Законы Украины

Новости Партнеров
 

Методичні вказівки щодо порядку складання звітності, яку надають Державні податкові адміністрації Головному управлінню примусового стягнення податків за станом на __ 199_ р. на районному та обласному рівнях


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
             В К А З І В К А
 
 N 24-0118/10-6881 від 28.08.97
  м.Київ
 
 vd970828 vn24-0118/10-6881
 
            Методичні вказівки
   щодо порядку складання звітності, яку надають Державні
   податкові  адміністрації  Головному   управлінню
   примусового стягнення податків за станом на __ 199_ р.
         на районному та обласному рівнях
 
   Державна податкова адміністрація України розпорядженням від
25.07.97 122-р затвердила та листом від 25.07.97 24-0117/10-5943
довела до ДПА строки та форми складання звітів. З метою уникнення
недоліків при складанні звітів, Головне управління примусового
стягнення податків розробило порядок складання звітів.
          Складання показників
    щоквартального звіту "Про  основні  показники  з
    фінансово-економічної діяльності 20 найбільш крупних
    підприємств-недоїмників в розрізі міністерств  і
        відомств станом на _______1997 року"
   Звіт складається  наростаючим  підсумком  щоквартально  і
подається державними податковими адміністраціями у Автономній
Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі до Державної
податкової адміністрації України за формою (таблиця 1) у строки
визначені Додатком N 1.
   У випадках, коли строк подання звіту припадає на неробочий
день, він переноситься на перший робочий день. Державні податкові
адміністрації у Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києвї та
Севастополі самостійно визначають терміни подання звітів для своїх
структурних підрозділів.
   Державній податковій адміністрації України звіти подаються
каналами електронної пошти.
   Показники форми звітності складаються районними (міськими)
державними податковими адміністраціями. Гр.7 - заповнюється за
даними гр.100 Ф.2 балансу підприємства на останню звітну дату. По
підприємствах, які подають бухгалтерську звітність у ДПА по
результатах діяльності за рік, графа 7 заповнюється за даними
бухгалтерського обліку підприємства.
   Гр.8 -  визначається як відношення обсягу виробництва з
початку поточного року до обсягу виробництва відповідного періоду
минулого року x 100%.
   При рості виробництва цей показник буде більше 100%, при
спаді - менше 100%.
   Гр.11 - визначається як відношення загальної суми бартерних
операцій, проведених підприємством з початку року, до обсягу
реалізації цього підприємства з початку року. Гр.11= гр.10/гр.9.
   Гр.15 - коефіцієнт покриття (Кп) визначається відношенням
Суми підсумків розділів другого та третього активу балансу до Суми
підсумків  розділів  другого  та  третього  пасиву  балансу.
Підприємство неплатоспроможне якщо Кп.менше 1.
   Гр.16 -  коефіцієнт  забезпечення власними коштами (Кзк)
визначається відношенням Різниці між розділом I пасиву і розділом
I активу до Суми другого та третього розділу активу. Підприємство
неплатоспроможне якщо Кзк.менше 0,1.
   Гр.17 - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л) визначається
відношенням Розділу третього активу балансу до Розділу третього
пасиву балансу. Підприємство неплатоспроможне якщо Ка.л.менше 0,2.
               Приклад
      розрахунку коефіцієнтів до звіту про основні
      показники з фінансово-економічної діяльності
         крупних підприємств-недоїмників
    Підприємство 1         Підприємство 2
 
 Кп = 1009.0/1081.1= 0.93      Кп = 13154.1/31273.2= 0.42
 Кз.к = 72.1/10009.1= 0.07     Кз.к =18119.1/31273.2=0.57
 Ка.л = 397.9./1081.1=0.36     Ка.л =3534.8/31123.3=0.11
 
 Наведенні коефіцієнти визначають, Структура балансу підприємства
 що коефіцієнт абсолютної ліквід- визначається незадовільною, а
 ності характеризує негайну готов- підприємство неплатоспроможним
 ність підприємства погасити свою
 заборгованість
   Гр.25а - показується сума заборгованості перед бюджетом (сума
податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних
цільових фондів, а також пені, штрафні санкції,  нараховані
відповідно до законодавства України на цю заборгованість).
   Гр.25а - дорівнює або більше суми показників гр.26+27+28+29;
   Гр.25а - дорівнює сумі показників гр.30+32+33+34
   Гр.33 - включає нараховані фінансові санкції за наслідками
перевірки згідно з п.7 ст.11 Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 3813-12 ) та іншим чинним законодавством та суми
збільшення донарахованих платежів за наслідками перевірки.
   Гр.34 - заповнюється на підставі  нарахованої  пені  за
несвоєчасне надходження платежів по картках особових рахунків
платників, а також показується і плата за наданий кредит.
   Гр.36 - сума фактично проведених з початку року взаємозаліків
на звітну дату.
   Гр.37-42 показується фактичне надходження коштів в рахунок
погашення заборгованості.
           Складання показників
    щомісячного звіту "Про вжиті державними податковими
    адміністраціями заходи по стягненню несвоєчасно
     сплачених платежів станом на _________ 1997 р."
   Звіт складається  наростаючим  підсумком  з початку року
щомісячно і подається державними податковими адміністраціями по
Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києву і Севастополю до
Державної податкової адміністрації України за формою (таблиця 2.2)
у строки, визначені Додатком 1.
   Гр.1 - завдання по сумі  недоїмки  доводиться  Головною
державною податковою адміністрацією України до виконання обласним
ДПА, які в свою чергу доводять відповідні прогнозні розрахунки сум
до податкових органів у районах і містах.
   Гр.2 - вказується фактична сума недоїмки, яку допустили
підприємства  на звітну дату, яка повинна дорівнювати сумі,
показаній у звіті надсилаємому до управління обліку та звітності;
   Гр.3-4 вказуються тільки підприємства, недоїмка яких увійшла
до гр.2;
   Гр.4 -  повинна  дорівнювати  сумі,  показаній  у звіті
надсилаємому до управління обліку та звітності на попередню дату;
   Гр.5-6 перевірено на звітну дату з тих підприємств, що
показані у гр.3-4;
   Гр.11 - заповнюється при фактичному надходженні коштів від
реалізації майна (за даними відділу обліку та звітності), але за
винятком суми від реалізації ліквідної продукції, яка показується
у гр.14, до тогож, ця сума повинна дорівнювати сумі, яка показана
у гр.18 таблиці 5;
   Гр.12 - дорівнює загальній сумі боргу визнаних банкрутів;
Гр.12 = Гр.11+Гр.13 таблиці 4;
   Гр.13 - вказується сума надходжень від реалізації майна по
результатах роботи ліквідаційної комісії, а також сума, списана як
безнадійна до стягнення (підстава - ухвала Арбітражного суду про
затвердження  ліквідаційного  балансу та ліквідації юридичної
особи), у тому числі включається сума гр.16 таблиці 4;
   Гр.15 - вказується сума заборгованості, яка повністю, або
частково, погашена платником самостійно після подання заяви про
банкрутство, або позову про стягнення заборгованості за рахунок
майна і дорівнює сумі Гр.17 таблиці 5 + Гр.15 таблиці 4;
   Гр.16 - кількість фактично розірваних контрактів на звітну
дату, відповідає кількості розірваних контрактів, які показані у
Гр.3 таблиці 6;
   Гр.17-18 -  показується сума проведених взаємозаліків на
звітну дату, згідно зі звітністю, яка надається управлінню обліку
та звітності;
   Гр.19 включає показники Гр.18+19 таблиці 3;
   Гр.20 - вказується сума фактичних надходжень звітного місяця
по заходах вжитих з початку року;
   Гр.20 = Гр.8+10+11+13+14+15+17+18+19.
          Складання показників
  щомісячного звіту  "Про передані до органів прокуратури
  матеріали на підприємства-боржники станом на ______ 1997 р."
   Звіт складається наростаючим підсумком  з  початку  року
щомісячно і подається державними податковими адміністраціями у
Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі до
Державної податкової адміністрації України за формою (таблиця 3.2)
у строки, визначені Додатком 1.
   Гр.2 -  заповнюється за даними книги обліку матеріалів,
переданих до прокуратури, яка ведеться відділом  примусового
стягнення податків (або юридичним відділом).
   Гр.2 = гр.4+гр.6+гр.8
   Гр.3 - показується сума заборгованості перед бюджетом (сума
податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних
цільових  фондів, а також пені, штрафні санкції, нараховані
відповідно до законодавства України на цю заборгованість).
   Гр.3 = гр.5+гр.7+гр.9
   Гр.10 - вказується вартість майна, на яке може бути звернуто
стягнення  без порушення цілісного майнового комплексу. Сума
визначається по балансу підприємства-недоїмника.
   Гр.11,12 - заповнюються за даними органів прокуратури та
книги обліку наданих до прокуратури матеріалів щодо позовів,
наданих органами прокуратури в інтересах бюджету до арбітражного
суду.
   Гр.13-14 - заповнюються за даними книги обліку переданих до
прокуратури матеріалів на  підставі  даних  прокуратури  про
результати розгляду цих матеріалів.
   Гр.17-18 - вказується кількість підприємств-недоїмників та
сума їх заборгованості, які за даними відділу обліку та звітності
самостійно погасили заборгованість після передачі матеріалів до
органів прокуратури.
   Гр.19 - вказується фактична сума погашеної заборгованості,
яка за даними відділу обліку та звітності  надійшла  після
реалізації майна підприємства-недоїмника.
           Складання показників
  щомісячного звіту "Про передані до арбітражного суду та
  фактично задоволені позови на визнання підприємств-боржників
       банкрутами станом на ________ 1997 р."
   Звіт складається наростаючим підсумком  з  початку  року
щомісячно і подається державними податковими адміністраціями у
Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві і Севастополі до
Державної податкової адміністрації України за формою (таблиця 4.2)
у строки, визначені Додатком 1.
   Гр.2-3 - вказується кількість та сума позовів до арбітражного
суду про визнання підприємств банкрутами з початку поточного року,
враховуючи позови, за якими відмовлено у попередньому засіданні
(гр.4-5) та ті, що знаходяться у розгляді.
   Гр.2 більше= гр.6+гр.8
   Гр.3 більше= гр.7+гр.9
   Гр.6-7; 8-9 - вказується кількість та сума позовів минулих і
поточного року,  за  якими  відбулося  попереднє  засідання
арбітражного  суду  відповідно  до ст.8 Закону України "Про
банкрутство" ( 2343-12 ).
   Гр.10-11; 12-13  - вказується кількість та сума позовів
минулих і поточного року, за якими арбітражним судом винесено
ухвалу про затвердження ліквідаційного балансу та ліквідацію
юридичної особи-банкрута. Якщо майна банкрута вистачило, щоб
задовольнити вимоги кредиторів, сума коштів, що надійшла до
бюджету за рахунок продажу майна, відображається з позначкою * у
гр.16 і додатково пояснюється, по якому підприємству здійснено
погашення заборгованості і воно продовжує свою підприємницьку
діяльність.
   Графа 10-13 по таких підприємствах не заповнюється.
   Гр.14-15 вказується кількість підприємств, які після подання
позову до арбітражного суду самостійно (повністю або частково)
погасили недоїмку та сума погашеної заборгованості.
   Гр.16 -  фактична  сума надходжень від реалізації майна
підприємств-банкрутів наростаючим підсумком з початку року.
   Гр.17 -  вказується  списана сума боргу за результатами
затвердження ліквідаційного балансу та ліквідації юридичної особи
(підстава - ухвала арбітражного суду про ліквідацію юридичної
особи).
           Складання показників
  щомісячного звіту  "Про  стан  роботи  по  ліквідації
  заборгованості  перед  бюджетом  за  рахунок  майна
  підприємств-боржників без визнання їх банкрутами станом на
            ________ 1997 р."
   Звіт складається наростаючим підсумком з початку року за
даними книги  обліку  справ  відділу  примусового  стягнення
(юридичного  відділу)  і  подається  державними  податковими
адміністраціями у Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві і
Севастополі до Державної податкової адміністрації України за
формою (таблиця 5.2) у строки, визначені Додатком 1.
   Гр.2-3 - вказується кількість та сума позовів до Арбітражного
суду,   поданих   безпосередньо   державними   податковими
адміністраціями, про стягнення заборгованості за рахунок майна
підприємств-недоїмників без визнання їх банкрутами.
   Гр. 6-7 - відображаються як кількість про забезпечення позову
у  складі  загальної  заяви  про банкрутство та поданих до
Арбітражного суду окремо та сума по них.
   Гр.16-17 - на підставі даних відділу обліку та звітності
вказується  фактична  кількість підприємств-боржників та сума
недоїмки, яку вони погасили самостійно після подання позову до
Арбітражного суду.
   Гр.18 - заповнюється за результатами фактичного надходження
коштів по моменту реалізації майна боржника.
   До звітів обов'язково додається пояснювальна записка, в якій
повідомляється про подання звіту та дата, на яку подаються данні.
Крім того, у випадку збільшення суми недоїмки в порівнянні з
попереднім звітом, обов'язково вказуються причини цих розходжень.
   Ітогові суми таблиць *.3 повинні збігатися з ітоговими сумами
таблиць *.1.
 
 Начальник Головного управління
 примусового стягнення податків            В.А.Копилов
                           Таблиця N 1
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 N |Найме-|Наз-|Під-|Вид |Фор-|Обсяг|Темп |Обсяг|Бартерні опера-|
п/п|нуван-|ва |по- |дія- |ми |виро-|росту|реа- |ції з початку |
  |ня об-|під-|ряд-|льно-|вла-|бниц-|обся-|ліза-|року      |
  |ластей|при-|ко- |сті |сно-|тва з|гів |ції |———————————————|
  |   |ємс-|ва- |(шифр|сті |поча-|виро-|про- |Всьо-|Гр10|За |
  |   |тва |ні- |КВЕ- |  |тку |бниц-|дук- |го  |гр9 |межі|
  |   |  |сть |ДА) |  |року |тва |ції з|   |  |Ук- |
  |   |  |  |га- |  |   |до  |поча-|   |  |раї-|
  |   |  |  |лузь |  |   |від- |тку |   |  |ни |
  |   |  |  |   |  |   |пові-|року |   |  |  |
  |   |  |  |   |  |   |дного|   |   |  |  |
  |   |  |  |   |  |   |пері-|   |   |  |  |
  |   |  |  |   |  |   |оду |   |   |  |  |
  |   |  |  |   |  |   |мин. |   |   |  |  |
  |   |  |  |   |  |   |року |   |   |  |  |
———|——————|————|————|—————|————|—————|—————|—————|—————|————|————|
  |   |  |  |   |  |тис. | %  |тис. |тис. | % |тис.|
  |   |  |  |   |  |грн. |   |грн. |грн. |  |грн.|
———|——————|————|————|—————|————|—————|—————|—————|—————|————|————|
 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                    Продовження таблиці N 1
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Вало-|Вало-|К-нт|К-нт |К-нт |За- |Запа-|Дебіторська|Кредиторсь-|
|ві  |вий |пок-|забез-|абсо-|лиш-|си  |заборгова- |ка заборго-|
|вит- |доход|рит-|печен-|лют- |ки |тов.-|ність   |ваність  |
|рати |з по-|тя |ня  |ної |го- |мат. |———————————|———————————|
|з по-|чатку|  |влас- |лік- |то- |цін- |Всьо|в т.ч.|Всьо|в т.ч.|
|чатку|року |  |ними |від- |вої |нос- |го |за ме-|го |поста-|
|року |   |  |кош- |ності|про |тей |  |жі Ук-|  |чаль- |
|   |   |  |тами |   |дук |   |  |раїни |  |ника |
|   |   |  |   |   |ції |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |
|—————|—————|————|——————|—————|————|—————|————|——————|————|——————|
|тис. |тис. | * | ** | *** |тис.|тис. |тис.| тис. |тис.| тис. |
|грн. |грн. |  |   |   |грн.|грн. |грн.| грн. |грн.| грн. |
|—————|—————|————|——————|—————|————|—————|————|——————|————|——————|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                    Продовження таблиці N 1
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Заборговані-|Суми непогашеної забор- |   в тому числі   |Пе-|
|сть бюджету |гованості по платежах до|——————————————————————|реп|
|перед під- |бюджету, що контролюють-|недоїмка|Сума|Сума|Пе-|ла-|
|приємством |ся ДПА         |————————|нада|фі- |ня |та |
|————————————|————————————————————————|Всьо|по-|ної |нан-|  |  |
|Всьо|в т.ч. |Всьо|   в тому числі |го |над|від-|со- |  |  |
|го |відшко-|го |———————————————————|  |6 |стро|вих |  |  |
|  |дування|  |по- |ПДВ|акц-|пода-|  |мі-|чки |сан-|  |  |
|  |ПДВ  |  |да- |  |из- |ток |  |ся-|  |кцій|  |  |
|  |    |  |ток |  |ний |на  |  |ців|  |  |  |  |
|  |    |  |на |  |збір|зем- |  |  |  |  |  |  |
|  |    |  |при-|  |  |лю  |  |  |  |  |  |  |
|  |    |  |бу- |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |    |  |ток |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |    |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|————|———————|————|————|———|————|—————|————|———|————|————|———|———|
|тис.|тис.  |тис.|тис.|тис|тис.|тис. |тис.|тис|тис.|тис.|тис|тис|
|грн.|грн.  |грн.|грн.|грн|грн.|грн. |грн.|грн|грн.|грн.|грн|грн|
|————|———————|————|————|———|————|—————|————|———|————|————|———|———|
| 24 |  25 |25а | 26 |27 | 28 | 29 | 30 | 31| 32 | 33 |34 |35 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                     Закінчення таблиці N 1
 ————————————————————————————————————————————— 
|Заходи по ліквідації недоїмки з       |
|початку року                 |
|—————————————————————————————————————————————|
|Взає-|Безспірне |Безспірне |Стяг-|Стяг-|Інші |
|моза-|стягнення |стягнення |нуто |нуто |захо-|
|лік |з рахунків|з дебіто- |за  |за  |ди  |
|   |платника |рів борж- |реа- |реа- |   |
|   |——————————|ника   |ліза-|ліза-|   |
|   |Всьо|в  |——————————|ції |ції |   |
|   |го |т.ч. |Всьо|в  |лік- |   |   |
|   |  |з ва-|го |т.ч. |від |   |   |
|   |  |лют- |  |з ва-|   |   |   |
|   |  |ного |  |лют- |   |   |   |
|   |  |   |  |ного |   |   |   |
|   |  |   |  |   |   |   |   |
|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|—————|
|тис. |тис.|тис. |тис.|тис. |тис. |тис. |тис. |
|грн. |грн.|грн. |грн.|грн. |грн. |грн. |грн. |
|—————|————|—————|————|—————|—————|—————|—————|
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
 ————————————————————————————————————————————— 
  * коефіцієнт покриття (Кп) характеризує достатність оборотних
   коштів підприємства для погашення своїх боргів протягом року
   і визначається відношенням усіх поточних активів підприємства
   (сума підсумків розділів 2-го та 3-го активу балансу) до
   загальної суми боргу.
 ** коефіціент забезпечення власними коштами (Кз.к) характеризує
   наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних
   для його фінансової сталості, і визначається як відношення
   різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них
   коштів (підсумок розділу 1-го пасиву балансу) і фактичною
   вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів
   (підсумок розділу 1-го активу балансу) до фактичної вартості
   наявних у підприємства обігових коштів - виробничих запасів,
   незавершеного  виробництва,  готової  продукції, грошових
   коштів, дебіторської заборгованості та  інших  оборотних
   активів  (сума  підсумків розділів 2-го та 3-го активу
   балансу).
 *** коефіціент абсолютної ліквідності (Ка.л) характеризує негайну
   готовність підприємства  погасити  свою  заборгованість і
   визначається як відношення суми грошових коштів підприємства
   та  короткотермінових  фінансових  вкладень  до  суми
   короткотермінових зобов'язань (підсумок розділу 3-го пасиву
   балансу).
   Структура балансу підприємства визнається незадовільною, а
підприємство - неплатоспроможним у разі якщо:
   значення коефіцієнта покриття (Кп) менше 1;
   значення коефіціента забезпечення власними коштами (Кз.к)
менше 0,1;
   значення коефіціент абсолютної ліквідності (Ка.л) менше 0,2.
 
Примітка. Гр.13 - при наданні звіту за I півріччя поточного року
     термін " Валові витрати з початку року" читається як
     "Собівартість продукції з початку року"
     Гр.14 - термін "Валовий доход з початку року" читається
     як "Балансовий прибуток з початку року".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка