Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку взяття на облік у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку банку як розрахункового


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 283 від 30.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 січня 2000 р.
 vd991230 vn283            за N 29/4250
 
      Про затвердження Порядку взяття на облік у
      Державній комісії з цінних паперів та
       фондового ринку банку як розрахункового
 
   З метою  удосконалення державного контролю за діяльністю
розрахункових банків та відповідно до Тимчасового положення про
вимоги до розрахункового банку, затвердженого рішенням Комісії від
10.09.99 N 178 ( z0030-00 ) та постановою Правління Національного
банку України від 06.10.99 N 497 ( za030-00 ), Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити Порядок узяття на облік у Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку банку як розрахункового (далі -
Порядок), що додається.
   2. Управлінню нагляду за інфраструктурою ринку цінних паперів
забезпечити реєстрацію Порядку в Міністерстві юстиції України.
   3. Рішення  набуває  чинності  відповідно  до  чинного
законодавства України.
   4. Банкам, які надають послуги кліринговому депозитарію для
здійснення грошових розрахунків за угодами щодо цінних паперів,
від дати набрання чинності даним рішенням стати на облік в
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   5. Прес-центру  забезпечити  опублікування  цього рішення
відповідно до чинного законодавства.
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії А. Головка.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                    Затверджено
                Рішення Державної комісії
                з цінних паперів та фондового ринку
                30.12.99 N 283
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 січня 2000 р.
                   за N 29/4250
    Порядок узяття на облік у Державній комісії з цінних
    паперів та фондового ринку банку як розрахункового
   Порядок узяття на облік у Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку банку як розрахункового (далі - Порядок)
розроблений відповідно до Закону  України  "Про  Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в  Україні"  (  710/97-ВР  ),  Положення   про
розрахунково-клірингову  діяльність,  затвердженого  рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.01.98
N 11-а ( vr11a312-98 ), Тимчасового положення про вимоги до
розрахункового банку, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 10.09.99 N 178 ( z0030-00 )
та Постановою Правління Національного банку України від 06.10.99
N 497 ( za030-00 ).
   Відповідно до цього Порядку здійснюється взяття на облік у
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія) банку як розрахункового для надання послуг кліринговому
депозитарію із здійснення грошових розрахунків за угодами щодо
цінних паперів.
         1. Загальні положення та вимоги
   1.1. Узяття  на  облік банку як розрахункового здійснює
Комісія.
   1.2. Банк може надавати послуги кліринговому депозитарію із
здійснення грошових розрахунків за угодами щодо цінних паперів
тільки від дати взяття на облік цього банку як розрахункового в
Комісії.
   1.3. Банк може бути взятий на облік як розрахунковий з
дотриманням вимог, передбачених у розділі 2 цього Порядку.
           2. Умови взяття на облік
   2.1. Вимоги до заявника для взяття на облік банку  як
розрахункового
   2.1.1. Банк повинен мати ліцензію Національного банку України
на   здійснення  функцій  спеціалізованого  розрахункового
(клірингового) банку.
   2.1.2. Розрахунковий банк не може безпосередньо володіти
більше ніж п'ятьма відсотками статутного фонду депозитарію чи
організатора торгівлі цінними паперами або опосередковано володіти
більше ніж десятьма відсотками статутного фонду депозитарію чи
організатора торгівлі цінними паперами.
   2.1.3. Засновником (учасником, акціонером)  розрахункового
банку може бути депозитарій чи організатор торгівлі цінними
паперами. Якщо розрахунковий банк володіє часткою у статутному
фонді депозитарію чи організатора торгівлі, то останні не можуть
здійснювати зустрічні інвестиції у статутний фонд банку.
   2.2. Порядок подання документів для взяття на облік банку як
розрахункового
   2.2.1. Для взяття на облік банку як розрахункового заявник
подає до центрального апарату Комісії такі документи:
   заяву про взяття на облік банку як розрахункового у двох
примірниках, яка повинна бути підписана керівником банку та
містити перелік наданих документів із зазначенням  кількості
сторінок (додаток 1);
   копію ліцензії Національного банку України на здійснення
функцій  спеціалізованого розрахункового (клірингового) банку,
засвідчену в установленому порядку;
   нотаріально засвідчені  копії установчих документів банку
(статуту, установчого договору) з усіма змінами та доповненнями до
них;
   список суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в
Україні, де заявник виступає засновником (акціонером, учасником)
та володіє більше ніж одним відсотком статутного фонду. Список
повинен  містити такі відомості про суб'єкта підприємницької
діяльності:
   1) повне найменування;
   2) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (інші коди);
   3) місцезнаходження;
   4) розмір  частки  заявника в статутному фонді суб'єкта
підприємницької діяльності, виражений у відсотках;
   список суб'єктів   підприємницької   діяльності,   які
зареєстровані в Україні і є засновниками (акціонерами, учасниками)
депозитаріїв чи організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, де
заявник виступає засновником (акціонером, учасником).  Список
повинен  містити такі відомості про суб'єкта підприємницької
діяльності:
   1) повне найменування;
   2) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (інші коди);
   3) місцезнаходження;
   4) розмір частки суб'єкта підприємницької  діяльності  в
статутному фонді депозитарію чи організатора торгівлі на ринку
цінних паперів, виражений у відсотках.
   2.2.2. Усі  списки,  відомості,  висновки,  що подаються
заявником, повинні бути викладені державною мовою, за терміном
давності не перевищувати двох місяців до дати подання документів,
засвідчені в установленому порядку.
   Про усі зміни в указаних документах банк, узятий на облік у
Комісії як розрахунковий, повинен повідомляти Комісію у 10-денний
термін.
    3. Порядок узяття на облік банку як розрахункового
   3.1. Подані  заявником  заява та документи розглядаються
Комісією протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх реєстрації у
центральному апараті Комісії.
   3.2. За наслідками розгляду заяви та документів Комісією
приймається рішення:
   про взяття на облік банку як розрахункового;
   про відмову в узятті на облік банку як розрахункового.
   3.3. Підставою для відмови в узятті на облік банку як
розрахункового може бути:
   наявність у наданих заявником документах недостовірних або
неповних даних;
   безпосереднє  володіння  розрахунковим банком більше ніж
п'ятьма відсотками статутного фонду депозитарію чи організатора
торгівлі цінними паперами або опосередковане володіння більше ніж
десятьма відсотками статутного фонду депозитарію чи організатора
торгівлі цінними паперами.
   Умовний приклад для розрахунку опосередкованого володіння:
   Банк "А" подав заяву та документи для взяття на облік як
розрахункового. Банк "А" володіє часткою у статутному фонді
юридичної особи "Б" у розмірі 30 відсотків і юридична особа "Б"
володіє часткою у статутному фонді депозитарію чи організатора
торгівлі в розмірі 35 відсотків. Банк "А" не може бути взятий на
облік  як  розрахунковий,  оскільки  опосередковане володіння
становить 10,5 відсотка.
   Розрахунок: (А х Б)/100 = (30 х 35)/100 = 10,5;
   здійснення зустрічних  інвестицій  у  статутний  фонд
розрахункового банку депозитарієм чи організатором торгівлі, якщо
розрахунковий банк володіє часткою у статутному фонді цього
депозитарію чи організатора торгівлі.
   3.4. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в узятті
на облік банку як розрахункового заявнику надсилається письмова
довідка про відмову з указанням  причини  відмови.  Довідка
підписується Головою Комісії (іншої уповноваженою посадовою особою
Комісії) і засвідчується печаткою центрального апарату Комісії.
   У разі прийняття Комісією рішення про відмову в узятті на
облік банку як розрахункового подані документи заявнику  не
повертаються.
   3.5. У разі прийняття Комісією рішення про взяття на облік
банку як розрахункового на обох примірниках заяви проставляється
дата взяття на облік, підпис Голови Комісії (іншої уповноваженої
посадової особи Комісії) та печатка центрального апарату Комісії.
Один примірник заяви повертається уповноваженій особі заявника. У
центральному апараті Комісії залишаються всі прийняті на розгляд
документи та один примірник заяви. Узятим на облік у Комісії як
розрахунковий  вважається банк, на заяві якого є відповідна
відмітка центрального апарату Комісії.
   3.6. Узяття на облік у Комісії банку як розрахункового
реєструється у Реєстрі обліку розрахункових банків, який ведеться
відповідним структурним підрозділом Комісії за формою згідно з
додатком 2.
    4. Порядок зняття з обліку банку як розрахункового
   4.1. Підставою для зняття з обліку банку як розрахункового є:
   повідомлення Національного банку України про відкликання або
зупинення дії ліцензії на здійснення функцій спеціалізованого
розрахункового (клірингового) банку;
   письмове звернення банку про зняття його з  обліку  як
розрахункового за його власною ініціативою.
   4.2. Про зняття банку з обліку як розрахункового центральний
апарат Комісії письмово повідомляє банк у десятиденний термін від
дати підписання повідомлення Головою Комісії (іншою уповноваженою
посадовою  особою  Комісії).  Про зняття банку з обліку як
розрахункового здійснюється запис у Реєстрі обліку розрахункових
банків, який ведеться відповідним структурним підрозділом Комісії.
   4.3. Банку забороняється надавати кліринговому депозитарію
послуги із здійснення грошових розрахунків за угодами щодо цінних
паперів після дати зняття банку з обліку в Комісії.
   5. Державний контроль за діяльністю розрахункового банку
   5.1. Державний контроль за діяльністю розрахункових банків
здійснює Національний банк України і Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку в межах повноважень, передбачених
законодавчими актами України.
   Інші державні органи здійснюють контроль  за  діяльністю
розрахункових  банків у межах повноважень, визначених чинним
законодавством.
 
 Начальник Управління нагляду
 за інфраструктурою ринку
 цінних паперів                     В.Лісовий
                     Додаток 1
              до пункту 2.2.1 Порядку взяття на облік
              у Державній комісії з цінних паперів та
              фондового ринку банку як розрахункового
 
------------------------------------------------------------------
| Зазначений банк узято на облік в Центральному апараті Комісії |
|                                |
| "___"_______ 200_ р. _____________________________ ___________ |
|            ПІБ посадової особи Комісії  підпис  |
|                            М.п.   |
------------------------------------------------------------------
          Заява про взяття на облік
   в Державній Комісії з цінних паперів та фондового ринку
           банку як розрахункового
   Реєстраційний номер банку,  -----------------
   присвоєний Комісією:      -----------------
 
  (Заява заповнюється друкованими літерами українською мовою;
         подається у двох примірниках)
------------------------------------------------------------------
|1| БАНК, що береться на облік:                 |
|--                               |
|                                |
|Код за -----------------                    |
|ЄДРПОУ -----------------   Повна назва: _____________________|
|----------------------------------------------------------------|
|2| Місцезнаходження банку:     ____________________________|
|--             (індекс)    (область)       |
|___________ _________________ __________________________________|
| (район)  (населений пункт) (назва вулиці/провулка/площі/інше)|
|____________ ______ ___________________ ________________________|
| (будинок) (кім.)   (телефони)      (факс)      |
|----------------------------------------------------------------|
|3| Ліцензія на здійснення банком функцій спеціалізованого    |
|-- розрахункового (клірингового) банку:             |
------------------------------------------------------------------
|  ----------------                       |
| N ----------------  Видана НБУ "___"___________ 200_ р.    |
|  (Номер ліцензії)                       |
|----------------------------------------------------------------|
| | Просимо взяти на облік в центральному апараті Комісії банк |
|-- як розрахунковий. Підтверджуємо достовірність зазначених   |
|  даних.                            |
|                                |
|  Керівник заявника:____________________ _____________     |
|              (ПІБ)      (підпис)    М.п. |
|                                |
------------------------------------------------------------------
          (зворотна сторінка Заяви про взяття на облік)
   Заповнюється спеціалістом структурного підрозділу Комісії
------------------------------------------------------------------
|        Документи, що додаються до заяви:        |
|----------------------------------------------------------------|
|  ----------------------------------------------------------  |
|----------------------------------------------------------------|
|  |  | засвідчена в установленому порядку копія ліцензії   |
|  ----- Національного банку України на здійснення функцій   |
|     спеціалізованого розрахункового (клірингового)банку  |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|  |  | нотаріально засвідчені копії установчих документів  |
|  ----- банку (статуту, установчого договору) з усіма змінами |
|     та доповненнями до них                |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|  |  | список суб'єктів підприємницької діяльності,     |
|  ----- зареєстрованих в Україні, де заявник виступає     |
|     засновником (акціонером, учасником) та володіє більше |
|     ніж одним відсотком статутного фонду         |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|  |  | список суб'єктів підприємницької діяльності, які   |
|  ----- зареєстровані в Україні і є засновниками (акціонерами,|
|     учасниками) депозитаріїв чи організаторів торгівлі на |
|     ринку цінних паперів, де заявник виступає засновником |
|     (акціонером, учасником).               |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|Наявність заперечень до заявника з боку Комісії:        |
|--- заперечення відсутні --- заявнику видано письмову довідку  |
|---           --- з визначеними причинами заперечень.|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Заяву та документи розглянуто в структурному підрозділі Комісії |
|                                |
|"___"___________ 200_ р. _______________________________________|
|             (ПІБ керівника структурного підрозділу|
|              Комісії, підпис)           |
|----------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
                     Додаток 2
              до пункту 3.6 Порядку взяття на облік
              у Державній комісії з цінних паперів та
              фондового ринку банку як розрахункового
               Реєстр
       узятих на облік банків як розрахункових
 
------------------------------------------------------------------
Реєстра-|Повне  |Місцезна-| N   |Термін |Відмітка |Відмітка |
ційний |наймену-|ходження,|ліцензії|дії   |про   |про   |
номер  |вання  |реквізити|НБУ,  |ліцензії|взяття  |зняття  |
банку  |банку  |засобів |дата  |НБУ   |на облік |з обліку |
    |    |зв'язку |видачі |    |банку як |банку як |
    |    |     |    |    |розра-  |розра-  |
    |    |     |    |    |хункового|хункового|
--------+--------+---------+--------+--------+---------+---------|
 1   | 2   |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка