Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Науково-технічну раду Держатомрегулювання України

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             12.11.2001 N 95
 
 
          Про Науково-технічну раду
          Держатомрегулювання України
 
 
   На виконання п. 11 Положення про Державний комітет ядерного
регулювання України, затвердженого Указом Президента України від
06.03.2001 р. N 155/2001 ( 155/2001 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
формування науково-технічної політики Держатомрегулювання створити
Науково-технічну раду Державного комітету ядерного регулювання
України.
 
   2. Затвердити персональний склад  Науково-технічної  ради
(додаток 1 *).
 
---------------
   * Не наводиться.
 
   3. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Державного
комітету ядерного регулювання України (додаток 2).
 
   4. Призначити академіка НАН України, директора НЦ "Інститут
ядерних досліджень" Вишневського І.М. Головою Науково-технічної
ради (за згодою), першого заступника Голови Держатомрегулювання
Миколайчук О.М. та заступника директора НЦ "Інститут ядерних
досліджень" Тришина  В.В.  (за  згодою)  заступниками  Голови
Науково-технічної ради.
 
   5. Покласти  виконання  функцій   вченого   секретаря
Науково-технічної ради на Кошарну О.П., заступника начальника
Управління планування, координації та розвитку.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                         В.Грищенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   12.11.2001 N 95
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Науково-технічну раду Державного комітету
          ядерного регулювання України
 
 
            1. Загальна частина
 
   1.1. Науково-технічна рада Державного  комітету  ядерного
регулювання України (далі - НТР) створена відповідно до п. 11
Положення про Державний комітет ядерного регулювання  України
( 155/2001 ) (далі - Держатомрегулювання).
 
   1.2. НТР є дорадчим органом Держатомрегулювання.
 
        2. Основні завдання і функції НТР
 
   2.1. Основними завданнями НТР є:
   Внесення пропозицій щодо визначення  науково-обгрунтованої
політики, спрямованої на розв'язання всього комплексу проблем щодо
основних напрямків розвитку системи державного регулювання ядерної
та  радіаційної  безпеки,  обговорення  найважливіших  питань
застосування досягнень науки і техніки з метою поліпшення стану
ядерної та радіаційної безпеки;
   за тематикою Держатомрегулювання  внесення  пропозицій  і
рекомендацій  щодо розвитку наукових напрямків і технологій,
визначення перспективної тематики досліджень, пріоритетності у
фінансуванні  наукових  програм  та напрямків, можливості їх
реалізації;
   залучення досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки,
передових технологій з метою забезпечення на цій основі підвищення
якості робіт та заходів з питань, що відносяться до компетенції
Держатомрегулювання;
   розгляд і підготовка пропозицій щодо забезпечення високого
науково-технічного  рівня  наукових  розробок,  проектних,
конструкторських і технологічних рішень з проблем ядерної та
радіаційної безпеки (далі - ЯРБ);
   підготовка висновків  і  рекомендацій  для  керівництва
Держатомрегулювання  щодо  удосконалення  практики  державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки і формування культури
безпеки в державі.
 
   2.2. НТР відповідно до покладених на неї завдань виконує такі
функції:
   розглядає проекти річних та довгострокових державних  та
галузевих програм на відповідність вимог ЯРБ;
   оцінює рівень виконання найважливіших науково-дослідних та
технічних проектів у галузі ЯРБ;
   вивчає та готує пропозиції щодо запровадження міжнародного та
національного досвіду у регулюючій сфері;
   розглядає заходи щодо реалізації законодавчих актів, які
відносяться до сфери компетенції Держатомрегулювання, вносить
пропозиції  щодо  удосконалення  законодавчих  актів,  готує
рекомендації  стосовно  поліпшення  організації  та виконання
науково-дослідних, проектних робіт, підвищення їх ефективності,
вносить пропозиції щодо розвитку найбільш перспективних досліджень
та припинення робіт, що не мають практичного значення  або
малоефективні;
   заслуховує доповіді керівників науково-дослідних  установ,
проектно-конструкторських  організацій,  кураторів та наукових
керівників програм та проектів щодо виконання наукових програм,
науково-дослідних, проектних робіт, підвищення їх ефективності у
частині виконання вимог ЯРБ;
   розглядає:
   проекти планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт з ЯРБ;
   у необхідних випадках, звіти спеціалістів про відрядження до
зарубіжних країн;
   рекомендації щодо робіт,  які  висуваються  на  здобуття
державних та інших премій за видатні науково-технічні досягнення;
   рекомендації до впровадження  найважливіших  винаходів  і
пропозиції щодо удосконалення і організації виробництва;
   питання підготовки наукових кадрів та спеціалістів у межах
компетенції Держатомрегулювання.
   обговорює і готує рекомендації щодо тематичних планів видань
спеціальної літератури у межах компетенції Держатомрегулювання.
 
              3. Склад НТР
 
   3.1. До складу НТР входять Голова НТР, заступники Голови НТР,
вчений секретар НТР, керівники секцій, члени НТР.
 
   3.2. Склад НТР, її Голова та його заступники, вчений секретар
затверджуються наказом Держатомрегулювання.
 
   3.3. Рішення про залучення певного фахівця до складу Ради
приймає Голова Держатомрегулювання. Рішення реалізується шляхом
письмового запрошення обраного фахівця та отримання від нього
письмової або усної згоди на виконання відповідних функцій.
 
   3.4. До складу НТР залучаються фахівці Держатомрегулювання,
провідні  вчені, висококваліфіковані спеціалісти, представники
науково-технічних товариств та інших організацій, які  мають
великий досвід та компетентність у таких питаннях: фізика ядерних
реакторів,  радіаційний  захист,  безпека  АЕС,  технології
ядерно-паливного  циклу,  радіаційне матеріалознавство, захист
навколишнього середовища  від  впливу  радіаційних  факторів,
забезпечення якості, нерозповсюдження ядерної зброї, поводження з
радіоактивними  відходами,  фізичний  захист,  ядерне  право,
відшкодування ядерної шкоди.
 
   3.5. При НТР її рішенням можуть бути організовані секції за
напрямками, постійні і тимчасові комісії  щодо  розгляду  і
підготовки рішень з окремих питань. Керівники секцій за посадою є
членами НТР.
 
   3.6. Виключення фахівця зі складу НТР відбувається рішенням
Голови Держатомрегулювання, оформленого відповідним наказом.
 
           4. Порядок роботи НТР
 
   4.1. Голова НТР здійснює безпосереднє керівництво діяльністю
НТР, затверджує плани роботи НТР, її рішення та інші необхідні
документи. Голова Ради веде засідання Ради та виступає від імені
Ради у спілкуванні з Держатомрегулюванням та, за дорученням Голови
Держатомрегулювання, з зовнішніми організаціями.
 
   4.2. Робота НТР організується на основі складання щорічних
планів роботи.
 
   4.3. Плани роботи НТР складаються на підставі пропозицій
структурних  підрозділів Держатомрегулювання, науково-дослідних
установ та інших організацій галузі і затверджуються Головою НТР.
 
   4.4. Рада здійснює  свою  діяльність  шляхом  проведення
засідань, які збираються при необхідності, але не менше ніж один
раз на три місяці. У випадку виникнення необхідності розгляд
окремих питань може здійснюватись окремими членами Ради або
робочою групою з її складу, за дорученням Голови НТР.
 
   4.5. Матеріали, доповіді, тези і проектні  рішення  НТР
готуються структурними підрозділами Держатомрегулювання, науковими
установами, об'єднаннями та іншими організаціями галузі у строки
відповідно  до  плану  роботи  НТР  і  вказівок керівництва
Держатомрегулювання.
 
   4.6. Підготовлені матеріали подаються вченому секретарю НТР
не пізніше ніж за два тижні до засідання.
 
   4.7. Рішення  НТР  оформляються протоколами і, після їх
затвердження Головою НТР, носять рекомендаційний характер для
структурних   підрозділів  Держатомрегулювання,  підвідомчих
підприємств, установ, організацій.
 
   4.8. Рішення НТР з найважливіших питань можуть проводитись у
життя рішеннями Колегії і наказами Держатомрегулювання.
 
         5. Обов'язки посадових осіб НТР
 
   5.1. Заступники Голови НТР і вчений секретар зобов'язані:
   організовувати та здійснювати оперативну та поточну роботу
НТР, аналізувати діяльність НТР, прийняті нею рішення, хід їх
виконання і подавати Голові НТР звіти зі своїми висновками і
пропозиціями;
   разом з    керівниками    структурних    підрозділів
Держатомрегулювання, підвідомчих підприємств, установ, організацій
розробляти проекти планів роботи НТР і подавати їх у встановленому
порядку на розгляд та затвердження;
   здійснювати необхідні організаційні заходи щодо проведення
засідань  НТР,  оформлення  рішень  НТР,  доводити  їх  до
заінтересованих організацій;
   брати участь  в  організації  спільних  засідань НТР із
центральними органами виконавчої влади, їх НТР, керівними органами
наукових установ щодо прийняття спільних рішень.
 
   5.2. Члени НТР зобов'язані:
   брати участь у роботі НТР, прийнятті і виконанні рішень з
питань, що обговорюються;
   виконувати доручення керівництва НТР щодо особистої участі у
розгляді матеріалів, представлених на обговорення до НТР, а також
щодо підготовки проектів рішень НТР;
   при розгляді на НТР матеріалів конфіденційного характеру,
члени ради зобов'язуються зберігати їх конфіденційність;
   члени НТР зобов'язуються не використовувати отримувану ними
інформацію у комерційних цілях та таким чином, що  порушує
авторські права третіх осіб;
   якщо член НТР порушує зобов'язання, визначені попередніми
пунктами, або використовує свою роботу у складі НТР у комерційних
чи протекціоністських цілях, його, за поданням НТР, може бути
виключено з її складу з письмовим повідомленням
 
          6. Права посадових осіб НТР
 
   6.1. Голова та заступники Голови НТР мають право:
   вести листування з  міністерствами  та  іншими  органами
виконавчої вдали, а також з їх організаціями, проектними і
науково-дослідними інститутами  з  питань,  що  належать  до
компетенції НТР;
   запитувати в установленому порядку  необхідні  матеріали,
висновки і довідки, що стосуються діяльності НТР;
   передавати у встановленому порядку до структурних підрозділів
Держатомрегулювання матеріали, що надходять на розгляд до НТР, для
одержання висновків і відгуків на них;
   залучати у встановленому порядку для участі в підготовці
матеріалів до засідання НТР працівників структурних підрозділів
Держатомрегулювання  і підвідомчих йому підприємств, установ,
організацій.
 
   6.2. Вчений секретар НТР має право:
   запитувати у  встановленому  порядку необхідні матеріали,
висновки і довідки, що відносяться до діяльності НТР;
   передавати до  структурних підрозділів Держатомрегулювання
матеріали, які надходять на розгляд до НТР, для  одержання
висновків і відгуків на них;
   здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих  на
засіданні НТР.
 
   6.3. Члени НТР мають право:
   вносити за власною ініціативою на обговорення до НТР питання,
що  попередньо  опрацьовані  в науково-дослідних і проектних
інститутах, ВУЗах або окремими спеціалістами;
   брати участь у прийнятті рішень НТР або висловлювати свою
власну думку, яка включається до рішення і доповідається при
затвердженні рішень;
   ознайомлюватись з матеріалами і доповідями, підготовленими до
обговорення в НТР;
   брати участь у складанні і обговоренні плану роботи НТР і
отримувати від Голови НТР, заступників Голови НТР необхідну
інформацію з усіх питань, що входять до компетенції НТР;
   член НТР може скласти свої повноваження у будь-який час,
повідомивши про це у письмовій формі Голову Держатомрегулювання.
 
       7. Підготовка та проведення засідань НТР
 
   7.1. Засідання НТР скликаються у плановому порядку чи за
ініціативою Голови Держатомрегулювання або членів НТР рішенням її
Голови.
 
   7.2. Організація проведення засідання Ради покладається на
вченого  секретаря  НТР.  Місце та час проведення засідання
узгоджується з Головою Держатомрегулювання.
 
   7.3. На засідання НТР можуть бути запрошені, окрім її членів,
представники  регулюючих  органів,  експлуатуючих організацій,
організацій-постачальників, органів виконавчої влади, громадських
та  наукових  організацій,  інші  зацікавлені особи. Перелік
запрошених узгоджується  з  Головою  Держатомрегулювання.  На
засіданні НТР в обов'язковому порядку має бути присутнім Голова
Держатомрегулювання або один з його заступників чи інша особа,
уповноважена Головою представляти його інтереси.
 
   7.4. Тематика чергового засідання визначається планом роботи.
Додаткові та позачергові питання вносяться на розгляд на основі
доручень Голови Держатомрегулювання та пропозицій членів НТР.
Порядок денний засідання затверджується Головою НТР, як правило,
за  місяць  до  дати проведення чергового засідання. Голова
Держатомрегулювання має право зняти з порядку денного будь-яке
питання, повідомивши про це Голову НТР.
 
   7.5. Матеріали для розгляду згідно з порядком денним готують
призначені працівники Держатомрегулювання або члени НТР і подають
вченому секретарю НТР за два тижні до засідання. Матеріали для
розгляду направляються членам НТР за десять днів  до  дати
проведення засідання.
 
   7.6. В обговоренні питань мають право брати участь усі
присутні на засіданні, але рішення приймаються лише членами НТР.
Рішення НТР приймаються простою більшістю голосів присутніх членів
НТР, як правило, відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу
голосів, голос Голови НТР є вирішальним.
 
 Начальник Управління
 планування,
 координації та розвитку               В.Попудрібко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка