Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Міжвідомчу художньо-технічну раду по іграшках та навчально-ігрових посібниках при Міністерстві освіти України

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 305 від 31.10.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 лютого 1996 р.
                   за N 53/1078
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
              Міністерства освіти і науки 
       N 492 ( z1190-05 ) від 25.08.2005 )
 
  Про затвердження Положення про Міжвідомчу художньо-технічну
    раду по іграшках та навчально-ігрових посібниках при
          Міністерстві освіти України
 
 
 
   З метою забезпечення необхідного психолого-педагогічного та
художнього рівня іграшок та навчально-ігрових посібників і на
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28 серпня
1995 року N 116241/33 Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити Міжвідомчу художньо-технічну раду по іграшках та
навчально-ігрових посібниках  при Міністерстві освіти України,
затвердити персональний склад Ради, що додається.
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу художньо-технічну раду
по іграшках та навчально-ігрових посібниках при  Міністерстві
освіти України, що додається.
   3. Науково-методичному  центру  організації  розробки  та
виробництва засобів  навчання  при Міністерстві освіти України
(Гуржію А.М.)  забезпечити  поточну  діяльність  Міжвідомчої
художньо-технічної ради  по  іграшках  та  навчально-ігрових
посібниках.
   4. Довести  до  відома  Міністерства  освіти  Автономної
Республіки Крим,  управлінь  освіти  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських  державних адміністрацій, що розробки
навчально-ігрових посібників,  впроваджені   у   виробництво
організаціями системи освіти, підлягають затвердженню Міжвідомчою
художньо-технічною радою  по  іграшках  та  навчально-ігрових
посібниках при Міністерстві освіти України.
   5. Опублікувати цей наказ та Положення в "Інформаційному
збірнику Міністерства освіти України".
   6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 В.о.Міністра                      В.О.Зайчук
 
                       Затверджено
                   наказом Міністерства освіти
                   України від 31.10.95 р. N 305
 
              Положення
  про  Міжвідомчу художньо-технічну раду  по іграшках та
  навчально-ігрових посібниках при Міністерстві освіти України
            (далі - Положення)
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Міжвідомча художньо-технічна рада (далі - Рада) по
іграшках та навчально-ігрових посібниках при Міністерстві освіти
України створюється з метою реалізації державної політики в галузі
розроблення та виробництва іграшок, навчально-ігрових посібників,
ігрового обладнання (далі - іграшок) для дітей всіх вікових груп.
   1.2. Рада по іграшках здійснює свою діяльність на громадських
засадах на базі Науково-методичного центру організації розробки та
виробництва засобів навчання при Міністерстві освіти України (далі
- НМЦ засобів навчання) і не є юридичною особою.
   1.3. У своїй діяльності Рада керується Законом України "Про
освіту" ( 1060-12 ), іншими законодавчими і нормативними актами
України, Статутом НМЦ засобів навчання, наказами Міністерства
освіти України, Міждержавними стандартами, Державними стандартами
України, а також цим Положенням.
   1.4. Рада підтримує постійні зв'язки з творчими спілками,
конструкторськими бюро та підприємствами всіх форм власності в
Україні, де налагоджено виробництво іграшок, органами освіти,
торгівлі, іншими організаціями, стосунки з якими базуються на
договірних засадах.
   1.5. Рада має круглу печатку, штамп, бланки та інші реквізити
зі своїм найменуванням, користується спеціальним рахунком НМЦ.
 
     2. Основні завдання та напрямки діяльності Ради
 
   2.1. Здійснювати організаційну та методичну роботу  щодо
реалізації державної політики в галузі розробки та виробництва
іграшок.
   2.2. Аналізувати стан виробництва іграшок, прогнозувати його
розвиток відповідно до потреб особистості, суспільства, держави.
   2.3. Здійснювати   функції,  передбачені  Міждержавними
стандартами та Державними стандартами України щодо розробки та
постановки іграшок на виробництво (затвердження зразків-еталонів).
   2.4. Забезпечувати психолого-педагогічну, художньо-технічну
та санітарно-гігієнічну експертизу іграшок.
   2.5. Брати участь в організації та проведенні конкурсів по
створенню  нових зразків іграшок, тематичних виставок кращих
майстрів, авторів, педагогів.
   2.6. Надавати  практичну допомогу авторам, конструкторам,
художникам, лабораторіям та конструкторським бюро підприємств усіх
форм власності у розробці нових видів іграшок.
   2.7. Разом із зацікавленими міністерствами,  відомствами,
громадськими  організаціями,  творчими об'єднаннями створювати
експертні комісії, групи щодо нагляду за іграшками, представленими
на українському ринку зарубіжними фірмами, окремими фізичними та
юридичними особами (Положення про Міністерство освіти України
( 384-92-п ).
   2.8. Готувати  тематичні  переліки  іграшок,  каталоги,
рекламно-інформаційні проспекти, бюлетені. Пропагувати іграшки
через засоби масової інформації.
 
        3. Порядок розгляду зразків іграшок
 
   3.1. Всі іграшки, які виготовляються в Україні, повинні мати
зразок-еталон, затверджений Радою в установленому порядку. За
затвердження зразків-еталонів стягується плата в розмірі, що
встановлюється Міністерством освіти.
   3.2. Рада розглядає авторські розробки та промислові зразки
іграшок, представлені суб'єктами підприємницької діяльності (Закон
України "Про підприємництво" ( 698-12 ).
   3.3. Підставою для розгляду Радою  зразків  іграшок  та
необхідних матеріалів для юридичних осіб є засвідчений печаткою
лист на ім'я Голови Ради за підписом керівника підприємства та
головного бухгалтера.
   У листі вказуються:
   - назва іграшки (зразка, розробки);
   - дані про авторів, художників;
   - характер процедури розгляду (погодження або затвердження
розробки, зразка);
   - юридична адреса підприємства та реквізити;
   - гарантійні зобов'язання або угода.
   Для авторів розробки - фізичних осіб - заява на ім'я Голови
Ради, що містить:
   - назву розробки;
   - дані про автора та художника.
   3.4. Авторські розробки, промислові зразки та інші матеріали,
подаються не пізніше, як за одну добу до початку засідання Ради.
   3.5. На розгляд Ради подається:
   - авторська  розробка  іграшки  (макет,  модель,  схема,
креслення тощо);
   - експлуатаційна документація (інструкція щодо використання
та застосування, правила);
   - художнє рішення упаковки (ярлик, етикетка тощо);
   - промисловий зразок-еталон з експлуатаційною документацією
та упаковкою з ярликом за формою ГОСТ 15.009-91 (все у трьох
примірниках);
   - технічний  опис,  узгоджений  закладами   Державної
санітарно-епідеміологічної служби.
   3.6. Подана розробка (зразок) підлягає попередньому розгляду
експертною комісією, яка формується Головою Ради з числа її
членів, працівників відділу ігрових посібників, іграшок та ігрових
середовищ НМЦ засобів навчання. Висновки експертної комісії носять
дорадчий характер.
   3.7. Розробку (зразок) до розгляду представляє працівник
відділу ігрових посібників, іграшок та ігрових середовищ НМЦ
засобів навчання, автор або представник підприємства.
   3.8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів. При рівному розподілі голосів "за" і "проти"
остаточне рішення приймається Головою Ради.
   3.9. Члени Ради, що представляють на засіданні інтереси
підприємства або автора, участі у прийнятті рішення не беруть.
   3.10. Допускаються такі формулювання рішення Ради:
   "Погодити" (авторська розробка);
   "Затвердити" (промисловий зразок-еталон);
   "Відхилити".
   3.11. Термін винесення рішення Радою не повинен перевищувати
30 діб від дати подання розробки (зразка).
   3.12. Зразок-еталон іграшки підлягає повторній експертизі у
випадку внесення змін у зовнішній вигляд або технологію її
виробництва.
   3.13. Рішення Ради може бути оскаржене в Міністерство освіти
України у встановленому порядку.
 
     4. Підсумкові документи та порядок їх оформлення
 
   4.1. Підсумковим документом роботи Ради є протокол засідання,
який складається відповідальним секретарем Ради. Протокол дійсний
за наявності підписів Голови Ради або одного з його заступників і
відповідального секретаря, затверджених печаткою.
   4.2. Суб'єкти підприємницької діяльності та автори розробок
(зразків) одержують витяг з протоколу засідання Ради з викладеним
у ньому рішенням.
   4.3. Витяг  друкується  на  бланку  Ради,  засвідчується
особистими підписами Голови Ради або одного з його заступників і
відповідального секретаря, затверджується печаткою.
   4.4. На авторську розробку іграшки, тестові матеріали та
упаковку ставиться штамп "Погоджено", який засвідчується підписом
Голови Ради або одного з його заступників.
   4.5. Затверджений зразок вважається еталоном за наявності
пломби, а також підпису Голови Ради або одного з його заступників
та печатки на ярлику за формою ГОСТ 15.009-91. Ярлики та пломби
фіксуються на зразках, що виключає можливість їх зняття без
порушення цілісності ярлика, пломби та зразка.
   4.6. З  представлених на розгляд Ради трьох примірників
іграшок, два затверджених зразка-еталона передаються суб'єктам
підприємницької діяльності, а один зразок-еталон передається до
фонду Ради, що складає її майно і відображається на балансі НМЦ
засобів навчання.
 
            5. Повноваження Ради
 
   5.1. Відносини  Ради  з  підприємствами,  організаціями,
установами, які не підпорядковані системі Міністерства освіти, та
окремими  фізичними  особами,  здійснюються  на  підставі
цивільно-правових угод згідно з чинним законодавством України.
   5.2. Спільно з органами управління освітою та закладами
освіти України Рада визначає перелік існуючої та перспективної
потреби в іграшках і надає допомогу в її забезпеченні.
   5.3. Рада має право надавати такі платні послуги:
   - визначати доцільність постановки іграшок на виробництво;
   - консультувати авторів при створенні нових видів іграшок;
   - надавати інформаційні послуги (користування каталогами,
бібліотечними та іграшковими фондами);
   - здійснювати  посередницьку  діяльність  щодо  розробки
художньо-конструкторського оформлення іграшок при створенні нових
зразків;
   - допомагати в налагодженні кооперативних  зв'язків  між
підприємствами;
   - організовувати рекламу іграшок у педагогічній пресі та
інших засобах масової інформації;
   - надавати допомогу у розробці експлуатаційної документації
до іграшок;
   - здійснювати редакційні та перекладацькі послуги;
   - випускати  рекламно-інформаційні  проспекти,  бюлетні,
каталоги, методики тощо;
   - надавати  торгово-економічні  та  лізингові  послуги
українським та зарубіжним фірмам згідно з чинним законодавством
України  (надання  виставочних  приміщень  та обладнання для
проведення виставок і виставок-продажу);
   - представляти іграшкову продукцію на ярмарках, виставках в
інтересах українських та зарубіжних фірм.
 
             6. Склад Ради
 
   6.1. До роботи у Раді залучаються, за їх згодою, представники
державних  організацій та громадських об'єднань, підприємств,
органів  охорони  здоров'я,  творчих  організацій,  інші
висококваліфіковані спеціалісти: психологи, педагоги, художники,
конструктори, технологи і т.ін.
   6.2. Виконання обов'язків Голови Ради покладається на одного
із заступників Міністра освіти України.
   6.3. Персональний склад Ради затверджується Міністерством
освіти України.
   6.4. Члени Ради:
   - вносять пропозиції щодо проектів рішень Ради;
   - надають  практичну  допомогу  авторам,  художникам,
лабораторіям та конструкторським бюро при створенні нових зразків
іграшок;
   - беруть участь у підготовці та  проведенні  семінарів,
конференцій  з  питань, вирішення яких є компетенцією Ради,
українських та міжнародних ярмарків,  виставок,  презентацій,
аукціонів та інших заходів.
 
             7. Кошти Ради
 
   7.1. Кошти  Ради  складаються із сплати за затвердження
зразків-еталонів іграшок, надходжень від надання платних послуг,
добровільних  внесків  юридичних  і  фізичних осіб та інших
незаборонених чинним законодавством надходжень.
   7.2. Кошторис витрат Ради затверджується  директором НМЦ
засобів навчання.
   7.3. Кошти Ради використовуються на здійснення її функцій, у
тому числі  на оплату праці спеціалістів, що залучаються до
проведення експертизи іграшок. Невикористані за кошторисом кошти
вилученню не підлягають і використовуються на поточні потреби
роботи Ради.
 
            8. Ліквідація Ради
 
   8.1. Ліквідація Ради здійснюється Міністерством освіти за
згодою Кабінету Міністрів України, а також  у  передбачених
законодавством випадках:
   - у зв'язку з неможливістю здійснення Радою діяльності,
передбаченої цим Положенням;
   - у випадках оголошення її неспроможності за рішенням суду;
   - внаслідок неодноразового порушення з боку Ради чинного
законодавства або цього Положення.
   8.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.
 
                          Додаток
                      до наказу Міністерства
                      освіти  України  від
                      31.10.95 р. N 305
 
               Склад
       Міжвідомчої художньо-технічної ради по
       іграшках при Міністерстві освіти України
 
              Голова Ради
 
Зайчук           - Перший заступник  Міністра  освіти
Валентин Олександрович    України
 
           Заступники Голови Ради
 
Гуржій           - директор Науково-методичного центру
Андрій Миколайович      організації розробки та виробництва
               засобів навчання  при  Міністерстві
               освіти України (далі - НМЦ засобів
               навчання)
Пржегодська        - завідуюча  сектором  НМЦ  засобів
Тетяна Олександрівна     навчання
 
          Відповідальний секретар Ради
 
Штукар           - методист НМЦ засобів навчання
Галина Петрівна
 
              Члени Ради
 
Балим           - заступник  начальника  Управління
Людмила Володимирівна    гуманітарної освіти  та  виховання
               Міносвіти України
Буркіна          - завідуюча  відділом  НМЦ  засобів
Наталія Семенівна      навчання
Божко           - провідний  спеціаліст  Держкомітету
Наталія Миколаївна      України у  справах  захисту  прав
               споживачів
Бондар           - завідуюча   сектором   Інституту
Ольга Андріївна       підвищення  кваліфікації  керівних
               кадрів Міносвіти України
Вдовенко          - науковий  співробітник Українського
Алла Костянтинівна      наукового  гігієнічного центру МОЗ
               України
Ганюк           - головний  товарознавець  об'єднання
Марія Василівна       "Укропткульттовари"
Гнітецька         - начальник  відділу  Держнагляду  в
Галина Григорівна      легкій,  харчовій  та  хімічній
               промисловості Управління держнагляду
               України
Івахненко         - головний   редактор   видавництва
Людмила Андріївна      "Грайлик"
Колесникова        - начальник відділу Українського центру
Галина Вікторівна      стандартизації і метрології
Кулачковська        - завідуюча  лабораторією  Інституту
Світлана Євгенівна      психології АПН України
Мартинюк          - завідуюча  сектором  НМЦ  засобів
Людмила Володимирівна    навчання
Орро            - художник-графік
Елен Едгарівна
Прохоров          - начальник   Управління   розвитку
Валерій Гаврилович      фарфоро-фаянсової     фурнітурної
               промисловості та іграшок
Корміліцина        - начальник   відділу   Управління
Людмила Юріївна       шкіл-інтернатів  та дитячих садків
               Міносвіти України
Редзюк           - художник-конструктор по м'яконабивній
Вікторія Петрівна      іграшці фабрики "Перемога"
Плохій           - завідуюча  лабораторією  Інституту
Зоя Павлівна         педагогіки АПН України
Ремізовський        - головний    дизайнер   проектів
Леонід Васильович      Національного   науково-дослідного
               інституту дизайна
Смірнова          - скульптор фабрики "Перемога"
Генліна Георгіївна
Тертишна          - художник-мистецтвознавець  АТ центр
Ольга Павлівна        моди "Екта"
Шецкін           - заступник    директора   центру
Геннадій Григорович     нетрадиційних  методів виховання і
               навчання "Зілєрі"
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка