаційно-комунікаційним технологіям
 
 
   Термін проведення експерименту:
   - перший етап  (2005-2008  рр.)  передбачає  розроблення
навчально-методичних матеріалів, змісту освіти, форм організації
навчального процесу тощо, їх апробацію в експериментальних групах;
   - другий етап (2008/2009 н. р.) передбачає внесення коректив
до експериментальних матеріалів та їх апробацію на більшому масиві
учасників експерименту;
 
   Тема експерименту - методична система навчання майбутніх
вчителів в системі вищої педагогічної освіти і вчителів у системі
післядипломної     педагогічної     освіти     основам
інформаційно-комунікаційних технологій та майбутніх вчителів та
вчителів інформатики щодо реалізації профільного навчання учнів в
рамках спільної ініціативи МОН України та корпорації Майкрософт
"Партнерство в навчанні".
 
   Актуальність експерименту
   - створення передумов для входження освіти України до єдиного
європейського  та  освітнього  й  наукового  простору шляхом
впровадження в систему вищої педагогічної освіти  методичної
системи навчання майбутніх вчителів різних спеціальностей основам
інформаційно-комунікаційних технологій та вчителів інформатики за
умов реалізації профільного навчання учнів;
   - удосконалення системи підготовки майбутніх вчителів та
перепідготовки вчителів, виходячи з одного з головних завдань
шкільної освіти: підготовка учнів до швидкого сприйняття  і
опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними
засобами і технологіями роботи, формування інформаційної культури;
   - урахування  при побудові методичної системи підготовки
майбутніх вчителів інформатики комплексу тенденцій у сучасній
освіті:   стандартизації,   технологізації,   гуманізації,
безперервності, інформатизації;
   - переведення при удосконаленні методичної системи підготовки
майбутніх   вчителів   з   концептуального   рівня   на
операційно-процесуальний  рівень  ідей  професійно-педагогічної
спрямованості   підготовки   сучасного   педагога    і
професійно-орієнтованої   навчально-пізнавальної   діяльності
майбутнього вчителя інформатики.
 
   Об'єкт експерименту: система вищої освіти України.
 
   Предмет експерименту: методична система підготовки у вищих
навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, які здійснюють
підготовку педагогічних працівників, а саме майбутніх вчителів
інформатики, до реалізації профільного навчання учнів різних
спеціальностей основам інформаційно-комунікаційних  технологій;
методична система навчання в системі післядипломної педагогічної
освіти   вчителів   різних   спеціальностей    основам
інформаційно-комунікаційних технологій та вчителів інформатики до
реалізації профільного навчання учнів.
 
   Мета експерименту:
 
   1. Розробити, обґрунтувати, експериментально перевірити та
впровадити у навчальний процес в системі вищої педагогічної освіти
модель  методичної  системи  підготовки  майбутніх  вчителів
інформатики  до  реалізації  профільного  навчання  учнів  у
навчально-виховному  процесі  та  майбутніх  вчителів  різних
спеціальностей основам інформаційно-комунікаційних технологій.
 
   2. Розробити, обґрунтувати, експериментально перевірити та
впровадити у систему післядипломної педагогічної освіти модель
методичної системи навчання вчителів різних предметів основам
інформаційно-комунікаційних технологій.
 
   3. Розробити, обґрунтувати, експериментально перевірити та
впровадити  у  навчальний  процес  в  системі післядипломної
педагогічної освіти модель методичної системи підготовки вчителів
інформатики  до  реалізації  профільного  навчання  учнів  у
навчально-виховному процесі.
   Робоча гіпотеза полягає у тому, що існуюча в Україні система
післядипломної педагогічної освіти вчителів та система методичної
підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих навчальних
закладах I - IV рівнів акредитації забезпечують якісну підготовку
студентів   та   підвищення  кваліфікації  вчителів,  їх
конкурентоспроможність на національному і міжнародному ринках
праці, але потребують адаптації до вимог, які передбачаються
бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.
 
   Для досягнення  мети  експерименту  та перевірки робочої
гіпотези ставляться такі завдання:
   На рівні Міністерства освіти і науки України:
 
   1. Завершити розроблення та введення в  дію  державного
стандарту  підготовки бакалавра та магістра за спеціальністю
"Інформатика".
 
   2. Створити координаційну раду Міністерства освіти і науки
України для забезпечення проведення експерименту і впровадження
його результатів.
 
   3. Довести до вищих навчальних закладів  та  інститутів
післядипломної  педагогічної  освіти - учасників експерименту
матеріали впровадження у навчальний процес методичної системи
підготовки майбутніх вчителів і вчителів в системі післядипломної
педагогічної освіти основам інформаційно-комунікаційних технологій
та майбутніх вчителів і вчителів інформатики щодо реалізації
профільного навчання учнів організацію і технологію проведення
експерименту.
 
   На рівні  вищого  навчального  закладу  та  інституту
післядипломної педагогічної освіти:
   1. Вжити заходів щодо проведення експерименту.
 
   2. Створити робочу групу для організаційного та методичного
супроводження експерименту.
 
   3. Ознайомити науково-педагогічних працівників зі змістом та
умовами проведення експерименту.
 
   4. Підготувати план заходів щодо проведення експерименту.
 
   Очікувані результати:
   - підвищення  якості  підготовки,  конкурентоспроможності
випускників вищих навчальних закладів;
   - підвищення інформаційної культури вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів;
   - введення в дію моделей системи методичної  підготовки
майбутніх вчителів інформатики та вчителів інформатики в системі
післядипломної педагогічної освіти до реалізації  профільного
навчання учнів;
   - введення в дію моделі  навчання  вчителів-предметників
основам інформаційно-комунікаційних технологій в системі вищої
педагогічної освіти та післядипломної педагогічної освіти.
 
 Директор департаменту вищої освіти          Я.Я.Болюбаш
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН
                   06.12.2005 N 693
 
 
               СПИСОК
        учасників педагогічного експерименту
 
 
   1. Бердянський державний педагогічний університет
 
   2. Вінницький державний  педагогічний  університет  імені
Михайла Коцюбинського
 
   3. Глухівський державний педагогічний університет
 
   4. Дрогобицький  державний педагогічний університет імені
Івана Франка
 
   5. Київський міський педагогічний університет імені Бориса
Грінченка
 
   6. Київський національний лінгвістичний університет
 
   7. Кіровоградський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
 
   8. Криворізький державний педагогічний університет
 
   9. Кримський інженерно-педагогічний університет
 
   10. Луганський національний педагогічний університет імені
Тараса Шевченка
 
   11. Мелітопольський державний педагогічний університет
 
   12. Національний   педагогічний   університет   імені
М.П.Драгоманова
 
   13. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 
   14. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди
 
   15. Південноукраїнський державний педагогічний університет
імені К.Д.Ушинського
 
   16. Полтавський державний педагогічний університет  імені
В.Г.Короленка
 
   17. Слов'янський державний педагогічний університет
 
   18. Сумський  державний  педагогічний  університет  імені
А.С.Макаренка
 
   19. Тернопільський національний  педагогічний  університет
імені Володимира Гнатюка
 
   20. Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)
 
   21. Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини
 
   22. Харківський національний педагогічний університет імені
Г.С.Сковороди
 
   23. Чернігівський державний педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка
 
   24. Волинський державний університет імені Лесі Українки
(м. Луцьк)
 
   25. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 
   26. Миколаївський    державний   університет   імені
В.О.Сухомлинського
 
   27. Херсонський державний університет
 
   28. Чернівецький  національний  університет  імені  Юрія
Федьковича
 
   29. Кримський державний гуманітарний університет
 
   30. Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут
 
   31. Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут
 
   32. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
 
   33. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
 
   34. Артемівське педагогічне училище
 
   35. Бердичівський педагогічний коледж
 
   36. Бериславське педагогічне училище
 
   37. Гуманітарно-педагогічний  коледж  Київського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Біла
Церква)
 
   38. Богуславський    гуманітарний    коледж    імені
І.С.Нечуя-Левицького
 
   39. Володимир-Волинське     педагогічне     училище
ім. А.Ю.Кримського
 
   40. Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний
коледж
 
   41. Донецький педагогічний коледж
 
   42. Запорізький педагогічний коледж
 
   43. Київський  професійно-педагогічний   коледж   імені
А.С.Макаренка
 
   44. Педагогічний коледж Головного управління освіти і науки
Київської  міської  державної  адміністрації  при  Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
 
   45. Київський педагогічний коледж імені К.Д.Ушинського
 
   46. Київський міський педагогічний коледж
 
   47. Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка
 
   48. Красноградський   коледж   Харківського  державного
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
 
   49. Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка
 
   50. Луцький педагогічний коледж
 
   51. Уманський  гуманітарно-педагогічний  коледж   імені
Т.Г.Шевченка
 
   52. Чортківське  педагогічне  училище  імені  Олександра
Барвінського
 
   53. Шахтарське педагогічне училище
 
   54. Інститут післядипломної педагогічної освіти АР Крим
 
   55. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
АПН України
 
   56. Волинський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
 
   57. Вінницький обласний  інститут  післядипломної  освіти
педагогічних працівників
 
   58. Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної освіти
 
   59. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
 
   60. Житомирський   обласний   інститут   післядипломної
педагогічної освіти
 
   61. Закарпатський  обласний   інститут   післядипломної
педагогічної освіти
 
   62. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
 
   63. Івано-Франківський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної освіти
 
   64. Київський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти (м. Біла Церква)
 
   65. Кіровоградський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної освіти
 
   66. Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти
 
   67. Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
 
   68. Миколаївський  обласний   інститут   післядипломної
педагогічної освіти
 
   69. Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
 
   70. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені М.В.Остроградського
 
   71. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
 
   72. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
 
   73. Тернопільський   обласний   комунальний   інститут
післядипломної освіти
 
   74. Харківський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
 
   75. Херсонський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
 
   76. Хмельницький   обласний   інститут   післядипломної
педагогічної освіти
 
   77. Черкаський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти педагогічних працівників
 
   78. Чернівецький   обласний   інститут   післядипломної
педагогічної освіти
 
   79. Чернігівський  обласний   інститут   післядипломної
педагогічної освіти
 
   80. Інститут післядипломної освіти Севастопольського міського
гуманітарного університету
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН
                   06.12.2005 N 693
 
 
               СКЛАД
    координаційної ради МОН України для супроводження
   та узагальнення результатів педагогічного експерименту
 
 
   1. Степко Михайло Филимонович - заступник Міністра освіти і
науки, співголова ради
 
   2. Огнев'юк Віктор Олександрович - заступник Міністра освіти
і науки, співголова ради
 
   3. Морзе Наталія Вікторівна - проректор з наукової роботи
Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України,
координатор експерименту
 
   4. Болюбаш Ярослав Якович - директор департаменту вищої
освіти
 
   5. Полянський Павло Броніславович - директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти
 
   6. Михайліченко  Микола  Васильович  - начальник відділу
педагогічної освіти департаменту вищої освіти
 
   7. Завалевський Юрій Іванович - директор Науково-методичного
центру середньої освіти
 
   8. Даниленко  Володимир  Іванович  - заступник директора
науково-методичного центру вищої освіти
 
   9. Прокопенко Наталія Сергіївна  -  головний  спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
 
   10. Олійник Віктор Васильович - ректор Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти
 
   11. Співаковський Олександр Володимирович - проректор  з
науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних
зв'язків Херсонського державного університету
 
   12. Науменко Григорій Григорович - директор педагогічного
коледжу Головного управління освіти і науки КМДА при Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
 
   13. Жалдак Мирослав Іванович - завідувач кафедри інформатики
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
 
   14. Білоусова  Людмила  Іванівна  -  завідувачка кафедри
інформатики Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди
 
   15. Матвієнко Павло Іванович - ректор Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
 
   16. Бунятян Ольга Олександрівна - менеджер програм у сфері
освіти корпорації Майкрософт Україна (за згодою).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка