Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції)

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
    Про внесення змін до деяких законів України з питань
     оподаткування підакцизних товарів (продукції)
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 52 , ст.464 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на  деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17,
ст.82, N 52, ст.327; 1999 р., N 4, ст.34, N 30, ст.241, N 38,
ст.346, ст.350):
 
   1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
   "1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі
товари (продукцію):
 
------------------------------------------------------------------
Код виробів | Опис товару  |Ставки акцизного |   Ставки
за Гармоні- |  згідно з  |збору у твердих | специфічного
зованою сис- | Гармонізованою |ставках з одиниці| ввізного мита
темою опису | системою опису |товару (продук- |(пільгові, повні)
та кодування | та кодування  |ції) або у від- |
товарів   |  товарів   |сотках до обороту|
------------------------------------------------------------------
2203 00    Пиво солодове  0,02 євро за 1 л  0,5 євро за 1 л
 
       Легкі дистиляти:
 
2710 00 110  для специфіч-  12 євро за 1000   15 євро за 1000
       них процесів   кг         кг
       переробки
 
2710 00 150  для хімічних   12 євро за 1000   15 євро за 1000
       перетворень у  кг         кг
       процесах, не
       зазначених у
       позиції
       2710 00 110
 
       Спеціальні бензини:
 
2710 00 210  уайт-спірит   12 євро за 1000   15 євро за 1000
                кг         кг
 
2710 00 250  інші       20 євро за 1000   15 євро за 1000
                кг         кг
 
       Бензини моторні:
 
2710 00 310  бензини     20 євро за 1000   15 євро за 1000
       авіаційні    кг         кг
 
2710 00 370  паливо      20 євро за 1000   15 євро за 1000
       бензинове    кг         кг
       реактивне
 
2710 00 390  інші легкі    20 євро за 1000   15 євро за 1000
       фракції     кг         кг
 
       Середні дистиляти:
 
2710 00 410  для специфіч-  20 євро за 1000   15 євро за 1000
       них процесів   кг         кг
       переробки
 
2710 00 450  для хімічних  12 євро за 1000   15 євро за 1000
       перетворень у  кг         кг
       процесах, не
       зазначених у
       позиції
       2710 00 410
 
       для інших цілей:
 
       гас (керосин):
 
2710 00 510  паливо      12 євро за 1000   15 євро за 1000
       реактивне    кг         кг
 
2710 00 550  інший      20 євро за 1000   15 євро за 1000
2710 00 590          кг         кг
 
2710 00 330  Тільки бензини  20 євро за 1000   40 євро за 1000
2710 00 350  моторні сумі-  кг         кг
       шеві з вмістом
       не менше
       5 відсотків
       високооктанових
       кисневмісних
       добавок
       А-76Ек, А-80Ек,
       А-92Ек, АІ-93Ек,
       А-95Ек, А-98Ек
 
2710 00 330  Бензини     40 євро за 1000   15 євро за 1000
2710 00 350  моторні:     кг         кг
       А-72, А-76,
       А-80; А-90,
       А-91, А-92,
       АІ-93, А-95,
       А-96, А-98 та
       бензини мотор-
       ні інших марок
 
2710 00 610  Важкі дисти-   10 євро за 1000   1,5 євро
2710 00 650  ляти (дизельне  кг         за 1000 кг
2710 00 690  пальне)
 
7113     Ювелірні        55%       50%";
7114     вироби
 
 
   2) у статті 2:
 
   слово "екю" замінити словом "євро";
 
   слова "з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів,
ввізного (імпортного) мита та акцизного збору" замінити словами
"збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного
збору";
 
   3) статті 3 і 4 виключити.
 
   У зв'язку з цим статті 5 і 6 вважати відповідно статтями 3 і
4.
 
   2. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на деякі транспортні засоби та шини до них" ( 216/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151;
1997 р., N 34, ст. 212):
 
   1) у назві та тексті Закону слова "та шини до них" виключити;
 
   2) у тексті Закону слово "екю" замінити словом "євро";
 
   3) у статті 1 виключити цифри і слова
 
"40.11 10 000 Шини пневматичні гумові    5 екю за 1 15 екю
       для легкових автомобілів   шт.     за 1 шт.";
       (включаючи автомобілі
       легкові багатомісні з
       відкидними сидіннями,
       заднім відкидним бортом
       і спортивні автомобілі)
 
   4) статтю 6 виключити.
 
   3. У  Законі  України "Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції"  (  468/97-ВР  )  (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст.281; 1998 р., N 10,
ст.37, N 18, ст.95, N 26, ст.148, N 35, ст.238; 1999 р., N 15,
ст.87, N 18, ст.141, N 22-23, ст.201, N 34, ст.272):
 
   1) у тексті Закону слово "екю" замінити словом "євро";
 
   2) у статті 6:
 
   цифри і слова
 
"02.07.39 130, Частини тушок свійської   Ставки ввізного мита
 02.07.39.230, птиці (окорочки,      встановлені Законом
 02.07.41.510  половинки, четвертинки)   України "Про ставки
        свіжі, охолоджені або    акцизного  збору
        морожені          і ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
   замінити цифрами і словами
 
"02.07.39 130, Частини тушок свійської   0,7 євро за 1 кг";
 02.07.39.230, птиці (окорочки,
 02.07.41.510  половинки, четвертинки)
        свіжі, охолоджені або
        морожені
 
   цифри і слова
 
"09.01 (крім  Кава, смажена і       Ставки ввізного мита
 09.01.11000,  несмажена, з кофеїном    встановлені Законом
 09.01.12000,  або без кофеїну, плодова  України "Про ставки
 09.01.30000)  м'якоть та оболонки зерен  акцизного збору і
        кави, замінники кави, які  ввізного мита на
        містять каву в будь-якій  деякі товари
        пропорції          (продукцію)"
 
 
   замінити цифрами і словами
 
"09.01 (крім  Кава, смажена і несмажена, 0,1 євро за 1 кг";
 09.01.11000,  з кофеїном або без
 09.01.12000,  кофеїну, плодова м'якоть
 09.01.30000)  та оболонки зерен кави,
        замінники кави, які
        містять каву в будь-якій
        пропорції
 
   цифри і слова
 
"16.04.30.100  Ікра осетрових       Ставки ввізного мита
        (чорна ікра)        встановлені Законом
                      України "Про ставки
                      акцизного збору і
                      ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
16.04.30.900  Замінники ікри,       Ставки ввізного мита
        виготовлені з ікринок    встановлені Законом
        інших риб          України "Про ставки
                      акцизного збору і
                      ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
16.05.10.000  Краби готові або      Ставки ввізного мита
        консервовані        встановлені Законом
                      України "Про ставки
                      акцизного збору і
                      ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
16.05.20.000  Креветки готові або     Ставки ввізного мита
        консервовані        встановлені Законом
                      України "Про ставки
                      акцизного збору і
                      ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
16.05.30.000  Омари готові або      Ставки ввізного мита
        консервовані        встановлені Законом
                      України "Про ставки
                      акцизного збору і
                      ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
16.05.40.000  Інші ракоподібні      Ставки ввізного мита
                      встановлені Законом
                      України "Про ставки
                      акцизного збору і
                      ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
   замінити цифрами і словами
 
"16.04.30.100  Ікра осетрових       10 євро за 1 кг
        (чорна ікра)
 
16.04.30.900  Замінники ікри,       6 євро за 1 кг
        виготовлені з ікринок
        інших риб (тільки ікра
        лососевих)
 
16.05.10.000  Краби готові або      6 євро за 1 кг
        консервовані
 
16.05.20.000  Креветки готові або     4 євро за 1 кг
        консервовані
 
16.05.30.000  Омари готові або      8 євро за 1 кг
        консервовані
 
16.05.40.000  Інші ракоподібні      4 євро за 1 кг";
        готові або
        консервовані
 
   цифри і слова
 
"18.06.20,   Харчові продукти з вмістом Ставки ввізного мита
 18.06.31,   какао, шоколад і шоколадні встановлені Законом
 18.06.32,   продукти з начинкою або   України "Про ставки
 18.06.90.110- без начинки         акцизного збору
 18.06.90.390                і ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
   замінити цифрами і словами
 
"18.06.20,   Харчові продукти з вмістом 0,5 євро за 1 кг";
 18.06.31,   какао, шоколад і шоколадні
 18.06.32,   продукти з начинкою або
 18.06.90.110- без начинки
 18.06.90.391
 
   цифри і слова
 
"21.01.10.110  Тільки розчинна кава    Ставки ввізного мита
                      встановлені Законом
                      України "Про ставки
                      акцизного збору
                      і ввізного мита на
                      деякі товари
                      (продукцію)"
 
   замінити цифрами і словами
 
"21.01.10.110  Тільки розчинна кава    3 євро за 1 кг".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року та
застосовується платниками податків при оподаткуванні операцій із
ввезення (пересилання) або реалізації товарів, які здійснюються
після набрання чинності цим Законом.
 
   За товарами, відвантаженими на митній території України, але
не  оплаченими  за станом на 1 січня 2000 року, податкові
зобов'язання нараховуються за правилами, що діяли до набрання
чинності цим Законом.
 
   Інвентаризація підакцизних  товарів,  що  перебували  на
балансовому обліку суб'єктів підприємницької діяльності на момент
набрання  чинності  цим  Законом, не здійснюється для цілей
оподаткування, визначених цим Законом.
 
   Ставки ввізного мита на товари, які виключаються з переліку
підакцизних товарів згідно з цим Законом і не входять до груп 1-24
Гармонізованої системи опису та кодування товарів, установлюються
у розмірах, передбачених Законом України "Про ставки акцизного
збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17,
ст.82, N 52, ст.327; 1999 р., N 4, ст.34, N 30, ст.241, N 38,
ст.346, ст.350) та Законом України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них"
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст.151; 1997 р.,
N 34, ст.212), та змінюються законами.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 4 листопада 1999 року
     N 1214-XIV
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка