Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Страница 3послуги)  з  науково-дослідних  та  дослідно-конструкторських
розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту
та утилізації озброєння та військової техніки шляхом передачі
виконавцям робіт частини зразків озброєння та військової техніки
без попередньої оплати відповідно  до  порядку,  визначеного
Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 31. Установити, що в 1999 році за рахунок і в межах
надходження коштів  від  реалізації  надлишкового  озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України, за виконані роботи, надані послуги, надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил України у сумі
208.000 тис. гривень здійснюються витрати на потреби оборони
відповідно до кошторису Міністерства оборони України.
 
   Стаття 32.  Установити,  що у 1999 році надходження до
Державного бюджету України коштів від Державного комітету України
по матеріальних резервах у сумі 400.000 тис. гривень спрямовуються
на накопичення (приріст)  матеріальних  цінностей  державного
матеріального резерву шляхом закупівлі вугілля.
 
   Стаття 33. Врахувати у Державному бюджеті України на 1999 рік
кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у
зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін
погашення яких припадає на 1999 рік, у сумі 11.143,2 тис. гривень.
 
   Стаття 34. Установити, що в 1999  році  для  стягнення
заборгованості перед Державним бюджетом України, яка виникла
внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо
погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів,
залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих
державою зобов'язань, та заборгованості з наданих підприємствам і
організаціям позичок з державного бюджету, плати за користування
цими позичками, органами Державної податкової служби України
застосовується порядок, передбачений законодавством для стягнення
не внесених у строк податків і неподаткових платежів.
 
   Стаття 35. Надати в 1999 році право Міністерству фінансів
України реструктуризувати прострочену заборгованість за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з
юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном
погашення  заборгованості  до  трьох років з дня закінчення
розрахунків за кредитами. Зазначені угоди є чинними за умови
здійснення цими позичальниками чергових платежів з погашення та
обслуговування кредитів. Розмір заборгованості, яку може бути
реструктуризовано,  має  перевищувати суму річних платежів з
погашення та обслуговування кредитів, заборгованість по яких
реструктуризується.
 
   Виконання зобов'язань позичальників, що випливають з угод про
реструктуризацію, забезпечується заставою або порукою. При цьому
плата за користування бюджетними коштами встановлюється на рівні
вартості державного запозичення в іноземних комерційних кредитних
установах  для фінансування дефіциту державного бюджету, яке
безпосередньо передує укладанню угоди про реструктуризацію.
 
   Стаття 36. Установити, що в 1999 році кошти, які надійдуть в
рахунок  погашення  заборгованості  суб'єктів  господарської
діяльності перед державою, яка виникла  внаслідок  виконання
державою  гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними
кредитами у сумі, еквівалентній 688,1 млн. доларів США за курсом
Національного  банку України станом на 1 грудня 1998 року,
спрямовуються  на  погашення  та  обслуговування  державного
зовнішнього боргу України.
 
   Стаття 37.  Установити  граничний  розмір  державного
внутрішнього боргу України на 1 січня 2000  року  в  сумі
20.260.949,4 тис. гривень.
 
   Стаття 38. Установити розмір державних зовнішніх запозичень
України в 1999 році для погашення державного боргу та фінансування
дефіциту Державного бюджету України в сумі 825.495 тис. доларів
США.
 
   Стаття 39. Установити, що державні внутрішні і зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України  та
державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів
із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у
неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного
розміру державного внутрішнього  боргу  України  за  рахунок
відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх
запозичень України за погодженням з Верховною Радою України.
 
   Стаття 40. Кабінету Міністрів України з 1 липня 1999 року
припинити надання державних гарантій щодо іноземних кредитів
юридичним особам (включаючи гарантії оплати контрактів іноземним
експортерам). ( Стаття 40 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 )
від 29.06.99 )
 
   Стаття 41. Установити, що:
 
   з 1 січня 1999 року касове виконання Державного бюджету
України за доходами здійснюється органами Державного казначейства
України; ( Абзац другий статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   з 1 квітня 1999 року видатки Державного бюджету України
здійснюються через реєстраційні рахунки установ і організацій в
органах Державного казначейства України;
 
   безспірне списання коштів з реєстраційних рахунків установ і
організацій, оплата видатків  яких  здійснюється  з  єдиного
казначейського рахунку, проводиться виключно органами Державного
казначейства України.
 
   Стаття 42. Враховуючи обмеженість коштів  на фінансування
видатків на державну підтримку вугледобувних підприємств у 1999
році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини
заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках,
зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України
за станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної
заборгованості вугледобувним підприємствам за станом на 1 січня
1999 року понад асигнування, передбачені цим Законом, але не більш
як  на  1.500.000  тис. гривень. Кабінету Міністрів України
передбачити механізм проведення такого заліку. ( Стаття 42 в
редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
( Щодо визнання неконституційними положень статті 42 у частині
надання  повноважень  Кабінету  Міністрів України здійснювати
обмеження видатків з Державного бюджету України на утримання
судових органів України без урахування передбачених статтею 130
Конституції України конституційних гарантій їх фінансування див.
Рішення Конституційного суду N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від
24.06.99 )
 
   Стаття 43. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування
видатків  на національну оборону, правоохоронну діяльність і
забезпечення безпеки держави у 1999 році, дозволити Кабінету
Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки)
суб'єктів  господарювання  по  податках, зборах (обов'язкових
платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999
року в рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил
України, Служби безпеки України, інших, утворених відповідно до
законів України військових формувань та Міністерства внутрішніх
справ України за станом на 1 січня 1999 року, а також для
розрахунків за отримані продовольство, речове майно, озброєння,
військову техніку, енергоносії, медичне обладнання і медикаменти,
за виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил України
понад асигнування, передбачені цим Законом, але не вище обсягів
мінімальної  необхідної  потреби. У разі невідповідності сум
номінальної  заборгованості  та  реального розрахунку різниця
відноситься  на  загальне фінансування головних розпорядників
бюджетних коштів. Кабінету Міністрів України передбачити механізм
проведення такого заліку та уступки боргу. 
   Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та
продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, а також інших бюджетних
установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і
продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників
на конкурсній основі за цінами згідно із укладеними угодами.
( Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
   Стаття 44. Фінансування витрат у 1999 році з Фонду для
здійснення  заходів  щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення здійснюється  за
рахунок джерел його формування, визначених статтею 3 цього Закону
в сумі 400.000 тис. гривень, та зарахування до нього податку на
додану вартість у сумі 1.346.800 тис. гривень шляхом відрахування
не менше 17 відсотків надходжень до Державного бюджету України
податку на додану вартість. У разі незабезпечення надходженнями
частини податку на додану вартість у визначеній сумі різниця
покривається за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету
України.
 
   Стаття 45. Установити, що до доходів Державного бюджету
України понад обсяги, визначені статтею 3 цього Закону, додатково
зараховуються надходження від Державного комітету України по
матеріальних резервах у сумі 2.650.000 тис. гривень, а також
недоїмки суб'єктів підприємницької діяльності по рентній платі за
нафту і природний газ власного видобутку, відрахуваннях від плати
за транзит природного газу, відрахуваннях різниці в цінах на
природний газ власного видобутку, податку на додану вартість та
інших податках, що зараховуються до Державного бюджету України,
яка склалася станом на 1 січня 1999 року, у загальній сумі
2.800.115 тис. гривень. ( Частина перша статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   Передбачити додатково до видатків, визначених статтями 4 і 7
цього  Закону, субвенції республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя)
бюджетам у сумі 5.450.115 тис. гривень, у тому числі:
 
                   (тис. гривень)
 
   Автономна Республіка Крим    127.296
 
     області:
 
   Вінницька            177.033
   Волинська            130.972
   Дніпропетровська         354.477
   Донецька             351.451
   Житомирська           186.335
   Закарпатська           97.174
   Запорізька            294.470
   Івано-Франківська        144.575
   Київська             392.030
   Кіровоградська          121.280
   Луганська            425.024
   Львівська            350.656
   Миколаївська           113.469
   Одеська             233.622
   Полтавська            225.048
   Рівненська            106.988
   Сумська             123.844
   Тернопільська          149.382
   Харківська            250.000
   Херсонська            84.258
   Хмельницька           185.544
   Черкаська            193.471
   Чернівецька            48.903
   Чернігівська           186.043
      міста:
   Київ               302.613
   Севастополь            94.157
 
( Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   Установити, що субвенції місцевим бюджетам надаються виключно
для здійснення розрахунків за енергоресурси, спожиті бюджетними
установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також для
розрахунків з постачальниками енергоресурсів по субсидіях та
пільгах населенню.
 
   Фінансування субвенцій  з  Державного  бюджету  України
проводиться за рахунок і в межах надходжень, визначених у частині
першій цієї статті Закону.
 
   Стаття 46.  При  затвердженні  республіканського  бюджету
Автономної  Республіки  Крим та місцевих бюджетів не можуть
плануватися видатки на утримання установ та проведення заходів,
видатки на які передбачені в Державному бюджеті України.
 
   Стаття 47.  Верховній  Раді  Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським  радам  при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і
теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними
установами.
 
   Стаття 48. Установити такий порядок перерахування дотацій
відповідним бюджетам.
 
   Дотації, які  надаються  з  Державного  бюджету  України
республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним,
міському (міста Севастополя) бюджетам, дотації, що надаються з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевим
бюджетам, а також дотації, що надаються з одного місцевого бюджету
іншому, є гарантованими, обов'язковими до перерахування, надаються
у  першочерговому порядку і відносяться до захищених статей
бюджету.
 
   Всі податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження
до  Державного бюджету України (включаючи податок на додану
вартість з імпортних товарів та акцизний збір з імпортних товарів,
що надходять на рахунки розташованих на території відповідних
регіонів митних органів), зараховуються на єдині транзитні рахунки
з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються
управліннями Державного  казначейства  України  в  Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі.
 
   Перерахування дотацій  з  Державного  бюджету  України
здійснюється у розмірах, визначених статтею 7 цього Закону, а з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та з місцевих
бюджетів - у розмірах, визначених рішеннями відповідних рад.
 
   Перерахування дотацій з Державного  бюджету  України  до
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
міського (міста Севастополя) бюджетів, яким дотація визначена цим
Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.
 
   Управління Державного казначейства України  в  Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі щоденно провадять
перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів
Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком
"Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на
бюджетний  поточний  рахунок Міністерства фінансів Автономної
Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових
управлінь. Такі перерахування провадяться щоденно виходячи з
визначених у додатку N 3 до цього Закону нормативів відрахувань
від надходжень, встановлених частиною третьою цієї статті, але не
більше місячної суми дотації, яка визначається як 1/11 загальної
суми  дотації,  що  встановлена статтею 7 цього Закону для
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та
міського (міста Севастополя) бюджетів.
 
   Після перерахування місячної суми дотації у повному обсязі
управління Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях та місті Севастополі до кінця поточного місяця
припиняють перерахування таких коштів на бюджетний  поточний
рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних
та Севастопольського міського фінансових управлінь.
 
  Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного
перерахування по Автономній Республіці Крим, областях та місту
Севастополю вважаються доведеними до відповідного управління
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі з дати введення в дію цього
Закону.  Головне управління Державного казначейства України
контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та
надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа
місяця, наступного за звітним.
 
   У разі, якщо суми, перераховані  управлінням  Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та
місті Севастополі не забезпечать повної суми дотації, визначеної
статтею 7 цього Закону, Головне управління Державного казначейства
України  зобов'язане  перерахувати  на  рахунок  відповідного
фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня
поточного року за рахунок загальних надходжень до Державного
бюджету України.
 
      II. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
      "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 1999 РІК"
 
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   при розподілі  асигнувань,  передбачених  на  реалізацію
Національної програми інформатизації, виділити кошти на створення
загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення
законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої
діяльності,  зокрема,  комп'ютеризацію робочих місць народних
депутатів України;
 
   виділити за рахунок видатків на охорону здоров'я кошти на
безкоштовне лікування онкологічних захворювань у сумі 10.000 тис.
гривень, на централізовану закупівлю водіїв  ритму,  штучних
клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів у сумі 30.000
тис. гривень та на Інститут серцево-судинної хірургії Академії
медичних наук України для Центру кардіологічної хірургії лікування
дітей раннього віку у сумі 10.000 тис. гривень;
 
   виділити за  рахунок  видатків  на  здійснення  заходів,
пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціальним захистом населення, кошти у сумі 17.000 тис. гривень
для фінансування витрат на реалізацію довгострокової міжурядової
українсько-кубинської програми лікування та оздоровлення дітей,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
   встановити порядок зарахування до бюджету міста Києва 50
відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від
підприємств і організацій, зареєстрованих у місті;
 
   визначити порядок проведення передбаченої статтею 35 цього
Закону реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з
юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном
погашення заборгованості до трьох років  з  дня  закінчення
розрахунків за кредитами;
 
   вжити додаткових заходів щодо забезпечення надходження коштів
в рахунок погашення заборгованості,  яка  виникла  внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених
державою або під державні гарантії, понад відповідні обсяги,
визначені у статті 3 цього Закону, спрямувавши їх на фінансування
інноваційних  проектів Державного інноваційного фонду у сумі
538.550 тис. гривень, спрямувавши 50 відсотків цих коштів (269.275
тис. грн.) - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування
на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним
фондом та 50 відсотків (269.275 тис. грн.) - на додаткове
фінансування на безповоротній основі наукових та науково-технічних
програм і виплату пенсій науковим працівникам відповідно до статті
24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ); ( Абзац сьомий пункту 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   при здійсненні  розподілу   державних   централізованих
капітальних вкладень передбачити видатки на закупівлю озброєння і
військової техніки, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи   у   сфері   національної   оборони,   закупівлю
сільськогосподарської  техніки  (у  сумі 565.000 тис. грн.),
підтримку  молодіжного  житлового будівництва (у сумі 20.000
тис. грн.), організацію виробництва дитячого харчування (у сумі
20.000 тис. грн.), газифікацію сільських районів (у сумі 40.000
тис. грн.);
 
   при визначенні  спрямування   коштів   на   погашення
заборгованості, що виникла у попередні роки по заробітній платі
працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах, передбачити асигнування на погашення
заборгованості по виплатах, пов'язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
   для забезпечення  сільськогосподарських  товаровиробників
пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами
захисту рослин виділити Міністерству агропромислового комплексу
України на термін до 1 грудня 1999 року кошти у сумі до 520.000
тис.  гривень,  які необхідні для придбання нафти, газового
конденсату та природного газу;
 
   при розподілі видатків  Державного  бюджету  України  на
геологорозвідувальні роботи врахувати, що 25.000 тис. гривень
необхідно передбачити для буріння артезіанських свердловин у
східних і південних областях України та Автономній Республіці
Крим;
 
   при розподілі видатків  Державного  бюджету  України  на
протиепізоотичні  заходи  спрямувати  6.000 тис. гривень для
фінансування витрат  на  наукове  забезпечення  розробки  та
налагодження виробництва природних гама-інтерферонів тварин;
 
   визначити джерела  і  додатково до затверджених Законом
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" обсягів
виділити кошти в сумі 1.500.000 тис. гривень на фінансування
вугільної галузі; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   здійснити погашення   заборгованості   підприємствам  і
організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації
власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об'єктів
соціально-культурного призначення на селі в обсязі 442.000 тис.
гривень, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по
податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету
України за станом на 1 січня 1999 року, за підсумками чого внести
відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1999
рік; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   забезпечити відповідно  до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" спрямування 500.000 тис. гривень на
часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" за таким
призначенням: ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   341.167,7 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з
місцевих бюджетів; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно
із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка