Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перебудову діяльності і організаційної структури Держплану УРСР

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 9 серпня 1988 р. N 226
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 322 ( 322-91-п ) від 20.11.91 )
 
      Про перебудову діяльності і організаційної
           структури Держплану УРСР
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що у підвищенні
ефективності планового  керівництва  народним  господарством
республіки як єдиним цілим в умовах всебічної демократизації всієї
системи виробничих відносин та переведення підприємств (об'єднань)
і організацій на принципи повного господарського розрахунку й
самофінансування особлива роль і відповідальність покладаються на
Держплан УРСР.
 
   Держплан УРСР  покликаний  докорінно  перебудувати  свою
діяльність, активно використовувати переваги планової  системи
управління економікою, піднести авторитет плану.
 
   Найважливішим напрямом у роботі Держплану УРСР повинно стати
послідовне перетворення в життя економічних методів управління,
вдосконалення господарського механізму в повній відповідності з
положенням Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання)
( v7284400-87 ), забезпечення взаємного пов'язання планування,
економічного стимулювання й організаційних структур управління.
 
   Глибокі перетворення в практичній діяльності Держплану УРСР,
що відповідають сучасним вимогам перебудови, радикальне поліпшення
його структури, вдосконалення стилю і методів планової роботи
повинні сприяти підвищенню його ролі як найважливішого органу
управління економікою республіки.
 
   Відповідно до принципових настанов, визначених постановою
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1987 р. N 816 "Про
перебудову планування і підвищення ролі Держплану СРСР у нових
умовах господарювання", і на виконання постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822 "Про генеральну схему
управління народним господарством Української РСР" Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Вважати головним у діяльності Держплану УРСР неухильне
втілення у життя виробленої партією стратегії на прискорення
соціально-економічного розвитку країни  на  основі  всебічного
використання досягнень науково-технічного процесу, інтенсифікації
суспільного виробництва, проведення  активної  структурної  та
інвестиційної політики  з  метою  досягнення  нової  якості
економічного зростання і добробуту радянських людей.
 
   Здійснити рішучий перехід в організації всієї планової роботи
від переважно адміністративних до переважно економічних методів.
 
   2. Держплан УРСР як центральний орган економічного управління
в республіці несе всю повноту відповідальності за забезпечення в
планах ефективного  і  збалансованого  розвитку  народного
господарства УРСР,   науково   обгрунтоване    формування
загальноекономічних, міжгалузевих  і  регіональних  пропорцій,
пріоритетне розв'язання завдань підвищення добробуту народу з
метою послідовної  реалізації  курсу  партії  на  прискорення
соціально-економічного розвитку.
 
   Відповідно до цього Держплан УРСР зобов'язаний перенести
центр ваги на розробку перспективних планів, рішуче відмовитись
від невластивих йому функцій детальної регламентації та поточного
регулювання планової  діяльності міністерств і відомств УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського  міськвиконкомів;
підвищити рівень наукового аналізу й розробки шляхів розв'язання
великих економічних, науково-технічних, соціальних і регіональних
проблем, які визначають якісні зміни матеріально-виробничої бази
народного господарства, його структури та розміщення продуктивних
сил.
 
   Послідовно опановувати  економічні  методи, вдосконалювати
організацію планування і систему показників, надаючи їм активного
протизатратного характеру. Забезпечувати необхідні передумови для
роботи підприємств (об'єднань) і організацій за принципами повного
господарського розрахунку й самофінансування, розвитку ініціативи
їх трудових колективів відповідно до Закону СРСР про державне
підприємство (об'єднання) ( v7284400-87 ), створювати умови для
всебічної  демократизації  процесу планування на всіх рівнях
управління.
 
   3. Для підвищення наукового рівня розробки планових рішень
вважати за необхідне посилити взаємозв'язок діяльності Держплану
УРСР з діяльністю наукових установ Академії наук УРСР, міністерств
і відомств, з тим щоб якнайповніше використовувати їхні розробки у
плановій практиці.
 
   Держплану УРСР і Академії наук УРСР поліпшити планування й
організацію науково-технічної  та  економічної  інформації  в
республіці, організацію  науково-дослідних  робіт  у  галузі
планування і   техніко-економічних  досліджень,  забезпечити
підвищення науково-теоретичного рівня досліджень та їх практичної
значущості, звернувши особливу увагу на відбір і оцінку наукових
напрямів у цій галузі. Забезпечити впровадження  у  практику
планування методів науково-технічного прогнозування, міжгалузевого
балансування в  умовах  широкого  застосування  і  розвитку
автоматизованої системи планових розрахунків.
 
   4. Держплану УРСР піднести рівень керівництва підвідомчими
науково-дослідними організаціями, сконцентрувати наукові сили на
комплексних дослідженнях актуальних проблем прискорення розвитку
економіки й інтенсифікації суспільного виробництва, соціального
прогресу, підвищення ефективності розподільної політики, а також
дальшого вдосконалення форм  і  методів  управління  народним
господарством. Установити,  що  науково-дослідні  організації
Держплану УРСР працюють у тісній  взаємодії  з  відповідними
комплексами під  загальним  керівництвом  заступників  Голови
Держплану УРСР.
 
   Ретельно проаналізувати   діяльність   науково-дослідних
організацій Держплану УРСР, розглянути їх науковий профіль і
структуру.
 
   5. Підвищити роль Держплану УРСР у виробленні й проведенні у
життя в  УРСР  єдиної  політики  в  галузі  планування,
матеріально-технічного забезпечення,  ціноутворення,  фінансів,
оплати праці, грошового обігу, кредиту та посилити його роль у
координації діяльності всіх  центральних  економічних  органів
республіки.
 
   Для здійснення цієї функції утворити Економічну раду на чолі
з Головою Держплану УРСР, поклавши на цю Раду розгляд важливих
народногосподарських проблем,  складання  комплексних прогнозів
перспектив розвитку економіки, окремих її галузей та регіонів,
вироблення узгоджених позицій при формуванні проектів державних
планів економічного і соціального розвитку та здійсненні заходів
по вдосконаленню господарського механізму. Практикувати розгляд на
засіданнях Економічної ради стану планово-економічної роботи в
міністерствах і відомствах УРСР.
 
   Включити до складу вказаної Ради Голову Держпостачу УРСР,
Міністра фінансів УРСР, Голову Державного комітету УРСР по праці
і соціальних питаннях, Голову Державного комітету УРСР по цінах,
Голову Державного комітету УРСР по статистиці, Голову Державного
комітету УРСР по охороні природи, віце-президента Академії наук
УРСР, голів правлінь Українських республіканських банків Держбанку
СРСР, Промбудбанку СРСР, Агропромбанку СРСР, Житлосоцбанку СРСР,
Ощадного банку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР.
 
   Покласти на Держплан УРСР контроль за виконанням рішень
Економічної ради.
 
   Для організаційного  забезпечення роботи Економічної ради
створити в Держплані УРСР секретаріат Економічної ради, очолюваний
відповідальним секретарем. Прирівняти відповідального секретаря
Економічної ради за умовами оплати праці, матеріально-побутового
забезпечення і медичного обслуговування до начальника відділу
Держплану УРСР.
 
   6. Держплану УРСР забезпечити дальше зміцнення  планової
дисципліни в усіх ланках народного господарства, істотно підвищити
рівень економічної й аналітичної роботи, розглядати контроль за
виконанням державного плану економічного і соціального розвитку
республіки як найважливіше завдання у практичній діяльності.
 
   Зобов'язати Держплан УРСР разом з Державним комітетом УРСР по
статистиці подавати щорічно до Центрального Комітету Компартії
України і Ради Міністрів УРСР доповідь про економічне становище
республіки з  характеристикою  загального  стану  народного
господарства, явищ і структурних змін, які відбуваються в ньому, і
заходами, що їх необхідно здійснити для закріплення позитивних
зрушень та усунення недоліків, що намітились, а також огляди з
важливих економічних і соціальних питань.
 
   7. Відповідно до нових завдань і функцій здійснити перебудову
організаційної структури Держплану УРСР. При цьому виходити з
необхідності подолання  вузьковідомчих  підходів у плануванні,
кардинального підвищення  ролі  зведених  і  функціональних
підрозділів. Сформувати  структуру  апарату  з  урахуванням
комплексного підходу до  планування  та  розв'язання  великих
народногосподарських проблем.
 
   Держплану УРСР подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про
передачу деяких питань планування на  вирішення  міністерств,
державних комітетів, відомств УРСР і виконкомів місцевих Рад
народних депутатів.
 
   8. З метою зосередження основних зусиль Держплану УРСР на
розв'язанні стратегічних   загальнореспубліканських   завдань,
забезпечення єдиного народногосподарського підходу до формування
всієї системи планів створити як головний комплекс зведеного
народногосподарського планування і соціального розвитку.
 
   Вважати найважливішою функцією комплексу організацію розробки
проектів п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку
УРСР, пропозицій республіки до проектів Концепції як вихідної
господарсько-політичної платформи    перспектив    народного
господарства, Основних  напрямів  економічного  і  соціального
розвитку країни. На цей комплекс покладається також формування
вихідних даних планування: контрольних цифр, державних замовлень,
стабільних економічних нормативів і лімітів, а також забезпечення
виконання загальноекономічних показників державного п'ятирічного
плану і збалансованого розвитку економіки в межах річних планів.
Цілеспрямовано вести роботу по вдосконаленню системи планування і
розширенню її демократичних засад, створенню умов для діяльності
підприємств (об'єднань) на  принципах  повного  господарського
розрахунку й самофінансування у повній відповідальності з вимогами
Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання).
 
   Покласти керівництво      комплексом      зведеного
народногосподарського планування і соціального розвитку на першого
заступника Голови Держплану УРСР.
 
   9. Для забезпечення всебічного опрацювання такого ключового
напряму розвитку  народного  господарства,  як  прискорення
науково-технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва
створити комплекс науково-технічного прогресу і машинобудування.
Зосередити його зусилля на плануванні головних напрямів розвитку
науки і  техніки, які революціонізують суспільне виробництво,
питаннях розвитку  підприємств,  об'єднань  та  організацій
машинобудування. Забезпечити реалізацію в планах завдань державних
цільових науково-технічних  програм,  масштабне  застосування
розробок міжгалузевих  науково-технічних  комплексів,  а також
завдань Комплексної програми науково-технічного прогресу країн -
членів РЕВ  до  2000  року.  Встановити, що всі міжгалузеві
територіальні й галузеві проектування повинні  базуватися  на
узагальнюючих показниках,  які  характеризують  ефективність
науково-технічного прогресу,  спиратися  на  високий  рівень
ефективності діючого виробництва й капітальних вкладень, наявний
науково-технічний потенціал,  а  вирішення  цих  проблем  має
пов'язуватися із  завданнями  підвищення  технічного  рівня
виробництва і якості продукції, новим господарським механізмом.
 
   Покласти керівництво комплексом науково-технічного прогресу і
машинобудування на першого заступника Голови Держплану УРСР.
 
   10. Для реалізації виробленої XXVII з'їздом КПРС сильної
соціальної політики, планування виробництва товарів  народного
споживання, послуг населенню і товарообороту, кращої координації
роботи відділів Держплану УРСР, посилення  впливу  плану  на
раціоналізацію структури   споживання,   досягнення   повної
збалансованості платоспроможного попиту населення з  обсягами
відповідних товарів та послуг створити комплекс товарів народного
споживання і послуг населенню.
 
   11. З метою створення єдиної системи організації робіт по
ресурсозбереженню як найважливішій умові задоволення зростаючих
потреб народного  господарства  в  матеріальних  ресурсах  і
збалансованості плану, а також для посилення організуючої ролі
Держплану УРСР у плановому  розв'язанні  екологічних  проблем
створити комплекс  матеріальних  ресурсів,  поклавши на нього
організацію в Держплані УРСР всієї роботи по ресурсозбереженню,
раціональному використанню  природних  ресурсів,  максимальному
залученню в господарський оборот вторинної сировини і запасів
товарно-матеріальних цінностей  і  досягненню  на  цій основі
збалансування натурально-речових пропорцій у розвитку економіки в
нових умовах планування і матеріально-технічного забезпечення.
 
   12. Організувати  роботу по плануванню і розвитку сфери
матеріального виробництва в розрізі таких народногосподарських
комплексів: агропромислового,  будівельного,  розвитку  галузей
важкої індустрії.
 
   Зосередити їх зусилля на виробленні шляхів ефективного і
збалансованого розвитку виробництва і будівництва, прискорення
науково-технічного прогресу і розв'язання міжгалузевих проблем, на
забезпеченні повного   використання  створеного  виробничого
потенціалу і наявних виробничих потужностей. Центр ваги роботи
комплексів перенести на перспективне планування при забезпеченні
ретельного опрацювання  проблем  річного  збалансування  і
пропорціонального розвитку.
 
   13. Установити, що комплекси товарів народного споживання і
послуг населенню,  матеріальних  ресурсів,  агропромисловий,
будівельний, розвитку  галузей  важкої  індустрії  очолюються
заступниками Голови Держплану УРСР.
 
   14. Враховуючи значне розширення повноважень місцевих Рад
народних депутатів у комплексному соціально-економічному розвитку
регіонів, перебудувати в Держплані УРСР організацію роботи по
територіальному плануванню.
 
   У процесі  планування  розвитку  народного  господарства
республіки виходити  з  необхідності  тісного  пов'язання  та
гармонійного поєднання  галузевих  і територіальних пропорцій.
Вирішення цих завдань базувати на науково обгрунтованих схемах
розвитку й   розміщення  продуктивних  сил,  забезпечувати
раціоналізацію міжрегіональних    господарських    зв'язків,
установлювати більш тісну економічну залежність між розвитком
соціальної та виробничої інфраструктури областей.
 
   Покласти організацію цієї роботи на відділ  комплексного
територіального планування  і  розміщення  продуктивних  сил,
кардинально підвищивши  його  роль  у  забезпеченні  якісного
формування комплексних планів економічного і соціального розвитку
областей, міст Києва і Севастополя.
 
   15. Визнати за необхідне відповідно до сучасних завдань і
функцій Держплану УРСР піднести на якісно новий рівень роль і
відповідальність колегії Держплану УРСР.
 
   Колегії Держплану УРСР зосередити увагу на  розгляді  і
розв'язанні науково  обгрунтованих великих народногосподарських
проблем, які визначають шляхи прискорення соціально-економічного
розвитку республіки,  інтенсифікації  суспільного  виробництва,
підвищення його ефективності, вдосконалення народногосподарських
пропорцій і  забезпечення  збалансованості  економіки,  питань
поліпшення методології планування й удосконалення господарського
механізму, а також підвищення рівня організації роботи апарату,
зміцнення виконавської дисципліни.
 
   Рішення Держплану УРСР, що  приймаються  в  межах  його
компетенції, є  обов'язковими  для  виконання  міністерствами,
відомствами УРСР та іншими організаціями. Добитися, щоб робота
колегії Держплану УРСР відзначалася діловитістю, загальнодержавним
підходом до вирішення питань, не допускати проявів відомчості і
місництва.
 
   Визначити склад  колегії  Держплану  УРСР  у  кількості
11 чоловік: Голова Держплану УРСР, перші заступники і заступники
Голови, начальники провідних відділів Держплану УРСР.
 
   16. З  метою активізації діяльності Державного планового
комітету УРСР розглядати на його засіданнях важливі питання
економічного і соціального розвитку УРСР, проекти перспективних
планів, важливі міжгалузеві, регіональні й екологічні проблеми,
надати  його  діяльності широкого демократичного характеру і
гласності. Проводити засідання Комітету не рідше двох разів на
рік.
 
  Установити, що Державний плановий комітет УРСР утворюється в
складі Голови Держплану УРСР, заступників  Голови  і  членів
Комітету. Визнати за необхідне включити до складу членів Держплану
УРСР голів Держпостачу УРСР, Держбуду УРСР, Державного комітету
УРСР по праці і соціальних питаннях, Державного комітету УРСР по
цінах, Державного комітету УРСР по статистиці, Міністра фінансів
УРСР, віце-президента Академії наук УРСР, голову Укрпрофради,
начальників головних планово-економічних управлінь облвиконкомів і
Київського міськвиконкому,  начальників  провідних  відділів
Держплану УРСР, а також  провідних  учених  і  господарських
керівників. Визначити чисельність Комітету в кількості 53 чоловік.
 
   17. Держплану УРСР, керуючись рішеннями XXVII з'їзду КПРС,
січневого і червневого (1987 р.) Пленумів ЦК КПРС, XXVII з'їзду
Компартії України, березневого та липневого (1987 р.) Пленумів
ЦК Компартії України, докорінно поліпшити стиль і методи роботи
апарату, розробити і здійснити конкретні заходи щодо кардинальної
перебудови роботи по добору, розстановці й вихованню кадрів,
звернувши особливу увагу на підвищення теоретичного і професійного
рівня спеціалістів Держплану УРСР, посилення відповідальності за
сумлінне виконання покладених на них обов'язків.
 
   Поліпшити якісний склад спеціалістів центрального апарату
Держплану УРСР, забезпечити раціональне поєднання  досвідчених
кадрів з молодими перспективними працівниками, ширше залучати до
роботи провідних економістів, учених, спеціалістів, які мають
досвід роботи на виробництві, здатні підходити до вирішення питань
із загальнодержавних позицій, об'єктивно оцінювати стан справ у
народному господарстві  й  на  окремих його ділянках, бачити
перспективи й ефективні шляхи його розвитку. Виходити в цій роботі
з того, що спеціалістів Держплану УРСР мають відзначати висока
ідейність, партійна  принциповість,  почуття  нового,  широкий
кругозір, творча  активність,  наполегливість  і  діловитість,
здатність критично оцінювати свою діяльність, непримиренність до
недоліків, до  будь-яких  проявів  бюрократизму, формалізму і
зволікання, відхилень від норм соціалістичної моралі.
 
   Розширити демократичні засади при доборі  й  розстановці
кадрів, висувати їх, як правило, з резерву, з урахуванням думки
партійних і громадських організацій. Застосовувати там, де це
доцільно, конкурсну систему.
 
   Піднести роль і значення атестації керівних працівників і
спеціалістів як дійової форми поліпшення якісного складу апарату
Держплану УРСР. З урахуванням результатів атестації приймати
відповідні рішення про підвищення (пониження) окремих працівників
на посаді, зміну окладів, включення (виключення) до резерву кадрів
на висування, переведення на іншу роботу, а в необхідних випадках
і про звільнення від посади, яку вони займають.
 
   Вжити заходів  до  дальшого   вдосконалення   системи
перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів Держплану УРСР,
забезпечити періодичне проходження курсу навчання всіма керівними
працівниками  і  спеціалістами  Держплану  УРСР.  Ефективно
використовувати для цього Республіканський міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів
УРСР,  курси  підвищення  кваліфікації   при   Головному
науково-дослідному і інформаційно-обчислювальному центрі Держплану
УРСР, систему політичного і економічного навчання та інші його
форми.
 
   Розглядати підвищення ідейно-політичного і професійного рівня
працівників як обов'язкову умову при вирішенні питання  про
висування на керівну роботу.
 
   Систематично розглядати на засіданнях колегії питання про
вдосконалення роботи по добору, розстановці й вихованню кадрів,
підвищення їхнього ідейно-політичного рівня та професійних знань.
 
   18. Прийняти пропозицію Держплану УРСР про скорочення в
цілому чисельності працівників центрального апарату Комітету на
267 одиниць, або на 25 процентів.
 
   Взяти до  відома,  що  чисельність працівників Головного
науково-дослідного і інформаційно-обчислювального центру Держплану
УРСР скорочено на 180 одиниць, або на 19,5 процента, порівняно з
чисельністю    працівників    інформаційно-обчислювального
обслуговування за станом на 1 серпня 1987 року.
 
   Скорочення апарату органів управління здійснювати в суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих", в  умовах  гласності,  з  наданням  вивільнюваним
працівникам встановлених пільг і компенсацій.
 
   Держплану УРСР розробити програму використання спеціалістів,
вивільнюваних у зв'язку з проведенням реорганізації управління.
Направити їх переважно для зміцнення підвідомчих Держплану УРСР
організацій, планових органів міністерств, відомств, Київського
облвиконкому і міськвиконкому, підприємств і об'єднань міста
Києва.
 
   19. Установити Держплану УРСР з другого півріччя 1989 р.
7 заступників Голови Комітету, в тому числі двох перших.
 
   20. Затвердити структуру центрального апарату Держплану УРСР
згідно з додатком.
 
   Міністерству фінансів УРСР разом з Держпланом УРСР подати
Раді Міністрів УРСР пропозиції щодо фонду оплати праці працівників
центрального апарату Держплану УРСР,  виходячи  з  граничної
чисельності цього апарату в кількості 808 одиниць.
 
   21. Держплану УРСР розробити і подати до Ради Міністрів УРСР
проект Положення про Державний плановий комітет УРСР.
 
   22. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, який додається.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 18, 19
 
 
                        Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 9 серпня 1988 р. N 226
 
              СТРУКТУРА
        центрального апарату Держплану УРСР
 
 
   КОМПЛЕКС ЗВЕДЕНОГО НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ
   І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 
Зведений відділ народногосподарського плану
 
Відділ комплексного територіального планування, розміщення
продуктивних сил та охорони природи
 
Відділ фінансів і собівартості
 
Відділ праці
 
Відділ народної освіти і культури
 
Відділ охорони здоров'я і медичної промисловості
 
Відділ вдосконалення господарського механізму і управління
 
   КОМПЛЕКС НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ І МАШИНОБУДУВАННЯ
 
Зведений відділ по науці і новій техніці
 
Відділ розвитку машинобудування
 
Відділ міжгалузевих виробництв, спеціалізації, кооперування  і
якості
 
Другий відділ
 
Третій відділ
 
Відділ транспорту і зв'язку
 
   КОМПЛЕКС ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ І ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ
 
Відділ легкої і місцевої промисловості
 
Відділ товарів народного споживання і послуг населенню
 
Відділ лісової промисловості
 
Відділ товарообороту
 
   КОМПЛЕКС МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
 
Відділ зведених матеріальних балансів і ресурсозбереження
 
Відділ балансів і планів розподілу устаткування
 
   БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 
Зведений відділ капітальних вкладень і проектних робіт
 
Відділ будівництва і будівельної індустрії
 
Відділ житлового і комунального господарства
 
Відділ будівельних матеріалів і скляної промисловості
 
   АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 
Зведений відділ агропромислового комплексу
 
Відділ сільського господарства
 
Відділ переробних галузей
 
   КОМПЛЕКС РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ВАЖКОЇ ІНДУСТРІЇ
 
Відділ чорної, кольорової металургії і хімічної промисловості
 
Відділ вугільної, нафтової і газової промисловості
 
Відділ енергетики і електрифікації
 
   ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВІДДІЛИ І ПІДРОЗДІЛИ
 
Відділ кадрів і підвищення кваліфікації
 
Управління справами (Секретаріат та перший відділ - на правах
відділів Держплану УРСР)
 
   ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖПЛАНУ УРСР
 
Головний науково-дослідний і інформаційно-обчислювальний  центр
(Головндіоц)
 
Науково-дослідний економічний інститут (НДЕІ)
 
Український науково-дослідний інститут науково-технічної
інформації і техніко-економічних досліджень (Укрндінті)
 
Редакція журналу "Економіка Радянської України"
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                       Затверджений
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 9 серпня 1988 р. N 226
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 березня 1963 р. N 329
"Про структуру і штати Держплану Української РСР".
 
   2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1963 р. N 588
"Про часткові зміни структури Держплану УРСР".
 
   3. Пункт 16 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 28 липня 1964 р. N 783 "Про прискорення розвитку
хімічного, нафтового і папероробного машинобудування та суміжних з
ними галузей машинобудування в 1964 - 1970 роках".
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1964 р. N 918
"Про часткову зміну структури центрального апарату Держплану
УРСР".
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1965 р. N 1279
"Про зміни структури і штатів Державного планового комітету Ради
Міністрів Української РСР".
 
   6. Пункт 31 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 18 лютого 1967 р. N 116 "Про заходи по забезпеченню
дальшого зростання продуктивності праці  в  промисловості  і
будівництві" (ЗП УРСР, 1967 р., N 2, ст.14).
 
   7. Постанова Ради Міністрів, УРСР від 22 липня 1967 р. N 477
"Про часткову зміну структури центрального апарату Державного
планового комітету Ради Міністрів Української РСР".
 
   8. Додаток до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 25 травня 1970 р. N 278 "Про удосконалення і здешевлення
центрального апарату міністерств і відомств УРСР" в частині, що
стосується Держплану УРСР.
 
   9. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 січня 1972 р.
N 44.
 
   10. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1974 р.
N 1103.
 
   11. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1971 р.
N 331.
 
   12. Абзац перший пункту 15 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1979 р. N 36 "Про організацію
виконання постанови  Центрального  Комітету  КПРС  і  Ради
Міністрів СРСР від 1 грудня 1978 р. N 984 "Про додаткові заходи по
посиленню охорони природи і поліпшенню використання природних
ресурсів" (ЗП УРСР, 1979 р., N 1, ст.3).
 
   13. Пункт 19 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 квітня
1980 р. N 229 "Про заходи по дальшому поліпшенню використання
вторинної сировини в народному господарстві".
 
   14. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1981 р.
N 405.
 
   15. Пункт 5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 27 грудня 1985 р. N 460 ( 460-85-п ) "Про Комплексну
програму розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери
послуг в Українській РСР на 1986 - 2000 роки" в частині, що
стосується Держплану УРСР.
 
   16. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 червня 1986 р.
N 326.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка